• Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki (wyd. V zmienione)

Książka „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie: • rozróżnianie przepisów prawa i standardów wpływających na system rachunkowości w Polsce; • interpretowanie terminologii księgowej; • rozróżnianie i klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek gospodarczych; • rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych; • ewidencjonowanie operacji gospodarczych; • określenie wpływu operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat; • ustalanie wyniku finansowego; • przeprowadzanie wyceny w systemie rachun

Podtytuł Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki (wyd. V zmienione)
Autor Piotr Szczypa (red.)
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 502
82.00 62.32
Do końca promocji pozostało:
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24h
ISBN 978-83-8102-499-0
Książka „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:
• rozróżnianie przepisów prawa i standardów wpływających na system rachunkowości w Polsce;
• interpretowanie terminologii księgowej;
• rozróżnianie i klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek gospodarczych;
• rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych;
• ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• określenie wpływu operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat;
• ustalanie wyniku finansowego;
• przeprowadzanie wyceny w systemie rachunkowości, w tym naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ustalanie kosztów podróży służbowych itd.;
• sporządzanie sprawozdania finansowego;
• rozróżnianie i klasyfikowanie podatków oraz parapodatków.

Wprowadzenie 11
Plan kont stosowany w książce 13

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa 17
1.1. Definicja i typologia rachunkowości 17
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego 23
1.3. Przedmiot rachunkowości 26
1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość 28
1.5. Zadania 32
1.6. Rozwiązania zadań 34
Literatura 35

Rozdział 2
Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura 37
2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości 37
2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości 42
2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości 47
2.4. Zadania 48
2.5. Rozwiązania zadań 50
Literatura 50

Rozdział 3
Funkcje, zasady rachunkowości i inne ważne informacje dla przyszłego księgowego - Piotr Szczypa 53
3.1. Funkcje rachunkowości 53
3.2. Zasady rachunkowości 55
3.3. Jaki zawód można wykonywać znając rachunkowość 56
3.4. Zadania 60
3.5. Rozwiązania zadań 62
Literatura 62

Rozdział 4
Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska 63
4.1. Definicja i układ bilansu 63
4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa 66
4.3. Charakterystyka aktywów trwałych 68
4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych 74
4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa) 78
4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych 79
4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania 81
4.8. Zadania 84
4.9. Rozwiązania zadań 89
Literatura 92

Rozdział 5
Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa 93
5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat 93
5.2. Przychody i wpływ środków pieniężnych 96
5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne 98
5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości 103
5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej 106
5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej 114
5.7. Przychody i koszty działalności finansowej 116
5.8. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat 117
5.9. Zadania 117
5.10. Rozwiązania zadań 132
Literatura 136

Rozdział 6
Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa 137
6.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze 137
6.2. Rodzaje operacji gospodarczych 138
6.3. Bilansowe operacje gospodarcze 141
6.4. Wynikowe operacje gospodarcze 145
6.5. Zadania 148
6.6. Rozwiązania zadań 154

Rozdział 7
Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska 157
7.1. Dokument a dowód księgowy 157
7.2. Cechy dowodów księgowych 158
7.3. Rodzaje dowodów księgowych 161
7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych 165
7.5. Zadania 168
7.6. Rozwiązania zadań 170
Literatura 171

Rozdział 8
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański 173
8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś 173
8.2. Klasyfikacja kont księgowych 176
8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych 177
8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych 179
8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych 181
8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych 183
8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych 187
8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych 189
8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych 191
8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych 192
8.11. Zadania 195
8.12. Rozwiązania zadań 200
Literatura 202

Rozdział 9
Organizacja rachunkowości - Dominika Zielińska 203
9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości 203
9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne 204
9.3. Zakładowy plan kont 206
9.4. Forma i technika prowadzenia rachunkowości 209
9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa 213
9.6. Sprawozdawczość 218
9.7. Księgi rachunkowe 222
9.8. Zadania 226
9.9. Rozwiązania zadań 231
Literatura 232

Rozdział 10
Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Piotr Kica, Teresa Mądrzak 235
10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym 235
10.2. Podatek od towarów i usług (VAT) 243
10.3. Podatek dochodowy 246
10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS 249
10.5. Podatki i opłaty lokalne 251
10.6. Zadania 255
10.7. Rozwiązania zadań 256
Literatura 256

Rozdział 11
Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura 259
11.1. Ewidencja operacji bilansowych 259
11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności 262
11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem 268
11.4. Zadania 275
11.5. Rozwiązania zadań 286
Literatura 295

Rozdział 12
Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska 297
12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy 297
12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego 301
12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego 308
12.4. Zadania 311
12.5. Rozwiązania zadań 320
Literatura 328

Rozdział 13
Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl, Emilia Fladrowska 329
13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości 329
13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 331
13.3. Wycena zapasów 341
13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 348
13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe 356
13.6. Zadania 360
13.7. Rozwiązanie zadań 363
Literatura 366

Rozdział 14
Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa 367
14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości 367
14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie 371
14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności 374
14.4. Zadania 379
14.5. Rozwiązania zadań 381
Literatura 384

Rozdział 15
Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska 385
15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego 385
15.2. Bilans 393
15.3. Rachunek zysków i strat 398
15.4. Informacja dodatkowa 403
15.5. Rachunek przepływów pieniężnych 405
15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 413
15.7. Zadania 416
15.8. Rozwiązania zadań 438
Literatura 451

Rozdział 16
Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Emilia Fladrowska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska 453
16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych 453
16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków 456
16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów 460
16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji 462
16.5. Zadania typu „od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe 467
16.6. Rozwiązania zadań 474

O autorach 499

Bronisław Bryl - główny księgowy i prokurent samodzielny Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. Jest biegłym rewidentem, członkiem Zarządu Oddziału Terenowego w Koninie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca na certyfikowanych kursach zawodowych organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce dla samodzielnych i głównych księgowych. Współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Kontakt: ab.bryl@neostrada.pl

Małgorzata Cieciura - dr inż., pracownik Katedry Nauk Ekonomicznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących systemu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów behawioralnych i etyki w rachunkowości. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w rachunkowości. W praktyce gospodarczej prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości finansowej i sprawozdawczości. Jest cenionym dydaktykiem z wieloletnim stażem. Kontakt: malgorzata.cieciura@konin.edu.pl

Hanna Czaja-Cieszyńska - doktor, pracownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Od początku pracy konsekwentnie buduje swój dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką ponad 50 pozycji literaturowych. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół raportowania niefinansowego, zaś w praktyce gospodarczej zajmuje się obsługą finansowo-księgową organizacji pozarządowych. Kontakt: hanna.czaja-cieszynska@usz.edu.pl

Emilia Fladrowska - doktor. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i była przez kilka kadencji członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym SKwP w Komisji Rachunkowości Zarządczej/Controllingu. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, potwierdzone egzaminem państwowym. Kontakt: fladrowska@utp.edu.pl

Piotr Kica - magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz UE we Wrocławiu, prowadzący od wielu lat biuro rachunkowe w Bydgoszczy, posiada doświadczenie w obsłudze przedsiębiorstw w oparciu o księgi podatkowe jak i pełną księgowość, członek SKwP posiadający certyfikat Ministra Finansów, prowadzący zajęcia z obszaru rachunkowości na UTP w Bydgoszczy. Kontakt: biuro.wigo@gmail.com

Konrad Kochański - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV). Trener z zakresu controllingu i rachunkowości. Autor około 50 publikacji naukowych. Wieloletni praktyk z zakresu wdrażania i prowadzenia controllingu w podmiotach gospodarczych oraz obsługi finansowo-księgowej i zarządczej NGO. Kontakt: konradkochanski@wp.pl

Adam Lulek - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego na stanowisku adiunkta. W praktyce zajmuje się inwestowaniem na GPW. Jego zainteresowania wiążą się z pracą naukową, ponieważ prowadzi badania z zakresu sprawozdawczości finansowej i rynku kapitałowego. Kontakt: adam.lulek@usz.edu.pl

Teresa Mądrzak - magister, wieloletni wykładowca w Instytucie Ekonomii i Zarządzania w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie zawodowe dotyczące podatków, finansów, procedur postępowania administracyjnego i podatkowego. Pełniła przez kilkanaście lat kierownicze stanowiska w organach podatkowych. Autor około 20 publikacji, w tym wielu recenzowanych. Prowadzi wykłady i szkolenia związane z finansami i podatkami. Kontakt: teresa.madrzak@wp.pl

Beata Sadowska - dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Katedry Rachunkowości. Praktyk z wieloletnim stażem pracy w sektorze przedsiębiorstw oraz sektorze finansów publicznych. Z Uniwersytetem Szczecińskim związana od 2011 roku. W 2013 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, w specjalności finanse samorządowe a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w 2019 roku. Jest autorką ponad 50 publikacji naukowych i przeszło 60 publikacji popularno-naukowych. Ściśle współpracuje z Grupą Wydawniczą INFOR S.A. Warszawa oraz Wydawnictwem Explanator Poznań publikując artykuły popularyzujące naukę w takich czasopismach jak: „Rachunkowość", „Rachunkowość budżetowa", Controlling i Rachunkowość Zarządcza", Finanse + Controlling". Była członkiem komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości, controllingu, w tym w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności jednostek gospodarczych sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej. Brała udział w projektach badawczych oraz otrzymywała nagrody i wyróżnienia za działalność naukową oraz dydaktyczną. Jest członkiem:
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV),
- zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
- Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Piotr Szczypa - dr hab. prof. Uczelni: Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Jest dyplomowanym księgowym, członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu Zawodowego Etyki w rachunkowości. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Polskiego Towarzystwa Leśnego. W praktyce gospodarczej zajmuje się wdrożeniem, dostosowaniem zakładowego planu kont do potrzeb jednostek gospodarczych i szkoleniami z zakresu rachunkowości i controllingu. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu rachunkowości i controllingu w logistyce przedsiębiorstw, w gospodarce leśnej oraz w działalności proekologicznej jednostek gospodarczych. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i controllingu. Kontakt: piotr.szczypa@konin.edu.pl.

Dominika Zielińska - absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wieloletni praktyk w księgowości, od 2010 roku pełni funkcję Głównego Księgowego. Posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktywnie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w kierunkowych studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. W pracy naukowej prowadzi badania z zakresu systemu rachunkowości w działalności przedsiębiorstw. Kontakt: d_zielinska@tlen.pl

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku