Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy

Autorzy: Jan L. Bednarczyk, Sławomir I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rodzaj
19.99 12.99
E-book - cała książka
Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy
Jan Bednarczyk, Sławomir Bukowski, Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
stron: 372
31.85
978-83-7556-103-6
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7941-115-3
Data dodania:2014-09-03
Format: 165x235
Oprawa: E-book
Podtytuł: E-book - cała książka
Rok wydania: 2014
Stron: 382
Typ pliku: PDF


Książka jest prezentacją badań przedstawicieli krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych na temat uwarunkowań wzrostu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Stanowi ona kontynuację rozważań zawartych w publikacji "Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego" wydanej w CeDeWu. Na treść tamtej publikacji składają się głównie analizy teoretycznych i empirycznych aspektów szeroko rozumianego wzrostu. Nawiązuje ona do światowej debaty nad skutecznością polityki ekonomicznej, rolą systemu podatkowego, niezależnością banku centralnego, wpływem na wzrost gospodarczy inwestycji zagranicznych oraz procesów integracyjnych.
Z kolei, niniejsze opracowanie dotyczy bardziej szczegółowych aspektów, warunkujących wzrost gospodarczy. Autorzy starają się tu wyodrębnić czynniki kształtujące długookresową innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki, określić rolę pieniądza i czynników finansowych w procesach wzrostu, a także różnorodne zagrożenia i bariery jakie ograniczają możliwości ekspansji gospodarczej w Polsce i w Unii Europejskiej. Istotnym problemem dotyczącym procesów wzrostu w kontekście unijnym jest podejmowana w obydwu książkach problematyka skuteczności Strategii Lizbońskiej.
Wprowadzenie

1. Nowe warunki przyspieszonego wzrostu gospodarczego Polski w ramach Unii Europejskiej
1.1. Przezwyciężanie różnic w rozwoju gospodarczym
1.2. Nowa dynamika wzrostu gospodarczego
1.3. Poprawa efektywności sektora rolnego
1.4. Budowa gospodarki opartej na wiedzy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

2. Makroekonomiczne znaczenie bezrobocia długookresowego - analiza na przykładzie polskiej gospodarki
2.1. Trochę teorii
2.2. Okres trwania bezrobocia a szansę znalezienia pracy
2.3. Bezrobocie długookresowe w Polsce i jego redukcja
Streszczenie/Summary
Bibliografia

3. Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 1999-2007
3.1. Wzrost gospodarczy w strefie euro w latach 1999-2007
3.2. Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego
3.2.1. Wykorzystanie zasobów pracy i wydajność pracy jako czynniki wzrostu gospodarczego w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych
3.2.2. Wzrost produktywności czynników wytwórczych (Total Factor Productirity)
Streszczenie/Summary
Bibliografia

4. Wydajność pedzemysłu i efekty wewnętrzne w regionach Europy
4.1. Tło teoretyczne
4.1.1. Homogeniczny efekt zewnętrzny
4.2. Cele, hipotezy, ograniczenia związane z brakiem danych statystycznych
4.3. Rozwinięcie analizy na region UE23
Streszczenie/Summary
Bibliografia

5. Polityka monetarna banku centralnego a inflacja i wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2001-2006
5.1. Podstawy teoretyczne
5.2. Procesy inflacyjne w Polsce w latach 2001-2006
5.3. Polityka banku centralnego a inflacja
5.4. Wpływ polityki banku centralnego na wzrost gospodarczy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

6. Czynniki atrakcyjności północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski
6.1. Przegląd klasyfikacji modeli kapitalizmu
6.2. Państwo i społeczeństwo w nordyckim modelu kapitalizmu
6.3. Konkurencyjność gospodarek krajów skandynawskich
6.4. Swoboda gospodarcza w krajach północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu
6.5. Jakość walut państw północnoeuropejskich i indeks globalizacji
6.6. Gospodarki oparte na wiedzy
6.7. Czynniki sukcesu krajów północnoeuropejskiego modelu kapitalizmu. Implikacje dla Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

7. Rola funduszy strukturalnych w realizacji Strategii Lizbońskiej
7.1. Bariery w realizacji Strategii Lizbońskiej
7.2. Fundusze strukturalne instrumentem Strategii Lizbońskiej w krajach i regionach o najniższym poziomie rozwoju
7.3. Planowane wykorzystanie luudiis/v strukturalnych do realizacji celów Strategii Lizbońskiej w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

8. Polityka makroekonomiczna a wzrost gospodarczy w Polsce - stan dotychczasowy i perspektywy rozwojowe w świetle wybranych teorii
8.1. Determinanty wzrostu gospodarczego w Polsce w świetle nowoczesnych nurtów naukowo-badawczych - znaczenie oszczędności i akumulacji kapitału w procesie wzrostu gospodarczego
8.2. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2000-2007 oraz jego perspektywy na najbliższe lata
8.3. Wpływ polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2000-2007
8.4. Pożądane kierunki oddziaływania polityki ekonomicznej i ich ograniczenia
Streszczenie/Summary
Bibliografia.

9. Gospodarcze uwarunkowania polityki pieniężnej w Polsce w okresie transformacji
9.1. Uwarunkowania polityki pieniężnej NBP w latach 1990-1997
9.2. Uwarunkowania polityki pieniężnej NBP po roku 1998
Streszczenie/Summary
Bibliografia

10. Zmiany struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce
10.1. Analiza sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w Polsce
10.2. Badanie struktury oszczędności finansowych gospodarstw domowych w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

11. Ocena konkurencyjności gospodarki Polski w raportach: The Global Competitiveness Report 2007-2008, Doing Business 2008 oraz The Lisbon Review: Measuring Europe's Progress in Reform
11.1. Otoczenie makroekonomiczne i innowacyjność gospodarki Polski w The Global Competitiveness Report 2007-2008
11.2. Biurokratyczne bariery prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w Doing Business 2008
11.3. Liberalizacja procesów gospodarczych w Polsce w optyce The Lisbon Review2006: Measuring Europe's Progress in Reform
Streszczenie/Summary
Bibliografia

12. Potencjalne źródła produktywności pracy w Polsce (analiza wybranych czynników)
12.1. Wyniki pomiaru produktywności pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej i USA
12.2. Wybrane determinanty produktywności pracy
Streszczenie/Summary
Bibliografia

13. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a wzrost gospodarczy
13.1. Przegląd literatury
13.2. Metodyka i wyniki badania
Streszczenie/Summary
Bibliografia

14. Budownictwo mieszkaniowe a koniunktura gospodarcza
14.1. Znaczenie budownictwa w gospodarce rynkowej i jego wpływ na koniunkturę gospodarczą
14.2 Koniunktura gospodarcza a rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

15. Zasoby pracy jako czynnik wzrostu gospodarczego w świetle sytuacji na polskim rynku pracy
15.1. Kształtowanie się wzrostu gospodarczego w ujęciu modelowym
15.2. Wzrost gospodarczy jako rezultat wzrostu nakładów pracy w gospodarce polskiej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

16. Konkurencyjność eksportu Polski na tle innych nowo przyjętych krajów członkowskich UE
16.1. Wymiana handlowa z krajami Unii
16.2. Konkurencyjność eksportu
Streszczenie/Summary
Bibliografia

17. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji systemowej
17.1. Metodologia i źródła badań
17.2. Uwarunkowania i przyczyny napływu BIZ do Polski
17.3. Etapy napływu BIZ z UE w okresie transformacji systemowej
17.4. Struktura BIZ w Polsce
17.4.1. Struktura BIZ według kraju pochodzenia
17.4.2. Struktura BIZ według rodzajów 7 działalności (sektorów)
17.5. Skutki napływu BIZ do Polski
Streszczenie/Summary
Bibliografia

18. Zakłócenia w gospodarce wywołane funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych. Polska a inne kraje
18.1. Rola SSE w gospodarce
18.2. Zachęty dla inwestorów oferowane w SSE
18.3. Dysfunkcje gospodarcze wywołane przez SSE
Streszczenie/Summary
Bibliografia

19. Finanasowe determinanty rozwoju i wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
19.1. Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw
19.2. Analiza dostępności wybranych źródeł finansowania sektora MSP w Polsce
19.3. Zadłużenie sektora MSP w latach 2005-2006
19.3.1. Kredyt bankowy
19.3.2. Leasing
19.3.3. Faktoring
19.3.4. Fundusze venture capital
19.3.5. Fundusze wspólnotowe
19.3.6. Franchising (franczyza)
Streszczenie/Summary
Bibliografia

20. Polityka stymulowania inwestycji zagranicznych w sektorach wysokich technologii jako narzędzie podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki
20.1. Innowacyjność polskiej gospodarki
20.2. Struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce pod względem zaawansowania technologicznego
20.3.Charakterystyka rozwiązań kształtujących napływ i strukturę bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski
20.4. Wnioski z opracowania i rekomendacje w zakresie polityki stymulowania napływu inwestycji zagranicznych
Streszczenie/Summary
Bibliografia

21. Kurs walutowy a wzrost gospodarczy w strefie euro
21.1. Kurs walutowy jako kanał transmisji impulsów pieniężnych
21.2. Czynniki kształtujące kurs euro w latach 1999-2007
21.3 Kształtowanie kursu walutowego a wzrost gospodarczy w strefie euro w latach 1999-2007
Streszczenie/Summary
Bibliografia

22. Porównanie obciążeń podatkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
22.1. Rodzaje i wysokość obowiązujących w Polsce podatków
22.2. Porównanie obciążeń podatkowych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Streszczenie/Summary
Bibliografia

23. Niedopasowanie strukturalne w przekroju zawodowym w Polsce - analiza na podstawie krzywej Beveridge'a
23.1. Pojęcie krzywej Beveridge'a
23.2. Pojęcie i klasyfikacja zawodów
23.3. Niedopasowania bezrobotnych i wolnych miejsc pracy w przekroju zawodowym w Polsce
Sireszczenie/Summary
Bibliografia

24. Jakość środowiska naturalnego a wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1990-2005
24.1. Rola pomiaru wskaźnikowego stanu środowiska naturalnego w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
24.2. Kryteria i sposób doboru wskaźników cząstkowych oraz wyznaczenie syntetycznego miernika stanu środowiska
24.3. Związki pomiędzy zmianami tempa wzrostu gospodarczego a stanem środowiska naturalnego w Polsce
Streszczenie/Summary
Bibliografia

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu