• Rynki finansowe, inwestycje i finanse. Aktualne problemy. PN WSB Tom 52

Zmiany we współczesnym świecie spowodowane m. in. globalizacją i rosnąca konkurencją wywołują również zmiany w sferze gospodarki. W związku z tym rynki finansowe, w tym sektor bankowy oraz ubezpieczeniowy, ulegają ciągłym przeobrażeniom. Nieustanne zmiany warunków ekonomicznych są bodźcem dla instytucji finansowych do ekspansji i rozwoju. Stanowią one również bodziec do rozwoju badań i analiz naukowych. Zagadnienia związane z rynkami finansowymi, szeroko rozumianymi inwestycjami, sektorem bankowym, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu i finansami są istotne zarówno dla praktyków, jaki teoretyków życia gospodarczego. Niniejsza monografia skupia się na wybranych aspektach wspomnianej problematyki. Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych i zbiorowych badań naukowych. Podejmowana przez autorów w opracowaniu problematyka jest bardzo zróżnicowana, a jednocześnie nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z inwestycjami, rynkami finansowymi oraz sektorem bankowym.

Podtytuł Rynki finansowe, inwestycje i finanse. Aktualne problemy. PN WSB Tom 52
Autor Renata Gmińska (red.)
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 248
62.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-951-3
Zmiany we współczesnym świecie spowodowane m. in. globalizacją i rosnąca konkurencją wywołują również zmiany w sferze gospodarki. W związku z tym rynki finansowe, w tym sektor bankowy oraz ubezpieczeniowy, ulegają ciągłym przeobrażeniom. Nieustanne zmiany warunków ekonomicznych są bodźcem dla instytucji finansowych do ekspansji i rozwoju. Stanowią one również bodziec do rozwoju badań i analiz naukowych.

Zagadnienia związane z rynkami finansowymi, szeroko rozumianymi inwestycjami, sektorem bankowym, a także społeczną odpowiedzialnością biznesu i finansami są istotne zarówno dla praktyków, jaki teoretyków życia gospodarczego. Niniejsza monografia skupia się na wybranych aspektach wspomnianej problematyki.

Prezentowane opracowanie jest rezultatem indywidualnych i zbiorowych badań naukowych. Podejmowana przez autorów w opracowaniu problematyka jest bardzo zróżnicowana, a jednocześnie nie obejmuje wszystkich zagadnień związanych z inwestycjami, rynkami finansowymi oraz sektorem bankowym. Mam nadzieję, że ich lektura stanie się nie tylko inspiracją do dalszych, pogłębionych badań nad poruszaną problematyką, ale także przyczyni się do wdrażania i kreowania nowych rozwiązań w praktyce.

Wprowadzenie 9


Część I
Rynki finansowe, sektor bankowy i ubezpieczenia

1. Kontynuacja stóp zwrotu a wielkość spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz 15
1.1. Efektywność informacyjna a anomalie giełdowe 16
1.2. Zjawisko kontynuacji stop zwrotu - przegląd literatury 18
1.3. Wyniki empiryczne 21
Streszczenie/Summary 30
Bibliografia 31

2. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji na przykładzie Anglii i USA - Marian Turek 33
2.1. Pożyczkodawca ostatniej instancji - definicje i kontrowersje 34
2.2. Bank Anglii jako POI według W. Bagehota 36
2.3. Wpływ Wielkiej Depresji na doktrynę POI w USA 41
2.4. Operacje ratunkowe
2.5. Kryzys subprime 48
Streszczenie/Summary 53
Bibliografia 54

3. Powiązania systemu finansowego w Polsce a polityka makroostrożnościowa państwa - Beniamin Noga, Marian Noga 59
3.1. Model powiązań instytucji finansowych w Polsce 60
3.2. Cele i narzędzia polityki makroostrożnościowej 63
3.3. Weryfikacja hipotezy badawczej 72
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

4. Stan i uwarunkowania rozwoju bancassurance w Polsce - Jerzy Piotr Gwizdała, Lech Jędrzejewski 77
4.1. Efektywność funkcjonowania bancassurance 78
4.2. Prognozy rozwoju bancassurance 80
Streszczenie/Summary 87
Bibliografia 88

5. Model ryzyka zależnego z czynnikiem wpływu - Tomasz Kulpa 91
5.1. Model ryzyka łącznego 91
5.2. Wieloklasowy model ryzyka łącznego z czynnikiem wpływu 92
5.2.1. Model dwuklasowy 93
5.2.2. Model trzyklasowy 96
Streszczenie/Summary 99
Bibliografia 99


Część II
Inwestycje i społeczna odpowiedzialność biznesu

6. Struktura finansowania giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych w Polsce - Marianna Dębniewska, Jarosław Skorwider-Namiotko 103
6.1. Metodyka badania 104
6.2. Struktura finansowania giełdowych spółek społecznie odpowiedzialnych 106
6.3. Pomiar ryzyka finansowego i jego efektów w giełdowych spółkach społecznie odpowiedzialnych 109
6.4. Ocena wykorzystania kapitału stałego w giełdowych spółkach społecznie odpowiedzialnych na tle wskaźników średniobranżowych 111
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

7. Socially Responsible Investment in Poland as an Example of Applying Sustainable Development Principles to Investing - Justyna Kłobukowska 117
7.1. The worldwide market of socially responsible investment and its connection to sustainable development principles 118
7.2. Implementation of sustainable development goals by Polish companies 120
7.3. Socially responsible investment in Poland - market characteristic and prospects 123
Summary/Streszczenie 128
Bibliography 129

8. Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach infrastrukturalnych - Krystyna Dziworska, Anna Górczyńska 131
8.1. Projekty inwestycyjne w infrastrukturę - wprowadzenie 132
8.2. Modele PPP 136
8.3. Uwarunkowania prawne PPP 139
8.4. Innowacyjność PPP 141
8.5. Praktyka wykorzystania PPP 143
8.6. Korzyści i zagrożenia w wykorzystaniu PPP 146
Streszczenie/Summary 151
Bibliografia 152

9. Kształtowanie potencjału inwestycyjnego gmin na obszarach nadmorskich - Jarosław Skorwider-Namiotko, Anna Skorwider-Namiotko 155
9.1. Nadwyżka operacyjna jako czynnik kształtujący potencjał inwestycyjny gmin 157
9.2. Ocena sytuacji finansowej gmin na obszarach nadmorskich w latach 2014-2017 160
9.3. Ocena względnego potencjału inwestycyjnego gmin na obszarach nadmorskich w latach 2014-2017 163
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 169

10. Stopa dyskontowa przy finansowaniu inwestycji przez firmy rodzinne z segmentu MŚP - Artur Stefański 171
10.1. Definicja firmy rodzinnej 172
10. 2. Próba badawcza i metodyka badania 172
10.3. Wyniki badania 174
Streszczenie/Summary 178
Bibliografia 179


Część III
Finanse i rachunkowość

11. Ocena kosztów i korzyści przeniesienia jednoosobowej działalności gospodarczej z Polski do Czech - Mirosław Schwann, Jacek Jaworski 183
11.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce i obciążające ją daniny publiczne 184
11.2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną w Czechach 188
11.3. Przeniesienie działalności gospodarczej do Czech - studium przypadku KENTIA Firma Konsultingowa 192
11.4. Dyskusja i podsumowanie 195
Streszczenie/Summary 198
Bibliografia 199

12. Zadłużenie zagraniczne krajów wschodzących rynków i krajów rozwijających się - Grzegorz Górniewicz 201
12.1. Skala zadłużenia zagranicznego krajów wschodzących rynków i krajów rozwijających się 202
12.2. Przyczyny powstawania zadłużenia zagranicznego 203
12.3. Metody redukcji długów zewnętrznych 207
Streszczenie/Summary 214
Bibliografia 215

13. Inwestycje realizowane w formule PPP w świetle wybranych aspektów rachunkowości sektora budżetowego - Anna Zysnarska 217
13.1. Partnerstwo publiczno-prywatne w regulacjach prawnych 218
13.2. Wybrane aspekty rachunkowości JST dla przedsięwzięć PPP 221
13.3. Implementacja KSR nr 10 na przykładzie ITPOK w Poznaniu 224
Ujęcie instalacji w księgach Miasta (aktywa i zobowiązania) 228
Ujęcie wynagrodzenia z tytułu kosztów budowy, odsetek od finansowania oraz kosztów eksploatacji 229
Ujęcie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu 231
Ujęcie pieniężnego wkładu własnego Miasta 232
Streszczenie/Summary 235
Bibliografia 235

14. Czy rachunkowość jako przedmiot nauczania musi być nudna? - Renata Gmińska 237
14.1. Czym jest rachunkowość? 238
14.2. Czego uczy się na rachunkowości? 239
14.3. Metody nauczania 240
14.4. Jak urozmaicić wykład z rachunkowości? 242
Streszczenie/Summary 246
Bibliografia 247

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku