• Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych

Przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ system ekonomiczny nie istnieje samodzielnie. Jest powiąza­ny z szeroko rozumianymi strukturami społecznymi, kulturą, otoczeniem instytucjonalnym oraz prawnym czy wreszcie, w wymiarze jednostkowym, z konstrukcją charakterologiczno-osobowościową osób uczestniczących w systemie. W tak przyjętej perspektywie, książka obejmuje analizę: - znaczenia terminu „przedsiębiorczość" i perspektywy teoretycznej, która najpełniej oddaje istotę złożoności zjawiska przedsiębiorczości, - uwarunkowań ekonomicznych przedsiębiorczości i przedsiębiorczości w teorii ekonomii, - uwarunkowań instytucjonalnych i formalnoprawnych tego zjawiska, - uwarunkowań psychologicznych przedsiębiorczości, - wpływu uwarunkowań socjologicznych, czyli oddziaływania kultury, struktur społecznych i stratyfikacji na przedsiębiorczość, - wpływu klimatu społecznego na przedsiębiorczość, nierzadko kształtowanego przez realizację w praktyce idei s

Podtytuł Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych
Autor Robert Majkut
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 319
69.00 50.37
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-458-7

Przedsiębiorczość jest złożonym zjawiskiem o charakterze interdyscyplinarnym, ponieważ system ekonomiczny nie istnieje samodzielnie. Jest powiąza­ny z szeroko rozumianymi strukturami społecznymi, kulturą, otoczeniem instytucjonalnym oraz prawnym czy wreszcie, w wymiarze jednostkowym, z konstrukcją charakterologiczno-osobowościową osób uczestniczących w systemie.
W tak przyjętej perspektywie, książka obejmuje analizę:
- znaczenia terminu „przedsiębiorczość" i perspektywy teoretycznej, która najpełniej oddaje istotę złożoności zjawiska przedsiębiorczości,
- uwarunkowań ekonomicznych przedsiębiorczości i przedsiębiorczości w teorii ekonomii,
- uwarunkowań instytucjonalnych i formalnoprawnych tego zjawiska,
- uwarunkowań psychologicznych przedsiębiorczości,
- wpływu uwarunkowań socjologicznych, czyli oddziaływania kultury, struktur społecznych i stratyfikacji na przedsiębiorczość,
- wpływu klimatu społecznego na przedsiębiorczość, nierzadko kształtowanego przez realizację w praktyce idei społecznej odpowiedzialności biznesu,
- najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości i wpływających na to zjawisko wskaźników makroekonomicznych,
- najważniejszych cech statystycznych przedsiębiorczości lokalnej i wpływających na nią cech bazy gospodarczej,
- charakterystyki profilu socjologicznego przedsiębiorców, na przykładzie osób prowadzących działalność gospodarczą we Wrocławiu.

Książka łączy w sobie analizę teoretyczną z wynikami badań empirycznych, zarówno tych najnowszych, jak także już nieco wcześniej zrealizowa­nych, jakkolwiek wciąż wartościowych. Dzięki takiemu podejściu badawczemu w sposób komplementarny zostały scharakteryzowane uwarunkowania przedsiębiorczości w interdyscyplinarnej perspektywie, wraz ze wskazaniem profilu socjologicznego przedsiębiorców działających w wymiarze lokalnym.

Wstęp 7

Rozdział 1
Socjologia gospodarki, jako perspektywa badawcza zjawiska przedsiębiorczości 15
1.1. Czym jest socjologia gospodarki? 15
1.2. Zarys historii socjologii gospodarki 20
1.2.1. Rozwój kategorii homo oeconomicus 20
1.2.2. Idea Wolnego Rynku według Adama Smitha jako perspektywa badań gospodarującego społeczeństwa 26
1.2.3. Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego według Józefa Supińskiego 31
1.2.4. Społeczne czynniki rozwoju kapitalizmu i przedsiębiorczości według Maxa Webera 34
1.2.5. Keynesizm - propozycja makroekonomicznego podłoża dla rozwoju przedsiębiorczości 38
1.2.6. System społeczno-gospodarczy w ujęciu Talcotta Parsonsa 44
1.2.7. Zachowania ekonomiczne w teorii Garego Beckera 45
1.2.8. Teoria racjonalnych oczekiwań jako możliwa perspektywa socjologii gospodarki 47
1.2.9. Socjologia gospodarki a teoria cyklu życia 49
1.3. Rozwój socjologii gospodarki jako interdyscyplinarnej refleksji na temat zachowań ekonomicznych w tym przedsiębiorczości - próba syntezy 52

Rozdział 2
Definicje przedsiębiorczości i jej uwarunkowania ekonomiczne 57
2.1. Przedsiębiorczość w ujęciu definicyjnym 57
2.2. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii oraz uwarunkowania ekonomiczne przedsiębiorczości 60
2.3. Typy zachowań przedsiębiorczych 70
2.4. Przedsiębiorstwo, jako atrybut przedsiębiorczości 71
2.5. Relacje przedsiębiorczości z rozwojem gospodarczym 81

Rozdział 3
Instytucjonalne i prawne uwarunkowania przedsiębiorczości 89
3.1. Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości 89
3.2. Specjalne Strefy Ekonomiczne 98
3.3. Klastry 99
3.4. Otoczenie instytucjonalne przedsiębiorczości - przykład Dolnego Śląska 100
3.5. Uwarunkowania formalnoprawne przedsiębiorczości 111

Rozdział 4
Uwarunkowania psychologiczne przedsiębiorczości 125
4.1. Cechy charakterologiczno-osobowościowe przedsiębiorcy 125
4.2. Psychologiczne dylematy możliwości uczenia się przedsiębiorczości 128
4.3. Teoria uwarunkowań przedsiębiorczości według D. McClelanda 129

Rozdział 5
Uwarunkowania socjologiczne przedsiębiorczości 135
5.1. Wpływ kultury na przedsiębiorczość 137
5.2. Typy kultury a warunki rozwoju przedsiębiorczości 141
5.3. Odziaływanie struktury społecznej na przedsiębiorczość 157
5.4. Postawy wobec przedsiębiorczości, jako czynnik socjologiczny działalności gospodarczej na własny rachunek 166

Rozdział 6
Społeczna odpowiedzialność biznesu, jako czynnik kształtujący klimat społeczno-kulturowy wobec przedsiębiorczości 183
6.1. Ogólna idea społecznej odpowiedzialności biznesu 184
6.2. Główne obszary społecznej odpowiedzialności biznesu 185
6.2.1. Obszar ekonomiczny 185
6.2.2. Obszar socjologiczny 186
6.2.3. Obszar odpowiedzialności ekologicznej 187
6.2.4. Obszar etyczny społecznej odpowiedzialności biznesu 192

Rozdział 7
Przedsiębiorczość w Polsce - analiza statystyczna i uwarunkowania makroekonomiczne 195
7.1. Charakterystyka ilościowa przedsiębiorczości w Polsce 195
7.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw 199
7.3. Uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce 200
7.4. Przedsiębiorczość a rynek pracy 203
7.5. Przedsiębiorczość a rynek pieniężny 206
7.6. Innowacyjność polskich przedsiębiorstw 209
7.7. Rola Unii Europejskiej w rozwoju polskiej przedsiębiorczości 217

Rozdział 8
Przedsiębiorczość we Wrocławiu, charakterystyka bazy ekonomicznej Wrocławia, jako obszaru rozwoju działań gospodarczych na wła­sny rachunek 231
8.1. Charakterystyka ilościowa przedsiębiorczości we Wrocławiu 233
8.2. Rynek pracy i wynagrodzenia we Wrocławiu 237
8.3. Dochody miasta 241
8.4. Nakłady inwestycyjne we Wrocławiu 243
8.5. Postawy wrocławian wobec przedsiębiorców i przedsiębiorczości 244

Rozdział 9
Socjologiczna charakterystyka przedsiębiorczości, w świetle badań empirycznych zrealizowanych na zbiorowości wrocławskich przedsiębiorców 249
9.1. Motywy rozpoczęcia działalności przedsiębiorczej 251
9.2. Dziedziczenie wzorców zachowań przedsiębiorczych 255
9.3. Styl życia przedsiębiorców, sposoby spędzania czasu wolnego 260
9.4. Wyposażenie gospodarstwa domowego przedsiębiorcy 269
9.5. Preferencje sytemu społecznego przedsiębiorców, grupy odniesienia, aspiracje 271
9.6. Subiektywny obraz roli i miejsca przedsiębiorców w społeczeństwie 274
9.7. System wartości i etyka przedsiębiorców 276
9.8. Religijność przedsiębiorców 280
9.9. Postawy przedsiębiorców wobec otoczenia instytucjonalnego przedsiębiorczości 283

Zakończenie 287
Bibliografia 291
Aneks. Kwestionariusz ankiety, wzór tradycyjny, który został przekształcony w wersję skryptu elektronicznego 297
Spis tabel 315
Spis wykresów i rysunków 319

Acs Z., Yeung B., Entrepreneurial Discovery and the Global Economy, Global Focus, 1999, vol. 11 no 3
Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Warszawa 2009
Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Kraków 1994
Alimen M.H., Steve M.J., Fischer Weltgeschichte, t. 1, Frankfurt am Main 1966
Amable B., The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford 2003
Andreski S, Maxa Webera olśnienia i pomyłki, Warszawa 1995
Anstoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Warszawa 1985
Antoniak A., Deoniziak D., Dziura M., Sadowski T., Świderski G., Vademecum Beneficjenta. Działanie 3.4 ZPORR, Europejskie Centrum Doradztwa, Warszawa 2007
Baber R.B, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawa 2009,
Badanie CBOS, Prestiż zawodów, Styczeń 2009
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002
Becker G., Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, Warszawa 1990
Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, „Zeszyty Naukowe", nr 128, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996
Begg D, Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Warszawa 1998
Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998
Berger B. (red.), Kultura przedsiębiorczości, Warszawa 1994
Berger P., Zaproszenie do socjologii,Warszawa 2002
Betham J., Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa, Warszawa 1958
Blaug M, Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa 1994
Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i w praktyce małych firm, Gdańsk 2003,
Brunowsky R.D., Mehr Umwetschutz durch gruene Wirtschaftpolitik, [w:] Mueletera H.G. (red.), Homo Oeconomicus IV. Oekologie und Oekonomie, Muenchen 1987
Buczkowski T., Marek S., Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, (w:) Elementy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. S.Marka, Szczecin 1999
Castells M., Kwestia miejska, Warszawa 1982
Chodorowski J., Adam Smith, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Prawo nr 505, 1980
Cierniak-Szóstak E., Wizerunek polskiego przedsiębiorcy, jako element społecznej Legitymizacji /delegitymizacji nowego ładu, www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt12/31.pdf
Coleman J.S., Racjonalna struktura społeczeństwa, Studia Socjologiczne nr 1/93
Crozier M., Fredberg E., Człowiek i system: ograniczenia działalności zespołowego, Warszawa 1982
Czerwiński M., Profile kultury, Warszawa 1980
Dahrendorf R., Essays in the Theory of Society, Londyn 1970
Dębski S., Ekonomika organizacji przedsiębiorstw, Warszawa-Szczecin 2004
Domański B, Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce (w:) Sagan I., Czepczyński M. (red). Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, Gdynia 2001
Domański T., Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw, Łódź 1992
Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Warszawa 2005
Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacje i przedsiębiorczość, Warszawa 2004
Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Kraków 1998
Duchniewicz, Organizowanie - istota i zakres, (w:) Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania, Praca zbiorowa pod red. S.Duchniewicza, Warszawa 2004
Dziekanowski C., Maslow i Rogers o samorealizacji, Studia filozoficzne nr 7
Forlicz S., Informacja w biznesie, Warszawa 2008
Friedman M. i R., Wolny Wybór, Sosnowiec 1994
Fundusze Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, red. J. Babiak, Warszawa 2006
Gadrawski J., Gilejko L., Siewierski J., Towalski R., Socjologia Gospodarki, Warszawa 2006
Gasparski W., Społeczna odpowiedzialność biznesu: argument za i przeciw, Annales 2004, t.7
Gerschenkron A., Europe in the Russian Mirror. Four Lectures in Economic History, Cambridge 1970
Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004
Gilejko L., Społeczeństwo a gospodarka, Socjologia ekonomiczna, Warszawa 1994
Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa 2008
Golik D., Znaczenie rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorczości w polityce regionalnej, (w:) Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Kraków 1999
Gołebiowski G., Modele kapitalizmu a kierunek rozwoju gospodarczego Polski, Współczesna Ekonomia nr 3/2007, Kwartalnik naukowy WSFiZ w Warszawie
Górski T., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, Warszawa 1979
Granovetter M., Economic Instytutions as social Cosnstructions. A Framework for Analysis, "Acta Sociologica", 1992 nr. 35
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996
Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, Warszawa 1994
Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Haber L.H., Przedsiębiorczość - rynkowym parametrem podmiotowości człowieka w procesie pracy, Humanizacja pracy nr 4, 1997
Hall P. A., Soskice D., An Introduction to Varieties of Capitalism, [w:] Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Hall P.A., Soskice D. (red.), Oxford University Press, Oxford 2001
Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu, Warszawa 2006
Heibroner R.I, Wielcy ekonomiści. Czasy. Idee, Warszawa 1993
Heilbroner R.L., Analysis and Vision in the History of Modern Economic thought, Jurnal of Economic Literature, v. XXVIII, September 1990;
Hofstede G., Hofstede G.J., Cultures and Organizations. Sioftware for the Mind, Mc Graw-Hill, New York 2005
Hryniewicz J. T., Przesłanki rozwoju gospodarczego gmin, Ekonomista, 1996 nr 6
Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, praca zbiorowa pod red. W.Janasza, Warszawa 204
Islam N., Mamun M.Z., Entrepreneurship Development: An Operational Approach with Special Emphasis on Bangladesh, University Press Limited, Dhaka 2000,
Jahangir A. , Relacje między sieciami franchisingowymi a przedsiębiorczością i rozwojem gospodarczym. Próba znalezienia nowego modelu, emnet.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/conf.../AlamHossanpaper.doc
Jakubów L., Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Wrocław 2000
Jasicki K., Społeczna odpowiedzialność biznesu w oczach Polaków, [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska-Bobińska L. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
Jedlicki J., Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują?, Warszawa 2002
Kaliszczak L., Motywy i uwarunkowania działań przedsiębiorczych, Warszawa 1984
Kamiński B., Okólski M., Racjonalność systemów społeczno - ekonomicznych w świetle prawa entropii, [w:] Kamiński B., Łukaszewicz A., Racjonalność gospodarowania w socjalizmie, Warszawa 1980
Kent D.C., Sexton L., Vesper K.H., Encyklopedia of Entrepreneurship, Nowy Jork 1982
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza, Warszawa 1956
King A., Schneider B., Pierwsza rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego, Warszawa 1992
Kirzner I., The Entrepreneurial process, (w:) The environment of Entrepreneurship, Torment 1984,
Kisiel P., Społeczne uwarunkowania przedsiębiorczości - postawy społeczne wobec przedsiębiorczości (w:) Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, Kraków 1999
Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1983
Kołodziejski J., Strategie równoważenia rozwoju miast polskich w perspektywie integracji przestrzeni europejskiej (w:) Szczepański M., (red.) Rozwój, Region, społeczeństwo; Warszawa 1998
Korcelli P., Sterowanie przekształceniami aglomeracji wielkomiejskich, (w:) Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1997
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1973
Kowalik J., Nobel za badania nad nierównościami, „Nowe Życie gospodarcze, 1998 nr 46
Kowalik T., Systemy gospodarcze, Warszawa 2005
Kozak M.K., Ekonomiczny imperialista czy mistrz myślenia ekonomicznego, Życie Gospodarcze nr 46 1992
Kozek W., Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje, (w:) Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, pod red. W.Morawskiego, Warszawa 1994
Kozek W., Zostać przedsiębiorcą? Ocena warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska-Bobińska L. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
Kozioł Ł., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Teoria i praktyka, Wydawnictwo „Biblioteczka Pracownicza", Warszawa 2000
Koźmiński A.K., Obłój K., Strategie zarzadzania, (w:) Współczesne koncepcje zarządzania (red.) A.K.Koźmiński, Warszawa 1987
Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Katowice 2002
Kraśnicka T., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - podejście wielowymiarowe (w:) Jaremczuk K. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji, Przemyśl 2000
Kula W., Historia - zacofanie - rozwój, Warszawa 1983
Kuznetz S., Economic Growth of nations; Total Output and Production Structure, Harvard university Press, Cambridge, Mass. 1971
Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, PWN, Warszawa 2000
Lambooy J.G., Compexity, formations and networks, Netherlands geographical Studies 132/1991
Lange O., Ekonomia polityczna, Warszawa 1974
Legatum Institute for global development http://www.prosperity.com/downloads/2009LegatumProsperityIndexRankings.pdf
Leibenstein H., Entrepreneurship and Development, American Economic Review 58(2), 1968
Leibenstein H., Inflation, Income Distribution and X-efficiency Theory, 1980
Leibenstein H., Studies in the theory of Economic Growth: Studies in the Theory of Economic Development, 1957
Łoza S., Czy wiesz kto jest kto?, Warszawa 1938
Łucewicz J., Organizacyjne zachowania człowieka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999
Łuczka T., Wybrane problemy klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, „Gospodarka Narodowa" 1995, nr 7
Mackiewicz M., Malinowska-Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Budżet i finanse 2006: poradnik dla samorządów, Warszawa 2006
Majkut R., O socjologiczne krytyce racjonalności ekonomicznej, (w:) Żuk P., (red.) Dogmatyzm, rozum, emancypacja, Warszawa 2005
Majkut R., Przedsiębiorczość jako determinanta jakości życia mieszkańców wielkiego miasta (na przykładzie zbiorowości wrocławian), Zeszyty naukowe WSB we Wrocławiu, 22/2011
Majkut R., Struktura gospodarcza miasta oraz system instytucjonalny rynku pracy, (w:) Kłopot S.W., Błaszczyk M., Pluta J., (red.) Problemy społeczne w przestrzeni Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010
Majkut R., Wójcik D., Potencjał aglomeracji wrocławskiej w opinii lokalnych przedsiębiorców, Zeszyty naukowe WSB we Wrocławiu, 17/2010
Majkut R., Wójcik D., Produkt Krajowy Szczęścia. Polska a Ukraina, (w:) United Europe: prospects of development, Zeszyty Naukowe Narodowego Uniwersytetu Górniczego w Dniepropietrowsku, 2010
Manhaim K., Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, Warszawa 1974
Marody M., Społeczne negocjowanie rzeczywistości, [w:] Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa 2000
Marshal A., Zasady ekonomii, Tom 1, Warszawa 1925
Martinelli A., Entrepreneurship and Management, [w:] The Handbook of Economic Sociology, Smelser N. J, Swedberg R. (red.), Princeton Univ. Press, Princeton 1994
Meadows D.H. i in., Granice wzrostu, Warszawa 1973
Mill J.S., Esays on Ethics, Religion and Society, Collected Works, t. X, Toronto 1969
Mill J.S., O zasadzie użyteczności, Warszawa 1873
Miłaszewski R., Polityka ekologiczna Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, [w:] Górka K. (red.), Instytucjonalno - ekonomiczne uwarunkowania środowiska naturalnego, Ekonomia i Środowisko nr 6 1992
Mishan E.J, Spór o wzrost gospodarczy, Warszawa 1986
Misiak W., Etniczność w biznesie, Zarządzanie i Edukacja nr 4-5/1997, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B.Jańskiego, Warszawa 1997
Misiak W., Jakość życia w osiedlach miejskich, Wrocław 1993
Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Warszawa 2001
Mudyń K., Ryżak Z., Symboliczne znaczenie zachowań konsumpcyjnych i „konserwacyjnych", (w:) Społeczny wymiar rynku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Socjologicznej Kazimierz Dolny, 28-30.XI.1996, Lublin 1996
Muth John, Rational Expectations and the Theory of Price Movements, http://web.cenet.org.cn/upfile/48981.pdf
Myrdal G, Against the Stream. Critical Essays on Economics, London 1974
Nordhaus W.D., Innowacje, wzrost i dobrobyt. Postęp techniczny w ujęciu teoretycznym, Warszawa 1976
Obuchowski Z., Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 1968
Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Wydanie II poprawione, wyd. Graffiti BC, Toruń 1999
Opinie o bogactwie i ludziach bogatych. Komunikat z badań CBOS, Warszawa, 2009
Ossowski S., Z zagadnień struktury społecznej, (w:) Dzieła T. 5, Warszawa 1968
Otoliński E., Istota i kreowanie przedsiębiorczości, Przegląd organizacji nr 9, 1996,
Owsiak S., Finanse publiczne, Warszawa 2008
Pajestka J., Prologomena globalnej racjonalności człowieka, Warszawa 1989
Parsons T., Smelser N.J., Economy and society. A Study of Integration of Economics and Social Theory, New York 1957
Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1982
Partycki S., Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin 2003
Patrzałek W., Społeczne i ekonomiczne relacje miasto-wieś w okresie realnego socjalizmu i zmian systemowych w Polsce, Wrocław 1996
Penc J., Narodowe i międzynarodowe systemy zarzadzania. Myślenie o jutrze w jednoczącej się Europie, Łódź 2004
Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka. Łódź 1998
Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2010
Pietras H, Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej, (w:) Grzybowski W., (red.), Przedsiębiorczość w teorii i praktyce gospodarczej, Lublin 1994
Platon, Państwo, t. 1, Warszawa 1948
Podstawy ekonomiki i zarzadzania przedsiębiorstwem, pod red. J. Kortana, Warszawa 2004
Pomykalski A., Zarzadzanie innowacjami, Warszawa 2001
Poznańska B., Obraz warszawskiego bourgeois w okresie międzywojennym, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, Kołodziejczyk R. (red.), Instytut Historii PAN, Warszawa 1993
Poznańska K., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i jedność, t. I, red. K. Jaremczuka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2010
Prosument - konsument przyszłości, Marketing w praktyce 18.02.2009
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Praca pod red. Naukową J. Targalskiego i A. Francik, Warszawa 2009
Przedsiębiorczość w Polsce, Materiały Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2010, Opracowane w Ministerstwie Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz przy współudziale departamentów: Rozwoju Gospodarki, Instrumentów Wsparcia, Regulacji Gospodarczych
Przedsiębiorczość w Polsce, Materiały Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2012, Opracowane w Ministerstwie Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz przy współudziale departamentów: Rozwoju Gospodarki, Instrumentów Wsparcia, Regulacji Gospodarczych
Reszke I., Kryteria prestiżu zawodów, „Studia Socjologiczne" 1982, nr 3-4
Reszke J., Prestiż społeczny a płeć, Ossolineum, Wrocław 1984
Roczniki Statystyczne GUS
Rok B., Biznes w społeczeństwie - oczekiwania i ich realizacja, [w:] Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Kolarska-Bobińska L. (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004
Rynek a rozwój społeczny, Prac. zbior., Lublin 1998
Samuellson K., Protestantyzm i kapitalizm. Kryzys teorii Maxa Webera, [w:] Religia i ekonomia (red. Grosfeld J.), Warszawa 1989
Samuelson P.A, Nordhaus W.D., Ekonomia, Warszawa 1995
Sanecki W., Prologomena do teorii ekonomii, Wrocław 1998
Shapiro S. P., Agency Theory, Annual Review of Sociology, vol. 31, 2005
Schumpeter J., Business Cycles, A Theoretical, Historical and Statistical Analysisi of the capitalist Process, Porcupine Press, Philadelphia 1989
Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa 1995
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa 1960
Simon H.A., Theories of Bounded Rationality [w:] Decision and Organization, Amsterdam-Londyn 1972;
Skiba L., Społeczny wymiar rynku w ujęciu A. Smitha, (w:) Społeczny wymiar rynku. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Socjologicznej Kazimierz Dolny, 28-30.XI.1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996
Skuteczne działanie. Badanie przedsiębiorstw rodzinnych 2007/08, PriceWeaterHouseCoopers, X 2007
Słownik języka polskiego, Tom II, Szymczak M., Warszawa 1988
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Warszawa 1954
Sobczyk J.B, Perspektywy badania gospodarki, [w:] Z zagadnień socjologii stosowanej, Uniwersitas, Kraków 1996
Sombart W., Der moderne Kapitalismus, t. 1-2 Tuebingn 1919
Strużyński M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa 2004
Stryjakiewicz T., Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Poznań 1999
Sudoł S., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 1979
Sudoł S., Przedsiębiorstwo - podstawy nauki i przedsiębiorstwie, Toruń 1999,
Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki i przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006
Supiński J., Myśl ogólna fizjologii wszechświata, (w:) Supiński J., Pisma T. I, Lwów 1872
Supiński J., Szkoła polska gospodarstwa społecznego, (w:) Dzieła t. II i III, Lwów 1872
Surej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Warszawa 2010
Sweberg R., Granovetter, The sociology of economic Fife, Westview Press 2001
Swedberg R., Economic sociology: Past and Present, Current Sociology, v. 35 no 1/1987;
Szacki J., Historia Myśli Socjologicznej, Warszawa 2002
Szczepanski J., Badania nad wzorami konsumpcji, Wrocław 1977
Szczepańska S., Długosz Z., Przedsiębiorczość kobiet: potencjał XXI wieku [w:] Z innowacją w biznes, Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej, Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Kraków 2010
Szewczyk W. (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998
Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005
Szymańska A., Fundusze unijne i europejskie, Gliwice 2007
Szymański Z., Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego, Lublin 1999
Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w Polsce (w:) Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Praca zbiorowa pod red. B.Godziszewskiego, M.Haffer, M.J.Stankiewicz, Toruń 2001
Śmiałowski J., Postulatywny model przedsiębiorcy przemysłowego i jego rzeczywiste wcielenia. Próba konfrontacji wizji z rzeczywistością, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, Kołodziejczyk R. (red.), IH PAN, Warszawa 1993
Timmons J., New venture Creation, Irving, Boston 1990
Toffler A., Trzecia Fala, Warszawa 1986
Tyszka T., Psychologia zachowań ekonomicznych, Warszawa 1997
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971
Weber M., Die protestanishe Ethik und der Gheist des Kapitalismus, [w:] Gesamnte Aufsaetze zur religionssoziologie, t.1 Tuebingen 1920
Weber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Wyd. Aletheia, Warszawa 2010
Weber M., Wirtschaft und Gesellschaft, Tuebingen 1976;
Wechta P., Socjologiczna analiza przedsiębiorcy w teorii Josepha Schumpetera, (w:) Banaszak S., Doktór K., (red.) Problemy Socjologii Gospodarki, Poznań 2008
Wejland A.P., Prestiż - analiza struktur pojęciowych, Warszawa 1983
Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje, (w:) Jaremczuk K., (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg 2003
Williamson O.E., The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting, New York 1985
Wiśniewski J., Polimorfizm zasady racjonalnego gospodarowania, Toruń 1996
Wojtyna A., Alternatywne modele kapitalizmu, [w:] Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, AE w Krakowie, Kraków 2005
World Database of Happiness http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/nat_fp.php
Wright R., Białe kołnierzyki. Amerykańskie klasy średnie, Warszawa 1965
Współczesne przedsiębiorstwo, pod red. J. Engelhardta, Warszawa 2009
www.doingbusiness.org/rankings
www.dolnyslask.pl
www.drpin.pl
www.dotacjeue.org.pl
www.egospodarka.pl
www.egospodarka.pl/art/galeria/86734,Wykorzystanie-funduszy-unijnych-w-Polsce,2,39,1.html
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/166020
www.firma.egospodarka.pl
www.for.org.pl/p
www.forsal.pl
www.gazeta.pl
www.inkubatory.pl
www.iso.org
www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Documents/Podsumowanie200406_ 230709.pdf
www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Documents/Tabelka_200406 _230709.pdf
www.pbsdga.pl/x.php?x=788/Opinie-o-przedsiebiorcach.html
www.pkpplewiatan.pl/_files/publikacje/CLB2010.pdf
www.pomocspołeczna.ngo.pl
www.pomocspołeczna.ngo.pl
www.rynekpracy.pl
www.siliann.neostrada.pl/epc/12-Kultura-Religia/EPC-referat-Bell.html
www.stat.gov.pl
www.technologpark.pl
www.thesecret.hend.pl/prawda,wzor-na-szczescie.html
www.wynagrodzenia.pl
www.zig.pl
Zagórski Z., Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 1997
Znaniecki F., Wstęp do socjologii, Warszawa 1988
Żygulski K., Przemiany potrzeb we współczesnym społeczeństwie, (w: ) Szczepański J. (red.), Badania nad wzorami konsumpcji, Wrocław 1977.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku