• Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza

Podtytuł Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza
Autor Józef Garczarczyk (red.)
Rok wydania 2009
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 362
49.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-223-1
Recenzowana książka o charakterze pracy zbiorowej pt. „Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza" jest ważnym wydarzeniem na rynku pi­śmienniczym. Odnaleźć w niej można opinie i fakty dotyczące obecnego kryzysu finansowego i koniunktury bankowej i w tym kontekście przydatność metod badania koniunktury, można zapoznać się ze szczegółowymi metodami badania i prognozowania koniunktury (ze szczególnym uwzględnieniem rynku bankowego).
Autorzy poszczególnych opracowań ukazują zastosowanie wskaźników kierunków koniunktury zarówno w skali całej gospodarki, jak i samorządów czy gospodarstw domowych. Ciekawą częścią książki są praktyczne opisy badania koniunktury w świetle rozwiązań instytucjonalnych i szczegóło­wych wymagań klasyfikacyjnych.
Bardzo dużą wartością pracy jest wielość poglądów i głębokość analiz szczegółowych, które - chociaż na różnym poziomie agregacji - koncentrują się wokół jednej prawdy - przydatności metod badania koniunktury dla świata nauki i gospodarki.
W koncepcji naukowej książki, jej strukturze i logice wewnętrznej można wyraźnie rozpoznać wpływy wybitnego znawcy tematyki prognozowania ko­niunktury prof. dr. hab. Józefa Garczarczyka z Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dobrze, że taka książka uka­że się na rynku wydawniczym i miejmy nadzieję, że zostanie dostrzeżona we właściwej skali zarówno przez akademickich badaczy problemu, jak i prak­tyków życia gospodarczego.
Prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Część I
Spowolnienie w gospodarce - przyczyny, symptomy i przeciwdziałania

1. Kryzys na rynkach finansowych a koniunktura gospodarcza - Stanisław Kluza
2. Kryzysy finansowe i cykle koniunktury - Maria Drozdowicz-Bieć
2.1. Co wiemy o recesjach i kryzysach finansowych?
2.2. Światowy kryzys lat 2008-2009 w Polsce
2.3. Na ratunek gospodarce
3. Cykl koniunkturalny w Polsce na tle strefy euro - Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk
3.1. Analiza synchronizacji cyklu koniunkturalnego w Polsce i strefie euro
3.1.1. Zastosowane metody badawcze
3.1.1.1. Metoda wykomponowania czynnika cyklicznego - filtr Christiano-Fitzgeralda
3.1.1.2. Metody badania zależności i synchronizacji.
3.1.2. Wyniki analizy
3.1.2.1. Produkt gospodarki
3.1.2.2. Konsumpcja prywatna i wskaźnik koniunktury konsumenckiej
3.1.2.3. Indeks produkcji sprzedanej i wskaźnik koniunktury przemysłu przetwórczego
3.1.2.4. Indeks produkcji sprzedanej i wskaźnik koniunktury w budownictwie
3.1.2.5. Indeks sprzedaży i wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym
4. Załamanie rynku kapitałowego 2008 roku a kryzys gospodarczy Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński
4.1. Międzynarodowa transmisja bodźców koniunkturalnych a pojęcie zarażenia
4.2. Geneza kryzysu gospodarczego w 2008 roku
4.3. Wyniki badań empirycznych
5. Złożone wskaźniki wyprzedzające w prognozowaniu koniunktury na rynku bankowym - Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz
5.1. Zasady doboru komponentów barometru
5.2. Baza źródłowa do doboru składowych barometrów dla kredytów złotowych
5.3. Budowa i charakterystyka barometru w ujęciu miesięcznym
5.3.1. Dobór zmiennych do barometru miesięcznego
5.3.2. Charakterystyka i ocena barometru miesięcznego
5.4. Budowa i charakterystyka barometru w ujęciu kwartalnym
5.4.1. Dobór zmiennych do barometru kwartalnego
5.4.2. Charakterystyka i ocena barometru kwartalnego
6. Koniunktura w okresie poakcesyjnym a wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce - Grażyna Ancyparowicz .
6.1. Etiologia kryzysu finansowego i ekonomicznego
6.2. Makroekonomiczne warunki działalności banków w Polsce
6.3. Wyniki finansowe i standing polskiego sektora bankowego
7. Instrumenty polityki stabilizacji makroekonomicznej w warunkach kryzysowych w polskiej gospodarce - Ryszard Barczyk
7.1. Założenia i instrumenty polityki stabilizacji w warunkach niskiej aktywności gospodarczej
7.1.1. Znaczenie instrumentów fiskalnych w procesie kształtowania popytu rynkowego
7.1.2. Stabilizacyjna rola narzędzi polityki monetarnej
7.1.3. Oddziaływanie państwa na zmiany podaży rynkowej
7.2. Ilościowe i jakościowe zmiany w fazie niskiej aktywności gospodarczej w Polsce
7.3. Główne kierunki działań stabilizacyjnych w Polsce w fazie niskiej aktywności gospodarczej.

Część II
Rynki finansowe a koniunktura gospodarcza
8. Koniunktura bankowa - depozytowo-kredytowe rynki Polski i Eurolandu - Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk
8.1. Makromaniak Koniunktury
8.2. Tendencje rozwojowe na rynku bankowym w Polsce i Eurolandzie
9. Zachowania finansowe gospodarstw domowych a zmiany koniunktury gospodarczej - Dariusz Fatuła
9.1. Preferencja czasu a zachowania finansowe w różnych okresach koniunktury gospodarczej
9.2. Tendencje w zachowaniach gospodarstw domowych
10. Kształtowanie się koniunktury bankowej w latach 1993-2009 ze szczególnym uwzględnieniem efektu października 2008 roku - Eugeniusz Śmiłowski
10.1. Średnioroczne zmiany wartości indeksu PengabJ
10.2. Cechy morfologiczne wahań indeksu Pengab
10.3. Gwałtowne pogorszenie indeksu w październiku 2008 roku
10.4. Ocena ryzyka wystąpienia w Polsce kryzysu bankowego
11. Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami finansowymi a wzrost gospodarczy - Michał Kruszka
11.1. Podstawowe reguły GATS
11.2. Klasyfikacja usług finansowych w WTO i podaż usług w handlu międzynarodowym
11.3. Ocena list szczegółowych zobowiązań wybranych członków WTO
11.4. Wzrost gospodarczy a otwartość na handel usługami finansowymi
12. Ocena koniunktury gospodarczej w Polsce na podstawie barometru i wybranych agregatów testu koniunktury IRG SGH - Joanna Klimkowska
12.1. Przedmiot i zakres badania
12.2. Cykle wzrostowe na podstawie szeregów czasowych zmiennych makroekonomicznych
12.3. Cykle wzrostowe na podstawie szeregów czasowych z badań koniunktury IRG SGH
13. Synchronizacja aktywności gospodarczej województwa wielkopolskiego z aktywnością gospodarczą Polski - Milda Maria Burzała
13.1. Materiał statystyczny oraz periodyzacja faz aktywności gospodarczej
13.2. Synchronizacja faz aktywności gospodarczej
13.3. Narzędzia analizy spektralnej i kospektralnej
13.4. Wyniki badań w dziedzinie częstości
14. Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy - Robert Pater
14.1. Specyfika cykli na rynku pracy
14.2. Właściwości cykliczne wybranych wskaźników polskiego rynku pracy
14.3. Wskaźniki równoległe rynku pracy
14.4. Wskaźniki wyprzedzające i opóźnione
15. Proste wskaźniki jakościowe koniunktury w prognozowaniu sytuacji na rynku usług finansowych - Józef Garczarczyk, Marek Mocek
15.1. Metodyka badań
15.2. Koniunktura na rynku bankowym i ubezpieczeniowym w Polsce latach 1992-2009
15.3. Zgodność prognoz koniunktury na rynku usług bankowych z ocenami diagnostycznymi
15.4. Zgodność prognoz koniunktury na rynku usług ubezpieczeniowych z ocenami diagnostycznymi

Część III
Dylematy diagnozowania i prognozowania koniunktury gospodarczej
16. Badania koniunktury gospodarczej prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w świetle nowej klasyfikacji działalności PKD 2007 - Hanna Sękowska, Izabella Zagoździńska .
16.1. Ogólna charakterystyka Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007
16.2. Klasyfikacja PKD 2007 a badania koniunktury
16.3. Przemysł
16.4. Budownictwo
16.5. Handel.
16.6. Transport, gospodarka magazynowa, łączność
16.7. Hotele i restauracje
16.8. Pośrednictwo finansowe
16.9. Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
16.10. Edukacja
16.11. Ochrona zdrowia
16.12. Pozostała działalność usługowa
17. Wybrane problemy badania koniunktury w czasach kryzysu - Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz
17.1. Test koniunktury
17.2. Modele ekonometryczne
17.3. Barometr koniunktury
18. Nowy wymiar kryzysu na rynkach finansowych i jego implikacje dla badań koniunktury - Marcin Idzik
18.1. Kwestie definicyjne - kryzys, depresja, czy tylko spowolnienie gospodarcze
18.2. Analityk rynkowy kreatorem rzeczywistości kryzysowej
18.3. Dramaturgia zjawisk kryzysowych
18.4 Nowe oblicze kryzysu
19. Problemy badania koniunktury w okresie spowolnienia gospodarczego w świetle doświadczeń NBP - Piotr Boguszewski
19.1. Czego można oczekiwać od badań ankietowych?
19.2. Jak patrzeć i co widać? - Przykłady
20. Czynniki determinujące ocenę sytuacji finansowej gospodarstw domowych w województwie lubelskim - Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak
20.1. Dane źródłowe
20.2. Metodologia badania
20.3. Zależność pomiędzy zmienną objaśnianą a potencjalnymi zmiennymi objaśniającymi
20.4. Modele oceny zmian sytuacji finansowej gospodarstwa w porównaniu do poprzedniego kwartału
21. Determinanty trafności prognoz koniunktury finansowej w metodzie delfickiej - Iwona Olejnik
21.1. Zastosowanie metody delfickiej w prognozowaniu koniunktury finansowej
21.2. Trafność prognoz i jej determinanty
21.3 . Fazy badania a trafność prognoz
21.4. Horyzont prognozy a trafność prognoz
21.5. Kompetencje ekspertów a trafność prognoz
21.6. Rodzaj zagadnienia prognostycznego a trafność prognoz
22. Trafność prognoz eksperckich z testów koniunktury finansowej - Bogusław Guzik
22.1. Trafność prognoz z testu koniunktury i przyczyny błędów
22.1.1. Dane źródłowe analiz
22.1.2. Ilustracja geometryczna
22.1.3. Trafność prognoz ex post w testach koniunktury finansowej GUS
22.1.4. Przyczyny błędów prognoz
22.2. Sugestie niektórych modyfikacji testu koniunktury
22.2.1. Skrajności salda koniunktury
22.2.2. Selekcja informacji
22.2.3. Salda koniunktury a statystyczne indeksy dynamiki
22.2.4. Zasięg prognoz i zasięg ocen
23. Własności prognostyczne wskaźnika PIKBANK i jego składowych Krystyna Strzała
23.1. Procedura ekonometryczna
23.2. Wyniki empiryczne
24. Analiza porównawcza wybranych formuł wskaźników koniunktury w kontekście przewidywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego - Jacek Batóg
24.1. Przegląd wybranych wskaźników koniunktury
24.2. Propozycja barometru koniunktury
24.3. Wyniki empiryczne
25. Wartość informacyjna wskaźników koniunktury dla danych jakościowych Grzegorz Kowalewski
25.1. Indeks dyfuzji
25.2. Uzupełnienie wskaźnika prostego
26. Metody badania koniunktury w ocenie przedstawicieli ośrodków akademickich i innych instytucji badawczych - Sylwester Bialowąs
26.1. Metody diagnozowania i prognozowania koniunktury - częstość korzystania
26.2. Zalety metod badania koniunktury
26.3. Obszary zastosowania metod badania koniunktury
26.4. Ocena trafności wyników badania koniunktury
26.5. Koszty badania koniunktury
26.6. Metody eliminacji sezonowości
26.7. Metody eliminacji trendu

Informacje o autorach

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku