• Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. Tom 12

Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teo­retycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe, - zasobowe, - samorządowe, - uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw.

Podtytuł Działanie współczesnych przedsiębiorstw. Determinanty kulturowe, zasobowe i samorządowe. Tom 12
Autor Tadeusz Falencikowski (red.)
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 300
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-413-6

 

Publikacja stanowi zbiór kulturowych, zasobowych oraz samorządowych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw.

Wszyscy żywimy przekonanie, że wyniki naszych prac mogą przyczynić się do zwiększenia wiedzy o warunkach działania przedsiębiorstw, co może pomóc w podniesieniu ich efektywności. Konsekwencją tego może być wzrost dobrobytu całego społeczeństwa.

Wprowadzenie 9

Część I
Kultura i społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach

1. Uwarunkowania kulturowe a powiązania międzynarodowe w sektorach globalnych. Perspektywa empiryczna - Monika Golonka 13
1.1. Przegląd literatury 14
1.1.1. Globalna strategia 14
1.1.2. Alianse - powiązania pomiędzy firmami 14
1.1.3. Podejście instytucjonalne - kultura 16
1.2. Hipoteza badawcza 18
1.3. Metodologia badań 20
1.3.1. Model teoretyczny 20
1.3.2. Dane do badań 20
1.3.3. Operacjonalizacja zmiennych 21
1.3.4. Kontrola zmiennych 21
1.3.5. Weryfikacja hipotezy badawczej 21
1.4. Rezultaty badań 22
1.5. Wnioski dla praktyki i teorii 23
1.6. Ograniczenia badań i dalsze kierunki badawcze 25
Streszczenie/Summary 27
Bibliografia 28

2. Wybrane aspekty kształtowania kultury organizacji - Aneta Kisiel 31
2.1. Istota kultury organizacyjnej 31
2.1.1. Model kliniczny kultury organizacyjnej 31
2.1.2. Funkcje i znaczenie kultury organizacyjnej dla pracowników 34
2.1.3. Kultura organizacyjna ? tworzenie 35
2.1.4. Czynniki wpływające na kulturę organizacyjną 37
2.1.5. Kultura organizacyjna a zarządzanie procesami 39
2.1.6. Rodzaje kultur organizacyjnych 41
2.2. Kultura organizacyjna a pracownicy 42
2.2.1. Kultura organizacji a funkcjonowanie instytucji 42
2.2.2. Kultura organizacji a angażowanie pracowników przez zadawanie pytań 44
2.2.3. Etyka jako element kształtujący kulturę organizacyjną 47
Streszczenie/Summary 49
Bibliografia 50

3. Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej wpływ na kulturę organizacji - Katarzyna Mizera 53
3.1. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu 53
3.2. Kultura organizacyjna pod wpływem społecznej odpowiedzialności biznesu 56
3.3. Instrumenty CSR wzmacniające kulturę organizacyjną 58
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

4. Wpływ kultury organizacji na kształtowanie postaw menedżerów w opiece zdrowotnej - Renata Rasińska, Maria Danuta Głowacka, Jan Nowomiejski 67
4.1. Kompetencje menedżerskie w odniesieniu do menedżerów w opiece zdrowotnej 68
4.2. Umiejętności menedżera w opiece zdrowia w kontekście wykonywanej pracy 72
4.3. Cechy skutecznego menedżera w opiece zdrowotnej 74
Streszczenie/Summary 78
Bibliografia 79

5. Kultura organizacyjna a społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia - Agnieszka Sokołowska 81
5.1. Kultura organizacyjna wyznacznikiem norm i wartości organizacyjnych 82
5.2. Elementy kultury organizacyjnej 84
5.3. Kształtowanie kultury organizacyjnej 88
5.4. W poszukiwaniu kultury organizacyjnej sprzyjającej społecznie odpowiedzialnym działaniom małego przedsiębiorstwa 90
Streszczenie/Summary 98
Bibliografia 98

Część II
Determinanty zasobowe działania przedsiębiorstw

6. Analiza koncepcji i kierunków rozwoju przywództwa w organizacji - Grażyna Bartkowiak 103
6.1. Aktualny paradygmat przywództwa 103
6.2. Uwarunkowania i wizja nowej koncepcji przywództwa 108
Streszczenie/Summary 113
Bibliografia 114

7. Analiza formalizacji zatrudniania pracowników administracji samorządowej - Andrzej Chajęcki, Chalnisia Krzakiewicz 119
7.1. Istota procesu formalizacji 120
7.2. Procedura zatrudnienia 121
Streszczenie/Summary 128
Bibliografia 128

8. Kompetencje menedżera w przedsiębiorstwie transnarodowym - Tomasz Copp 131
8.1. Istota i przegląd koncepcji kompetencji menedżera 131
8.2. Wyznaczniki i kulturowe uwarunkowania w przedsiębiorstwie transnarodowym 139
8.3. Ocena kompetencji menedżera w świetle badań ankietowych 141
Streszczenie/Summary 144
Bibliografia 145

9. Organizacja i funkcjonowanie systemów ewidencyjno-rachunkowych w małych przedsiębiorstwach w Polsce. Wyniki badań - Jacek Jaworski 147
9.1. Charakterystyka systemów ewidencyjno-rachunkowych stosowanych w sektorze małych firm w Polsce oraz sposobów ich prowadzenia 148
9.2. Metodyka badań empirycznych 153
9.3. Wyniki badań 156
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 169

10. Polityka stabilizacyjna Europejskiego Banku Centralnego a nierównowaga finansów publicznych w strefie euro - Tadeusz Miru­szewski 171
10.1. Narastanie kryzysu finansów publicznych a stabilizacja monetarna 172
10.2. Destabilizacja systemu fiskalno-budżetowego strefy euro po 2008 r. 177
Streszczenie/Summary 182
Bibliografia 183

11. Rola zasobów ludzkich w funkcjonowaniu biur podróży w opinii menedżerów i właścicieli - Daniel Puciato, Bolesław Goranczewski, Agnieszka Łoś 185
11.1. Biura podróży jako podmiot gospodarki turystycznej 186
11.2. Kapitał ludzki w biurach podróży 188
11.3. Zasoby ludzkie a funkcjonowanie biur podróży w świetle badań ankietowych 190
Streszczenie/Summary 195
Bibliografia 196

12. Rola i znaczenie umiejętności w zarządzaniu zasobami ludzkimi - Beata Surmacz, Anna Bociąga 197
12.1. Istota i pojęcie umiejętności 197
12.2. Kategoria umiejętności w modelach teoretycznych 202
12.3. Umiejętności pracownicze w świetle badań empirycznych 207
Streszczenie/Summary 210
Bibliografia 210

13. Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych - Czesław Zając 213
13.1. Instrumenty kadrowe na tle innych narzędzi zarządzania grupą kapitałową 214
13.2. Metody, techniki i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych 216
13.2.1. Unia personalna jako instrument doboru kluczowych menedżerów i specjalistów 217
13.2.2. Assessment Center jako metoda doboru członków rad nadzorczych, członków zarządów oraz specjalistów w spółkach zależnych 219
13.2.3. 360° jako kompleksowa metoda okresowego oceniania menedżerów średniego szczebla zarządzania i kierowników liniowych 221
13.2.4. Programy rozwoju menedżerów i pracowników w grupach kapitałowych 223
Streszczenie/Summary 226
Bibliografia 227

14. System motywacyjny pracowników uczelni niepublicznej - Justyna Zawadzka 229
14.1. Potrzeby, motywacja, motywowanie - istota pojęć 230
14.2. System motywacyjny w uczelni niepublicznej 232
14.3. Funkcjonowanie systemu motywacyjnego w uczelni niepublicznej - wyniki badań 234
Streszczenie/Summary 239
Bibliografia 240

Część III
Samorządowe determinanty działania przedsiębiorstw

15. Samorządowe wspomaganie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw poprzez kreowanie kapitału społecznego - Janusz Dworak 243
15.1. Pojęcie kapitału społecznego 244
15.2. Możliwości kreowania kapitału społecznego przez samorząd 246
15.3. Rola kapitału społecznego w rozwoju lokalnym 249
15.4. Możliwości współpracy przedsiębiorstw z samorządem w procesie tworzenia kapitału społecznego 251
Streszczenie/Summary 256
Bibliografia 258

16. Analiza strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych w powiatowej jednostce administracji geodezyjnej i kartograficznej - Bogdan Nogal­ski, Adam Klimek 261
16.1. Charakterystyka badania 263
16.2. Roczny strumień zgłoszeń prac geodezyjnych 264
16.2.1. Analiza danych empirycznych 264
16.2.1.1. Budowa modelu dla rocznej liczby zgłoszeń 264
16.2.1.2. Zgłoszenia prac geodezyjnych a PKB 266
16.2.1.3. Budowa modelu dla PKB 268
16.2.2. Prognozy 269
16.2.2.1. Prognoza rocznej liczby zgłoszeń 269
16.2.2.2. Prognoza PKB 271
16.2.3. Roczny strumień zgłoszeń prac ?katastralnych? 271
16.2.4. Weryfikacja prognoz 273
16.2.5. Wnioski 275
16.3. Dzienny strumień zgłoszeń prac geodezyjnych 278
16.3.1. Analiza dziennego strumienia zgłoszeń prac geodezyjnych 278
16.3.2. Obliczenie taktu 280
16.3.3. Wnioski 281
Streszczenie/Summary 283
Bibliografia 284

17. Endogeniczne uwarunkowania w kształtowaniu regionalnego systemu innowacji na przykładzie województwa małopolskiego - Ar­kadiusz Świadek, Marek Tomaszewski 287
17.1. Metodyczne uwarunkowania prowadzonych badań - modelowanie probitowe 289
17.2. Charakterystyka próby badawczej 290
17.3. Wybrane uwarunkowania aktywności innowacyjnej w regionie małopolskim 291
Streszczenie/Summary 298
Bibliografia 299

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku