• Wymiary Logistyki - Ujęcie systemowe. PN WSB Tom 51

Realia gospodarki opartej na aksjomatach otwartego rynku w sposób jednoznaczny pokazują, iż pomiędzy identyfikacją potrzeby wyposażenia człowieka (konsumenta) w określone dobra (produkty, usługi) a ich finalnym użytkowaniem rozciąga się obszar, na którym trzeba umożliwić zaprojektowanie i wyprodukowanie odpowiednich wyrobów oraz ich fizyczne dostarczenie do ostatecznego/końcowego użytkownika (klienta, nabywcy). Przekształcenie tej idei w realny proces dokonuje się za pomocą odpowiedniego zbioru środków powiązanych celowo w określoną całość systemową (wraz z logiką cybernetycznego układu o sprzężeniu zwrotnym, istniejącymi tam przepływami informacyjnymi i sterującymi). Oznacza to, że trzeba utworzyć odpowiedni system umożliwiający powstanie i zrealizowanie procesów tak rozumianego dostarczania. Obszar tych wieloaspektowych działań nazywamy logistyką, a system umożliwiający osiąganie tak sprecyzowanego celu może być ze względu na swe znaczenie nazwany systemem logistycznym. Tak zdefinio

Podtytuł Wymiary Logistyki - Ujęcie systemowe. PN WSB Tom 51
Autor Ryszard Miler, Marek Gogołkiewicz, Bohdan Pac (red.)
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 222
60.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-044-2
Realia gospodarki opartej na aksjomatach otwartego rynku w sposób jednoznaczny pokazują, iż pomiędzy identyfikacją potrzeby wyposażenia człowieka (konsumenta) w określone dobra (produkty, usługi) a ich finalnym użytkowaniem rozciąga się obszar, na którym trzeba umożliwić zaprojektowanie i wyprodukowanie odpowiednich wyrobów oraz ich fizyczne dostarczenie do ostatecznego/końcowego użytkownika (klienta, nabywcy). Przekształcenie tej idei w realny proces dokonuje się za pomocą odpowiedniego zbioru środków powiązanych celowo w określoną całość systemową (wraz z logiką cybernetycznego układu o sprzężeniu zwrotnym, istniejącymi tam przepływami informacyjnymi i sterującymi). Oznacza to, że trzeba utworzyć odpowiedni system umożliwiający powstanie i zrealizowanie procesów tak rozumianego dostarczania. Obszar tych wieloaspektowych działań nazywamy logistyką, a system umożliwiający osiąganie tak sprecyzowanego celu może być ze względu na swe znaczenie nazwany systemem logistycznym.

Tak zdefiniowany obszar występowania systemu logistycznego stał się podstawą do podjęcia przez pracowników BOLS rozważań i badań przedstawionych w niniejszym opracowaniu, którego zasadniczym celem była identyfikacja i dokonanie holistycznej analizy elementów morfologii, taksonomii i empirycznych doświadczeń z zakresu funkcjonowania systemów logistycznych na zdywersyfikowanych poziomach współczesnego biznesu.


Bałtycki Ośrodek Logistyki Stosowanej kontynuuje tradycje Katedry Logistyki w Instytucie Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. BOLS w strukturze organizacyjnej WSB Gdańsk pojawił się w styczniu 2015 roku. Misją Ośrodka jest badanie obecnego stanu szeroko pojętej logistyki oraz tworzenie, propagowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań logistycznych stanowiących wartość dodaną dla regionu pomorskiego w oparciu o platformę podmiotów z obszaru: nauka - biznes - samorząd (tripple helix). Zamiarem BOLS jest osiągnięcie statusu think tanku w ramach wdrażanych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, a docelowo umocowanie działalności w obszarze całego BSR (Baltic Sea Region) i osiągnięcie we współpracy z klastrem logistycznym potencjału typowego dla centre of excellence - Logistyczne Centrum Kompetencji (LoCC). Niniejsze opracowanie - Zeszyt Naukowy z serii „Wymiary Logistyki" pokazuje jeden z obszarów aktywności naukowej BOLS.

Wprowadzenie 7

1. Struktura elementowa i procesowa pojęcia systemu logistycznego - Andrzej Kuriata 11
1.1. Struktura elementowa pojęcia systemu logistycznego (SL) 11
1.2. Struktura procesowa pojęcia systemu logistycznego (SL) 23
Streszczenie/Summary 29
Bibliografia 29

2. Heurystyczne metody rozwiązywania problemu komiwojażera - Krzysztof Ziółkowski 31
2.1. Problem komiwojażera a zagadnienia transportowe 31
2.2. Zastosowanie programowania liniowego całkowitoliczbowego w problemie komiwojażera 35
2.3. Zastosowanie algorytmu branch and bound (metoda podziału i ograniczeń) 37
Streszczenie/Summary 40
Bibliografia 41

3. Koncepcja kompleksowego badania konkurencyjności systemu transportu intermodalnego w relacji Chiny - Europa Środkowo-Wschodnia z uwzględnieniem połączeń kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku - Ryszard Miler, Marek Gogołkiewicz, Bohdan Pac 43
3.1. Charakterystyka obszaru badań 45
3.2. Wstępna identyfikacja potencjału transportu intermodalnego i multimodalnego w regionie objętym badaniami (V4) 49
3.3. Identyfikacja czynników wpływających na decyzje operatorów transportowych przy wyborze opcji transportu 53
3.4. Metodyka badań 58
3.5. Znaczenie projektu - podsumowanie 63
Streszczenie/Summary 65
Bibliografia 66

4. Audit 9A jako nowa metodyka oceny systemu logistycznego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw - Wiesław Staniuk, Michał Staniuk 69
4.1. Ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami zorientowanymi logistycznie i logistycznymi łańcuchami dostaw 70
4.2. Audit 9A - założenia wstępne 72
4.3. Audit 9A - metodyka 76
4.4. Proces oceny w Audicie logistycznym 9A 79
4.5. Wynik auditu w metodyce Audit 9A - case study 81
4.6. Wnioski - cechy Auditu logistycznego 9A 85
Streszczenie/Summary 86
Bibliografia 87

5. System Consequences of the Global Trade and Logistics Development - Maciej Łańcucki 89
5.1. World economic and logistic development 89
5.2. Main consequences of world economic and logistic development 90
5.2.1. Globalisation 90
5.2.2. Use of energy incease 91
5.2.3. Environmental pollution 92
Summary/Streszczenie 92
Bibliography 93

6. Reverse Logistics and Sustainable Transport Systems as the Parts of the Environmental Friendly Chain of Supply - Dominika Krukowska 95
6.1. Background 95
6.2. Discussion 96
6.2.1. Environmental policies 96
6.2.2. Reverse logistics and product take-back schemes 97
6.2.3. Increasing the sustainability of transport 98
6.2.4. The importance of fair trade 99
Summary/Streszczenie 100
Bibliography 101

7. Systematic Approach to the Sustainable Logistics Chain of Supply - Natalia Antczak 103
7.1. Background 103
7.2. Discussion 104
7.2.1. Green Product Life Cycle (GPLC) 105
7.2.2. Supply Chain Management and Sustainable Development Theory 107
7.2.3. Benefits for the MT key players 110
Summary/Streszczenie 111
Bibliography 111

8. Koncepcja usprawnienia systemu produkcji małoseryjnej w przedsiębiorstwie X - Marcin Kisielewski, Radosław Drozd 113
8.1. Analiza cyklu produkcyjnego 114
8.2. Wprowadzenie i inicjacja zamówienia 114
8.3. Kompletacja komponentów i podzespołów 115
8.4. Produkcja 116
8.5. Konfiguracja oraz testy finalne 120
8.6. Pakowanie i wysyłka 120
8.7. Propozycje rozwiązań w celu optymalizacji cyklu produkcyjnego 121
8.8. Wprowadzenie priorytetów dla zamówień w systemie 121
8.9. Pomiar czasów przerw w cyklu produkcyjnym 128
8.10. Wprowadzenie usprawnień w strefie kompletacji 129
8.11. Zmiana organizacji stanowisk 130
Streszczenie/Summary 133
Bibliografia 133

9. Systemowa analiza czynników konkurencyjności portów basenu Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) - Ryszard Miler 135
9.1. Potencjał transportu morskiego na obszarze BSR jako czynnik konkurencyjności 138
9.2. Bezpieczeństwo na obszarze BSR jako czynnik konkurencyjności 146
9.3. Regulacje proekologiczne w żegludze morskiej na obszarze BSR jako czynnik konkurencyjności 150
9.4. Determinanty konkurencyjności portów morskich na obszarze BSR - synteza i wnioski 154
Streszczenie/Summary 158
Bibliografia 159

10. Systemy telematyki i monitoring w zarządzaniu transportem wodnym śródlądowym (River Information System - RIS) - Ryszard Miler 161
10.1. Rola telematyki i monitoringu w zarządzaniu transportem wodnym śródlądowym 164
10.2. Struktura funkcjonalna systemu RIS na poziomie UE 167
10.3. Struktura organizacyjna i operacyjna systemu informacji rzecznej RIS 174
10.4. Obszar implementacji RIS w Polsce 178
10.5. Identyfikacja głównych funkcjonalności systemu RIS w żegludze śródlądowej 188
10.6. Egzemplifikacja korzyści wynikających z użycia RIS w zarządzaniu transportem wodnym śródlądowym i wnioski końcowe 192
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 197

11. Struktura systemu bezpieczeństwa energetycznego w Polsce - Krzysztof Pająk 201
11.1. Bezpieczeństwo energetyczne 202
11.2. Krajowy System Energetyczny 204
11.3. Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze gazu ziemnego 208
11.4. Bezpieczeństwo energetyczne w sektorze ropy naftowej 215
Streszczenie/Summary 220
Bibliografia 221

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku