• Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej - rynek finansowy

Podtytuł Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej - rynek finansowy
Autor Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
58.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-589-8
Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego. Autorzy przedstawili w nim poglądy na te­mat bankowości a luki cyfrowej, wykluczenia finansowego, faktoringu i zarządzania wierzytelnościami. W rozważaniach ujęto też kwestie rozwoju ryn­ku kapitałowego i różnych aspektów jego funkcjonowania. Do innych rozpatrywanych wątków należą problemy podatkowe, zaspokajania potrzeb miesz­kaniowych, przestępczości komputerowej i komputerowych recenzji konsumenckich oraz ubezpieczeń.

Pozycja przeznaczona jest dla szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problematyką ekonomiczną - a także studentów z kierunków zarządza­nia i finansów.

Wstęp 9

Rozdział 1
Bankowość wobec problemu luki cyfrowej - Anna Bernatowicz 11
1.1. Społeczeństwo informacyjne i luka cyfrowa 12
1.2. Bankowość a technologie informacyjno-komunikacyjne 16
1.3. Bankowość elektroniczna dla seniorów 20
1.4. E-dostępność banków 23
Abstract 26
Bibliografia 26

Rozdział 2
Faktoring jako nowoczesna metoda finansowania i rozwoju przedsiębiorstw - Marek Gola 29
2.1. Faktoring - geneza, istota i formy 30
2.2. Płynność finansowa przedsiębiorstw 36
2.3. Wpływ faktoringu na wskaźniki finansowe faktoranta 39
2.4. Mocne i słabe strony faktoringu 44
2.5. Przewaga faktoringu nad innymi formami finansowania 45
Abstract 47
Bibliografia 48

Rozdział 3
Polski rynek zarządzania wierzytelnościami - stan obecny i perspektywy - Andżelika Redecka 49
3.1. Pojęcie i klasyfikacja wierzytelności oraz procesu zarządzania nimi 50
3.2. Udział biur informacji gospodarczej w procesie zarządzania wierzytelnościami 52
3.3. Wartość i struktura zadłużenia Polaków 54
3.4. Wielkość i charakterystyka rynku windykacji zewnętrznej 61
3.5. Perspektywy rynku zarządzania wierzytelnościami 63
Abstract 65
Bibliografia 66

Rozdział 4
Rynek kapitałowy a rozwój gospodarki Polski w latach 2000-2011 - Sylwia Klus 67
4.1. Istota, organizacja i funkcje rynku kapitałowego 68
4.2. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego 71
4.3. Rozwój gospodarczy Polski na tle dynamiki rozwoju rynku kapitałowego w latach 2000-2011 72
4.3.1. Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce 72
4.3.2. Dynamika PKB Polski na tle kapitalizacji Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 74
4.3.3. Aktywność i struktura inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 76
4.3.4. Giełda Papierów Wartościowych S.A. jako źródło pozyskania kapitału 78
Abstract 80
Bibliografia 81

Rozdział 5
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstw w świetle zmian koniunktury - Adrian Becella 83
5.1. Uwarunkowania makroekonomiczne 85
5.2. Sytuacja sektora hutniczego w Polsce 86
5.3. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym dystrybutorów stali 89
5.3.1. Zarządzanie zapasami 90
5.3.2. Zarządzanie zobowiązaniami 93
5.3.3. Zarządzanie należnościami 96
Abstract 99
Bibliografia 100

Rozdział 6
Stopa zwrotu z IPO - Piotr Ratajczak 101
6.1. Stopa zwrotu z IPO - ujęcie teoretyczne 102
6.2. Metodyka badania 105
6.3. Zależność pomiędzy ceną emisyjną i przedziałem cenowym a stopą zwrotu 110
Abstract 116
Bibliografia 117

Rozdział 7
Pozyskiwanie kapitału przez ukraińskie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Tomasz Torłop 119
7.1. Źródła pozyskiwania kapitału 120
7.2. Międzynarodowa pozycja GPW w Warszawie 121
7.3. Budowa centrum finansowego Europy Środkowej i Wschodniej 123
7.4. Warunki dopuszczenia ukraińskich spółek do obrotu akcjami na GPW w Warszawie 127
7.5. Wielkość pozyskanego kapitału przez ukraińskie spółki na GPW w Warszawie 129
7.6. Znaczenie ukraińskich spółek notowanych na GPW w Warszawie 134
Abstract 135
Bibliografia 136

Rozdział 8
Rynek NewConnect jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa - Marcin Markiewicz 139
8.1. Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 140
8.2. Sytuacja w sektorze MSP oraz bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 144
8.3. Możliwości i ograniczenia związane z finansowaniem działalności przez małe i średnie przedsiębiorstwa 147
8.4. Rynek NewConnect jako alternatywne źródło kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw 154
Abstract 159
Bibliografia 159

Rozdział 9
Podatek od wydobycia niektórych kopalin w świetle postulatów teorii opodatkowania zasobów nieodnawialnych - Urszula Król 161
9.1. Przesłanki opodatkowania zasobów nieodnawialnych 161
9.2. Podatki od zasobów nieodnawialnych - uwarunkowania ich wprowadzenia i rodzaje 164
9.3. Podatek od wydobycia niektórych kopalin w Polsce 171
Abstract 174
Bibliografia 175

Rozdział 10
Wykluczenie finansowe w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych i krajów rozwijających się - Anna Warchlewska 177
10.1. Istota wykluczenia finansowego jako problem współczesnej gospodarki 178
10.2. Narzędzia i edukacja finansowa w celu przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu w Polsce 180
10.3. Inicjatywy umożliwiające zarządzanie finansami społeczeństwa w krajach wysoko rozwiniętych 183
10.4. Świadomość finansowa i stopień ubankowienia społeczeństwa w krajach rozwijających się na przykładzie państw afrykańskich i Indii 194
Abstract 199
Bibliografia 199

Rozdział 11
Automatyczne wykrywanie przestępczości komputerowej w źródłach internetowych (analiza domeny i studium przypadku) - Jakub Dzikowski 201
11.1. Przestępczość w sieci i jej zwalczanie 203
11.2. Analiza zagrożeń w polskim internecie 206
11.2.1. Obraźliwe i nielegalne treści 207
11.2.2. Paserstwo 208
11.2.3. Nielegalny obrót towarami 208
11.3. Nielegalny obrót lekami 210
11.3.1. Fałszowanie leków 211
11.3.2. Naruszenie przepisów dotyczących sprzedaży leków 212
11.3.3. Leki niedopuszczone do sprzedaży 214
11.3.4. Naruszenie systemu refundacji leków 214
11.3.5. Sprzedaż leków niezgodna z przeznaczeniem oraz promowanie zachowań zagrażających życiu i zdrowiu 215
11.4. Decyzje projektowe, architektura i funkcjonalności systemu SMC 216
Abstract 220
Bibliografia 220

Rozdział 12
Wspieranie podejmowania decyzji gospodarczych przez automatyczną analizę recenzji konsumenckich dostępnych w Internecie - Ja­cek Małyszko 223
12.1. Recenzje a zachowania podmiotów na rynku 225
12.1.1. Wpływ recenzji na decyzje konsumentów 225
12.1.2. Reakcje firm na zjawisko recenzji konsumenckich dostępnych w sieci 227
12.2. Przetwarzanie recenzji konsumenckich 232
12.2.1. Drążenie opinii 232
12.2.2. Leksykony słów wyrażających opinie i emocje 234
12.2.3. Określanie aspektów recenzowanych przedmiotów 236
12.2.4. Określanie opinii o aspektach 237
Abstract 239
Bibliografia 240

Rozdział 13
Problem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe w Polsce - Zuzanna Rataj 243
13.1. Potrzeby mieszkaniowe 244
13.1.1. Istota potrzeb mieszkaniowych 244
13.1.2. Wielkość potrzeb mieszkaniowych 247
13.1.3. Możliwość realizacji potrzeb mieszkaniowych 248
13.2. Mieszkanie - dobro zyskujące na wartości 249
13.2.1. Mieszkanie jako dobro 249
13.2.2. Funkcje mieszkania 250
13.2.3. Rola samorządów terytorialnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych 250
13.3. Możliwość realizacji potrzeb mieszkaniowych przez niezamożne gospodarstwa domowe 252
Abstract 255
Bibliografia 256

Rozdział 14
Reasekuracja jako metoda finansowania ryzyka operacyjnego w zakładzie ubezpieczeń - Aleksandra Hęćka 257
14.1. Ryzyko operacyjne w zakładzie ubezpieczeń 258
14.2. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zakładzie ubezpieczeń 261
14.3. Reasekuracja ryzyka operacyjnego w zakładzie ubezpieczeń 265
Abstract 268
Bibliografia 269

Rozdział 15
Wycena komunikacji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem - Filip Przydróżny 271
15.1. Komunikacja bazowa i bieżąca zakładu ubezpieczeń z otoczeniem 272
15.1.1. Charakterystyka i wycena komunikacji bazowej 274
15.1.2. Charakterystyka i wycena komunikacji bieżącej 277
15.2. Kształtowanie wpływu prowadzonej komunikacji na zakład ubezpieczeń - schemat funkcjonowania 282
Abstract 286
Bibliografia 287

Spis tabel 289
Spis rysunków 291
Spis wykresów 292
Spis schematów 294

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku