• Rynki finansowe w dobie kryzysu. Tom 29

Kryzys oraz jego skutki nadal mają wpływ zarówno na sferę finansów, jak i sferę realną gospodarki w wielu krajach. Wpływ ten uwidacznia się na rynkach finansowych np. w nowych wymiarach ryzyka czy zmienionym sposobie funkcjonowania produktów oferowanych na tych rynkach. Zmienia się także sposób funkcjonowania finansów publicznych, szczególnie pod wpływem gwałtownego wzrostu długu publicznego w niektórych krajach. Pojawiają się nowe wyzwania, co do zabezpieczeń przed generowaniem sytuacji kryzysogennych. Te i inne jeszcze problemy związane z kryzysem finansowym stanowią przedmiot dyskursu zawartego w przedłożonym tomie Prac Naukowych. Tom ten składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy Funkcjonowania rynków finansowych w warunkach kryzysu, druga natomiast traktuje o Konsekwencjach kryzysu na rynkach finansowych.

Podtytuł Rynki finansowe w dobie kryzysu. Tom 29
Autor Jan Wiśniewski, Monika Wyrzykowska-Antkiewicz (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 308
24.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-665-9

Kryzys oraz jego skutki nadal mają wpływ zarówno na sferę finansów, jak i sferę realną gospodarki w wielu krajach. Wpływ ten uwidacznia się na rynkach finansowych np. w nowych wymiarach ryzyka czy zmienionym sposobie funkcjonowania produktów oferowanych na tych rynkach. Zmienia się także sposób funkcjonowania finansów publicznych, szczególnie pod wpływem gwałtownego wzrostu długu publicznego w niektórych krajach. Pojawiają się nowe wyzwania, co do zabezpieczeń przed generowaniem sytuacji kryzysogennych.

Te i inne jeszcze problemy związane z kryzysem finansowym stanowią przedmiot dyskursu zawartego w przedłożonym tomie Prac Naukowych. Tom ten składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy Funkcjonowania rynków finansowych w warunkach kryzysu, druga natomiast traktuje o Konsekwencjach kryzysu na rynkach finansowych.

Wprowadzenie 11

Część I
Funkcjonowanie rynków finansowych w warunkach kryzysu

1. Rynek finansowy wobec ryzyka politycznego - wybrane aspekty - Leszek Dziawgo 17
1.1. Ekonomia Polityczna 18
1.2. Finanse publiczne 19
1.3. Finanse Unii Europejskiej 21
1.4. Rynek finansowy - aspekty wybrane 22
1.5. Polska 24
Summary 26
Bibliografia 26

2. CRI RMI - nowy model oceny ryzyka wystąpienia trudności finansowych firm - Bogusław Bławat 29
2.1. Podstawowe modele metod prognozowania trudności finansowych firm 30
2.1.1. Model Altmana 30
2.1.2. Model O-score Ohlsona 32
2.1.3. Modele z procesem Poissona 34
2.2. Model CRI RMI 35
2.2.1. Założenia 35
2.2.2. Kalibracja modelu CRI RMI 38
2.2.3. Dane wejściowe modelu 41
Streszczenie/Summary 45
Bibliografia 46

3. Odstępstwa od efektywności rynku na przykładzie anomalii kalendarzowych - Tomasz Kutryb, Karol Wojtowicz 47
3.1. Efektywność rynku kapitałowego - istota i cechy 49
3.2. Formy i sposoby weryfikacji efektywności rynku 49
3.3. Systematyka anomalii 50
3.4. Występowanie anomalii czasowych na wybranych rynkach giełdowych 54
Streszczenie/Summary 62
Bibliografia 63

4. Analiza opłacalności inwestowania w spółki dywidendowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Tomasz Wojtasiewicz 65
4.1. Charakterystyka dywidendy - podstawowe pojęcia 65
4.2. WIGdiv jako narzędzie oceny efektywności spółek dywidendowych na GPW w Warszawie 67
4.3. Analiza spółek dywidendowych na podstawie wskaźników rynku kapitałowego ...70
Streszczenie/Summary 73
Bibliografia 73

5. Kształtowanie się stóp zwrotu akcji spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle teorii finansów behawioralnych - Marianna Dębniewska, Karol Wojtowicz 75
5.1. Klasyczna teoria finansów 76
5.2. Behawioralne uwarunkowania decyzji finansowych 77
5.3. Anomalie giełdowe 78
5.4. Rentowność inwestycji w spółki debiutujące na warszawskim parkiecie 82
Streszczenie/Summary 88
Bibliografia 89

6. Efektywność wprowadzenia do portfela wybranych inwestycji towarowych dostępnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Magdalena Walczak 91
6.1. Towarowe produkty strukturyzowane notowane na GPW 92
6.1.1. Istota produktów strukturyzowanych 92
6.1.2. Obrót certyfikatami indeksowymi 94
6.2. Stopa zwrotu i ryzyko certyfikatów naśladujących kursy produktów rolnych 96
6.3. Portfel rynkowy uzupełniony wybranymi inwestycjami towarowymi 98
Streszczenie/Summary 100
Bibliografia 101

7. Implikacje handlu derywatami kredytowymi - Monika Szmelter 103
7.1. Wpływ na podaż kredytów 103
7.2. Pojawienie się dodatkowego ryzyka kredytowego w systemie finansowym 105
7.3. Pojawienie się dodatkowego ryzyka operacyjnego oraz płynności rynku w działalności podmiotów handlujących derywatami kredytowymi 108
7.4. Pojawienie się dodatkowego ryzyka systemowego 109
7.5. Dodatkowe możliwości inwestycyjne na rynkach produktów ryzykownych 110
7.6. Wzrost wolumenu transakcji krótkiej sprzedaży na rynku instrumentów dłużnych 110
7.7. Wpływ na efektywność zarządzania ryzykiem kredytowym 110
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

8. Fundusze hedge a kryzys finansowy - Waldemar Aspadarec 115
8.1. Definiowanie i istota działalności funduszy hedge 115
8.2. Rozwój sektora funduszy hedge w latach 1997-2011 117
8.3. Przyszłość funduszy hedge 122
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

9. Zastosowanie finansowania mezzanine w Polsce z uwzględnieniem turbulencji w gospodarce - Zbigniew Kuryłek 127
9.1. Pozyskanie kapitału 127
9.2. Moment zastosowania mezzanine 129
9.3. Schemat mezzanine 130
9.4. Inwestycje private equity 133
Streszczenie/Summary 137
Bibliografia 137

Część II
Konsekwencje kryzysu na rynkach fi nansowych

10. Wpływ światowego kryzysu finansowego i ekonomicznego na finanse publiczne - Jan Czekaj 141
10.1. Mechanizm przenoszenia kryzysu do sektora finansów publicznych 142
10.2. Szacunek wpływu kryzysu na sektor finansów publicznych 144
10.3. Sytuacja sektora finansów publicznych w wybranych krajach 148
10.4. Mechanizm funkcjonowania strefy euro a sytuacja wybranych krajów 150
Streszczenie 153
Bibliografia 153

11. Globalny kryzys finansowy a efektywność inwestycji w indeksy rynku towarowego - Jacek Tomaszewski 155
11.1. Nowoczesna teoria portfelowa a inwestycje alternatywne 156
11.2. Indeksy rynku towarowego jako szczególna forma ekspozycji na ryzyko rynków towarowych 158
11.3. Indeks DJ-UBS a inwestycje na rynkach akcji i obligacji w okresie kryzysu 162
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 170

12. Dług publiczny Grecji i jego gospodarcze oraz polityczno-społeczne konsekwencje - Tomasz Wszeborowski 171
12.1. Geneza powstania długu publicznego Grecji 171
12.2. Konsekwencje gospodarcze długu publicznego Grecji 173
12.3. Konsekwencje społeczne długu publicznego Grecji 175
12.4. Konsekwencje polityczne długu publicznego Grecji 177
Streszczenie/Summary 181
Bibliografia 182

13. Obciążenie dochodów miast na prawach powiatu wpłatami na rzecz części równoważącej subwencji ogólnej w czasach kryzysu finansowego - Anna Sołtysiak 183
13.1. Konstrukcja subwencji ogólnej 184
13.2. Analiza wpłat na rzecz części równoważącej subwencji ogólnej dokonywanych przez miasta na prawach powiatu 186
Streszczenie/Summary 193
Bibliografia 194

14. Kontrowersje wokół utworzenia unii bankowej w strefie euro - Eugeniusz Gostomski 197
14.1. Istota i geneza koncepcji unii bankowej 197
14.2. Przesłanki utworzenia unii bankowej 199
14.3. Główne fi lary europejskiej unii bankowej 202
14.4. Argumenty przeciwko utworzeniu unii bankowej 203
Streszczenie/Summary 205
Bibliografia 206

15. Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu finansowego - Marzena Adamczyk 207
15.1. Kryzys finansowy - podstawowe pojęcia 208
15.2. Przyczyny współczesnego kryzysu finansowego 211
15.3. Skutki współczesnego kryzysu finansowego dla gospodarki światowej 214
15.4. Międzynarodowy Fundusz Walutowy a współczesny kryzys finansowy 217
Streszczenie/Summary 223
Bibliografia 223

16. Rola zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w kształtowaniu struktury handlu zagranicznego Polski pod względem zaawansowania technologicznego - Aleksandra Borowicz 225
16.1. Teorie ekonomiczne potwierdzające związki pomiędzy zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi a handlem międzynarodowym w obszarze transferu technologii 226
16.1.1. Transfer technologii w wybranych teoriach zagranicznych inwestycji bezpośrednich 226
16.1.2. Technologia i innowacyjność w teorii handlu międzynarodowego 229
16.1.3. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a handel zagraniczny. 231
16.2. Handel międzynarodowy Polski w latach 1995-2010 233
16.3. Zagraniczne inwestycje w Polsce. Struktura i ewolucja 237
Streszczenie/Summary 242
Bibliografia 243

17. Kurs walutowy jako mechanizm dostosowawczy w latach 2008-2011 na przykładzie wybranych krajów - Kamil Kotliński 245
17.1. Rola kursu walutowego w procesie dostosowawczym 246
17.2. Systemy kursowe stosowane przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej 248
17.3. Sytuacja w krajach bez płynnego kursu walutowego w latach 2008-2011 249
17.4. Deprecjacja w krajach z płynnym kursem walutowym 254
Streszczenie/Summary 259
Bibliografia 260

18. Komisja Nadzoru Finansowego jako gwarant należytego wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne - Anna Mazurczak 261
18.1. Komisja Nadzoru Finansowego - pełnione funkcje 262
18.2. Nadzór nad emitentami papierów wartościowych niebędącymi funduszami inwestycyjnymi 263
18.3. Analiza nieprawidłowości w wypełnianiu obowiązków informacyjnych na wybranych przykładach 265
18.3.1. Manipulowanie instrumentem finansowym 267
18.3.2. Niewywiązywanie się emitentów z obowiązków informacyjnych 269
18.3.3. Ujawnienie i wykorzystanie informacji poufnej 270
18.4. Zwalczanie nadużyć na rynku kapitałowym 272
18.5. Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego 274
Streszczenie/Summary 276
Bibliografia 277

19. Zastosowanie komunikacji marketingowej na rynku usług windykacyjnych w Polsce - Dominika Czechowska-Mrozińska 279
Streszczenie/Summary 282
Bibliografia 283

20. Rynek nieruchomości w Polsce po 2008 roku - Agnieszka Siwa-Niedrowska 285
20.1. Strona podażowa na rynku nieruchomości 287
20.2. Cena jako parametr równowagi na rynku nieruchomości 289
20.3. Waluta kredytu hipotecznego 292
Streszczenie/Summary 295
Bibliografia 296

21. China's Changing Place in the World - Will Western Domination End in the 21st Century? Current State of Things - Karin Tomala 297
21.1. Change in China's position: from a peripheral state to a major central state 298
21.2. Foreign assessments of the role of Chinese politics and economy 300
21.3. Conditions determining the fast development of China and its new position in the world 300
21.4. China - the greatest laboratory in the world 301
21.5. Global fi nancial crisis accelerates geopolitical changes - Key role of China in stabilizing world economy 302
21.6. Does China's growth mean the fall of the West? 303
21.7. Chimerica: cooperation as the only alternative 304
21.8. 21st century without domination of the West? 305
21.9. Historical alternative? 306

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku