• Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności. Prof. dr hab. Danuta Stawasz (...) Termin „infrastruktura" jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od interpretacji ogranicza się jedynie do materialnej (rzeczowej) strony zjaw

Podtytuł Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym. Wybrane problemy
Autor Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
45.43 32.71
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
29.53
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-763-2

(...) Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności.
Prof. dr hab. Danuta Stawasz


(...) Termin „infrastruktura" jest pojęciem bardzo szerokim i w zależności od interpretacji ogranicza się jedynie do materialnej (rzeczowej) strony zjawiska lub wskazuje także na pozamaterialne jej składowe. Z tych względów w recenzowanych badaniach został uwzględniony głównie materialny aspekt infrastruktury. Można uznać, że jej poziom jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny rozwoju terytorialnego. Jest zarówno przejawem, jak i ważnym czynnikiem tego rozwoju. Zasadniczym celem badań było rozpoznanie roli infrastruktury w rozwoju lokalnym oraz regionalnym. Autorzy, nie kwestionując znaczenia tej roli, podjęli próbę identyfikacji tych jej rodzajów, które należy uznać za główne. Rozpoznanie zależności między rozwojem terytorialnym a poziomem infrastruktury jest utrudnione ze względu na rozmaitość czynników, które powinny być wzięte pod uwagę w tego typu analizie.
Przygotowanie i opracowanie niniejszej publikacji należy uznać za potrzebne, uzasadnione oraz celowe, zarówno w aspekcie naukowo-poznawczym, jak i dydaktycznym (studenci kierunku gospodarka przestrzenna).
Prof. dr hab. inż. Jarosław Frączek

Wstęp 11

Rozdział 1
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu - Tadeusz Kudłacz 13
Cel i zakres rozważań 13
1.1. Wyjaśnienie podstawowych kategorii 14
1.1.1. Problemy definicyjne infrastruktury 14
1.1.2. Przegląd ważniejszych układów klasyfikacyjnych 16
1.1.3. Ważniejsze właściwości infrastruktury 20
1.2. Infrastruktura wśród determinant rozwoju regionalnego i lokalnego 22
1.3. Funkcje infrastruktury w rozwoju regionalnym i lokalnym 24
1.3.1. Funkcja ekonomiczna 24
1.3.2. Funkcja społeczna 27
1.3.3. Funkcja ekologiczna 28
1.3.4. Funkcja kształtowania ładu przestrzennego 29
1.3.5. Funkcja polityczna 30
1.3.6. Funkcja integracyjna (kształtowania spójności terytorialnej 30
Uwagi końcowe 31
Bibliografia 32

Rozdział 2
Infrastruktura drogowa w rozwoju obszarów miejskich - Anna Harańczyk 33
Wstęp 33
2.1. Infrastruktura transportu drogowego 34
2.2. Polityka transportowa miasta Krakowa 42
Uwagi końcowe 44
Bibliografia 45

Rozdział 3
Oddziaływanie obwodnic na przestrzeń i gospodarkę małych jednostek osadniczych, przypadek obwodnicy Myślenice-Bysina - Artur Hołuj, Piotr Lityński 47
Uwagi wprowadzające 47
3.1. Teoretyczne podstawy inżynierii obwodnic 48
3.2. Wpływ budowy obwodnic na lokalną gospodarkę w świetle badań Zagranicznych 49
3.3. Projektowanie obwodnic w Polsce - studium przypadku Budowa zachodniego obejścia Myślenic i Bysiny 53
Uwagi końcowe 60
Bibliografia 62

Rozdział 4
Infrastruktura instytucjonalna jako szansa rozwoju krakowskiego obszaru funkcjonalnego - Aleksander Noworól 63
Wstęp 63
4.1. Instrumenty instytucjonalne zarządzania publicznego 64
4.2. Terytorializacja polityki rozwoju 66
4.3. Instytucje i organizacje regionalnej, subregionalnej i lokalnej polityki rozwoju w świetle ustaw 68
4.4. Struktury organizacyjne zarządzania rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych w obecnej perspektywie programowej 71
4.5. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska 74
Uwagi końcowe 76
Bibliografia 78

Rozdział 5
Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym na przykładzie lokalnych grup działania w woj. Małopolskim - Patrycja Brańka, Dorota Jopek, Monika Musiał-Malago 81
Wstęp 81
5.1. Paradygmat rozwoju lokalnego 83
5.2. Rola infrastruktury instytucjonalnej w rozwoju lokalnym 85
5.3. Podstawy prawne funkcjonowania lokalnych grup działania w Polsce 86
5.4. Charakterystyka obszarów działań podejmowanych przez małopolskie lokalne grupy działania w ramach lokalnych strategii rozwoju 88
5.4. Rola i miejsce lokalnych grup działania w systemie instytucjonalnym woj. małopolskiego na podstawie badań ankietowych 93
Podsumowanie 98
Uwagi końcowe 99
Bibliografia 101

Rozdział 6
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury gospodarczej na przykładzie miasta Tarnowa - Jolanta Stanienda 103
Wstęp 103
6.1. Nowa ekonomia instytucjonalna w zakresie rozwoju regionu 104
6.2. Instytucje i ich charakterystyczne cechy 108
6.3. Uwarunkowania instytucjonalne wybranych aspektów infrastruktury gospodarczej w mieście Tarnowie - studium przypadku 111
6.4. Zakończenie 116
Uwagi końcowe 117
Bibliografia 118

Rozdział 7
Funkcjonowanie terenów infrastruktury komunikacyjnej w strukturze przestrzennej Krakowa - Bogusław Luchter 121
Wstęp 121
7.1. Zarys procedury badawczej 122
7.2. Przemiany powierzchni terenów komunikacyjnych na tle przeobrażeń ogólnej struktury użytkowania ziemi w mieście 125
Uwagi końcowe 130
Bibliografia 134

Rozdział 8
Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury transportu - Magdalena Zdun 137
Wstęp 137
8.1. Konflikt społeczny na tle przestrzennym - ujęcie teoretyczne 138
8.2. Konflikt społeczny wokół rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej 143
8.2.1. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od granic miasta do ul. Opolskiej 144
8.2.2. Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej 146
8.2.3. Budowa połączenia ul. Reduty i ul. Ks. Jancarza 148
8.2.4. Szybki tramwaj do Kampus UJ 150
Podsumowanie 151
Rekomendacje 153
Bibliografia 154

Rozdział 9
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w strukturze przestrzennej województwa małopolskiego - Oskar Kiercz 157
Wstęp 157
9.1. Rola infrastruktury ICT w rozwoju społeczno-gospodarczym 158
9.2. Raport pokrycia Polski infrastrukturą telekomunikacyjną 160
9.3. Zróżnicowanie województw pod względem wyposażenia w infrastrukturę ICT 162
9.4. Infrastruktura ICT Małopolski na szczeblu powiatowym 165
9.5. Infrastruktura ICT Małopolski na poziomie gmin 167
9.6. Infrastruktura ICT woj. małopolskiego w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego 173
Uwagi końcowe 176
Bibliografia 180

Rozdział 10
Infrastruktura reklamowa wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych - propozycje metodyczne pomiaru i oceny ładu przestrzennego - Karol Kwiatek 181
Wstęp 181
10.1. Cel i zakres badań 183
10.2. Omówienie podstawowych zagadnień 185
10.3. Fotogrametryczne pomiary reklam 189
10.4. Opłaty od reklam 195
Uwagi końcowe 198
Bibliografia 199

Rozdział 11
Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju regionalnym i lokalnym - Halina Guzik, Piotr Serafin, Bernadetta Zawilińska 201
Wprowadzenie 201
11.1. Turystyka a rozwój regionalny i lokalny 202
11.2. Infrastruktura turystyczna - dylematy terminologiczne 204
11.3. Ekonomiczne efekty infrastruktury turystycznej na obszarze recepcji turystycznej 207
11.4. Metoda badań 210
11.5. Turystyka i infrastruktura turystyczna a rozwój społeczno-ekonomiczny gmin 212
11.6. Znaczenie infrastruktury turystycznej w rozwoju lokalnym na przykładzie gminy Zawoja 219
Uwagi końcowe 222
Bibliografia 223

Rozdział 12
Procedury partycypacyjne w kształtowaniu infrastruktury społecznej - Dominika Hołuj 225
Wstęp - infrastruktura społeczna a rozwój lokalny 225
12.1. Infrastruktura społeczna i infrastruktura społecznie użyteczna 227
12.2. Formy partycypacji społecznej w działaniach samorządu terytorialnego 229
12.3. Zapotrzebowanie na zmiany w jakości infrastruktury społecznej oraz jakości usług świadczonych z jej wykorzystaniem 231
Uwagi końcowe - rozwój jako funkcja jakości infrastruktury społecznej 236
Bibliografia 238

Spis tabel 241
Spis wykresów 242
Spis rysunków 243

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku