• Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia. Tom 22

Podtytuł Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia.
Autor Monika Boguszewicz-Kreft, Małgorzata Rozkwitalska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 420
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-501-0

W odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnych organizacji powstają nowe koncepcje zarządzania oraz rodzą się innowacyjne i przedsiębiorcze strategie. Zagadnieniom tym jest poświęcona ta publikacja. Zebrane i ujęte w trzech częściach niniejszego opracowania artykuły dowodzą bogatych za­interesowań badawczych środowiska naukowego i gospodarczego w Polsce. Wskazują także na istotne zmiany zachodzące w otoczeniu współcze­snych organizacji, wymagające nowych rozwiązań, skutecznych strategii popartych umiejętnością analizy otoczenia oraz przedsiębiorczych postaw menedżerów i pracowników prowadzących do innowacji.

Wstęp 13

Część I
Nowe koncepcje zarządzania

1. Zarządzanie procesowe a kształtowanie się struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie - Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski 21
1.1. Zarządzanie poprzez procesy - zwiększenie skuteczności działania w budowaniu relacji z klientami w organizacji przedsiębiorstwa 23
1.2. Nowoczesne podejście do organizacji przedsiębiorstwa 27
1.3. Wykorzystanie zarządzania projektami w powiązaniu z procesową strukturą zarządzania przedsiębiorstwem 32
1.4. Analiza odchyleń w spojrzeniach armatorów i klientów polskich stoczni 33
Streszczenie/Summary 38
Bibliografia 38

2. Ocena sukcesu projektu na podstawie wytycznych metodyki SCRUM - Emil Bukłaha 41
2.1. Sukces w zarządzaniu projektami 42
2.2. Ocena projektów na przykładzie metodyki SCRUM 45
2.2.1. Założenia metodyki SCRUM 45
2.2.2. Role w metodyce SCRUM 46
2.2.3. Struktura metodyki SCRUM z uwzględnieniem sytemu oceny projektu 48
2.2.4. Kontrola i ocena projektów w metodyce SCRUM 52
Streszczenie/Summary 56
Bibliografia 57

3. Segmentacja modułowa procesów w organizacji - model teoretyczny i wymiary ekonomiczne - Janusz Rymaniak 59
3.1. Aspekty teoretyczne segmentacji modułowej 60
3.1.1. Istota i pojęcia segmentacji modułowej 60
3.1.2. Model teoretyczny segmentacji modułowej działalności podstawowej w organizacji 61
3.2. Wyniki badań empirycznych 64
3.2.1. Studium przypadku - narzędziownia 64
3.2.2. Studium przypadku - piekarnia 65
Streszczenie/Summary 68
Bibliografia 69

4. Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające jakość - Małgorzata Wiśniewska 71
4.1. Zarządzanie jakością - podejście procesowe w doskonaleniu organizacji 73
4.2. Audyt - narzędzie doskonalenia 78
Streszczenie/Summary 82
Bibliografia 83

5. Sensmaking w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach - Łukasz Sułkowski 85
5.1. Znaczenie sensmakingu w zarządzaniu 85
5.2. Metodyka badań 88
5.3. Schematy narracyjne zarządzających szpitalami 90
5.3.1. „Nowy lider to nowa wizja" 90
5.3.2. „Radykalna zmiana w obliczu katastrofy" 90
5.3.3. „Dobrze gospodarujemy wspólnym dobrem" 91
5.3.4. „Obrońmy bezcenny dorobek" 91
Streszczenie/Summary 92
Bibliografia 93

6. Zmiany w zakresie zarządzania uczelniami w obliczu istotnych przeobrażeń systemu szkolnictwa wyższego oraz otoczenia uczelni - Marcin Geryk 95
6.1. Zmiany prawne systemu szkolnictwa wyższego 95
6.2. Otoczenie i jego wpływ na funkcjonowanie uczelni 99
6.3. Zarządzanie uczelniami pod wypływem uwarunkowań zewnętrznych 103
Streszczenie/Summary 107
Bibliografia 108

7. Obszary zmian w wymiarach jakości usług - Jolanta Łopatowska, Grzegorz Zieliński 111
7.1. Cechy charakterystyczne usług 112
7.2. Wymiary jakości usług 113
7.3. Zarządzanie zmianą 114
7.4. Zmiany w wymiarach jakości usług 116
Streszczenie/Summary 118
Bibliografia 119

8. Gotowość do podejmowania ryzyka a poziom kierowania - Stefan Tokarski, Krzysztof Tokarski, Joanna Sikora 121
8.1. Metody i organizacja badań 124
8.2. Studia empiryczne nad gotowością do podejmowania ryzyka a poziomem kierowania 125
8.2.1. Analiza statystyczna 126
8.2.2. Synteza wyników badań 127
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia 131

9. Taksonomia wrocławska jako metoda klasyfikacji spółek na przykładzie wybranego funduszu inwestycyjnego - Karolina Kaliń­ska 133
9.1. Wielowymiarowa analiza porównawcza (taksonomia wrocławska) 134
9.2. Fundusze inwestycyjne w Polsce 136
9.3. Przykład empiryczny 138
Streszczenie/Summary 147
Bibliografia 148

Część II
Organizacja w otoczeniu a strategia rozwoju

10.Konsorcjum jako przykład współpracy przedsiębiorców - Aneta Chrząszcz 151
10.1. Podstawowe rodzaje współpracy w ujęciu ekonomicznym 152
10.2. Konsorcjum a formy współpracy przedsiębiorców w ujęciu prawnym 154
10.3. Zalety i wady konsorcjum 156
Streszczenie/Summary 159
Bibliografia 160

11. Współpraca przemysłu i nauki jako jeden z kierunków rozwoju współczesnych przedsiębiorstw na przykładzie ENERGA SA - Mi­chał Zabielski 161
11.1. Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie 161
11.2. Inicjatywy prowadzone przez ENERGA SA 163
11.2.1. Zadanie badawcze nr 4 163
11.2.2. Czasopismo naukowe „Acta Energetica" 167
11.2.3. Konkurs na grant badawczy i najlepszą pracę doktorską 168
11.2.4. Konkurs „Energia Przyszłości" 169
Streszczenie/Summary 170
Bibliografia 171

12. Strategia publicznej rozgłośni regionalnej na przykładzie Radia Koszalin - Piotr Ostrowski 173
12.1. Metodyka projektu 174
12.2. Synteza strategii Radia Koszalin 175
12.3. Diagnoza strategiczna 176
12.3.1. Radio Koszalin jako nadawca publiczny 176
12.3.2. Miejsce na rynku regionalnym i lokalnym 177
12.3.3. Struktura programowa 178
12.3.4. Oddziaływanie reklamowe 179
12.3.5. Poziom nowoczesności technicznej i technologicznej 180
12.3.6. Źródła finansowania działalności spółki 181
12.4. Projekty strategiczne 182
12.4.1. Rozwój lokalnej i regionalnej informacji 182
12.4.2. Rozwój lokalnej publicystyki 183
12.4.3. Rozwój programów rozrywkowych - redakcja muzyczna 185
12.4.4. Zarządzanie wizerunkiem i marką Radia Koszalin 186
12.4.5. Wzrost przychodów z reklam 188
12.4.6. Wyniki ekonomiczno-finansowe spółki 189
12.4.7. Rozwój nowoczesnej infrastruktury technicznej 189
Streszczenie/Summary 192
Bibliografia 193

13. Restrukturyzacja i jej wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. - Małgorzata Karolewska-Szpara­ga 195
13.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 196
13.2. Działania restrukturyzacyjne w badanym przedsiębiorstwie 197
13.3. Wyniki ekonomiczne działań restrukturyzacyjnych w badanym przedsiębiorstwie 201
Streszczenie/Summary 209
Bibliografia 210

14. Modele biznesu firm świadczących usługi medyczne w województwie łódzkim - Aleksandra Krawczyńska 211
14.1. Usługi medyczne w kontekście usług profesjonalnych 212
14.2. Modelowanie działalności usług profesjonalnych 216
14.3. Poziom rozwoju wiedzy rynkowej wśród świadczeniodawców usług medycznych 221
Streszczenie/Summary 224
Bibliografia 224

15. Programy wspierania budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu jako element strategicznej koncepcji rozwoju Pomorskiej Specjal­nej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. - studium przypadku - Jacek Pauli 227
15.1. Dlaczego PSSE wspiera proces budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu? 228
15.1.1. Tereny PSSE na potencjalnej lokalizacji elektrowni jądrowej na Pomorzu 228
15.1.2. Bałtycki Port Nowych Technologii w Gdyni jako zaplecze produkcyjno-magazynowe nowej inwestycji 229
15.2. Najważniejsze działania PSSE w zakresie wspierania koncepcji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu 230
15.2.1. Zespół ds. Przygotowań Województwa Pomorskiego do Realizacji Inwestycji Budowy Elektrowni Jądrowej - wsparcie działań przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny 230
15.2.2. Dla kogo elektrownia jądrowa? Wielki projekt badawczy PSSE 232
15.2.3. Forum Dialogu i Współpracy Województwa Pomorskiego „Energia i Samorządność" 232
15.2.4. Monografia „Energetyka Jądrowa w Polsce" 233
15.3. Wsparcie działań medialnych - tworzenie pozytywnego wizerunku koncepcji budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu jako element działań PSSE 234
15.3.1. Atomowy Autobus 234
15.3.2. Kawiarenki Energetyczne 234
15.3.3. Filmy promocyjne na temat energetyki 235
Streszczenie/Summary 236
Bibliografia 237

16. Determinanty rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Pomorskiem - Andrzej Sułkowski 239
16.1. Charakterystyka IOB w Pomorskiem 240
16.2. Szanse, zagrożenia i bariery systemu wsparcia sektora MŚP 242
16.3. Projekty usprawnienia działania instytucji otoczenia biznesu w Pomorskiem 244
16.4. Charakterystyka badań 246
16.5. Wybrane wyniki i wnioski z badań 248
Streszczenie/Summary 252
Bibliografia 253

17.Determination of Priority of Logistics Service Offerings for SME - Zoia Kaira, Olena Ivanova, Inna Kayira 255
17.1. Methodology proposed 256
17.1.1. Hypotheses to be evaluated 257
17.1.2. Steps in hypothesis testing 257
17.1.3. Forming the logistics service system 258
Summary 267
Bibliography 267

18. Polska firma IT w Dolinie Krzemowej - studium przypadku i próba analizy w kontekście teorii internacjonalizacji - Dominika Latuse­k-Jurczak 269
18.1. Born global i offshoring 270
18.2. Metoda badań 272
18.3. Studium przypadku „Engineers World" 272
18.3.1. Założenie firmy 272
18.3.2. Kryzys w firmie 274
18.3.3. Ekspansja do USA 276
18.3.4. Projekty w USA 277
Streszczenie/Summary 282
Bibliografia 282

19. Motywy osiedlania się polskich firm na terenie niemieckiego przygranicznego powiatu Uecker-Randow - Kamil Lis 285
19.1. Charakterystyka omawianego regionu przygranicznego 286
19.1.1. Przedstawienie omawianego regionu 286
19.1.2. Ogólne motywy polskich inwestycji bezpośrednich w Niemczech 287
19.2. Przedsiębiorczość polska na terenie niemieckiego przygranicznego powiatu Uecker-Randow 288
19.2.1. Niemieckie instytucje otoczenia biznesu w regionie oraz ich stosunek do przedsiębiorców z Polski 288
19.2.2. Quasi-instytucje wspomagające polskich przedsiębiorców w regionie przygranicznym 291
19.3. Motywy inwestycyjne polskich przedsiębiorstw w badanym regionie przygranicznym 296
Streszczenie/Summary 301
Bibliografia 302

Część III
Innowacje i przedsiębiorczość

20. Zdolność przedsiębiorstw do proinnowacyjnego współdziałania na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego - Mirosław Haf­fer 305
20.1. Potrzeba proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia 307
20.2. Częstotliwość proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia 309
20.3. Efekty proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia 311
20.4. Bariery proinnowacyjnego współdziałania przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia 313
Streszczenie/Summary 315
Bibliografia 316

21. Determinanty i efekty rozwoju innowacyjnego przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na połączeniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach - Sylwia Badowska 317
21.1. Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstwa innowacyjnego 318
21.2. Współpraca w powiązaniach kooperacyjnych, sieciach i klastrach jako otoczenie wspierające innowacyjności przedsiębiorstw 325
Streszczenie/Summary 335
Bibliografia 337

22. Kapitał intelektualny małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - Agnieszka Różycka 339
22.1. Zjawisko kapitału intelektualnego 340
22.1.1. Koncepcja kapitału intelektualnego 340
22.1.2. Definicja kapitału intelektualnego 341
22.1.3. Struktura kapitału intelektualnego 342
22.2. Badanie kapitału intelektualnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 343
22.2.1. Grupa docelowa przeprowadzonego badania 343
22.2.2. Metoda badawcza 344
22.2.3. Zakres badań 344
Streszczenie/Summary 352
Bibliografia 353

23. Produktywność pracowników wiedzy jako główne wyzwanie zarządzania w XXI wieku - Michał Igielski 355
23.1. Identyfikacja pracowników wiedzy w przedsiębiorstwie 356
23.2. Produktywność pracowników ery industrialnej 359
23.3. Produktywność pracowników wiedzy 361
Streszczenie/Summary 365
Bibliografia 366

24. Audyt innowacyjności jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem - Małgorzata Skweres-Kuchta 367
24.1. Podstawy metodyczne i charakterystyka narzędzia badawczego 368
24.2. Analiza komparatywna innowacyjności przedsiębiorstw 371
24.2.1. Charakterystyka próby badawczej 371
24.2.2. Procesy innowacyjne w usługach - region zachodniopomorski na tle hamburskiego 372
24.2.3. Procesy innowacyjne w usługach i przemyśle - podobieństwa i różnice 376
Streszczenie/Summary 380
Bibliografia 380

25. Przedsiębiorczość destruktywna w Polsce - analiza na podstawie panelu ekspertów - Małgorzata Olimpia Bielenia 383
25.1. Prezentacja istoty przedsiębiorczości destruktywnej 383
25.2. Kontekst instytucjonalny 386
25.3. Badanie skali i form przedsiębiorczości destruktywnej w podmiotach gospodarczych w Polsce - wyniki badań i wnioski 388
Streszczenie/Summary 392
Bibliografia 393

26. Mity przedsiębiorczości a postawy wobec własnej działalności gospodarczej - Beata Krawczyk-Bryłka 395
26.1. Znaczenie i źródła mitów przedsiębiorczości 396
26.2. Rodzaje mitów przedsiębiorczości 397
26.3. Studenckie mity przedsiębiorczości - wyniki badań 399
Streszczenie/Summary 404
Bibliografia 404

27. Przedsiębiorcze podejście do zarządzania organizacją - Aniela Mikulska 407
27.1. Kompetencje przedsiębiorcze 408
27.2. Zarządzanie przedsiębiorcze jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej 413
27.3. Orientacja przedsiębiorcza jako wyraz przedsiębiorczego podejścia do zarządzania 415
Streszczenie/Summary 417
Bibliografia 418

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku