• Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu. Tom 4

Podtytuł Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkur
Autor Joanna Fryca, Jacek Jaworski
Rok wydania 2008
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 328
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-209-5

Postępująca dynamika zmian współczesnej gospodarki powoduje równie dynamiczne przeobrażenia w sektorze przedsiębiorstw. Postępujące procesy globalizacji i informatyzacji, a także wzrost mobilności i ilości potencjalnych pracowników, klientów, dostawców, kredytodawców oraz menedżerów istotnie wpływają na ich funkcjonowanie. Tym samym, coraz większe wymagania stawiane przedsiębiorstwom determinują konieczność redefiniowania celów działania, strategii oraz nieustannego poszukiwania rezerw rozwojowych, które zapewniłyby względnie trwałą przewagę konkurencyjną stano­wiącą podstawę rozwoju w coraz bardziej wymagających warunkach.
Wciąż aktualne jest stwierdzenie P.F. Druckera, że przedsiębiorstwo nie może być mechanicznym zbiorem zasobów, musi poszukiwać coraz lepszych produktów, rozwiązań rynkowych, technologicznych i organizacyjnych. Stąd w niniejszym opracowaniu przyjęto podejście zasobowe, kładące nacisk na czynniki sukcesu organizacji tkwiące w niej samej, które stało się kanwą rozważań czwartego tomu Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Znaleźć w nim można treści dotyczące:
- relacji przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji,
- roli zasobów niematerialnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
- finansowych czynników sukcesu współczesnych przedsiębiorstw.

Wprowadzenie
Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji
1. Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian Ostrowski
1.1. Przyszłość w zarządzaniu organizacją
1.2. Zmienność i niepewność w zarządzaniu
Bibliografia
2. Globalna nierównowaga finansowa i kryzys - dwa wyzwania dla stabilności
współczesnej gospodarki światowej - Tadeusz Mimszewski
2.1. Globalizacja a nierównowaga międzynarodowych finansów
2.2. Paradoksy światowej globalizacji a wstrząsy kryzysowe na rynkach finansowych.
Bibliografia
3. Decyzje finansowe spółek WIG20 w dobie światowego kryzysu finansowego - Beniamin Noga
3.1. Kryzysy finansowe XX i XXI wieku
3.2. Kryzys przedsiębiorstwa
3.3. Funkcjonowanie Spółek WIG20 w warunkach kryzysu finansowego
3.4. Analiza decyzji finansowych Spółek WIG20 w warunkach kryzysu
Bibliografia
4. Cechy społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa w dobie kryzysu
- Agnieszka Sokołowska
4.1. Istota koncepcji społecznej odpowiedzialności
4.2. Obszar społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie

4.2.1. Ekonomiczny obszar społecznej odpowiedzialności małego
przedsiębiorstwa
4.2.2. Prawny obszar społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa
4.2.3. Etyczny obszar społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa
4.2.4. Filantropijny obszar społecznej odpowiedzialności małego
przedsiębiorstwa
4.3. Identyfikacja specyficznych cech społecznej odpowiedzialności małych
przedsiębiorstw
Bibliografia
5. Znaczenie cen transferowych w przedsiębiorstwach powiązanych kapitałowo w świetle regulacji prawnych - Sławomir Antkiewicz
5.1. Fuzje i przejęcia
5.2. Podmioty powiązane w polskich przepisach prawnych
5.3. Podmioty powiązane zdefiniowane przez OECD oraz Międzynarodowe
Standardy Rachunkowości
5.4. Istota powiązań kapitałowych między podmiotami powiązanymi
5.5. Rola funkcjonowania korporacji międzynarodowych dla otoczenia
międzynarodowego
5.6. Istota cen transferowych
5.7. Definicja i cechy cen transferowych
5.8. Funkcje cen transferowych
5.9. Zasada pełnej konkurencji - warunek konieczny dla określania
cen transferowych
5.10. Podstawy prawne regulujące zagadnienie cen transferowych w Polsce
5.11. Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Bibliografia
6. Rola przedsiębiorstw państwowych w gospodarce ChRL - Ewa Cieślik
6.1. Etapy zmian własnościowych w ChRL
6.2. Rola przedsiębiorstw państwowych we współczesnym przemyśle
Bibliografia
Część II
Rola zasobów niematerialnych w kreowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
7. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw jako efekt zachowań w organizacji
-Beata Majecka
7.1. Istota zachowań organizacyjnych - ujęcie teoretyczne
7.2. Relacje pomiędzy zachowaniami w organizacji a rynkowymi zachowaniami
przedsiębiorstw - badania empiryczne
Bibliografia
8. Społeczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa w świetle uregulowań Unii Europejskiej - wybrane problemy - Agata Cichocka
8.1. Istota polityki społecznej UE
8.2. Prawa pracownicze w UE i ich konsekwencje
8.3. Ewolucja w polityce socjalnej
8.4. Dyrektywy UE w zakresie BHP
8.5. Prawa i ich zastosowanie w praktyce
Bibliografia
9. Niematerialne czynniki sukcesu przedsiębiorstw usługowych - Monika Boguszewicz-Kreft, Grażyna Złotowska
9.1. Specyfika przedsiębiorstw usługowych
9.2. Pojęcie i czynniki sukcesu
9.2.1. Pojęcie sukcesu
9.2.2. Czynniki sukcesu przedsiębiorstw
9.3. Charakterystyka niematerialnych czynników wpływających na sukces
przedsiębiorstw usługowych
9.3.1. Strategia
9.3.2. Struktura
9.3.3. Systemy
9.3.4. Pracownicy
9.3.5. Styl działania
9.3.6. Kwalifikacje
9.3.7. Wspólne wartości
Bibliografia
10. Wiedza jako specyficzny zasób przedsiębiorstwa - Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz
10.1. Era wiedzy
10.2. Istota wiedzy
10.3. Cechy wiedzy
10.4. Typologia wiedzy
10.5. Zasady zarządzania wiedzą
10.6. Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Bibliografia
11. Odpływ wiedzy barierą innowacyjności - zachowania organizacyjne przedsiębiorstw na rynku pracy - Joanna Fryca
11.1. Rynek pracy jako regulator zachowań organizacyjnych przedsiębiorstw. . . .
11.2. Rola wiedzy pracowników w kreowaniu innowacji w przedsiębiorstwach . .
11.3. Odpływ wiedzy jako problem w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw .
11.4. Działania hamujące odpływ wiedzy - proinnowacyjne zachowania
przedsiębiorstw na rynku pracy
Bibliografia
12. Pomiar kapitału intelektualnego na potrzeby poprawy wewnętrznego zarządzania przedsiębiorstwem. Zarys teorii - Grażyna Michalczuk
12.1. Metody pomiaru kapitału intelektualnego
12.2. Porównanie i ocena wybranych niefinansowych metod pomiaru kapitału
intelektualnego
Bibliografia
Część III Finansowe czynniki sukcesu współczesnych przedsiębiorstw
13. Mechanizmy zapewnienia równowagi finansowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem pętli sprzężeń zwrotnych - Andrzej Letkiewicz
13.1. Funkcjonowanie i regulacja przedsiębiorstw
13.2. Pętle sprzężeń zwrotnych w przedsiębiorstwie
13.3. Równowaga finansowa
Bibliografia
14. Elastyczność wyboru kierunku działania - podejście opcyjnie
- Włodzimierz Rudny
14.1. Opcje realne jako metoda wyceny elastyczności menedżerskiej
14.2. Podstawowe rodzaje opcji realnych i ich wycena
14.3. Elastyczność wyboru kierunku działania jako opcja realna
Bibliografia
15. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w warunkach kryzysu - Joanna Liszek
15.1. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw
15.2. Istota i miary rentowności oraz deficytowości przedsiębiorstwa
15.3. Ujęcie memoriałowe i kasowe wyników finansowych przedsiębiorstwa ....
15.4. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa w warunkach rentowności
i deficytowości
Bibliografia
16. Uwarunkowania sposobów finansowania przedsiębiorstw z uwzględnieniem factoringu - Anna Pyka, Adam Żabka
16.1. Uwarunkowania metod finansowania
16.1.1. Wewnętrzne uwarunkowania metod finansowania
16.1.2. Zewnętrzne uwarunkowania metod finansowania
16.2. Uwarunkowania zewnętrzne finansowania na przykładzie factoringu
16.2.1. Uwarunkowania zasobowe faktoringu
16.2.2. Uwarunkowania prawne i proceduralne faktoringu
Bibliografia
17. Płynność finansowa przez pryzmat wpływów i wydatków - Beata Katowska, Aldona Uziębło
17.1. Istota i pomiar płynności finansowej
17.2. Budżet wpływów i wydatków
17.3. Zarządzanie wpływami środków pieniężnych
17.4. Zarządzanie wydatkami środków pieniężnych
Bibliografia
18. Zarządzanie projektami inwestycyjnymi finansowanymi ze środków UE
w konsorcjum - problemy w ujmowaniu i komunikowaniu informacji
finansowych - Halina Waniak-Michałak
18.1. Konsorcjum - podstawy prawne
18.2. Realizacja projektów w konsorcjum - umowa konsorcjum
18.3. Rozliczenia pomiędzy partnerami w konsorcjum
18.4. Prowadzenie księgowości i obowiązki podatkowe w konsorcjum
18.5. Audyt finansowy
Bibliografia
19. Programy operacyjne UE w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw
w Polsce - Jerzy Gwizdała
19.1. Europejskie fundusze strukturalne w Polsce
19.2. Programy operacyjne Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw .
19.3. Kredyt technologiczny jako źródło finansowania inwestycji MSP
Bibliografia
20. Formy opodatkowania i systemy ewidencyjne w cyklu życia małej firmy
- Jacek Jaworski
20.1. Charakterystyka form opodatkowania oraz systemów ewidencyjnych
w sektorze małych przedsiębiorstw w Polsce
20.2. Cykl życia małej firmy
20.3. Kryteria wyboru form opodatkowania i systemów ewidencyjnych
w fazach cyklu życia małej firmy
Bibliografia
21. Manipulacje wynikiem finansowym - Izabela Kalita-Białkowska
21.1. Cel sporządzania sprawozdania finansowego
21.2. Manipulacja wynikiem finansowym
21.2.1. Zawyżenie wartości aktywów
21.2.1.1. Środki trwałe
21.2.1.2. Zapasy
21.2.1.3. Środki pieniężne
21.2.2. Zmiana wartości pasywów
21.2.2.1. Kapitały własne
21.2.2.2. Zobowiązania
21.2.2.3. Wynik finansowy
21.3. Terminy ujmowania zdarzeń gospodarczych
Bibliografia
22. Zróżnicowanie kosztów promocji w działalności przedsiębiorstw
- Marta Targowicz
22.1. Koszty promocji oraz przesłanki ich strukturalizacji
22.2. Podstawowe przekroje klasyfikacyjne kosztów promocji
22.3. Koszty promocji nieewidencjonowane i ich klasyfikacja
Bibliografia
23. Funkcja zakupu w organizacji oraz wybrane metody generowania oszczędność
w zakupach - Marta Wudarzewska, Michał Szlachcic
23.1. Funkcja zakupu w organizacji
23.2. Zarządzanie procesem zakupu
23.3. Oszczędności w zakupach
Bibliografia
24. Godziwa wartość rynkowa a wartość sprawiedliwa jako standardy w wycenie
przedsiębiorstw - Dariusz Zarzecki
24.1. Istota wyceny przedsiębiorstw
24.2. Standardy wyceny przedsiębiorstw
24.3. Pojęcie standardu wartości
24.4. Wartość rynkowa {market value) versus godziwa (sprawiedliwa)
wartość rynkowa (fair market value)
24.5. Wartość sprawiedliwa (fair value) jako standard wartości
w wycenie przedsiębiorstw
24.6. Inne standardy wartości stosowane w wycenie przedsiębiorstw
24.7. Wartość godziwa w międzynarodowych standardach rachunkowości
24.8. Wartość sprawiedliwa czy wartość godziwa? Rozwiązania przyjęte
w polskiej rachunkowości
24.9. Główne kierunki wykorzystania poszczególnych standardów wartości
w wycenie przedsiębiorstw
Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku