• Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw

Podtytuł Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw
Autor Juliusz Engelhardt
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 259
48.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-450-1
Książka „Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw" powstała na bazie doświadczeń dydaktycznych wynikających z wieloletniego prowadzenia wy­kładów akademickich z przedmiotu „Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw" oraz z przedmiotów pokrewnych. Jest to kompendium wiedzy teoretycznej niezbęd­nej studentom, słuchaczom studiów podyplomowych, doktorantom i praktykom gospodarczym do samodzielnego przeprowadzenia analiz oraz ocen działalności gospodarczej przedsiębiorstw.
Zakres podręcznika obejmuje zasady przeprowadzania analiz i ocen makroekonomicznego, a także sektorowego otoczenia przedsiębiorstw oraz problematykę analiz i ocen działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Ocena działalności przedsiębiorstwa obejmuje między innymi wstępną i wskaźnikową analizę sprawozdań finansowych, zaawansowane metody analizy wskaźnikowej oraz metody analizy i oceny efektywności inwestycji. Oprócz klasycznej problematyki oceny kondy­cji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych w podręczniku zawarto szereg autorskich rozważań i propozycji między inny­mi w zakresie wskaźników rentowności, w szczególności wskaźnika nadwyżki finansowej (cash flow) i wartości dodanej.

Rozdział 1

Analiza i ocena makroekonomicznego otoczenia przedsiębiorstw 7

1.1. Rachunki narodowe, koniunktura gospodarcza, wymiana z zagranicą 8

1.2. Deficyt budżetowy, dług publiczny 19

1.3. Inflacja, stopy procentowe, polityka pieniężna 20

1.4. Kursy walutowe 23

1.5. Podatki 25

1.6. Rynek pracy - zatrudnienie, wydajność, bezrobocie 27
Rozdział 2

Analiza sektorowego otoczenia przedsiębiorstw 31

2.1. Koniunktura w analizowanym sektorze 34

2.2. Konkurencja w sektorze 40

2.3. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w sektorze 54

2.3.1. Udział w rynku 55

2.3.2. Instrumenty konkurencji 57

2.3.3. Pomiar pozycji konkurencyjnej 62
Rozdział 3

Analiza i ocena rentowności przedsiębiorstw na podstawie wskaźników syntetycznych 73

3.1. Uwagi wprowadzające 73

3.2. Rentowność bezwzględna 75

3.2.1. Zysk operacyjny i jego analiza 75

3.2.1.1. Analiza przyczynowa zysku operacyjnego 79

3.2.1.2. Próg rentowności ? analiza BEP 80

3.2.1.3. Dźwignia operacyjna 85

3.2.1.4. Wielkości graniczne i marginesy bezpieczeństwa 86

3.2.1.5. Mnożniki zysku 90

3.2.2. Cash flow - nadwyżka finansowa 92

3.2.3. Wartość dodana 99

3.2.4. Zysk ekonomiczny - ekonomiczna wartość dodana 106

3.3. Rentowność względna 112

3.3.1. Proste wskaźniki rentowności 112

3.3.2. Stopa zwrotu z kapitału całkowitego i własnego 118

3.3.3. Rentowność aktywów 120
Rozdział 4

Analiza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na podstawie sprawozdania finansowego 123

4.1. Analityczno-informacyjna funkcja sprawozdania finansowego 123

4.1.1. Bilans jako źródło informacji o majątku i kapitałach przedsiębiorstwa 126

4.1.2. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o przychodach i kosztach przedsiębiorstwa 141

4.1.3. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o wpływach i wydatkach przedsiębiorstwa 148

4.2. Wstępna analiza sprawozdania finansowego 155

4.2.1. Wstępna analiza bilansu 155

4.2.2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat 162

4.2.3. Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 168

4.3. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego 172

4.3.1. Rentowność 173

4.3.2. Płynność finansowa 180

4.3.3. Zadłużenie 184

4.3.4. Wypłacalność 188

4.3.5. Efektywność aktywów 191
Rozdział 5

Wybrane problemy analizy i oceny spółek giełdowych 195

5.1. Wskaźniki spółek giełdowych 195

5.2. Wycena wartości spółek giełdowych 204
Rozdział 6

Zaawansowane metody wskaźnikowej analizy rentowności przedsiębiorstw 213

6.1. Analiza przyczynowa rentowności kapitałów 213

6.2. Analiza piramidalna rentowności kapitałów 215

6.3. Dźwignia finansowa 218

6.4. Dźwignia połączona 223
Rozdział 7

Zasady analizy działalności jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw wielozakładowych 225

7.1. Stopa zwrotu z aktywów jako miernik oceny działalności gospodarczej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa wielozakładowego 228

7.2. Rozwinięta formuła oceny jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa wielozakładowego na podstawie analizy piramidalnej 230
Rozdział 8

Metody szybkiej oceny działalności przedsiębiorstw na podstawie dobranych zestawów wskaźników ekonomicznych 233

8.1. Wzorcowe układy nierówności 234

8.2. Test szybki 235

8.3. Analiza dyskryminacyjna - model Altmana 236
Rozdział 9

Metody analizy efektywności inwestycji 239

9.1. Metody proste 242

9.2. Metody dyskontowe 246

9.3. Analiza wrażliwości 254
Bibliografia 257

Prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują naukę o przedsię­biorstwie, analizę ekonomiczną, ekonomikę transportu i politykę transportową. Od 1997 r. kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządza­nia i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor lub współautor ponad 200 publikacji naukowych - książek, skryptów, artykułów, prac badawczych, opinii, ekspertyz i recenzji. Promotor 10 doktorów nauk ekonomicznych i kilkuset magistrów oraz licencjatów ekonomii. W latach 2008-2010 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku