• Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyzwania i możliwości. Tom 10

Zamieszczone w książce treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym do­świadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Podtytuł Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej. Nowe wyz
Autor Aldona Uziębło (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 245
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-404-4

 

Książka przedstawia problematykę z dziedziny fi­nansów przedsiębiorstw w zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. 

Ukazano wyzwania dla rachunkowo­ści, mającej odzwierciedlać zachodzące w finansach procesy tak, aby być źródłem informacji zarówno dla właścicieli, jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Obie te dziedziny są istotne zarówno dla praktyków, jak i teoretyków życia gospodarczego; dlatego właśnie prezentowane opracowanie skupia się na fi­nansach przedsiębiorstw, rachunkowości oraz dodatkowo gospodarowaniu nieruchomościami, a dokładniej na ich wybranych aspektach. Niemożliwe jest bowiem ujęcie w jednej publikacji wszystkich kierunków badań prowadzonych w tym zakresie.

Publikacja jest rezultatem indywidualnych oraz zbiorowych badań naukowych. Przedstawione rozważania mają na celu podjecie dyskusji na temat aktu­alnych problemów z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i gospodarki nieruchomościami.

Zamieszczone w książce treści są wynikiem prowadzonych przez Autorów prac naukowych, a także efektem przemyśleń opartych na ich bogatym do­świadczeniu praktycznym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce zarządzania współczesnymi finansami.

Wprowadzenie 9

Część I
Finanse przedsiębiorstw

1. Decyzje inwestycyjne w odnawialne źródła energii - aktualne tendencje i perspektywy - Anna Górczyńska, Krzysztof Szczepaniak 15
1.1. Uwarunkowania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na świecie 16
1.2. Światowe plany inwestycyjne w sektorze energetycznym - ewolucja czy rewolucja? 18
1.3. Perspektywy dla inwestycji w OZE w Polsce 20
Streszczenie/Summary 23
Bibliografia 25

2. Problemy podejmowania decyzji inwestycyjnych w rewitalizację - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 27
2.1. Zarządzanie inwestycjami rewitalizacyjnymi 30
2.2. Rewitalizacja nieruchomości zabytkowych 37
Streszczenie/Summary 41
Bibliografia 42

3. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych w zmiennych warunkach ekonomicznych - Dariusz Letkowski 45
3.1. Istota i znaczenie metody DCF w wycenie przedsiębiorstw 46
3.2. Miary dochodowości przedsiębiorstwa 47
3.3. Długość okresu szczegółowej prognozy 49
3.4. Stopy dyskontowe 51
3.5. Obliczenia 55
Streszczenie/Summary 59
Bibliografia 60

4. Zarządzanie ryzykiem na przykładzie metodyki PRINCE2 - Anna Korombel 61
4.1 Historia powstania metodologii PRINCE2 61
4.2 Założenia metodyki PRINCE2 62
4.3 Ryzyko 64
4.3.1. Ryzyko w polityce i strategii zarządzania projektem 65
4.3.2. Proces zarządzania ryzykiem 66
4.3.2.1. Identyfikacja ryzyka 67
4.3.2.2. Ocena ryzyka 68
4.3.2.3. Planowanie 69
4.3.2.4. Wdrożenie 70
4.3.2.5. Komunikacja 70
4.4. Rejestr ryzyk i Budżet ryzyka 70
Streszczenie/Summary 72
Bibliografia 73

5. Źródła finansowania decyzji inwestycyjnych w zakładach pracy chronionej w województwie śląskim - Dariusz Wielgórka 75
5.1. Pojęcie, rola i funkcje inwestycji w rozwoju przedsiębiorstw 76
5.2. Decyzje inwestycyjne w zakładach pracy chronionej 78
5.3. Źródła finansowania inwestycji w zakładach pracy chronionej 83
Streszczenie/Summary 89
Bibliografia 90

6. Uwarunkowania kształtowania się funduszy własnych banków spółdzielczych w Polsce - Maria Golec 93
6.1. Problemy kapitałów własnych spółdzielni 94
6.2. Fundusze własne banków spółdzielczych w Polsce 97
6.3. Nowe regulacyjne możliwości pozyskiwania funduszy własnych przez banki spółdzielcze w Polsce 103
Streszczenie/Summary 106
Bibliografia 108

7. Rozwój rynku leasingu w Polsce w okresie po światowym kryzysie kredytowym - Jerzy Gwizdała 109
7.1. Bariery prawno-ekonomiczne rozwoju leasingu w warunkach kryzysu gospodarczego 110
7.2. Perspektywy rozwoju rynku leasingu w Polsce 115
Streszczenie/Summary 123
Bibliografia 124

8. Wykorzystanie metod analizy finansowej w planowaniu finansowym w przedsiębiorstwie - Marek Dylewski 125
8.1. Proces planowania w przedsiębiorstwie 126
8.2. Planowanie finansowe i jego elementy 127
8.3. Parametryzacja procesu planowania finansowego 130
8.4. Metody analityczne w procesie planowania finansowego 132
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137

9. Podatkowo-prawne problemy przekształcenia spółki jako metody optymalizacji finansów przedsiębiorstwa - Łukasz Karczyński 139
9.1. Przyczyny przekształcania spółek 140
9.2. Przekształcenie spółki w świetle prawa podatkowego 141
9.3. Przekształcenie spółki a opodatkowanie dochodu 143
9.3.1. Problemy ustalania dochodu w warunkach homogeniczności przekształcenia 143
9.3.1.1. Wprowadzenie 143
9.3.1.2. Wydatki na przekształcanie jako koszty uzyskania przychodu 144
9.3.1.3. Formalne aspekty rozliczenia rocznego przekształcanej spółki kapitałowej 145
9.3.1.4. Przekształcanie homogeniczne a stosunek członkostwa 147
9.3.2. Problemy ustalania dochodu w warunkach heterogeniczności przekształcenia 149
9.3.2.1. Uwagi ogólne 149
9.3.2.2. Przekształcenie heterogeniczne a stosunek członkostwa 150
9.4. Przekształcanie spółki jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych 152
Streszczenie/Summary 154
Bibliografia 155

Część II
Nieruchomości

10. Prawo własności a najem (na przykładzie nieruchomości przedsiębiorstw) - Krystyna Dziworska, Małgorzata Rymarzak 159
10.1. Nieruchomość w przedsiębiorstwie 160
10.2. Zalety i wady prawa własności i najmu 160
10.3. Koszt zakupu i najmu nieruchomości - podejście teoretyczne 164
10.4. Analiza „kupić - nająć" - elementy problemu 167
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 170

11. Rodzaje nieruchomości i sposoby ich finansowania przez podmioty gospodarcze - Jarosław Dariusz Firlit 171
11.1. Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym 172
11.2. Podmioty gospodarcze i ich reprezentacja 178
11.3. Finansowanie zakupu nieruchomości 179
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 187

Część III
Rachunkowość

12. Etyka zawodowa w rachunkowości gwarancją wiarygodności sprawozdań finansowych - Ocena pracowników księgowości - Aldo­na Uziębło 191
12.1. Etyka, etyka zawodowa oraz zawody zaufania publicznego 192
12.2. Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości 194
11.3. Kodeks Etyki dla Zawodowych Księgowych (Kodeks IFAC) 197
12.4. Etyka zawodowa w rachunkowości a wiarygodność sprawozdań finansowych 199
Streszczenie/Summary 202
Bibliografia 203

13. Rachunek kosztów jako baza rachunkowości zarządczej - wyniki badań - Renata Gmińska 205
13.1. Charakterystyka jednostek objętych badaniem 207
13.2. Cechy rachunku kosztów badanych jednostek gospodarczych 210
Streszczenie/Summary 219
Bibliografia 220

14. Zarządzanie wpływami środków pieniężnych w przedsiębiorstwie - Beata Kotowska 221
14.1. Planowanie wpływów 222
14.2. Metody przyspieszające ściąganie wpływów 224
14.2.1. Sprzedaż na przedpłaty czy zaliczki 224
14.2.2. Sprzedaż za gotówkę 224
14.2.3. Kontrolowana sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty 224
14.2.4. Skuteczna windykacja należności 225
14.2.5. Wykorzystanie technik sprzedaży należności (faktoringu) 227
14.3. Kontrola wpływów 229
Streszczenie/Summary 230
Bibliografia 231

15. Rezerwy w polskim prawie bilansowym oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości - Aldona Uziębło, Urszula Wolszon 233
15.1. Rezerwa a zobowiązanie i zobowiązanie warunkowe 233
15.2. Klasyfikacja rezerw 237
15.3. Wycena rezerw 241
15.4. Wykorzystanie i zmiana stanu rezerw 242
15.5. Ujawnianie informacji na temat rezerw 243
Streszczenie/Summary 244
Bibliografia 245

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku