• Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce. Wybrane aspekty

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Izabela Pruchnicka-Grabias, Anna Szelągowska (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 298
19.00 14.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
19
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-119-1

Książka przedstawia różnorodne możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej. Jest to pozycja uniwersalna, przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców. W szczególności poleca się ją osobom prowadzącym i rozpoczynającym działalność gospodarczą, zarządzającym finansami przedsiębiorstwa oraz studentom wszystkich kierunków w zakresie ekonomii i zarządzania. Tego rodzaju kompendium wiedzy stanowi nieodzowny element biblioteki każdego dobrego menedżera.

Rozdział l. Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw - Anna Szelągowska
1.1. Charakterystyka kredytów bankowych oferowanych przedsiębiorstwom
1.2. Rola kredytów w finansowaniu przedsiębiorczości
1.3. Wyznaczniki kosztu kredytu dla przedsiębiorstw
1.4. Wpływ finansowania nakładów inwestycyjnych przez banki na rozwój polskiej przedsiębiorczości

Rozdział 2. Kredyt kupiecki w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw - Iwona Gębska-Nędzi
2.1. Kapitał przedsiębiorstwa - zarys problemu
2.2. Istota kredytu kupieckiego i jego zastosowania - aspekt teoretyczny
2.3. Problematyka działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw
2.4. Kredyt kupiecki a działalność inwestycyjna przedsiębiorstw
2.5. Zastosowanie kredytu kupieckiego w działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw

Rozdział 3. Ubezpieczenia finansowe jako instrument wspomagający finansowanie przedsiębiorstw kredytem kupieckim - Anna Bera, Sławomir Zarębski
3.1. Miejsce ubezpieczeń w systemie instrumentów zabezpieczających ryzyko kredytu kupieckiego
3.2. Istota i ryzyko kredytu kupieckiego
3.3. Istota i miejsce ubezpieczeń finansowych w polityce kredytu kupieckiego
3.4. Specyfika ubezpieczeń finansowych
3.5. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego
3.6. Ubezpieczenie kredytu eksportowego
3.7. Gwarancja spłaty należności handlowych
3.8. Ubezpieczenie należności wynikających ze sprzedaży ratalnej
3.9. Ubezpieczenie należności faktoringowych

Rozdział 4. Leasing - Katarzyna Owsiak, Izabela Pruchnicka-Grabias
4.1. Ogólna charakterystyka leasingu
4.1.1. Leasing operacyjny
4.1.1.1. Funkcje leasingu operacyjnego
4.1.2. Leasing finansowy
4.1.3. Ograniczenia prawne umowy leasingu
4.2. Podstawa prawna funkcjonowania leasingu
4.2.1. Uregulowania polskie
4.2.2. Uregulowania konwencji Unidroit
4.3. Regulacja umowy leasingu w Kodeksie cywilnym
4.3.1. Podstawowe pojęcia
4.3.1.1. Definicja umowy leasingu
4.3.1.2. Strony umowy
4.3.1.3. Przedmiot umowy
4.3.1.4. Forma zawarcia umowy
4.3.1.5. Czas, na jaki zawierana jest umowa
4.3.2. Prawa i obowiązki stron umowy
4.3.2.1. Prawa i obowiązki finansującego
4.3.2.2. Prawa i obowiązki korzystającego
4.3.3. Zakończenie leasingu
4.3.3.1. Wygaśnięcie z upływem terminu, na jaki umowa była zawarta
4.3.3.2. Rozwiązanie umowy leasingu na podstawie zasad ogólnych prawa cywilnego w drodze porozumienia stron
4.3.3.3. Wypowiedzenie dokonane przez finansującego
4.3.3.4. Wypowiedzenie dokonane przez korzystającego
4.3.3.5. Wygaśnięcie na skutek utraty rzeczy
4.3.3.6. Wygaśnięcie na skutek odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą
4.3.3.7. Wygaśnięcie na skutek odstąpienia od umowy przez jedną ze stron
4.4. Leasing w regulacjach podatkowych
4.4.1. Opodatkowanie transakcji leasingu w podatkach dochodowych
4.4.1.1. Podstawowe pojęcia związane z regulacją leasingu
4.4.1.2. Dwie kategorie umów leasingu w świetle podatku dochodowego
4.4.1.3. Leasing gruntów
4.4.2. Opodatkowanie transakcji leasingu podatkiem od towarów i usług
4.4.2.1. Zasady opodatkowania leasingu finansowego
4.4.2.2. Opodatkowanie leasingu operacyjnego
4.4.2.3. Leasing samochodów osobowych

Rozdział 5. Faktoring - ujęcie praktyczne - Bartłomiej Cegłowski
5.1. Faktoring. Uwagi ogólne
5.2. Luka płynności
5.3. Koszt faktoringu
5.4. Rynek faktoringu w Polsce

Rozdział 6. Franchising jako alternatywna forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa - Małgorzata Gałązka-Sobotka
6.1. Istota i formy franchisingu
6.2. Uwarunkowania prawne rozwoju franchisingu w Polsce
6.3. Mocne i słabe strony franchisingu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa
6.4. Stan i kierunki rozwoju franchisingu w Polsce

Rozdział 7. Publiczna emisja papierów wartościowych jako źródło kapitału - Izabela Pruchnicka-Grabias
7.1. Zalety i wady wprowadzenia spółki do obrotu publicznego
7.2. Etapy wchodzenia spółki na giełdę
7.3. Publiczne emisje w Polsce - tendencje rozwojowe

Rozdział 8. Pozagiełdowe instrumenty pochodne jako źródło finansowania przedsiębiorstw w okresie niekorzystnych wahań parametrów rynkowych - Paweł Niedziółka
8.1. Finansująca i stabilizująca funkcja instrumentów pochodnych
8.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce - segment klientowski
8.3. Współpraca między bankiem i przedsiębiorstwem na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych w Polsce
8.4. Potencjalna konwersja instrumentu pozabilansowego w produkt kredytowy - zaangażowanie banku z tytułu derywatów jako składnik portfela finansującego przedsiębiorstwo
8.5. Ograniczanie ryzyka rynkowego za pomocą pozagiełdowych instrumentów pochodnych przez polskie przedsiębiorstwa - analiza wybranych aspektów
8.6. Depozyty strukturyzowane jako forma samofinansowania się przedsiębiorstw - przykład DCD
8.7. Czy pozagiełdowe instrumenty pochodne stanowią źródło finansowania polskich przedsiębiorstw?

Rozdział 9. Kapitał własny w Polsce - wybrane aspekty - Joanna Wyrobek
9. l. Kapitał własny
9.1.1. Definicja kosztu kapitału
9.1.2. Koszt kapitału własnego jako element średniego ważonego kosztu kapitału
9.2. Wielkość i udział kapitału własnego w pasywach w latach 1997-2004
9.3. Metody obliczania kosztu kapitału własnego
9.3.1. Model CAPM
9.3.1.1. Współczynnik beta
9.3.1.2. Odlewarowanie współczynnika beta
9.3.2. Dobór zmiennych do modelu CAPM
9.3.2.1. Współczynniki beta
9.3.2.2. Stopa wolna od ryzyka
9.3.2.3. Premia za ryzyko
9.4. Kształtowanie się kosztu kapitału własnego w Polsce

Rozdział 10. Obligacje komunalne jako źródło finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego - Andrzej S. Krysiak
10.1. Funkcje i rodzaje obligacji
10.2. Obligacje komunalne jako alternatywa dla kredytu bankowego
10.3. Rynek obligacji komunalnych w Polsce

Rozdział 11. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa przez fundusze europejskie - Tomasz Bernat
11.1. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
11.2. Fundusze europejskie - wsparcie dla przedsiębiorstw
11.3. Wykorzystanie funduszy europejskich - krótkie podsumowanie pierwszego okresu uczestnictwa Polski w strukturach UE
11.4. Możliwości wykorzystania funduszy unijnych w Polsce
11.5. PARP - przykład działania instytucji wdrażającej środki finansowe pochodzące z UE

Bibliografia

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku