Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Alfred Janc, Paweł Mikołajczak, Krzysztof Waliszewski
Rodzaj
Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-759-5
Data dodania:2015-11-18
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce
Rok wydania: 2015
Stron: 176


Problematyka europejskiej unii rynków kapitałowych jest aktualna i bardzo ważna dla dalszej integracji europejskiej oraz kreowania podstaw dla wzrostu gospodarczego poprzez ułatwienie dostępu do źródeł finansowania podmiotom z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem rynku kapitałowego. Unia rynków kapitałowych, która obejmie wszystkie państwa Unii Europejskiej jest kolejną, po obecnie wdrażanej w państwach strefy euro unii bankowej, inicjatywą integracyjną w obszarze finansowym. Obecny stan wiedzy o jej docelowym kształcie, ze względu na dość wstępny etap prac nad tym projektem, rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości. Recenzowana książka jest pozycją unikatową na polskim rynku wydawniczym. Jej autorzy nie tylko bowiem zebrali w całość wszystkie rozproszone elementy idei europejskiej unii rynków kapitałowych, ale także przeanalizowali jej kluczowe filary pod kątem szans i wyzwań dla polskiego rynku finansowego.

Książka została napisana przystępnym, zrozumiałym językiem, a wszystkie skomplikowane pojęcia są w niej właściwie wyjaśnione. Pozycją tą zainteresują się specjaliści w zakresie rynku kapitałowego, przedstawiciele instytucji finansowych, środowisko akademickie, jak też wszystkie te podmioty, na które unia rynków kapitałowych będzie wywierała wpływ. Bez wątpienia książka ta wpisując się w nurt publikacji dotyczący przemian instytucjonalnych w Europie stanie się także przyczynkiem do dalszych badań w tym zakresie oraz ważnym głosem w dyskusji nad polskim stanowiskiem w kwestii szczegółowych rozwiązań europejskiej unii rynków kapitałowych.
Z recenzji wydawniczej dr. hab. Jana Koleśnika, prof. SGH

Skorowidz skrótów 9

Wprowadzenie. Refleksje na temat unii rynków kapitałowych - Małgorzata Zaleska 11

Wstęp - Alfred Janc, Paweł Mikołajczak, Krzysztof Waliszewski 15

Rozdział 1
Rynki kapitałowe i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego - czy historia może być pouczająca dla Europy? - Alfred Janc 19
Wstęp 19
1.1. Tło historyczne przemian w zakresie modeli systemu finansowego 20
1.2. Model anglosaski: przykład USA 26
1.3. Model anglosaski: przykład Wielkiej Brytanii 33
1.4. Niektóre wnioski i znaki zapytania dotyczące unii rynków kapitałowych w kontekście analizy historycznej 36
Zakończenie 37

Rozdział 2
Europejska unia rynków kapitałowych - koncepcja, cele i instrumenty - Krzysztof Waliszewski 39
Wstęp 39
2.1. Idea unii rynków kapitałowych w UE i przyczyny jej powstania 40
2.2. Miejsce unii rynków kapitałowych w Planie inwestycyjnym dla Europy (Investment Plan for Europe) na lata 2015-2017 49
2.3. Cele europejskiej unii rynków kapitałowych 56
2.4. Instrumenty (filary) europejskiej unii rynków kapitałowych 59
2.5. Zakładany harmonogram prac nad projektem unii rynków kapitałowych 63
2.6. Rola banków w projekcie unii rynków kapitałowych 65
2.7. Unia rynków kapitałowych a status Wielkiej Brytanii w UE 69
Zakończenie 71

Rozdział 3
Analiza stanu obecnego i perspektywy finansowania MMŚP w Polsce w świetle koncepcji unii rynków kapitałowych - Paweł Mikołajczak 73
Wstęp 73
3.1. Luka kapitałowa w sektorze MMŚP w świetle badań statystycznych 75
3.2. Alternatywne formy kapitałowego zasilania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 81
3.2.1. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe 82
3.2.2. Rynek NewConnect 87
3.2.3. Rynek obligacji korporacyjnych Catalyst 92
3.2.4. Fundusze venture capital i private equity 95
3.2.5. Anioły biznesu 109
3.2.6. Mezzanine 113
3.2.7. Sekurytyzacja 116
3.3. Crowdfunding - finansowanie pomostowe czy realne źródło kapitału dla przedsięwzięć inwestycyjnych - próba oceny na przykładzie europejskim 117
Zakończenie 123

Rozdział 4
Znaczenie unii rynków kapitałowych w rozwoju pozakredytowych instrumentów finansowania MMŚP w Polsce - Paweł Mikołajczak 127
Wstęp 127
4.1. Finansowe instrumentarium stymulowania działalności MMŚP w koncepcji unii rynków kapitałowych 128
4.1.1. Obligacje korporacyjne i Catalyst 129
4.1.2. Fundusze wysokiego ryzyka i mezzanine 133
4.1.3. Sekurytyzacja wysokiej jakości 134
4.1.4. GPW i NewConnect 135
4.2. Finansowanie społecznościowe na jednolitym rynku kapitałowym 137
4.3. Fundusze europejskie versus unia rynków kapitałowych 138
Zakończenie 140

Rozdział 5
Europejska unia rynków kapitałowych - opinie, dylematy i wyzwania - Krzysztof Waliszewski 143
Wstęp 143
5.1. Opinie interesariuszy w Polsce na temat Zielonej Księgi w sprawie unii rynków kapitałowych 143
5.2. Silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia europejskiej unii rynków kapitałowych - próba oceny koncepcji 147
5.3. Unia rynków kapitałowych a unia bankowa - analiza porównawcza europejskich inicjatyw integracyjnych w obszarze finansowym 151
Zakończenie 154

Zakończenie - Alfred Janc, Paweł Mikołajczak, Krzysztof Waliszewski 157

Bibliografia 161
Spis tabel 167
Spis wykresów 168
Spis schematów 171
Spis rysunków 172
O autorach 173

Alfred Janc - prof. dr hab. nauk ekonomicznych, Kierownik Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, autor, współautor i redaktor ponad 200 publikacji z obszaru polityki gospodarczej, finansów i bankowości: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012 oraz Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014 (współredaktor K. Waliszewski); Bankowość a kryzys na rynkach finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010; Stabilizowanie sektora bankowego w okresie kryzysu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010; Problemy polskiego systemu bankowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2008; Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji (bilans zamknięcia okresu przedakcesyjnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Twigger, Warszawa 2004, a także dwóch w języku angielskim: Polish Financial System in the Age of Financialisation, C.H. Beck, Warszawa 2015 (współautorzy M. Jurek. P. Marszałek); Modern Banking in Transition Economies of Central and Eastern Europe, Poznań Univeristy of Economics, Poznań 2004; promotor i recenzent wielu prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. W latach 1991-1996 doradca prezesa WBK S.A.; w latach 1999-2007 członek i przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej utworzonego przez Związek Banków Polskich; od czerwca do grudnia 2007 r. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i członek Komisji Nadzoru Bankowego; w latach 2007-2010 doradca prezesa NBP; w latach 2007-2009 członek Rady Ban¬kowego Funduszu Gwarancyjnego; od 2010 r. doradca ekonomiczny w NBP; uczestnik projektu unijnego FESSUD (Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development), poświęconego badaniu natury związków finansyzacji z trwałością systemu finansowego, rozwojem ekonomiczno-społecznym i środowiskiem. Projekt jest realizowany w ramach 7 PR UE i należy do pięciu największych w historii UE projektów badawczych w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych; od 2007 r. członek Rady Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich i członek Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.


Paweł Mikołajczak - doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; specjalizuje się w doradztwie finansowym i inwestycyjnym dla przedsiębiorstw; ekspert w dziedzinie funduszy europejskich dla sektora MMŚP; jest przedsiębiorcą oraz adiunktem w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; zasiadał w radach nadzorczych spółek akcyjnych; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; prezes zarządu H-Glass Polska sp. z o.o.; autor polsko-angielskiej książki Podstawy mikroekonomii. Basics of microeconomics oraz licznych publikacji poświęconych tematyce finansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw w Polsce, m.in. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na zmiany w sposobie działania małych i średnich przedsiębiorstw w Wiel¬kopolsce, Ekonomia Economics 4 (21) /2012 - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012; Parabankowe aspekty działalności funduszy poręczeniowych i pożyczkowych [w:] red. G. Kotliński, K. Waliszewski, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, Warszawa, CeDeWu, 2012; Financing of SME using non-recourse factoring - legal, economic and tax aspects, MANAGEMENT 2013 nr 1, University of Zielona Góra; Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a źródła ich finansowania. Współczesne dylematy, (współautor: W. Czternasty), [w:] red. nauk. A. Grzelak, K. Pająk, Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich zastosowania w procesie kształcenia studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010; „Niekonwencjonalne" fundusze kapitałowe w pobudzaniu rozwoju małych innowacyjnych firm, (współautor: W. Czternasty) [w:] red. nauk. J. Stankiewicz, Wiedza - innowacyjność - zmiana, Wydawnictwo Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008; Oddziaływanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, (współautor: W. Czternasty), [w:] red. nauk. J. Stankiewicz, Problemy zarządzania strategicznego wobec przemian w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw, Uniwersytet Zielonogórski 2010; Fundusze Unii Europejskiej w budowaniu pozycji konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, (współautor: W. Czternasty), Gospodarka Polski po akcesji do Unii Europejskiej. Wymiar ekonomiczno-społeczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2011.


Krzysztof Waliszewski - doktor nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia, specjalności: finanse, bankowość, pośrednictwo finansowe, pośrednictwo kredytowe; adiunkt w Katedrze Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie; w 2008 r. obronił pracę doktorską Związki kapitałowe banków i pośredników kredytowych na tle rozwoju rynku consumer finance w Polsce; jego zainteresowania badawcze koncentrują się na pośrednictwie finansowym i kredytowym, doradztwie finansowym, instytucjach parabankowych; autor 2 monografii (Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010; Doradztwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010), współredaktor 3 monografii (z A. Jancem: Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo UEP, Poznań 2010; Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2014; z G. Kotlińskim, Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012), autor blisko 100 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę; współpracownik Gazety Bankowej, miesięcznika Bank, Gazety Finansowej i Gazety Inwestycyjnej Inwestor; wypromował ponad 100 dyplomantów, w tym ponad 50 licencjatów i ponad 50 magistrów, jest promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim; praktyk gospodarczy, posiada kilkuletni staż (2006-2011) w obszarze zarządzania finansami przedsiębiorstwa deweloperskiego (jako analityk finansowy, dyrektor finansowy i wiceprezes zarządu), a od 2011 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa i doradztwa kredytowego na rynku nieruchomości mieszkaniowych i w obszarze kredytów deweloperskich.


Małgorzata Zaleska - prof. dr hab. nauk ekonomicznych; jest Dyrektorem Instytutu Bankowości SGH, Wiceprzewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN, członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych, a także Redaktorem Naczelnym Czasopisma „Finanse". W dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji, przede wszystkim z zakresu stabilności systemu bankowego, funkcjonowania banków centralnych, nadzorów nad rynkiem finansowym i systemów gwarantowania środków finansowych na rynku bankowym, w tym: Wpływ wybranych regulacji zewnętrznych na działalność polskich banków, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999; Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku: systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa 2002; Bankowość, C.H. Beck, Warszawa 2013; Unia bankowa, Difin, Warszawa 2013; Europejska unia bankowa, Difin, Warszawa 2015. Była m.in.: członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), członkiem zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), członkiem International Relations Committee przy EBC (2009-2013), członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015), pełnomocnikiem zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicz¬nych NBP (2014-2015).

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu