Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw WYP

Autorzy: Jacek Jaworski
Rodzaj
Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
Wydawca: CeDeWu
ISBN:978-83-7556-226-2
Data dodania:2014-05-21
Format: 165x235
Oprawa: Miękka
Podtytuł: Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw
Rok wydania: 2010
Stron: 544


Oddawana do rąk Czytelników książka adresowana jest głównie do studentów kierunków ekonomicznych i pokrewnych, jako podręcznik z przedmiotów związanych z problematyką zarządzania finansami przedsiębiorstw. Może też być cennym przewodnikiem dla praktyków gospodar­czych - przede wszystkim dla dyrektorów finansowych, księgowych, specjalistów ds. analiz, controllingu, inwestycji itp. Można w niej znaleźć za­równo teoretyczne podstawy omawianych zagadnień, jak i praktyczne rozwiązania konkretnych problemów dotyczących pomiaru i kształtowania przepływów finansowych w przedsiębiorstwie." Książka autorstwa dr. Jacka Jaworskiego obejmuje najważniejsze problemy z zakresu zarządzania finansami, prezentując je jako kompilację i podsumowanie autorów publikujących na ten temat. Rozważania teoretyczne wzbogacone są o przykłady, pytania kontrolne i zadania, co powo­duje, że będzie ona wielce użyteczna w procesie dydaktycznym "

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański" Praca stanowi bardzo interesującą i wartościową pozycję z obszaru zarządzania finansami. Jest oparta na starannie dobranej i umiejętnie wy­korzystanej literaturze oraz ciekawych przykładach. Autor z dużym znawstwem zaprezentował kluczowe pojęcia, teorie i badania dotyczące zarzą­dzania finansami - ważnej, aczkolwiek ciągle stosunkowo młodej dyscypliny naukowej "

prof. dr hab. Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński

Wprowadzenie 11Rozdział 1
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstw 15
1.1. Przedsiębiorstwo i jego funkcjonowanie 15
1.1.1. Definicja przedsiębiorstwa 15
1.1.2. Relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem 17
1.1.3. Klasyfikacja przedsiębiorstw 19
1.2. Cele finansowe i niefinansowe przedsiębiorstw 22
1.2.1. Klasyfikacja celów przedsiębiorstw 22
1.2.2. Charakterystyka celów finansowych 24
1.2.3. Zarządzanie jako proces i system osiągania celów 25
1.3. Kierunki zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie 30
1.3.1. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie 30
1.3.2. Obszary kształtowania podstawowych kategorii finansowych 35
1.4. Elementy teorii wartości pieniądza w czasie 37
1.4.1. Pieniądz jako kategoria rynkowa 37
1.4.2. Wartości przyszłe strumieni pieniężnych 42
1.4.3. Rachunek dyskontowy 47Rozdział 2
Źródła informacji finansowych 55
2.1. Rodzaje informacji i ich rola w podejmowaniu decyzji gospodarczych 55
2.1.1. Wykorzystanie informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem 55
2.1.2. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwie 57
2.2. Funkcjonowanie systemu rachunkowości 60
2.2.1. Geneza i definicja rachunkowości 60
2.2.2. Składniki systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie 63
2.2.3. Jakość informacji rachunkowych oraz ich wykorzystanie w zarządzaniu 72
2.3. Sprawozdawczość finansowa 76
2.3.1. Obowiązkowe sprawozdanie finansowe i procedury jego sporządzania 76
2.3.2. Składniki majątkowe i źródła ich finansowania ? bilans 84
2.3.3. Przychody i koszty ? rachunek zysków i strat 95
2.3.4. Pozostałe składniki sprawozdania finansowego i ich wzajemne powiązania 102Rozdział 3
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa 111
3.1. Analiza finansowa i jej rola w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 111
3.1.1. Definicja kondycji finansowej przedsiębiorstwa 111
3.1.2. Istota i zakres analizy finansowej 113
3.1.3. Metody analizy i wyznaczniki kondycji finansowej 119
3.2. Ocena wstępna składników sprawozdania finansowego 132
3.2.1. Pozioma i pionowa analiza bilansu 132
3.2.2. Ogólna ocena rachunku zysków i strat 138
3.2.3. Wartość informacyjna pozostałych elementów sprawozdania finansowego 141
3.3. Analiza wskaźnikowa 146
3.3.1. Założenia koncepcyjne analizy wskaźnikowej 146
3.3.2. Analiza płynności finansowej 151
3.3.3. Ocena wspomagania finansowego 156
3.3.4. Badanie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa 159
3.3.5. Pomiar rentowności w przedsiębiorstwie 164
3.3.6. Wskaźniki rynku kapitałowego 167
3.4. Pozostałe, wybrane metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa 169
3.4.1. Zastosowanie analizy piramidalnej 169
3.4.2. Elementy analizy dyskryminacyjnej 173
3.4.3. Strategiczna karta wyników 176Rozdział 4
Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie 181
4.1. Istota planowania finansowego 181
4.1.1. Planowanie i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem 181
4.1.2. Cele, funkcje, typologia i etapy planowania finansowego 186
4.2. Długoterminowe planowanie finansowe 191
4.2.1. Strategiczne planowanie finansowe 191
4.2.2. Metody długoterminowego planowania finansowego 199
4.2.3. Sprawozdania finansowe ?pro forma? 203
4.3. Krótkoterminowe planowanie finansowe 214
4.3.1. Budżetowanie przychodów i kosztów 214
4.3.2. Preliminowanie zapotrzebowania na gotówkę 222Rozdział 5
Zarządzanie strukturą finansową przedsiębiorstwa 231
5.1. Charakterystyka źródeł finansowania przedsiębiorstw 231
5.1.1. Definicja i klasyfikacja kapitałów w przedsiębiorstwie 231
5.1.2. Finansowanie kapitałem własnym 234
5.1.3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstwa 240
5.2. Koszt kapitału w przedsiębiorstwie 253
5.2.1. Koszt kapitału własnego 253
5.2.2. Koszt kapitału obcego 259
5.2.3. Średnioważony koszt kapitału (WACC) i marginalny koszt kapitału (MCC) 267
5.3. Kształtowanie struktury finansowej przedsiębiorstwa 270
5.3.1. Czynniki wpływające na sposoby finansowania przedsiębiorstwa 270
5.3.2. Teorie struktury kapitału 274
5.3.3. Strategie finansowania przedsiębiorstwa 280Rozdział 6
Zarządzanie aktywami trwałymi 289
6.1. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw 289
6.1.1. Definicje i rodzaje inwestycji 289
6.1.2. Przesłanki i uwarunkowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 293
6.2. Inwestycje rzeczowe 298
6.2.1. Środki trwałe w procesie budżetowania kapitałowego 298
6.2.2. Czynniki determinujące opłacalność inwestycji w środki trwałe 301
6.2.3. Metody szacowania opłacalności inwestycji rzeczowych 309
6.3. Inwestycje kapitałowe 322
6.3.1. Rynek kapitałowy i papiery warościowe 322
6.3.2. Wycena dłużnych papierów wartościowych 327
6.3.3. Inwestowanie w akcje 336Rozdział 7
Zarządzanie kapitałem obrotowym 351
7.1. Krotkoterminowa polityka finansowa przedsiębiorstwa 351
7.1.1. Strategie gospodarowania kapitałem obrotowym brutto 351
7.1.2. Cykl operacyjny przedsiębiorstwa 357
7.2. Wartość płynności w zarządaniu finansami firmy 362
7.2.1. Determinanty utrzymywania płynności finansowej w przedsiębiorstwie 362
7.2.2. Wartość płynności dla przedsiębiorstwa 366
7.2.3. Optymalny poziom płynności a zarządzanie kapitałem obrotowym brutto 370
7.3. Zarządzanie składnikami aktywów bieżących 374
7.3.1. Zarządzanie zapasami 374
7.3.2. Narzędzia gospodarowania należnościami 385
7.3.3. Zarządzanie gotówką 395Rozdział 8
Zarządzanie wynikiem finansowym 407
8.1. Kształtowanie wyniku finansowego 407
8.1.1. Etapy powstawania i czynniki kształtujące wynik finansowy 407
8.1.2. Analiza przyczynowa wyniku ze sprzedaży 414
8.1.3. Zastosowanie progów rentowności w analizie koszt ? wolumen ? zysk 419
8.1.4. Stopień dźwigni operacyjnej 424
8.1.5. Ryzyko finansowe i dźwignia finansowa 428
8.1.6. Dźwignia połączona i jej wpływ na wynik finansowy 432
8.2. Podział wyniku finansowego 435
8.2.1. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne podziału zysku 435
8.2.2. Wpływ polityki dywidend na wartość przedsiębiorstwa 441
8.2.3. Polityka dywidend w praktyce 446Rozdział 9
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 453
9.1. Mierniki i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa 453
9.1.1. Pojęcie i typologia wartości przedsiębiorstwa 453
9.1.2. Istota, funkcje i podział metod wyceny przedsiębiorstw 457
9.1.3. Wybrane metody wyceny w praktyce 467
9.1.4. Ekonomiczne mierniki wartości przedsiębiorstwa (EVA, MVA) 472
9.1. Maksymalizacja wartości jako zagregowany cel przedsiębiorstwa 476
9.1.1. Nośniki wartości przedsiębiorstwa 476
9.1.2. Obszary i kierunki zarządzania wartością przedsiębiorstwa 479
9.1.3. Koncepcja Value Based Management 483Bibliografia 489Rozwiązania zadań 503

Opinie i oceny (0)

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Komentarze i opinie mogą dodawać tylko zalogowani Klienci.
Oprogramowanie sklepu internetowego SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie

Produkt został dodany do koszyka

Do Twojego koszyka została dodana wybrana ilość sztuk produktu. Podczas realizacji zamówienia będzie można ją zmienić.

Szczegółowa zawartość koszyka znajduje się u góry strony pod ikoną koszyka.

Informacja

Produkt został dodany do przechowalni

Dział handlowy

- Tel: 22 396 15 00 
- Mob. 53 396 15 00

- E-mail:

hurt@cedewu.pl
dystrybucja@cedewu.pl

imagedystrybucja.cedewu