• Instrumenty dłużne w gospodarce

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Iwona Dorota Czechowska (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 248
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-120-7

Recenzowana praca jest jedną z pierwszych poświęconych w sposób kompleksowy tej grupie instrumentów finansowych. Dotychczas były one oma­wiane w ramach szerszych opracowań poświęconych także innym rodzajom walorów rynkowych. Tymczasem instrumenty dłużne tworzą grupę w wyraźnie wyodrębnionych cechach, a wzrost ich znaczenia w okresie zaburzeń na rynku finansowym zachęca do ich dokładniejszej analizy. [?] roz­wój tej grupy instrumentów oraz zmiany w zakresie odnoszących się do nich regulacji normatywnych wymaga aktualizacji terminologii, wprowadzenia nowych typologii, a przede wszystkim wskazania na poszerzające się obszary gospodarczego zastosowania.
[?] Zawiera znaczny zasób informacji dotyczących instrumentów dłużnych stosowanych na polskim rynku finansowym i powinna znaleźć zaintereso­wanie nauczycieli akademickich i studentów kierunków ekonomicznych, a także pracowników instytucji i przedsiębiorstw poszukujących dostępu do ka­pitału za pośrednictwem emisji tego typu walorów oraz inwestorów kapitałowych.
Prof. dr hab. Jerzy Węcławski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr hab. Iwona Dorota Czechowska prof. nadzw. UŁ jest kierownikiem Zakładu Bankowości Centralnej i Rynku Pieniężnego Uniwersytetu Łódzkiego. Spe­cjalizuje się w bankowości, zwłaszcza bankowości centralnej i rynku pieniężnym oraz powiązaniach między sektorem bankowym i ubezpieczeniowym. Jej zainteresowania skupiają się wokół instrumentów i metod realizacji polityki pieniężnej. Autorka opracowań dotyczących funkcjonowania instrumen­tów finansowych, bonów pieniężnych i skarbowych oraz współpracy bankowo-ubezpieczeniowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Ban­kowości.

Wprowadzenie
Rozdział l
Instrumenty dłużne na tle rynku finansowego
1.1. Rynek finansowy i jego struktura
1.1.1. Różnorodność segmentów rynku finansowego
1.1.2. Pojęcie instytucji finansowych i zakresu ich działania
1.1.3. Ewolucja pojęcia instrumentów finansowych związana z dematerializacją
1.1.4. Klasyfikacja instrumentów finansowych
1.2. Charakterystyka instrumentów dłużnych
1.2.1. Aspekt pojęciowy i charakterystyka instrumentów dłużnych
1.2.2. Regulacje prawne dotyczące instrumentów dłużnych
1.2.3. Zalety i wady instrumentów dłużnych
1.2.4. Kapitalizacja
1.2.5. Płynność walorów
1.2.6. Zróżnicowanie uczestników rynku instrumentów dłużnych
1.2.6.1. Emitenci krajowi i zagraniczni.
1.2.6.2. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni
1.2.6.3. Postawa wobec ryzyka
1.2.6.4. Różne motywy działania inwestorów
1.2.7. Metody i techniki wykorzystywane do wyceny instrumentów dłużnych
1.2.7.1. Wycena krótkoterminowych instrumentów dłużnych
1.2.7.1.1. Instrumenty krótkoterminowe o podstawie dyskontowej
1.2.7.1.2. Instrumenty krótkoterminowe o podstawie dochodowej
1.2.7.2. Wycena obligacji. Cena nominalna, emisyjna, rynkowa, wartość bieżąca
1.2.7.3. Stopy zwrotu. Nominalna, prosta, YTM
1.2.7.4. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu
1.2.7.5. Wycena obligacji zerokuponowych
1.2.7.6. Duration
1.3. Ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty dłużne
1.4. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych
1.4.1. Modele opodatkowania dochodów z kapitałów
1.4.2. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych uzyskiwanych przez osoby fizyczne
1.4.3. Opodatkowanie dochodów z instrumentów dłużnych uzyskiwanych przez osoby prawne
1.4.4. Ocena polskich rozwiązań
Rozdział 2
Krótkoterminowe instrumenty dłużne
2.1. Bony pieniężne
2.1.1. Istota bonów pieniężnych
2.1.2. Mechanizm funkcjonowania bonów pieniężnych
2.1.2.1. Charakterystyka przetargów
2.1.2.2. Opłacalność lokat w bony pieniężne
2.1.2.3. Ocena bonów pieniężnych
2.2. Bony skarbowe
2.2.1. Istota bonów skarbowych
2.2.2. Mechanizm funkcjonowania bonów skarbowych
2.2.2.1. Charakterystyka przetargów
2.2.2.2. Opłacalność lokat w bony skarbowe
2.2.2.3. Ocena bonów skarbowych
2.2.3. Porównanie bonów pieniężnych i skarbowych
2.3. Krótkoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw
2.3.1. Aspekt definicyjny krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.2. Podstawy prawne krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.3. Funkcje i cechy krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.4. Proces emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.5. Konsekwencje dla banków wynikające z istnienia krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.6. Porównanie krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw i kredytów bankowych
2.3.7. Emisja krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
2.3.8. Ocena krótkoterminowych instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
Rozdział 3
Długoterminowe instrumenty dłużne
3.1. Charakterystyka obligacji
3.1.1. Cechy obligacji.
3.1.2. Podstawy prawne emisji obligacji
3.1.3. Publiczny i niepubliczny obrót obligacjami
3.2. Obligacje skarbowe
3.2.1. Cechy obligacji skarbowych
3.2.2. Podstawy prawne emisji obligacji skarbowych
3.2.3. Rodzaje obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa
3.2.3.1. Obligacje oferowane w sieci sprzedaży detalicznej
3.2.3.2. Obligacje skarbowe oferowane na przetargach - hurtowe
3.2.3.3. Obligacje skarbowe oferowane na rynkach zagranicznych
3.2.3.4. Obligacje skarbowe konwersyjne
3.2.4. Rola Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych
3.2.5. Ocena obligacji skarbowych
3.3. Obligacje komunalne
3.3.1. Pojęcie i istota obligacji komunalnych
3.3.2. Uregulowania prawne emisji obligacji komunalnych
3.3.3. Funkcje obligacji komunalnych
3.3.4. Rodzaje obligacji komunalnych
3.3.5. Warunki emisji obligacji komunalnych
3.3.6. Agent emisji obligacji komunalnych
3.3.7. Nabywcy obligacji komunalnych
3.3.8. Rating emitentów obligacji komunalnych
3.3.9. Ocena obligacji komunalnych
3.4. Obligacje przedsiębiorstw
3.4.1. Obligacje w procesie finansowania przedsiębiorstw
3.4.2. Funkcje obligacji przedsiębiorstw
3.4.3. Rodzaje obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa
3.4.4. Obligacje z wbudowaną opcją
3.4.5. Obligacje zamienne na akcje
3.4.6. Ocena obligacji przedsiębiorstw
3.5. Listy zastawne
3.5.1. Charakterystyka listu zastawnego
3.5.2. Funkcje hipotecznego listu zastawnego
3.5.3. Zasady działania banków hipotecznych dotyczące listów zastawnych
3.5.4. Ocena listów zastawnych
Rozdział 4
Wykorzystanie instrumentów dłużnych w gospodarce
4.1. Skarbowe instrumenty dłużne jako źródło finansowania potrzeb pożyczkowych państwa
4.1.1. Istota finansowania deficytu budżetu państwa poprzez skarbowe instrumenty dłużne
4.1.2. Skarbowe instrumenty dłużne finansujące deficyt budżetu państwa
4.1.3. Inwestorzy nabywający SlD emitowane na rynki krajowe
4.1.4. Struktura terminowa długu Skarbu Państwa
4.2. Wykorzystanie obligacji komunalnych przez samorządy terytorialne
4.3. Wykorzystanie instrumentów dłużnych przez sektor bankowy
4.3.1. Oddziaływanie instrumentów dłużnych na płynność sektora bankowego w Polsce
4.3.1.1. Istota płynności sektora bankowego
4.3.1.2. Uwarunkowania płynności sektora bankowego
4.3.1.3. Oddziaływanie banku centralnego na płynność sektora bankowego
4.3.2. Banki na rynku skarbowych instrumentów dłużnych
4.4. Wykorzystanie instrumentów dłużnych przedsiębiorstw
4.4.1. Krótkoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw
4.4.2. Długoterminowe instrumenty dłużne przedsiębiorstw
Podsumowanie
Bibliografia
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku