• Cyberhejt wobec pracowników a wizerunek organizacji (wyd. II)

„Podjęty problem ma dwojakiego charakteru znaczenie. Z jednej strony stricte indywidualny: kompletne jego skutki ujawniają się wyłącznie w sferze jednostkowej. Z drugiej zaś strony - poprzez ten wątek indywidualny - wpływa na kondycję organizacji, obniżając wartość pozostającego w jego gestii kapitału ludzkiego. Wywołuje to dalsze konsekwencje - w funkcjonowaniu organizacji na rynku, jej konkurencyjnej pozycji, jej wizerunku i empoloyer brandzie. (...) Przedstawiona do recenzji książka ma szereg walorów stanowiących o jej wartości. Z punktu widzenia poznawczego prezentuje rozwijające się zjawisko dyskredytowania pracowników organizacji z wykorzystaniem mediów internetowych. Istniejąca na ten temat literatura, szczególnie wziąwszy pod uwagę perspektywę nauk o zarządzaniu jest zdecydowanie uboga, a wobec skutków jakie tak wyrażana agresja przynosi - nie pozwala na skuteczne jej ograniczenie. Tu Autorzy mają ogromną zasługę w przybliżeniu i wyjaśnieniu omawianego zjawiska. Z punktu widze

Podtytuł (daw. Cyberdyskredytacja pracowników przez klientów - uwarunkowania, formy, implikacje)
Autor Anna Lipka, Małgorzata Król, Stanisław Waszczak, Alicja Winnicka-Wejs
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 182
52.00 37.96
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
36.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-284-2
„Podjęty problem ma dwojakiego charakteru znaczenie. Z jednej strony stricte indywidualny: kompletne jego skutki ujawniają się wyłącznie w sferze jednostkowej. Z drugiej zaś strony - poprzez ten wątek indywidualny - wpływa na kondycję organizacji, obniżając wartość pozostającego w jego gestii kapitału ludzkiego. Wywołuje to dalsze konsekwencje - w funkcjonowaniu organizacji na rynku, jej konkurencyjnej pozycji, jej wizerunku i empoloyer brandzie. (...)

Przedstawiona do recenzji książka ma szereg walorów stanowiących o jej wartości. Z punktu widzenia poznawczego prezentuje rozwijające się zjawisko dyskredytowania pracowników organizacji z wykorzystaniem mediów internetowych. Istniejąca na ten temat literatura, szczególnie wziąwszy pod uwagę perspektywę nauk o zarządzaniu jest zdecydowanie uboga, a wobec skutków jakie tak wyrażana agresja przynosi - nie pozwala na skuteczne jej ograniczenie. Tu Autorzy mają ogromną zasługę w przybliżeniu i wyjaśnieniu omawianego zjawiska. Z punktu widzenia metodologicznego w książce zaprezentowano sposób badania relacji pomiędzy atakami cyberdyskredytacyjnymi a pozycją konkurencyjną organizacji. W warstwie praktycznej - zawarte w książce propozycje pozwalają na wybór instrumentów oddziaływania (zmniejszenie lub eliminowanie) na zakres natężenia agresji, tym samym poprawiając dobrostan organizacji. Atutem pracy jest przystępnie napisana treść: bogactwo zagadnień, próby ich porządkowana, terminologia zupełnie różnych dyscyplin naukowych (psychologia, zarządzanie, socjologia) stanowiły bowiem realne wyzwanie. (...)

Bez wątpienia mogę powiedzieć, że monografia stanowi kompendium wiedzy o cyberdyskredytacji pracowników traktowanych jako kapitał współczesnych organizacji. Kompendium o charakterze nowatorskim z zamiarem usatysfakcjonowania czytelnika poszukującego wiedzy i/lub rozwiązań praktycznych w omawianym zakresie".
Z recenzji dr hab. Alicji Miś, prof. UEK

Wstęp - Anna Lipka 9

Rozdział 1
Istota (cyber)dyskredytacji - Stanisław Waszczak 13
1.1. Dyskredytacja a krytyka i krytykanctwo 13
1.2. Psychologiczne uwarunkowania dyskredytacji pracowników 18
1.2.1. Emocje i agresja w relacjach międzyludzkich 18
1.2.2. Agresja językowa - mowa nienawiści i hejtu 25
1.3. (Cyber)dyskredytacja pracowników przez klientów na tle wybranych dysfunkcji w środowisku pracy 27
1.4. Podsumowanie 31

Rozdział 2
Pozapsychologiczne uwarunkowania (cyber)dyskredytacji pracowników - Alicja Winnicka-Wejs 33
2.1. Wykorzystywanie dyskredytacji w warunkach konkurowania 33
2.2. Dyskredytacja w przepisach prawnych 37
2.2.1. Zniesławienie i znieważenie jako środki wiodące ku dyskredytacji 37
2.2.2. Zniesławienie jako przestępstwo naruszające dobre imię 38
2.2.3. Znieważenie jako przestępstwo naruszające godność osobistą 41
2.2.4. Zniesławienie a znieważenie - różnice i podobieństwa w zakresie zastosowania, przesłanek oraz sankcji 45
2.2.5. Naruszenie godności pracowników w stosunkach pracy 47
2.3. Kulturowe uwarunkowania dyskredytacji 49
2.4. Organizacyjne i techniczno-technologiczne uwarunkowania dyskredytacji 53
2.5. Środowisko zawodowe/branżowe a dyskredytacja 56
2.6. Powiązania pomiędzy uwarunkowaniami dyskredytacji 59
2.7. Podsumowanie 61

Rozdział 3
Formy cyberdyskredytacji pracowników (na przykładzie nauczycieli akademickich) - Anna Lipka 65
3.1. Dezawuowanie tożsamości i autentyczności 65
3.1.1. Cyberdyskredytacja identyfikacyjna 65
3.1.2. Cyberdyskredytacja biograficzna 66
3.2. Podważanie osobistej pozycji i dorobku 67
3.2.1. Cyberdyskredytacja statusowa 67
3.2.2. Cyberdyskredytacja tezauryczna 69
3.3. Podważanie kwalifikacji i predyspozycji 71
3.3.1. Cyberdyskredytacja poznawcza 71
3.3.2. Cyberdyskredytacja dziedzinowa 72
3.3.3. Cyberdyskredytacja zawodowa 73
3.4. Dyskontowanie lub sugerowanie niekorzystnego wrażenia 75
3.4.1. Cyberdyskredytacja impresyjno-emocjonalna 75
3.4.2. Dyskredytacja estetyczna 76
3.4.3. Cyberdyskredytacja komunikacyjna 78
3.4.4. Cyberdyskredytacja charakterologiczna 81
3.4.5. Dyskredytacja psychiatryczna 84
3.5. Zachęta do izolacji i ostracyzmu 86
3.5.1. Cyberdyskredytacja alienacyjna 86
3.5.2. Cyberdyskredytacja socjometryczna 87
3.5.3. Cyberdyskredytacja „towarzyska" 87
3.5.4. Cyberdyskredytacja obyczajowa 88
3.6. Przypisywanie niechlubnych postaw 89
3.6.1. Cyberdyskredytacja wulgarnoekonomiczna 89
3.6.2. Cyberdyskredytacja ideowa 89
3.6.3. Cyberdyskredytacja moralna 90
3.7. Cyberdyskredytacja represywna 92
3.7.1. Cyberdyskredytacja pruderyjna 92
3.7.2. Cyberdyskredytacja prawna lub pseudoprawna 93
3.7.3. Dyskredytacja integrystyczna 93
3.8. Podsumowanie 94

Rozdział 4
Psychospołeczne skutki (cyber)dyskredytacji oraz możliwości ich ograniczania - Stanisław Waszczak 95
4.1. Postawy wobec dyskredytacji 95
4.2. Wpływ dyskredytacji na poziom etyczny organizacji 99
4.3. Rodzaje skutków psychologicznych dla dyskredytującego i dyskredytowanego 102
4.4. Cyberdyskredytacja - prewencja i interwencja 106
4.5. Podsumowanie 110

Rozdział 5
(Cyber)dyskredytacja pracowników a wartość kapitału ludzkiego organizacji - Anna Lipka 111
5.1. Formy (cyber)dyskredytacji a deprecjacja poszczególnych składowych kapitału ludzkiego 111
5.2. (Cyber)dyskredytacja a wycena indywidualnego kapitału ludzkiego za pomocą metod kosztowych, dochodowych i alternatywnych 114
5.3. (Cyber)dyskredytacja a ryzyko personalne 116
5.3.1. Rodzaje ryzyka personalnego na tle (cyber)dyskredytacji. Pomiar oraz minimalizowanie ryzyka specyficznego i niespecyficznego 116
5.3.2. (Cyber)dyskredytacja a ryzyko wizerunkowe i ryzyko innowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim 118
5.3.3. Strategiczny wymiar oddziaływania na ryzyko (cyber)dyskredytacji 122
5.3.4. Prewencja wystąpienia oraz zmniejszanie skutków (cyber)dyskredytacji poprzez koszty jakości 123
5.5. Podsumowanie 124

Rozdział 6
Cyberdyskredytacja wykładowców w uczelniach o różnej pozycji w rankingu szkół wyższych - Małgorzata Król 125
6.1. Dobór materiału badawczego i metodyka badawcza 125
6.2. Różnice w formach dyskredytacji w organizacjach o różnej pozycji rankingowej 128
6.3. Różnice w nasileniu dyskredytacji a pozycja rankingowa organizacji 132
6.4. Podsumowanie 140

Rozdział 7
Znajomość form cyberdyskredytacji oraz percepcja narzędzi jej niwelowania - Małgorzata Król 143
7.1. Opis narzędzia i próby badawczej 143
7.2. Identyfikacja zachowań posiadających znamiona działań dyskredytujących według respondentów 152
7.3. Przykładowe narzędzia zapobiegania dyskredytacji i ocena ich skuteczności przez respondentów 157
7.4. Aktywność respondentów w zakresie wyrażania opinii o pracownikach w Internecie 160
7.5. Podsumowanie 163

Zakończenie - Anna Lipka 165
Bibliografia 169
Spis tabel 179
Spis wykresów i rysunków 181

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku