• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu

Podtytuł E-book - cała książka
Autor Praca zbiorowa
Rok wydania 2014
Oprawa E-book
Format 165x235
Stron 218
19.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7941-054-5
Zarządzanie wartością. przedsiębiorstwa tzw. Value Based Management powstało w odpowiedzi na pojawiające się w praktyce problemy związane z oddzieleniem własności od zarządzania i wiążącą się z tym zjawiskiem rozbieżnością celów kierownictwa firmy i jej właścicieli. Idea zarządzania na­kierowanego na kreowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększanie rynkowej wartości firmy oraz dochodu jej właścicieli integruje koncepcję planowania strategicznego z szeroko stosowanymi technikami wyceny.
Wdrożenie VBM jest warunkiem niezbędnym dla polepszenia konkurencyjności oraz perspektyw rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Zarządzanie wartością firmy to również niezwykle efektywne narzędzie sprawowania nadzoru właścicielskiego, pozwalające weryfikować wyniki pracy zarządu przy pomocy precyzyjnych mierników opartych na wartości dodanej, takich jak: Market Value Added, Economic Value Added itp.
Treść książki podzielona została na trzy części, w których omówione zostały problemy dotyczące zarządzania wartością w przedsiębiorstwach: w za­leżności od struktury akcjonariatu, problematyka corporate governance oraz zagadnienia definiowania i migracji wartości.
W każdej części zaprezentowane zostały autorskie opracowania pracowników naukowych różnych polskich uczelni, które zawierają dorobek teore­tyczny i praktyczne problemy zarządzania wartością z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw w skali światowej i polskiej praktyki gospodarczej.
Mamy nadzieję, że przedstawione opracowania będą służyły upowszechnieniu wiedzy na temat zarządzania wartością przedsiębiorstwa ze szczegól­nym uwzględnieniem wpływu struktury akcjonariatu dla wdrożenia i praktycznego wykorzystania tej koncepcji.

Wprowadzenie . . . 7
Część I. Wpływ struktury akcjonariatu na zarządzanie wartością
przedsiębiorstwa - szanse i zagrożenia . . . 11
1. Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością spółki
- Leszek Pawłowicz . . .13
1.1. Struktura rynku kapitałowego a zarządzanie wartością . . . 14
1.2. Struktura akcjonarjatu a zarządzanie wartością. . . 16

2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe
(wyniki badań) - Elżbieta Mączyńska, Lesław Pietrewicz . . . 19
2.1. Gwałtowność i globalny wymiar przemian . . . 20
2.2. Zysk to obietnica a nie gwarancja sukcesu . . . 22
2.3. Tendencje oewiatowe a warunki lokalne. . . 24
2.4. Hipotezy badawcze oraz zakres badań. . . 25
2.5. Kierunek zależności między sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw
a ich strukturą właściwościową - wyniki badań . . . 26
2.6. Cele przedsiębiorstw przed i po przekształceniach . . . 27
2.7. Jakość nadzoru właścicielskiego a zarządzanie wartością . . . 29
2.8. Zarządzanie zasobami ludzkimi a tworzenie wartości. . .30
2.9. Nośnik wartości i rezultaty zarządzania wartością . . . 31

3. Inwestorzy indywidualni a zarządzanie wartością firmy - Danuta Dziawgo . 35
3.1. Geneza koncepcji zarządzania wartością - ewolucja kapitalizmu . . . 35
3.2. Modela zewnêtrznego finansowania firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.3. Ewolucja koncepcji zarz¹dzanie przez wartooeæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.4. Znaczenie inwestorów indywidualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.5. Znaczenie inwestorów indywidualnych na GPW w Warszawie. . . . . . . . . . 38
3.6. Inwestorzy indywidualni a Kodeks Spó³ek Handlowych - wybrane aspekty 40
3.7. Formy organizacyjne dzia³añ inwestorów indywidualnych. . . . . . . . . . . . . . 42
3.8. Struktura inwestorów a wartooeæ rynkowa firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4. Struktura w³asnooeciowa kapita³u i jej wp³yw na podstawowe czynniki
ekonomiczne przedsiêbiorstwa na podstawie spó³ek pracowniczych
regionu kujawsko-pomorskiego - Witold Goszka, Wojciech Pop³awski. . . . . . . . 47
4.1. Struktura w³asnooeci kapita³u a wyniki ekonomiczne badanych spó³ek . . . . . 48
4.2. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

5. Zarz¹dzanie wartooeci¹ przedsiêbiorstwa w transakcjach finansowych
d³ugiem - Cezary Suszyñski, Dariusz Walczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.1. Charakterystyka przejoeæ z wykorzystaniem dŸwigni finansowej . . . . . . . . . 55
5.2. Wartooeæ przedsiêbiorstwa a struktura kapita³owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
5.3. Ocena p³ynnooeci finansowej planowanego przedsiêwziêcia. . . . . . . . . . . . . 63
5.4. Kierunki restrukturyzacji przedsiêbiorstwa w inwestycjach LBO . . . . . . . . 64
5.5. Warunki rozwoju transakcji LBO w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
5.6. Uwarunkowania o charakterze rynkowym - po¿¹dany profil kandydatów
do wykupu LBO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5.7. Uwarunkowania o charakterze instytucjonalnym - rozwój rynku
kapita³owego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

6. Wp³yw przej¹æ na wartooeæ firny na przyk³adzie spó³ek notowanych na GPW
w Warszawie - Andrzej Rutkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.1. Przes³anki fuzji i przejêæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.2. Przejêcie a zmiana ceny akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
6.3. Przejecie a wartooeæ fundamentalna (wewnêtrzna) firmy . . . . . . . . . . . . . . . 71
6.4. Przejêcia na polskim publicznym rynku kapita³owym . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
6.5. Przejêci a ceny akcji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.6. Wyniki finansowe przejêtych spó³ek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6.7. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7. Fuzje i podzia³y w oewietle zarz¹dzania wartooeci¹ - Leszek Paw³owicz . . . . . 81
Czêoeæ II. Corporate Governance a zarz¹dzanie wartooeci¹
przedsiêbiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

8. Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach
- Magdalena Jerzemowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
8.1. Analiza porównawcza nadzoru korporacyjnego w krajach „Wielkiej pi¹tki" . 91
8.2. Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

9. W³adztwo korporacyjne - rozwój, modele, znaczenie
- Joanna Pioch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.1. Definicja i geneza w³adztwa korporacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
9.2. Rozwój teorii w³adztwa korporacyjnego - corporate governance. . . . . . . 102
9.3. Porównanie anglosaskiego i europejskiego modelu w³adztwa
korporacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
9.4. Teoria dwóch modeli a w³adztwo korporacyjne ró¿nych gospodarek . . . . 105
9.5. W³adztwo korporacyjne jako Ÿród³o przewagi konkurencyjnej . . . . . . . . . 106
9.6. W³adztwo korporacyjne a kreowanie wartooeci dla akcjonariuszy . . . . . . . 107

10. Model przedsiêbiorstwa, system nadzoru korporacyjnego a tworzenie
wartooeci dla akcjonariuszy - El¿bieta Maria Wroñska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

11. Mo¿liwe kierunki kszta³towania siê nadzoru korporacyjnego
w polskich spó³kach akcyjnych notowanych na GPW w kontekoecie
kreowania wartooeci dla akcjonariuszy - Joanna Próchniak . . . . . . . . . . . . . . . 117
11.1. Definicja i znaczenie corporate governance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
11.2. Znaczenie struktury akcjonariatu w modelu anglosaskim i niemieckim . . 118
11.3. Aktywny nadzór w³aoecicielski jako przejaw polityki tworzenia wartooeci
dla akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
11.4. Struktura akcjonariatu polskich spó³ek publicznych. . . . . . . . . . . . . . . . . 121
11.5. Praktyka i perspektywy rozwoju corporate governance w Polsce. . . . . . 122

Czêoeæ III. Problemy definiowania i migracji wartooeci przedsiêbiorstwa 127

12. Co oerodowiska akademickie zarzucaj¹ ekonomicznej wartooeci dodanej
- Tadeusz Dudycz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
12.1. Zwi¹zek EVA z NPV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
12.2. EVA a DCF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
12.3. Potencjalne konflikty pomiêdzy EVA a wartooeci¹ firmy . . . . . . . . . . . . . . 133

13. Podstawowe czynniki kreuj¹ce wartooeæ przedsiêbiorstwa
- Jan OEliwa, S³awomir Wymys³owski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
13.1. Zwiêkszone wartooeci przedsiêbiorstwa a obszarze kreowania
przychodów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13.2. Zwiêkszone wartooeci przedsiêbiorstwa poprzez optymalizacjê
procesów wytwórczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
13.3. Zwiêkszone wartooeci przedsiêbiorstwa poprzez wyzwolenie p³ynnych
oerodków finansowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

14. Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji - Mariusz Chmielewski . . . . 145

15. Wartooeæ przedsiêbiorstwa i wartooeæ firmy w sprawozdawczooeci
finansowej - Józefa Famielec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
15.1. Przedsiêbiorstwo i firma jako nooenik wartooeci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
15.2. Sprawozdania finansowe jako Ÿród³o informacji o wartooeci
przedsiêbiorstwa i wartooeci firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
15.3. Wartooeæ ksiêgowa przedsiêbiorstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
15.4. Wartooeæ firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
15.5. Wartooeæ firmy w procesie ³¹czenia spó³ek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
15.6. Wartooeæ firmy jednostek powi¹zanych (w skonsolidowanych
sprawozdaniach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
15.7. Amortyzacja wartooeci firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
15.8. Podatkowe konsekwencje wartooeci firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

16. Potrzeba i sposoby modyfikacji gotówkowej wartooeci dodanej w erze
informacji - Wanda Skoczylas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
16.1. Za³o¿enia koncepcji gotówkowej wartooeci dodanej . . . . . . . . . . . . . . . . 177
16.2. Istota i pomiar aktywów niematerialnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
16.3. Koncepcja Real Asset Value Enhancer (RAVE) w sterowaniu wartooeci¹
przedsiêbiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

17. Stopa zwrotu i koszt kapita³u - najwa¿niejsze aspekty zarz¹dzania
wartooeci¹ dla akcjonariuszy w polskich spó³kach publicznych
- Andrzej Cwynar, Wiktor Cwynar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
17.1. Koszt kapita³u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
17.2. Szacunki kosztu kapita³u w³asnego na polskim rynku kapita³owym
analiza wyników badañ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

18. Wp³yw strategii marketingowych na migracjê wartooeci
przedsiêbiorstwa - Barbara Dobiega³a-Korona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
18.1. Tworzenie wartooeci przedsiêbiorstwa a strategie marketingu . . . . . . . . . 197
18.2. Cykle migracji i wartooeci a strategie marketingowe . . . . . . . . . . . . . . . . 199
18.3. Przes³anki migracji wartooeci przedsiêbiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

19. Migracja dochodowooeci akcji na rynku kapita³owym
- El¿bieta Ostrowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
19.1. Przyczyny migracji wartooeci akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
19.2. Skutki migracji wartooeci akcji, czyli mapa ryzyko-dochód . . . . . . . . . . . . 209

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku