• Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

Publikacja przedstawia spojrzenie autorów na współczesne, główne megatrendy, które kształtują obecne spektrum bezpieczeństwa. Dwudziestu jeden autorów odzwierciedla otaczającą nas rzeczywistość w sposób odbiegający od głównego nurtu poglądów. Autorzy analizują i oceniają najważniejsze megatrendy, które aktualnie destabilizują bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo państwa oraz społeczności lokalnej. W pozycji jest szeroko omawiana tematyka współczesnego terroryzmu samobójczego, nielegalnej masowej imigracji, kryzysu na Ukrainie oraz oceniana jest kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzona przez prezydenta Baracka Obamę. Ponadto w książce są przedstawione także poglądy autorów na energetykę jądrową, ekologię, wojnę informacyjną i inne zjawiska, które stanowią implikację dla bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja jest tematyczną i dyskursywną odpowiedzią autorów na aktualne poglądy dotyczące szeroko rozumianego bezpiecze

Podtytuł Megatrendy współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa
Autor Józef Zawadzki, Grzegorz Pietrek (red.)
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 324
64.00 48.00
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-922-3

Publikacja przedstawia spojrzenie autorów na współczesne, główne megatrendy, które kształtują obecne spektrum bezpieczeństwa. Dwudziestu jeden autorów odzwierciedla otaczającą nas rzeczywistość w sposób odbiegający od głównego nurtu poglądów. Autorzy analizują i oceniają najważniejsze megatrendy, które aktualnie destabilizują bezpieczeństwo społeczności międzynarodowej, wpływają negatywnie na bezpieczeństwo państwa oraz społeczności lokalnej.

W pozycji jest szeroko omawiana tematyka współczesnego terroryzmu samobójczego, nielegalnej masowej imigracji, kryzysu na Ukrainie oraz oceniana jest kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prowadzona przez prezydenta Baracka Obamę.

Ponadto w książce są przedstawione także poglądy autorów na energetykę jądrową, ekologię, wojnę informacyjną i inne zjawiska, które stanowią implikację dla bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja jest tematyczną i dyskursywną odpowiedzią autorów na aktualne poglądy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
Prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki

Wstęp 11

1. Kontrowersyjna polityka bezpieczeństwa międzynarodowego prezydenta Baracka Obamy - Adam Gwiazda 13
1.1. Między bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym  14
1.2. Mniejsze znaczenie Bliskiego Wschodu  15
1.3. Normalizacja stosunków z Iranem 16
1.4. Konieczność reagowania na zachowania mocarstw regionalnych 18
Streszczenie/Summary 19
Bibliografia  20

2. Zadania Policji związane z zapobieganiem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych - Sylwia Jankowska 21
2.1. Przestępstwo o charakterze terrorystycznym 22
2.2. Poziom zagrożenia terrorystycznego dla Rzeczypospolitej Polskiej 23
2.3. System antyterrorystyczny RP 24
2.4. Zadania Policji w zapobieganiu i zwalczaniu zdarzeń o charakterze terrorystycznym 26
2.5. Formacje policyjne przeznaczone do walki z terroryzmem 31
2.6. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych 33
Streszczenie/Summary 37
Bibliografia 38

3. Narkotyki zagrożeniem dla bezpieczeństwa społecznego - Maciej Januszkiewicz 39
3.1. Przestępstwa narkotykowe 40
3.2. Skala zjawiska narkomanii na przykładzie Gdyni 42
3.3 Profilaktyka 44
3.4. Analiza SWOT dla problemu narkomanii w Gdyni 45
Streszczenie/Summary 48
Bibliografia 49

4. Elektrownia jądrowa w Żarnowcu - przeszłość i teraźniejszość - Tadeusz Kasperek 51
4.1. Potrzeby energetyczne 51
4.2. Energetyka Polski 52
4.3. Przeszłość 52
4.4. Plany 55
4.5. Zagrożenia 56
4.6. Przyszłość 57
4.7. Główne obszary Programu PEJ 60
Streszczenie/Summary 62
Bibliografia 62

5. Narodowe Siły Rezerwowe w systemie bezpieczeństwa państwa - Tomasz Kostecki 63
5.1. Narodowe Siły Rezerwowe - geneza i zadania 64
5.2. Rozwiązania systemowe i funkcjonalne w Narodowych Siłach Rezerwowych 65
5.3. Propozycje zmian i nowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sił rezerwowych 67
5.3.1. Propozycja nowych sił rezerwowych 68
5.3.2. System szkolenia 69
5.3.3. System motywacyjny
Streszczenie/Summary 73
Bibliografia 75

6. Ryzyko a kultura bezpieczeństwa w XXI wieku - Jerzy Kozioł 77
6.1. Ryzyko 78
6.2. Kultura bezpieczeństwa 88
Streszczenie/Summary 92
Bibliografia 93

7. Wpływ straży miejskich na bezpieczeństwo społeczności lokalnych - Adam Krampichowski 95
7.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 96
7.1.1. Istota samorządu terytorialnego 96
7.1.2. Zadania własne i zlecone gminy 98
7.1.3. Struktura organizacyjna gminy 99
7.2. Miejsce straży miejskiej wśród instytucji samorządowych 99
7.2.1. Geneza i znaczenie straży miejskiej w strukturach samorządowych 99
7.2.2. Struktura straży 100
7.2.3. Funkcje i zadania straży gminnych 101
7.2.4. Nadzór nad strażami gminnymi 103
7.3. Straż Miejska Miasta Gdyni - prawa i obowiązki 104
7.3.1. Historia i podstawy prawne Straży Miejskiej w Gdyni 104
7.3.2. Prawa i obowiązki strażnika oraz odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa 105
7.3.3. Specyfika pracy w Straży Miejskiej w Gdyni 108
Streszczenie/Summary 110
Bibliografia 111

8. Fasadowość instytucji i porozumień międzynarodowych jako przesłanka dla zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku - przyczynek do dyskusji - Jarosław Kroplewski 113
8.1. Doświadczenia minionego stulecia 114
8.2. Kontynuacja niemocy
8.3. Reforma, ale jaka? 122
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

9. Možný pohľad na integráciu pohotovostných skupín v súčasnosti a budúcnosti - Jozef Matis 129
9.1. Integracia pohotovostnych skupin zaisťujucich vojensku bezpečnosť 131
9.2. Integracia pohotovostnych skupin zaisťujucich nevojensku bezpečnosť 136
Abstrakt/Summary 142
Literatura 143

10. Propaganda i kontrpropaganda w wojnie informacyjnej - Bohdan Pac 147
10.1. Podstawowe definicje i pojęcia 148
10.2. Sposoby oddziaływania propagandowego i kontrpropagandowego 152
10.3. Metody prowadzenia działań propagandowych i kontrpropagandowych 158
Streszczenie/Summary 164
Bibliografia 164

11. Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne Polski. Charakterystyka zagrożeń - Andrzej Pepłoński 167
11.1. Cechy i wymiary bezpieczeństwa oraz kryzysu ekologicznego 168
11.2. Oddziaływanie współczesnej polskiej gospodarki na środowisko przyrodnicze 169
11.3. Zanieczyszczenia i degradacja gleby 174
11.4. Hałas oraz promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące 175
11.5. Odpady 177
11.6. Zanieczyszczenia wody 178
11.7. Zagrożenia ekologiczne Bałtyku 180
11.8. Ważniejsze inicjatywy międzynarodowe i regulacje prawne na rzecz ochrony środowiska naturalnego 182
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 186

12. Administracja rządowa w kontekście zagrożeń związanych z masową migracją - Grzegorz Pietrek 187
12.1. Wybrane zagadnienia związane z napływem migrantów 188
12.1.1. Rodzaje migracji 188
12.2. System zarządzania kryzysowego w Polsce - zarys 194
12.3. Plany zarządzania kryzysowego a zagrożenia migracyjne 200
Streszczenie/Summary 202
Bibliografia 203

13. Kryzys na Ukrainie a bezpieczeństwo Polski. Próba diagnozy na tle wydarzeń do końca 2015 r. - Jerzy Prochwicz 205
Streszczenie/Summary 216
Bibliografia 217

14. Dialog międzykulturowy i międzyreligijny w ujęciu Jana Pawła II jako środek zapewniający bezpieczeństwo i pokój we współczesnym świecie - Dorota Rudnicka-Kassem
14.1. Pacem in Terris jako inspiracja przesłań na Światowy Dzień Pokoju 220
14.2. Dialog jako środek zapobiegania wojnom i konfliktom 224
14.3. Dialog między kulturami i religiami jako „droga do cywilizacji miłości i pokoju" 227
Streszczenie/Summary 230
Bibliografia 231

15. Inkompetencja społeczna w zakresie prawnej ochrony danych osobowych - Klaudia Skelnik 233
15.1. Prawna ochrona danych osobowych 234
15.2. Dostęp społeczeństwa do prawnych środków ochrony danych osobowych 237
15.3. Inkompetencja społeczna w zakresie danych osobowych 240
Streszczenie/Summary 241
Bibliografia 242

16. Realne zagrożenie bezpieczeństwa kobiet w kontekście międzynarodowych migracji - Hanna Sommer 243
16.1. Specyfika migracji kobiet 244
16.2. Rynek pracy migrantek 246
16.3. Handel ludźmi a prawa kobiet 248
16.4. Psychologiczne konsekwencje migracji 250
Streszczenie/Summary 252
Bibliografia 253

17. Możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie towarów - Andrzej Stanek 255
17.1. Formy organizowania transportu towarów 256
17.2. Ryzyka w transporcie towarów 256
17.2.1. Rozboje i kradzieże 256
17.2.2. Wyłudzenia towarów 258
17.2.3. Formy działania przestępców wyłudzających towary 258
17.2.4. Przejęcie towaru niebezpiecznego przez terrorystów 259
17.2.5. Ryzyka transportowe związane z uszkodzeniem przewożonych towarów 259
17.3. Możliwości przeciwdziałania 260
17.3.1. Przeciwdziałanie rozbojom i kradzieżom 260
17.3.2. Możliwości przeciwdziałania przejęciu transportu towarów niebezpiecznych przez terrorystów 261
17.3.3. Zabezpieczenie się od ryzyka ponoszenia straty towaru w wyniku zdarzeń losowych, nieprzestrzegania procedur w czasie załadunku, składowania, rozładunku towaru lub utraty towaru w wyniku kradzieży w czasie transportu 261
17.4. Zakres ubezpieczenia mienia w transporcie 263
Streszczenie/Summary 267
Bibliografia 267

18. Bezpieczeństwo społeczne jako wyzwanie XXI wieku - Marek Stefański 269
18.1. Bezpieczeństwo społeczne 271
18.2. Bezpieczeństwo demograficzne 273
18.3. Przestępczość jako problem społeczny 274
18.3.1. Community policing w kształtowaniu bezpieczeństwa 276
18.4. Bezpieczeństwo socjalne 281
18.5. Bezpieczeństwo społeczności lokalnej 283
Streszczenie/Summary 285
Bibliografia 286

19. Współczesny terroryzm samobójczy największym zagrożeniem bezpieczeństwa w XXI wieku - Józef Zawadzki 287
19.1. Źródła współczesnego terroryzmu samobójczego 288
19.2. Ataki samobójcze nową strategią współczesnych organizacji terrorystycznych 290
Streszczenie/Summary 293
Bibliografia 295

20. Sprawozdania finansowe przedsiębiorców jako element systemu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - Piotr Bielski 297
20.1. Źródła i zakres dostępu do wiarygodnych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorców 298
20.2. Konsekwencje niewykonywania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie zapewnienia dostępu do wiarygodnych informacji o ich sytuacji majątkowej i finansowej 302
20.3. Wnioski 304
Streszczenie 309
Bibliografia 309

21. Bezpieczeństwo prawne w wielokulturowym świecie - Zdzisław 311
21.1. Kod kultury prawnej 312
21.2. Wartości etyczne (humanitaryzm, sprawiedliwość) i wartości prakseologiczne (efektywność) 314
21.3. Normy prawa ustrojowego, materialnego i procesowego 317
21.4. Stosunki krajowe, transgraniczne i międzynarodowe 318
21.5. Zasady, reguły i polityki 319
Streszczenie/Summary 322
Bibliografia 322

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku