• Jakość jako determinanta wiarygodności współczesnej sprawozdawczości finansowej w Polsce

Monografia podejmuje ważny i aktualny problem jakości współczesnej sprawozdawczości finansowej sporządzanej w Polsce. W pracy opisano szereg wykonanych badań empirycznych nad jakością kluczowych obszarów sprawozdawczości finansowej. W zakończeniu pracy przedstawiono syntetyczne wytyczne dla nauki, praktyki oraz organów regulacyjnych, których wdrożenie, zgodnie z otrzymanymi wynikami badań, powinno przyczynić się̨ do zwiększenia jakości sprawozdań finansowych sporządzanych w Polsce. „Niewątpliwie praca ta stanowi wartościowe opracowanie na temat sprawozdawczości finansowej w kontekście jakości mierzonej przy pomocy narzędzi statystycznych. Dotychczas, na polskim rynku wydawniczym, nie pojawiła się jeszcze pozycja, która prezentowałaby to zagadnienie w takim ujęciu, jak uczyniła to autorka. (...) Do walorów naukowych niniejszej pracy należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a także implementację narzędzi z innych obszarów. (...) Z uwagi na kompleksowość opraco

Podtytuł Jakość jako determinanta wiarygodności współczesnej sprawozdawczości finansowej w Polsce
Autor Agnieszka Piechocka-Kałużna
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 288
75.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-236-1
Monografia podejmuje ważny i aktualny problem jakości współczesnej sprawozdawczości finansowej sporządzanej w Polsce. W pracy opisano szereg wykonanych badań empirycznych nad jakością kluczowych obszarów sprawozdawczości finansowej. W zakończeniu pracy przedstawiono syntetyczne wytyczne dla nauki, praktyki oraz organów regulacyjnych, których wdrożenie, zgodnie z otrzymanymi wynikami badań, powinno przyczynić się̨ do zwiększenia jakości sprawozdań finansowych sporządzanych w Polsce.


„Niewątpliwie praca ta stanowi wartościowe opracowanie na temat sprawozdawczości finansowej w kontekście jakości mierzonej przy pomocy narzędzi statystycznych. Dotychczas, na polskim rynku wydawniczym, nie pojawiła się jeszcze pozycja, która prezentowałaby to zagadnienie w takim ujęciu, jak uczyniła to autorka. (...) Do walorów naukowych niniejszej pracy należy zaliczyć autorskie, nowatorskie podejście do wielu kwestii, a także implementację narzędzi z innych obszarów. (...) Z uwagi na kompleksowość opracowania oraz bardzo dobre osadzenie w światowej literaturze przedmiotu, a także prezentowane wyniki badań własnych - w mojej opinii - książka ta może zostać przedłożona jako rozprawa habilitacyjna".
Prof. dr hab. D. Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


„Monografia stanowi wartościową pozycję naukową z zakresu rachunkowości, wnoszącą̨ wkład w rozwój dyscypliny finanse, na dowód czego można w podsumowaniu wskazać osiągnięcia o charakterze metodycznym - dokonanie modyfikacji oraz zastosowanie nowatorskich rozwiązań do uznanych w literaturze modeli służących ocenie jakości sprawozdawczości finansowej, wkładem w nurt teoretyczny jest skonstruowanie pierwszego tak kompleksowego systemu mierników jakości sprawozdań finansowych, wkładem o charakterze aplikacyjnym jest dokonanie kompleksowego pomiaru jakości współczesnej sprawozdawczości finansowej w Polsce. Zarówno problem badawczy, jak i jego rozwiązanie są̨ rangi monografii naukowej. (...) Na podkreślenie i wysoką ocenę̨ zasługuje kompleksowe i nowatorskie podejście Autorki do badań nad jakością̨ sprawozdawczości w Polsce, biegłe posługiwanie się narzędziami statystycznymi oraz poprawna prezentacja wyników badań i ich interpretacja".
Dr hab. J. Pfaff prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach


„Warsztat Autorki oceniam wysoko. Aparat naukowy jest wystarczająco bogaty i pomaga przy odbiorze pracy. Wykorzystane metody ekonometryczne zostały poprawnie użyte. Z całą pewnością na uwagę zasługuje wykorzystanie, uważanej ostatnio za „state of the art" ucznia maszynowego, metody XGBoost. Tę innowację w teorii rachunkowości oceniam bardzo wysoko".
Dr hab. T. Górecki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp 9

Rozdział 1
Współczesna sprawozdawczość finansowa w Polsce 15
1.1. Pojęcie sprawozdawczości finansowej 15
1.2. Etapy rozwoju sprawozdawczości finansowej w Polsce 18
1.3. Współczesna sprawozdawczość finansowa w Polsce jako efekt umiędzynarodowienia rachunkowości 22
1.4. Współczesna sprawozdawczość finansowa w Polsce w świetle przepisów polskich (PSR) i międzynarodowych (MSR) 26

Rozdział 2
Prawdziwość i wiarygodność sprawozdawczości finansowej a jej jakość i cechy jakościowe 33
2.1. Pojęcie prawdy w dyskursie filozoficznym 33
2.1.1. Klasyczne i nieklasyczne teorie prawdy 33
2.1.2. Realistyczne i antyrealistyczne teorie prawdy 36
2.1.3. Współczesne epistemiczne i nieepistemiczne teorie prawdy 38
2.2. Prawdziwość sprawozdawczości finansowej w świetle wybranych teorii prawdy 41
2.3. Prawda a cechy jakościowe 51
2.3.1. True and fair view - prawdziwy/wierny i rzetelny obraz 51
2.3.2. Relevance i faithful representation - przydatność i wierna prezentacja 57
2.4. Kluczowe cechy jakościowe a wiarygodność, prawdziwość i adekwatność sprawozdawczości finansowej 60
2.5. Jakość sprawozdawczości finansowej a wybrane teorie prawdy 64

Rozdział 3
Mierniki jakości współczesnej sprawozdawczości finansowej w Polsce 67
3.1. Uzasadnienie wyboru mierników 67
3.2. Zgodność sprawozdawczości finansowej z prawem 72
3.3. Mierniki jakości sprawozdawczości finansowej inspirowane rozwiązaniami z literatury przedmiotu 75
3.3.1. Zarządzanie dochodami 75
3.3.2. Terminowe ujmowanie ponoszonych strat 80
3.3.3. Trafność wyceny 82
3.4. Ocena jakości sprawozdawczości finansowej przez pryzmat stosowania PSR/MSR 84
3.5. Predykcja upadłości przez zapis o braku kontynuacji działania 85
3.6. Inne zagadnienia związane z pomiarem jakości 86

Rozdział 4
Badania empiryczne nad jakością współczesnej sprawozdawczości finansowej sporządzanej w Polsce 89
4.1. Typy badań - ujęcie chronologiczne 89
4.2. Badanie zgodności z prawem sprawozdań finansowych 90
4.3. Badania ekonometryczne nad jakością kluczowych obszarów sprawozdawczości finansowej 108
4.3.1. Ogólne informacje nt. badania: opis próby, statystyka opisowa, obserwacje odstające 108
4.3.2. Metodologia badań 117
4.3.3. Badanie zarządzania dochodami 123
4.3.4. Badanie terminowości ujmowania ponoszonych strat 171
4.3.5. Badanie trafności wyceny 183
4.3.6. Uzyskane wyniki w relacji do wyników badań zagranicznych 186
4.4. Badanie zdolności do terminowego informowania o zagrożeniu kontynuacji działania 194
4.5. Badania dodatkowe wspomagające wnioskowanie 200
4.5.1. Problemy jakości sprawozdawczości finansowej w świetle wyników badań ankietowych 200
4.5.2. „Rozwiązania alternatywne" w regulacjach prawnych 207
4.5.3. Dostępność i forma prezentacji sprawozdań finansowych 218

Rozdział 5
Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych nad jakością współczesnej sprawozdawczości finansowej sporządzanej w Polsce 225
5.1. Wnioski na temat zgodności sprawozdań finansowych z prawem 225
5.2. Wnioski z badań ekonometrycznych 232
5.2.1. Wnioski z pionierskiego użycia metody XGBoost 232
5.2.2. Wnioski z badania zarządzania dochodami ...................................233
5.2.3. Wnioski z badania terminowości ujmowania ponoszonych strat 238
5.2.4. Wnioski z badania trafności wyceny 240
5.3. Wnioski z badania zdolności do terminowego informowania o zagrożeniu kontynuacji działania 240
5.4. Wnioski z badań dodatkowych 242
5.4.1. Jakość i prawdziwość sprawozdawczości finansowej oraz ich zagrożenia 242
5.4.2. Efekty stosowania „rozwiązań alternatywnych" w regulacjach prawnych 245
5.4.3. Dostępność i forma prezentacji sprawozdań finansowych 248
5.5. Wnioski z porównania wpływu podstawy prawnej sporządzania sprawozdawczości finansowej (PSR/MSR) na jej jakość 251
5.5.1. Wnioski z badania ankietowego 251
5.5.2. Wnioski z badania opinii biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych 252
5.5.3. Wnioski z badań nad kontynuacją działalności 255
5.5.4. Wnioski z badania ekonometrycznego 256

Podsumowanie 259
Bibliografia 267

Spis tabel 279
Spis rysunków 285
Spis schematów 287

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku