• Finanse w dobie kryzysu. Tom 18

Globalny kryzys zainicjowany na amerykańskim rynku subprime nie należy niestety do przeszłości a reperkusje z niego wynikające nadal trwają i na różne nowe sposoby objawiają się, kształtując otaczającą rzeczywistość. Światowa gospodarka pozostaje odległa od stanu boomu inwestycyjnego, zaś sam kryzys naświetlił skalę powiązań między gospodarkami i problemy z tymi powiązaniami związane. Zweryfikowany został podział sił na świecie i jednocześnie ukazana została znaczącą role Chin w kształtowaniu globalnego ładu gospodarczego. Ponadto ujawniona została słabość europejskiej unii walutowej i finansów publicznych krajów członkowskich. Przedstawiony w tym tomie zbiór opracowań naukowych dotyczy zarówno kwestii posiadających bezpośredni związek z kryzysem, jak i dylematów bieżącego funkcjonowania świata finansów. W oparciu o kryterium merytoryczne wyodrębniono w zbiorze pięć części, na które składa się trzynaście opracowań, stanowiących oddzielne rozdziały. Są wśród nich opracowania zawierające

Podtytuł Finanse w dobie kryzysu. Tom 18
Autor Marta Wiśniewska (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 227
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-214-3

Globalny kryzys zainicjowany na amerykańskim rynku subprime nie należy niestety do przeszłości a reperkusje z niego wynikające nadal trwają i na różne nowe sposoby objawiają się, kształtując otaczającą rzeczywistość. Światowa gospodarka pozostaje odległa od stanu boomu inwestycyjnego, zaś sam kryzys naświetlił skalę powiązań między gospodarkami i problemy z tymi powiązaniami związane. Zweryfikowany został podział sił na świecie i jednocześnie ukazana została znaczącą role Chin w kształtowaniu globalnego ładu gospodarczego. Ponadto ujawniona została słabość europejskiej unii walutowej i finansów publicznych krajów członkowskich.

Przedstawiony w tym tomie zbiór opracowań naukowych dotyczy zarówno kwestii posiadających bezpośredni związek z kryzysem, jak i dylematów bieżącego funkcjonowania świata finansów. W oparciu o kryterium merytoryczne wyodrębniono w zbiorze pięć części, na które składa się trzynaście opracowań, stanowiących oddzielne rozdziały. Są wśród nich opracowania zawierające rezultaty badań skutków kryzysu finansowego, bieżącego funkcjonowania różnych obszarów finansów oraz dotyczące metod modelowania we współczesnych finansach. Ta stosunkowo duża różnorodność treści sprawia, że adresatami książki są nie tylko pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni i studenci, lecz również praktycy interesujący się finansami.

Wprowadzenie 7

Część I
Skutki kryzysu finansowego

1. Globalny kryzys finansowy - implikacje dla międzynarodowego systemu walutowego - Tadeusz Miruszewski 13
1.1. Globalne nierównowagi we współczesnej gospodarce 13
1.2. Paradoksy międzynarodowych finansów a globalne nierównowagi 16
1.3. Współczesne hipotezy globalnych nierównowag w teorii ekonomii 19
Streszczenie/Summary 24
Bibliografia 25

2. Have REITs Overcome the Crisis? - Marta Wiśniewska 27
2.1. REITs performance measures 29
2.2. US REITs 31
2.3. Non-US REITs34
Summary/Streszczenie 41
References 42

3. Najważniejsze zmiany i tendencje na globalnym rynku w świetle kryzysu finansowego - Marcin Jałowiecki 43
3.1. Kluczowe czynniki dla konkurencji i wzrostu gospodarczego 44
3.2. Zmiany oczekiwań na globalnym rynku 47
3.3. Wydajność pracy w Chinach 49
3.4. Obniżenie potencjału wzrostu PKB w USA i głównych gospodarkach rozwiniętych 50
3.5. Konsolidacja sieci wymiany produkcji 51
Streszczenie/Summary 52
Bibliografia 53

Część II
Funkcjonowanie rynku kapitałowego i pieniężno-kredytowego
4. Kontrowersje wokół wprowadzenia podatku od transakcji finansowych - Eugeniusz Gostomski 57
4.1. Przesłanki opodatkowania transakcji finansowych 58
4.2. Podatek od transakcji finansowych według koncepcji Komisji Europejskiej 59
4.3. Argumenty przeciwko opodatkowaniu transakcji finansowych 60
4.4. Alternatywne rozwiązania podatkowe 62
Streszczenie/Summary 63
Bibliografia 64

5. Nieformalny sektor pożyczek w Chinach - Ewa Cieślik 65
5.1. Historia rozwoju mikrofinansów w Chinach 66
5.2. Poziom rozwoju mikrofinansów w Chinach 67
5.3. Nieformalne instytucje finansowe w Chinach 69
5.4. Mikrofinanse a nieformalny sektor pożyczek 70
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75

Część III
Finanse organizacji gospodarczych

6. Wpływ wyceny zasobów w wartości godziwej na obraz przedsiębiorstwa „XYZ" w sprawozdaniu finansowym - Anna Podurgiel 79
6.1. Istota wartości godziwej 80
6.2. Podstawowe dane o firmie „XYZ" 82
6.2.1. Wycena w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej w firmie „XYZ" 85
6.2.2. Wycena w wartości godziwej wartości niematerialnych w firmie „XYZ" 86
6.2.3. Wycena w wartości godziwej zapasów w firmie „XYZ" 89
Streszczenie/Summary 93
Bibliografia 95

7. Ubezpieczenia i dopłaty bezpośrednie jako instrumenty ograniczania ryzyka w gospodarstwach rolnych - Piotr Sulewski 97
7.1. Teoria oczekiwanej użyteczności 98
7.2. Założenia badawcze 99
7.3. Podejście oparte na średniej i wariancji (expected value variance approach) 100
7.4. Scenariusze 102
7.5. Wyniki badań 103
Streszczenie/Summary 112
Bibliografia 113

8. Organizacja księgowości w jednostkach gospodarczych - obszary ryzyka - Grażyna Voss 115
8.1. Istota i zakres organizacji rachunkowości 116
8.2. Polityka rachunkowości 119
8.3. Dokumenty księgowe - obieg i archiwizacja 122
8.4. Obszary ryzyka wynikające z organizacji rachunkowości 123
Streszczenie/Summary 125
Bibliografia 126

Część IV
Finanse strefy publicznej

9. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - charakterystyka najważniejszych zmian - Anna Drózd 131
9.1. Różnice wynikające z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów 132
9.1.1. Zmiany, których konieczność stosowania została wskazana w przepisach przejściowych 133
9.1.2. Zmiany wymagające od beneficjentów kontynuujących rozliczanie projektów dokonania zmian w budżetach 137
9.2. Różnice niewynikające bezpośrednio z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów 141
9.3. Synteza wprowadzonych zmian 144
9.4. Absorpcja środków przyznanych w ramach POKL 145
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 149

10. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju współczesnego budownictwa społecznego w Polsce - Anna Szelągowska 151
10.1. Potrzeby mieszkaniowe w świetle światowej teorii potrzeb. Wybrane kwestie 153
10.2. Potrzeby mieszkaniowe niezamożnych gospodarstw domowych w największych polskich miastach. Wyniki badań ankietowych 156
10.3. Regulacje prawne w zakresie społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na stopień zaspokojenia potrzeb mieszkanio­wych niezamożnych gospodarstw domowych 159
10.4. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społecznego budownictwa mieszkaniowego w Polsce 175
Streszczenie/Summary 178
Bibliografia 179

11. Council tax jako źródło dochodów własnych samorządów lokalnych w Anglii - Magdalena Łyszkiewicz181
11.1. Ogólne zasady finansowania samorządów lokalnych w Anglii 183
11.2. Opodatkowanie nieruchomości mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii 187
11.3. Council tax - ujęcie statystyczne 192
Streszczenie/Summary 196
Bibliografia 196

Część V
Metody modelowania w finansach

12. A Note on Modeling Asset Returns on Warsaw Stock Exchange Using Hidden Markov and Markov-switching Models - Stanisław Ga­lus 201
12.1. Methods 202
12.2. Results 203
Summary/Streszczenie 208
References 208

13. Model popytu na pieniądz w Irlandii w latach 1982-2009 - Anna Michałek i Małgorzata Szczepaniak 211
13.1. Czynniki wyznaczające popyt na pieniądz - zarys głównych koncepcji teoretycznych 212
13.2. Zarys polityki gospodarczej w Irlandii 213
13.3. Dane 215
13.4. Analiza empiryczna218
Streszczenie/Summary 226
Bibliografia 226

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku