• Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF

Analiza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według regulacji MSSF pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znaczną część pozycji prezentowanych w raportach stanowią pozycje szacunkowe. Taki stan rzeczy wynika zarówno z niepewności otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze, jak i z zasad wyceny przyjmowanych w MSSF, w coraz większym stopniu wykorzystujących podstawy wyceny inne niż koszt historyczny. W opracowaniu przedstawiono zasady dokonywania szacunków dotyczących takich składników sprawozdania finansowego, jak: • środki trwałe i aktywa niematerialne, • zapasy, • należności, • aktywa inwestycyjne, • rezerwy, • przychody wynikające z umów z klientami. Efekty dokonanych szacunków zostały przedstawione zarówno z perspektywy ich wpływu na składniki sprawozdania z sytuacji finansowej, jak też sprawozdania z wyniku i innych całkowitych dochodów.

Podtytuł Wartości szacunkowe w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSSF
Autor Anna Kuzior, Ewa Maćkowiak, Lucyna Poniatowska, Małgorzata Rówińska
Rok wydania 2019
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 190
55.00 38.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
38.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-307-8
Analiza zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych sporządzanych według regulacji MSSF pozwala jednoznacznie stwierdzić, że znaczną część pozycji prezentowanych w raportach stanowią pozycje szacunkowe. Taki stan rzeczy wynika zarówno z niepewności otoczenia gospodarczego, w którym funkcjonują podmioty gospodarcze, jak i z zasad wyceny przyjmowanych w MSSF, w coraz większym stopniu wykorzystujących podstawy wyceny inne niż koszt historyczny.

W opracowaniu przedstawiono zasady dokonywania szacunków dotyczących takich składników sprawozdania finansowego, jak:
• środki trwałe i aktywa niematerialne,
• zapasy,
• należności,
• aktywa inwestycyjne,
• rezerwy,
• przychody wynikające z umów z klientami.

Efekty dokonanych szacunków zostały przedstawione zarówno z perspektywy ich wpływu na składniki sprawozdania z sytuacji finansowej, jak też sprawozdania z wyniku i innych całkowitych dochodów.

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Podstawy prawne i wymogi formalne związane z wykorzystaniem wartości szacunkowych w sprawozdaniu finansowym (Anna Kuzior) 9
1.1. Wiarygodna wycena jako warunek ujęcia składników sprawozdania finansowego 9
1.2. Wartości szacunkowe w polityce rachunkowości 19
1.3. Obowiązki w zakresie ujawniania informacji o wartościach szacunkowych 23

Rozdział 2
Wartość godziwa jako szacunkowa miara wartości (Lucyna Poniatowska) 27
2.1. Geneza wartości godziwej w regulacjach prawnych rachunkowości 27
2.2. Istota i formy wartości godziwej 30
2.3. Definicja i hierarchia wartości godziwej według MSSF 13 35
2.4. Techniki szacowania wartości godziwej 43
2.5. Zastosowanie wartości godziwej w MSSF oraz skutki sprawozdawcze jej stosowania 46

Rozdział 3
Wpływ wartości szacunkowych na poziom odpisów amortyzacyjnych (Małgorzata Rówińska) 53
3.1. Zakres przedmiotowy odpisów amortyzacyjnych 53
3.2. Szacowane elementy kształtujące odpis amortyzacyjny 56
3.3. Odpisy amortyzacyjne a modele wyceny bilansowej 63

Rozdział 4
Utrata wartości aktywów trwałych (Małgorzata Rówińska) 75
4.1. Istota korekt z tytułu utraty wartości 75
4.2. Przesłanki utraty wartości 77
4.3. Szacowanie straty z tytułu utraty wartości 79
4.4. Sprawozdawcze skutki utraty wartości 86

Rozdział 5
Koszt zamortyzowany jako jeden z parametrów szacowania wartości rozrachunków (Ewa Maćkowiak) 89
5.1. Zakres i klasyfikacja rozrachunków 89
5.2. Szacowanie utraty wartości należności handlowych 93
5.3. Wykorzystanie skorygowanej ceny nabycia do szacowania wartości rozrachunków finansowych 103
5.4. Szacowanie wartości zobowiązań 114

Rozdział 6
Szacowanie wartości rzeczowych aktywów obrotowych (Ewa Maćkowiak) 119
6.1. Zakres przedmiotowy rzeczowych aktywów obrotowych 119
6.2. Szacowanie wartości zapasów w ciągu roku obrotowego 121
6.3. Utrata wartości jako przesłanka przeszacowania wartości zapasów 125

Rozdział 7
Zakres i zasady szacowania rezerw na zobowiązania (Anna Kuzior) 135
7.1. Istota, podstawy prawne i warunki formalne tworzenia rezerw 135
7.2. Zasady i metody wyceny rezerw 141
7.3. Szczególne kategorie rezerw 145
7.3.1. Rezerwy na restrukturyzację 145
7.3.2. Rezerwy na świadczenia pracownicze 150
7.4. Prezentacja i ujawnianie informacji dotyczących rezerw 161

Rozdział 8
Przychody z umów z klientami jako szacunkowa pozycja w sprawozdaniu finansowym (Lucyna Poniatowska) 163
8.1. Istota i rodzaje przychodów z umów z klientami 163
8.2. Zasady szacowania i ujmowania przychodów z umów z klientami 166

Bibliografia 181
Spis tabel 185
Spis rysunków 187
O autorach 189

Ewa Maćkowiak - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów podyplomowych Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych. Autor oraz współautor licznych krajowych i zagranicznych publikacji, w tym kilku monografii. Przedmiot zainteresowań to przede wszystkim zarządzenie wartością w małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowość budżetowa oraz sprawozdawczość i analiza finansowa.

Anna Kuzior - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości finansowej, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości podatkowej, rachunku kosztów. Prowadzi wykłady dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i słuchaczy studiów podyplomowych.

Lucyna Poniatowska - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; wykładowca akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach podyplomowych. W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, polityki bilansowej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych oraz podręczników dydaktycznych.

Małgorzata Rówińska - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pracownik Katedry Rachunkowości. Jej zainteresowania naukowe, mające odzwierciedlenie w publikacjach oraz prowadzonych zajęciach dydaktycznych, koncentrują się wokół zagadnień regulowanych krajowymi oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku