• Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym

Zapewnienie zgodności technicznej i bezpiecznej integracji to dzisiaj dwa kluczowe aspekty modyfikowanych, odnawianych, modernizowanych czy nowo budowanych podsystemów kolei, zanim zostaną włączone do eksploatacji lub, z formalnego punktu widzenia, uzyskają zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. Są to również kluczowe aspekty sprawnego procesu realizacji inwestycji kolejowych i osiągania przez projekty inwestycyjne założonych celów eksploatacyjnych. Dzisiaj, AD 2021, po oficjalnym wdrożeniu w końcu zeszłego roku IV Pakietu kolejowego, praktyka w zakresie stosowania, rozumienia, wykazywania i udokumentowania zgodności technicznej oraz bezpiecznej integracji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. budowie bezpiecznego i interoperacyjnego, a przez to efektywnego, europejskiego systemu kolei, pozostawia wiele do życzenia.

Podtytuł Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym
Autor Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
Rok wydania 2021
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 346
90.00 65.70
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
63
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-464-8
W monografii „(...) przedstawiono, w sposób obszerny i wyczerpujący, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa systemu kolei mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji. Dla nowego pojęcia, jakim jest bezpieczna integracja w transporcie kolejowym, autorzy na tle doświadczeń w zakresie zapewnienia zgodności technicznej, dokonali wyjaśnienia tego złożonego układu pojęciowego w aspektach teoretycznych oraz utylitarnych. W układzie i treści monografii widoczny jest podział na dwie części, z których pierwsze dwa rozdziały mają charakter dysertacji naukowej, natomiast pozostałe są praktycznym ujęciem problemu w oparciu o obowiązujące uwarunkowania formalne. (...) W oparciu o treść pracy i jej charakter można zdefiniować krąg odbiorców monografii. Dla części pierwszej będą to pracownicy ośrodków naukowo-badawczych, wykładowcy oraz studenci uczelni technicznych i ekonomicznych, a dla części praktycznej - pracownicy przedsiębiorstw kolejowych odpowiedzialni za zarządzanie bezpieczeństwem, menadżerowie ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz inżynierowie zajmujący się problematyką bezpieczeństwa ruchu kolejowego i bezpiecznej integracji. (...) W zakończeniu monografii autorzy przedstawili autorski model bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym, wykorzystujący wieloletnią bazę doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa systemu kolejowego. Stanowi on cenną wskazówkę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dla pracowników sektora transportu kolejowego.
Z recenzji wydawniczej dr. hab. inż. Macieja Szkody, prof. Politechniki Krakowskiej


Zapewnienie zgodności technicznej i bezpiecznej integracji to dzisiaj dwa kluczowe aspekty modyfikowanych, odnawianych, modernizowanych czy nowo budowanych podsystemów kolei, zanim zostaną włączone do eksploatacji lub, z formalnego punktu widzenia, uzyskają zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji. Są to również kluczowe aspekty sprawnego procesu realizacji inwestycji kolejowych i osiągania przez projekty inwestycyjne założonych celów eksploatacyjnych. Dzisiaj, AD 2021, po oficjalnym wdrożeniu w końcu zeszłego roku IV Pakietu kolejowego, praktyka w zakresie stosowania, rozumienia, wykazywania i udokumentowania zgodności technicznej oraz bezpiecznej integracji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. budowie bezpiecznego i interoperacyjnego, a przez to efektywnego, europejskiego systemu kolei, pozostawia wiele do życzenia.
Na tym tle monografia Adama Jabłońskiego i Marka Jabłońskiego pt. „Mechanizmy zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym" to praca szczególna, bo traktująca zagadnienia kompleksowo, z różnych perspektyw i łącząca teorię z praktyką, a tym samym język legislacji z językiem branży kolejowej. Dzięki takim wydaniom będziemy mogli procesy zgodności technicznej i bezpiecznej integracji wypełnić dobrą praktyką. Ta praca naukowo-badawcza pokazuje złożoność, wielowymiarowość procesów zapewnienia zgodności technicznej z wymaganiami zasadniczymi i bezpiecznej integracji zmiany w systemie kolei. Można by sparafrazować, że powinna „otworzyć oczy" wszystkim zaangażowanym stronom, jak ważne i potrzebne to procesy, aby mieć bezpieczną i efektywną kolej. Praca ta to głęboka analiza tych procesów niezbędna do ich wszechstronnego zrozumienia, nazwałbym go pierwszym, niezbędnym etapem dojścia do celu (...). Monografia ma dla mnie naukowy charakter - czasami przysłowiowo „dzieląc włos na czworo".
Alfred Kurkowski, dyrektor ds. certyfikacji

Spis stosowanych skrótów 9
Wstęp - Adam Jabłoński, Marek Jabłoński 13

Rozdział 1
Zakres i metodyka badań mechanizmów zapewnienia zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym - Adam Jabłoński 19
1.1. Ogólny zarys rozważań naukowych 21
1.2. Założenia teoretyczne 22

Rozdział 2
Architektura systemów technicznych w transporcie kolejowym - Adam Jabłoński 31
2.1. Architektura systemów technicznych w ujęciu teoretycznym - podstawowe zasady budowy i funkcjonowania 32
2.2. Koncepcja Systemu Systemów (ang. Systems of Systems) - kluczowe zasady 42
2.3. Samoadaptacyjność systemów technicznych (ang. self-adaptive systems, SAS) 47
2.4. Odporność systemów technicznych 51
2.5. Zarządzanie programami integracji w systemach technicznych 54
2.6. Sposoby integracji systemów technicznych a bezpieczeństwo 58

Rozdział 3
Zgodność techniczna w transporcie kolejowym - Adam Jabłoński 65
3.1. Zgodność techniczna w aspekcie uwarunkowań sektora transportu kolejowego - ujęcie ontologiczne 66
3.2. Certyfikacja zgodności technicznej w transporcie kolejowym (ang. National Safety Rules and European Safety Rules) 70
3.3. Ocena zgodności - certyfikacja systemów, produktów oraz personelu 115
3.4. Mechanizmy wzajemnej współpracy różnych podmiotów w obszarze oceny zgodności 131
3.5. Miejsce i rola jednostek certyfikujących i inspekcyjnych w transporcie kolejowym 150
3.6. Realizacja procesów inwestycyjnych w transporcie kolejowym a procesy oceny zgodności technicznej oraz weryfikacji bezpiecznej integracji 153

Rozdział 4
Bezpieczna integracja w transporcie kolejowym - Marek Jabłoński 163
4.1. Paradygmat bezpieczeństwa w procesie projektowania, budowy i eksploatacji systemów kolejowych 171
4.2. Modele bezpiecznej integracji 175
4.3. Bezpieczeństwo funkcjonalne w transporcie kolejowym 199
4.4. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym a procesy bezpiecznej integracji i zgodności technicznej 205
4.5. Zarządzanie zmianą w transporcie kolejowym 209
4.6. Współpraca między dostawcami w procesach inwestycyjnych i operacyjnych w aspekcie podziału ryzyka 238

Rozdział 5
Systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i utrzymaniem a zgodność techniczna i bezpieczna integracja - Marek Jabłoński 241
5.1. Standardy zarządzania jakością a uwarunkowania transportu kolejowego 242
5.2. Certyfikacja zarządzania jakością w transporcie kolejowym w aspekcie oceny zgodności 247
5.3. Systemy zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach kolejowych a zgodność techniczna i bezpieczna integracja 250
5.4. Systemy zarządzania utrzymaniem w przedsiębiorstwach kolejowych a zgodność techniczna i bezpieczna integracja 252
5.5. Identyfikacja i zarządzanie elementami krytycznymi dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego jako ważnym aspektem bezpiecznej integracji 253
5.6. Analiza RAMS i analiza cyklu istnienia systemów technicznych (ang. life cycle assessment) w procesie wykazania bezpiecznej integracji 264

Rozdział 6
Operacjonalizacja zgodności technicznej i bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym - Marek Jabłoński 281
6.1. Czynnik ludzki w zarządzaniu niezawodnością w transporcie kolejowym 282
6.2. Podejście odgórne i oddolne wykazania bezpiecznej integracji - zakres zastosowania i wzajemne relacje 286
6.3. Zarządzanie interfejsami jako kluczowymi aspektami bezpiecznej integracji systemów kolejowych 289
6.4. Problem standaryzacji interfejsów w kontekście bezpiecznej integracji 303
6.5. Autorski model bezpiecznej integracji w transporcie kolejowym 309

Podsumowanie i wnioski końcowe - Adam Jabłoński, Marek Jabłoński 315
Bibliografi a 325
Spis rysunków 337
Spis tabel 341
O autorach 343

Dr hab. inż. Adam Jabłoński, Prof. WSB w Poznaniu
Wiceprezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Prezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.
Wykładowca akademicki, dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Doświadczony ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej. Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym.
Kierownik Techniczny Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz Inspektor w zakresie bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Członek Kapituły międzynarodowego konkursu w zakresie innowacji kolejowych - ERCI Innovation Awards w ramach Europejskiej Sieci Klastrów - European Railway Clusters Initiative. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Współautor między innymi monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym" wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" oraz współautor monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi". Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.


Dr hab. inż. Marek Jabłoński, Prof. WSB w Poznaniu
Prezes Zarządu renomowanej firmy OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego.
Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Absolwent Technikum Kolejowego w Sosnowcu, o specjalności Automatyka Sterowania Ruchem Kolejowym, Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, Specjalność Inżynieria Ruchu. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu.
Doświadczony ekspert branży kolejowej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym oraz utrzymania taboru i infrastruktury kolejowej.
Autor wielu analiz i ekspertyz technicznych i ekonomicznych w transporcie kolejowym. Kierownik Akredytowanej Jednostki Inspekcyjnej (ASBO) OTTIMA plus Sp. z o.o. w zakresie oceny bezpieczeństwa oraz Inspektor w obszarze bezpiecznej integracji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Doświadczony szkoleniowiec, kierownik i wykonawca wielu projektów dotyczących budowy nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania oraz transportu kolejowego. Wieloletni audytor Jednostek Certyfikujących Systemy Zarządzania w obszarze transportu. Współinicjator i współzałożyciel pierwszego w Polsce Klastra Kolejowego - Południowego Klastra Kolejowego z siedzibą w Katowicach. Członek Komitetu Technicznego (Technical Committee of the Cooperation of CSM Assessment Bodies - ASBO Cooperation) nadzorowanego przez Europejską Agencję Kolejową z siedzibą w Valenciennes, we Francji. Aktywny Członek Europejskiej Sieci Klastrów - ERCI - European Railway Clusters Initiative.
Autor wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i przemysłu oraz licznych monografii, publikacji, artykułów i koncepcji naukowych wydawanych w Polsce i na arenie międzynarodowej. Współautor między innymi monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym" wyróżnionej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w IV Edycji Konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" oraz współautor monografii, „Mechanizmy efektywnego zarządzania bocznicami kolejowymi". Prelegent wielu konferencji i kongresów naukowych i branżowych. Inicjator wielu przedsięwzięć naukowych i biznesowych.

Recenzja: Dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. Politechniki Krakowskiej

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku