• Praca i kapitał w gospodarce

Podtytuł Praca i kapitał w gospodarce
Autor Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 330
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-472-3
Monografia „Praca i kapitał w gospodarce" podejmuje bardzo ważne i aktualne problemy współczesnej gospodarki rynkowej - w kontekście międzynaro­dowym, jak i w odniesieniu do praktyki gospodarczej w Polsce.Zainteresowani lekturą znajdą w niej szeroki wachlarz tematyki poświęconej czynnikom produkcji w nowoczesnym ujęciu.Wśród przedstawionych zagadnień znalazły się m.in. kwestie niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej w dobie kryzysu finansowego, inwestycji zagranicznych, jak też strategii opcyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ponadto analizowano problemy polityki kształcenia w szkolnictwie wyż­szym oraz polityki społecznej pod kątem uelastycznienia systemu zatrudnienia, czy systemu emerytalnego.W publikacji interesujące i ciekawe są rozważania z dziedziny finansów z zakresu Dyrektywy MiFID, oceny produktów strukturyzowanych, czy roli agenta inwestycyjnego na rynku pośrednictwa, jak również te dotyczące kreatywności i innowacyjności regionów, kapitału ludzkiego i intelektualnego oraz zjawisk demograficznych w Polsce.

Wprowadzenie 9
1. Wpływ niekonwencjonalnych działań polityki pieniężnej FED na ryzyko na rynku międzybankowym w latach 2007-2009 - Michał Jankowski 11

1.1. Nowa Neoklasyczna Synteza jako podstawa współczesnej polityki pieniężnej 12

1.2. Problem zerowej nominalnej stopy procentowej oraz pułapki płynności 16

1.3. Wpływ niekonwencjonalnych działań FED na ryzyko na rynku międzybankowym 20

Bibliografia 27
2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z USA do Meksyku w latach 2000-2009 - Patrycja Maria Staszewska 29

2.1. Rozwój BIZ - ujęcie teoretyczne 30

2.1.1. Pojęcie i klasyfikacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych 30

2.1.2. Geneza bezpośrednich inwestycji zagranicznych 31

2.1.3. Struktura geograficzna BIZ 32

2.1.4. Struktura branżowa napływających BIZ na świecie 34

2.2. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z USA w Meksyku 34

2.2.1. Geneza inwestycji zagranicznych z USA w Meksyku 34

2.2.2. Struktura regionalna BIZ z USA w Meksyku 36

2.2.3. Struktura sektorowa BIZ z USA w Meksyku 37

Bibliografia 43
3. Niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce a obroty handlowe Polski z RFN w latach 1996-2009 - Dorota Bogdańska-Czyrnek 45

3.1. Dynamika polsko-niemieckich obrotów handlowych w latach 1996-2009 46

3.2. Obroty towarowe Polski z RFN a niemieckie inwestycje bezpośrednie w Polsce 50

3.3. Struktura obrotów towarowych między Polską a RFN w ujęciu branżowym 54

Bibliografia 60
4. Wady produktów strukturyzowanych w private banking - Izabela Zmudzińska 63

4.1. Produkty strukturyzowane dla klienta private banking i klienta detalicznego - porównanie 64

4.2. Istota i budowa produktu strukturyzowanego 65

4.3. Rodzaje produktów strukturyzowanych 70

4.4. Formy produktów strukturyzowanych 71

4.5. Wyniki zakończonych produktów strukturyzowanych 74

Bibliografia 78
5. Strategie opcyjne w zarządzaniu ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie przed i po kryzysie finansowym - Dariusz Pińkowski 81

5.1. Geneza „problemu opcji walutowych" w Polsce 82

5.2. Przykłady struktur opcyjnych zawieranych przez przedsiębiorstwa przed kryzysem 84

5.3. Opcyjne transakcje zabezpieczające po kryzysie 89

5.4. Uwagi o rozwoju pozagiełdowych walutowych strategii opcyjnych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce 96

Bibliografia 100
6. Dyrektywa MIFID i jej wpływ na zmiany w zachowaniach banków i inwestorów - Katarzyna Kupka 101

6.1. Wdrożenie dyrektywy MiFID i jej główne założenia 103

6.2. Zmiany procesu sprzedaży produktów inwestycyjnych i następstwa proceduralne dyrektywy MiFID 111

Bibliografia 116
7. Agent firmy inwestycyjnej na rynku pośrednictwa finansowego - Maria Grzybowska 117

7.1. Rola agenta firmy inwestycyjnej 118

7.1.1. Egzamin na agenta firmy inwestycyjnej 119

7.1.2. Uprawnienia agenta firmy inwestycyjnej 121

7.2. Pośrednictwo a doradztwo finansowe 121

7.2.1. Istota pośrednictwa finansowego 121

7.2.2. Doradztwo finansowe 123

7.2.3. Raport Branżowy "Idealne Doradztwo. Krokowa zmiana w podejściu
sektora do inwestora indywidualnego" 127

7.2.4. Związek Firm Doradztwa Finansowego 129

Bibliografia 131
8. Komunikowanie o katastrofie nuklearnej w Japonii w procesie kształtowania polityki energetycznej wybranych państw - Monika Bogdał 133

8.1. Kryzys nuklearny w Japonii 134

8.1.1. Komunikowanie o katastrofie 134

8.1.2. Zmiana postaw społecznych 136

8.2. Zmiany w polityce energetycznej po Fukushimie 138

8.2.1. USA i Rosja 138

8.2.2. Unia Europejska 140

8.2.2.1. Niemcy i Włochy 141

8.2.2.2. Francja i Polska 143

Bibliografia 147
9. Kreatywność i innowacyjność jako uwarunkowane kulturowo czynniki konkurencyjności regionów - Katarzyna Hełpa-Liszkowska 149

9.1. Kulturowy kontekst budowania przewag konkurencyjnych regionów 152

9.2. Kreatywność i innowacyjność jako determinanty konkurencyjności regionów 154

9.3. Czynniki sprzyjające oraz zagrażające kreatywności i innowacyjności 157

9.4. Metody pomiaru konkurencyjności, kreatywności i innowacyjności 159

9.5. Próby pomiaru regionalnego zróżnicowania kreatywności polskich województw 162

Bibliografia 164
10. Flexicurity - duński model aktywnej polityki społecznej - Artur Głąb 167

10.1. Pojęcie flexicurity 168

10.2. Geneza duńskiego modelu flexicurity 170

10.3. System duńskiego zrównoważonego rynku pracy 170

10.4. Możliwości aplikacyjne modelu duńskiego 173

Bibliografia 177
11. Szkolnictwo wyższe wobec potrzeb rynku pracy - Marita Dunaj 179

11.1. Rozwój szkolnictwa wyższego 180

11.2. Wykształcenie i aktywność zawodowa a stopa bezrobocia 183

11.3. Edukacyjne ścieżki absolwentów 186

11.4. Aktywność szkoleniowa a poziom wykształcenia 188

Bibliografia 191
12. Efektywność szkolnictwa wyższego w Polsce w zakresie kształcenia w latach 2005 i 2008 - Monika Osińska 193

12.1. Model CCR-DEA 195

12.2. Przebieg i zakres czasowy badań 198

12.3. Wyniki badań empirycznych 200

12.3.1. Struktury technologii efektywnych dla analizowanych województw i struktura technologii optymalnej dla województwa wielkopolskiego 200

12.3.2. Współczynniki efektywności szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia a wymagania rynku pracy 202

Bibliografia 209
13. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na kapitał intelektualny Polski - Katarzyna Górecka 211

13.1. Gospodarka oparta na wiedzy 212

13.2. Istota kapitału intelektualnego 213

13.3. Wpływ uwarunkowań społeczno-ekonomicznych na kapitał intelektualny Polski 216

Bibliografia 228
14. Zarządzanie przez cele jako metoda zwiększenia efektywności i rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach - Sylwia Klus 231

14.1. Istota kapitału ludzkiego w nowoczesnym przedsiębiorstwie 232

14.2. Koncepcja zarządzania przez cele 233

14.2.1. Geneza teorii i cele dla biznesu 233

14.2.2. Cele a motywacja pracowników 235

14.2.3. Proces zarządzania przez cele 237

14.2.4. Wykorzystanie formularzy 239

14.2.5. Ryzyko niepowodzenia metody ZPC 239

14.3. Wpływ sprawnego systemu zarządzania przez cele na osiąganie efektywności ekonomicznej organizacji 240

14.4. Porównanie koncepcji ZPC z klasycznymi modelami zarządzania zasobami ludzkimi 241

Bibliografia 245
15. Kapitał ludzki na obszarach wiejskich powiatu pilskiego. Przemiany po 2000 roku - Joanna Strońska-Ziemann 247

15.1. Przemiany w demografii i poziomie wykształcenia ludności powiatu pilskiego 248

15.1.1. Przemiany demograficzne 248

15.1.2. Poziom wykształcenia ludności wiejskiej 250

15.2. Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich 251

15.3. Bezrobocie na obszarach wiejskich powiatu pilskiego 254

15.4. Wykorzystanie działań unijnych skierowanych na rozwój kapitału ludzkiego 257

Bibliografia 260
16. Wielkość i struktura urodzeń w miastach 100-tysięcznych i większych według regionów w Polsce w latach 1990-2009 - Małgorzata Wróbel 263

16.1. Wielkość i struktura urodzeń żywych według regionów 265

16.2. Struktura urodzeń żywych według kolejności w poszczególnych regionach 268

16.3. Struktura wieku rozrodczego kobiet według regionów 275

Bibliografia 284
17. Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób w wieku produkcyjnym według źródła utrzymania w latach 2002-2010 - Marta Radoła 285

17.1. Wyniki analizy wariancji 287

17.2. Wyniki analizy skupień 292

Bibliografia 297
18. Wcześniejsze emerytury i ich konsekwencje - Iwona Widerska 299

18.1. Zasady pracowniczego systemu emerytalnego 300

18.2. Zakres podmiotowy wcześniejszej emerytury w pracowniczym systemie emerytalnym 302

18.2.1. Warunki uzyskania wcześniejszych emerytur dla ubezpieczonych urodzonych do 31 grudnia 1948 roku 302

18.2.2. Warunki uzyskania wcześniejszych emerytur dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 roku a przed 1 stycznia 1969 roku 305

18.3. Zasady ustalania wysokości emerytur pracowniczych 306

18.3.1. Ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 roku - stary system 306

18.3.2. Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 roku - system przejściowy i docelowy 307

18.4. Konsekwencje wprowadzenia emerytur wcześniejszych do systemu emerytalnego 309

Bibliografia 313
19. Pozycja emerytów i rencistów wojskowych na rynku pracy Wielkopolski w latach 2007-2010 - Tomasz Sikora 317

19.1. Pojęcie i elementy rynku pracy 318

19.1.1. Rynek pracy 318

19.1.2. Formy zatrudnienia 319

19.2. Pracujący emeryci wojskowi i ich dochody 322

Bibliografia 329

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku