• Procedura recenzji wydawniczych i proces wydawniczy

Procedura recenzji wydawniczych publikacji naukowych i proces wydawniczy publikacji naukowych

Tekst każdej publikacji naukowej przedstawionej do wydania w CeDeWu zostaje przekazany do recenzji wydawniczej/-czych.

Do żlożonych utworów Kolegium redakcyjne wybiera Recenzentów uwzględniając ich kwalifikacje i preferowane obszary badawcze. Wydawnictwo CeDeWu zleca recenzje osobom z tytułem doktora habilitowanego lub profesora. W uzasadnionych przypadkach (brak specjalistów w danej dziedzinie z tytułami samodzielnych pracowników naukowych) wydawca może odstąpić od tego warunku i zamówić recenzje u osób z tytułem doktora.

Wybierani recenzenci publikacji naukowej pochodzą z innych ośrodków naukowych, innych niż ten, z którego pochodzi Autor.
Recenzent sporządza recenzję na piśmie na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.

Recenzja wydawnicza powinna zawierać:

 • ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki,
 • wskazać na znaczenie i atrakcyjność tematu, określa trafność podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym,
 • oceniać poprawność tekstu, z punktu widzenia układu, logiki, jasności wywodów,
 • wskazuje zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu,
 • zawiera propozycje poprawek lub zmian w utworze, które mogą się przyczynić do zwiększenia jego atrakcyjności wśród innych opracowań.

W przypadku gdy recenzent zgłasza potrzebę uzupełnienia tekstu bądź dokonania w nim poprawek, wydawca przekazuje autorowi uwagi, zastrzeżenia wynikające z recenzji i wskazuje termin na odniesienie się do nich.

W przypadku istotnych zmian w utworze, utwór może być poddany przez Wydawnictwo procesowi ponownej recenzji, lub na prośbę recenzenta.

Tekst publikacji naukowej zostaje przyjęty do wydania po uzyskaniu pozytywnych recenzji wydawniczych.

Tekst poprawiony przez autora zostaje poddany procesowi wydawniczemu.

Proces wydawniczy składa się z następujących etapów:

 • opracowania redakcyjnego i korekty językowej,
 • profesjonalnego składu i prac DTP,
 • korekty technicznej,
 • prac graficznych - projektu okładki książki i leyout,
 • druku, prac introligatorskich,
 • dystrybucji ogólnopolskiej książki i przekazaniu egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek.