• Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce

Współczesny rynek generuje nowe wyzwania, które z jednej strony należy rozpatrywać w kontekście szans dla przedsiębiorców, z drugiej jako zagrożenia. W obecnych czasach warunkiem koniecznym dla przetrwania przedsiębiorstw jest inicjowanie procesów rozwojowych, przy zaprojektowaniu i wdrożeniu skutecznych metod, technik i instrumentów w sferze organizacji oraz zarządzania, a także zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego, finansowego, ludzkiego i organizacyjnego. W książce pokazano współczesne trendy w gospodarce, charakterystyczne dla zarządzania przedsiębiorstwami, czyli zarządzania dynamicznego, elastycznego, zorientowanego na oczekiwania różnych grup interesu, zarządzania uwzględniającego nowe oczekiwania społeczne, ukierunkowanego na procesy, rzetelne i kompleksowe informacje, akumulowanie wiedzy oraz upowszechnianie innowacji jako głównych sił motorycznych rozwoju społeczno-gospodarczego. Chcąc przetrwać i rozwijać się przedsiębiorcy, menedżerowie, a także pracownicy powinn

Podtytuł Procesy rozwojowe przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce
Autor Małgorzata Brojak-Trzaskowska
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 206
40.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-451-8

Współczesny rynek generuje nowe wyzwania, które z jednej strony należy rozpatrywać w kontekście szans dla przedsiębiorców, z drugiej jako zagrożenia. W obecnych czasach warunkiem koniecznym dla przetrwania przedsiębiorstw jest inicjowanie procesów rozwojowych, przy zaprojektowaniu i wdrożeniu skutecznych metod, technik i instrumentów w sferze organizacji oraz zarządzania, a także zapewnieniu odpowiedniego wsparcia technicznego, finansowego, ludzkiego i organizacyjnego.

W książce pokazano współczesne trendy w gospodarce, charakterystyczne dla zarządzania przedsiębiorstwami, czyli zarządzania dynamicznego, elastycznego, zorientowanego na oczekiwania różnych grup interesu, zarządzania uwzględniającego nowe oczekiwania społeczne, ukierunkowanego na procesy, rzetelne i kompleksowe informacje, akumulowanie wiedzy oraz upowszechnianie innowacji jako głównych sił motorycznych rozwoju społeczno-gospodarczego. Chcąc przetrwać i rozwijać się przedsiębiorcy, menedżerowie, a także pracownicy powinni systematycznie uczyć się jak skutecznie wdrażać nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania celem zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i wzrostu jego wartości w długim horyzoncie czasu.

Książka, stanowiąca swoiste kompendium wiedzy dotyczącej funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych we współczesnych realiach gospodarczych, ze względu na swoją wartość poznawczą, przejrzysty układ oraz wyczerpujące treści, jest adresowana zarówno do studentów kierunków zarządzania, jak i przedstawicieli praktyki gospodarczej - menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami.

Wstęp 5

Rozdział 1
Wybrane koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem 9
1.1. Dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem 9
1.2. Lean Management 12
1.3. Zarządzanie procesowe 17
1.4. Zarządzanie strategiczne 23
1.5. Zarządzanie marketingowe 32
1.6. Zarządzanie logistyczne 40
1.7. Benchmarking 46
1.8. Outsourcing 50
Zagadnienia kontrolne 55

Rozdział 2
Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa 57
2.1. Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu konkurencyjności 57
2.2. Egzogeniczne czynniki kształtujące konkurencyjność przedsiębiorstwa 61
2.3. Endogeniczne czynniki determinujące konkurencyjność podmiotu gospodarczego 65
2.4. Wybrane strategie konkurencji 69
Zagadnienia kontrolne 74

Rozdział 3
Innowacje jako wyznacznik sukcesu współczesnego podmiotu gospodarczego 77
3.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 77
3.2. Źródła działalności innowacyjnej 82
3.3. Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw 88
3.4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych 93
Zagadnienia kontrolne 97

Rozdział 4
Wiedza jako immanentny element procesów rozwojowych 99
4.1. Pojęcie i rola wiedzy w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa 99
4.2. Modele zarządzania wiedzą 104
4.3. Wiedza a kapitał intelektualny 109
4.4. Znaczenie wiedzy w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw 115
Zagadnienia kontrolne 118

Rozdział 5
Zasoby niematerialne w kreowaniu rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa 121
5.1. Charakterystyka zasobów przedsiębiorstwa 121
5.2. Miejsce zasobów niematerialnych w strukturze zasobów organizacji gospodarczej 127
5.3. Zasoby niematerialne jako czynnik budowania przyszłości przedsiębiorstwa 138
Zagadnienia kontrolne 140

Rozdział 6
Corporate Social Responsibility (CSR) - społeczna odpowiedzialność biznesu 143
6.1. Przybliżenie istoty biznesu społecznie odpowiedzialnego 143
6.2. Przejawy działalności przedsiębiorstw zgodnej z zasadami CSR-u 147
6.3. Poglądy na temat CSR-u 151
6.4. Przykłady przedsiębiorstw odpowiedzialnych społecznie 156
Zagadnienia kontrolne 165

Rozdział 7
Procesy naprawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach 167
7.1. Przyczyny inicjowania procesów naprawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 167
7.2. Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji 169
7.3. Procesy inwestycyjne 178
Zagadnienia kontrolne 187

Zakończenie 189
Bibliografia 197
Spis tabel 203
Spis rysunków 205

Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń 2010.
Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985.
Antoszkiewicz J.D., Wyznacz kierunek działania firmy, (w:) Metody zarządzania, praca zbiorowa pod red. J.D. Antoszkiewicza, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2007.
Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1997.
Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Baruk J., Otoczenie, rynek, a innowacyjność przedsiębiorstw, Annales UMCS, sectio H, vol. XXV, Lublin 1991.
Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA", Toruń 2002.
Boszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 1999.
Brojak-Trzaskowska M., Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCI) 817, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
Camp R.C., Le benchmarking. Pour atteindre l'excellence et depasser vos concurrents, Les Editions d'Organisation, Paris 1995, za: Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod, Antykwa, Kluczbork 1997.
Caputa W., Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, (w:) W. Caputa, D. Szwajca (red., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. W. Caputy, D. Szwajcy, CeDeWu, Warszawa 2010.
Caputa W., Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, (w:) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. W. Caputy, D. Szwajcy, CeDeWu, Warszawa 2010.
Cieśliński W., Zarządzanie procesami, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr. J.C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A., Ostrowska E., Projekty inwestycyjne, ODDK, Gdańsk 1997.
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA", Toruń 2002.
Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
Davenport T.H., Process Innovaion: Reengineering Work Trough Information Technology, Harvard Business School Press, 1993.
Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolter Kluwer business, Kraków 2010.
Dominguez L.R., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2009.
Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1995.
Dzinkowski R., Managing Intellectual Capital Good Practice Guideline, The Institute of charted Accountants in England and Wales form The Faculty of Finance and Management of the ICAW, December 1999.
Gherardi S., Organizational Learning, International Encyclopedia of Business and Management, t. 4, Routedge, London - New York 1996.
Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
Haffer M., Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem (w:) Metody i techniki diagnozowania system zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997.
Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
Hill W., Marketing, Tom I, Wydanie 2, Bern-Stuttgart 1997.
Hunt S.D., A General Theory of Competition, Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi 2000.
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, praca zbiorowa pod red. K.B. Matusiaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. W. Kowalczewskiego, J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006.
Jamali D., Changing management paradigms: implications for educational institutions, "Journal of Management Development" vol. 24, no. 2.
Jaruzelski B., Dehoff K., Bordia R., Money Isn't Everything, The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000, Winter 2005.
Jasiński B., Benchmarking, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991.
Kanri H., Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
Kisielnicki J., Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (w:) Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, praca zbiorowa pod red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz V., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, „IOPM", Warszawa 1992.
Krawczyk S., Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Krupczyk A., Korolewska-Mróz H., Radykalne zmiany w firmie - od reengineeringu do organizacji uczącej się, Infor, Warszawa 1996.
Marciniak S., Makro i mikroekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa 1995.
Marek R., Ryzyko w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, praca zbiorowa pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
Matejun M., Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie, z. 42, Łódź 2006.
Materska K., Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, (w:) Informacja w sieci, praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, W. Daszewskiego, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006.
Mayo H.B., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
Mazur-Wierzbicka E., CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012.
Mikuła B., Elementy współczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998.
Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
Nowosielski S., Lean management, (w:) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
Pawlak Z., Smoleń A., Myśl z wyprzedzeniem o przyszłości, (w:) Metody zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. D. Antoszkiewicza, Poltext, Warszawa 2007.
Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Goebethner & S-ka, Warszawa 1997.
Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Pfohl H. - Ch., Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998.
Piercy N., Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, FELBERG SJA, Warszawa 2003.
Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
Podejście procesowe w organizacjach, praca zbiorowa pod red. S. Nowosielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
Porter M, Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
Porter M.E,, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Reilly R.F., Schweihs R.P., Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, New York 1999.
Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003.
Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
Rybak M., Budowanie potencjału konkurencyjności, (w:) Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Rybak, POLTEXT, Warszawa 2003.
Rybak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa nr 3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
Salinas G., The International Brand Valuation Manual, Wiley, Chichester 2009.
Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999.
Sikorski C., Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, ANTYKWA, Kluczbork-Łódź 2000.
Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji, (w:) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. K. Piecha, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
Sopińska A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 41, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, praca zbiorowa pod red. M. Porady-Rochoń, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin, 2011.
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa . Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń 2005.
Stańczyk-Hugiet E., Organizacja ucząca się, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, (w:) Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003.
Sudoł S, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Sułkowski Ł., Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
Trocki M., Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
Vollmuth H.J., Controlling, instrument od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995.
Walczak W., Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw, (w:) Nowoczesne przedsiębiorstwo, tom II, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej, M. Porady-Rochoń, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011.
Zacher L.W., Struktury wiedzy - w gospodarce i społeczeństwie, (w:) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. K. Piecha, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
Zajkowska M., Zarządzanie marką w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marka - trendy i kierunki rozwoju, praca zbiorowa pod red. G. Rosy, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 510, Ekonomiczne Problemy Usług nr 25, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa 2003.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
Żurek J. (red.), Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
Pozostałe źródła
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
GREEN PAPER Promoting a European Framework for Corporate Social Resposibility, COM (2001) 366 final.
http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000
http://www.bgz.pl/o_banku/odpowiedzialnosc_sponsoring/odpowiedzialnosc_biznesu/index.html
http://www.cocacola.com.pl/o-nas/nasze-wartosci.html
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275
http://www.findict.pl/slownik/marka
http://www.globalcompact.org.pl
http://www.loreal.pl/_pl/_pl/html/nasza-firma/as-a-corporate-citizen.aspx
http://www.pg.com/pl_PL/zrownowazony_rozwoj/strategie.shtml
http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Strony/default.aspx
Odpowiedzialność społeczna, http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/odpowiedzialnosc-spoleczna .
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2011.
O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.parp.gov.pl/index/index/1711.
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012, http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna.
Raport społecznej odpowiedzialności Telekomunikacja Polska 2005, Warszawa 2006.
Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html
Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Norma PN-EN 9001, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001.
Trendy CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=7041

D. Jamali, Changing management paradigms: implications for educational institutions, "Journal of Management Development" vol. 24, no. 2, str. 109.
J. Bogdanienko, Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA", Toruń 2002, s. 50.
Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 8.
S. Nowosielski, Lean management, (w:) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. J. Lichtarskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1995, s. 187.
B. Mikuła, Elementy współczesnego zarządzania. W kierunku organizacji inteligentnych, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2001, s. 92.
W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 201.
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. W. Kowalczewskiego, J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006, s. 36.
T. Wojciechowski, Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011, s. 210.
Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002, s. 103.
K. Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, warszawa 1999, s. 62.
M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996, s. 35.
T.H. Davenport, Process Innovaion: Reengineering Work Trough Information Technology, Harvard Business School Press, 1993, s. 5.
J. Peppard, P. Rowland, Re-engineering, Goebethner & S-ka, Warszawa 1997, s. 7.
J. Boszko, Wstęp do inżynierii zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 1999, s. 19.
M. Porter, Competitive Advantage, Free Press, New York 1985, s. 3.
W.M. Grudzewski,, I.K. Hejduk, Metody projektowania..., op. cit., s. 59.
Ibidem, s. 60.
W.M. Grudzewski,, I.K. Hejduk, Metody projektowania..., op. cit., s. 61-63.
W. Cieśliński, Zarządzanie procesami, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 89.
Ibidem, s. 92-93.
Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. W. Kowalczewskiego, J. Nazarko, Difin, Warszawa 2006, s. 76.
Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Norma PN-EN 9001, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2001, s. 12.
Ibidem, s. 20.
Por. Rozdział 2.
J. Bogdanienko, Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA", Toruń 2002, s. 193.
J.D. Antoszkiewicz, Wyznacz kierunek działania firmy, (w:) Metody zarządzania, praca zbiorowa pod red. J.D. Antoszkiewicza, Wydawnictwo POLTEXT, Warszawa 2007, s. 27.
H. Kanri, Strategiczne podejście do nieustannego doskonalenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 61.
Ibidem, s. 61.
S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 248-249.
M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 50.
H.I. Ansoff, Zarządzanie strategiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985, s. 222.
P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, s. 224.
S. Sudoł, Przedsiębiorstwo..., op. cit., s. 255-256.
T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001, s. 84.
J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005, s. 32.
G. Gołembski, Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998, s. 184.
W. Hill, Marketing, Tom I, Wydanie 2, Bern-Stuttgart 1997, s. 57.
W przypadku analizy SWOT podstawowe znaczenia ma analiza czynników wewnętrznych (mocnych I słabych stron przedsiębiorstwa), analiza czynników zewnętrznych (otoczenia - szans i zagrożeń dla przedsiębiorstwa), sformułowanie kierunków działań na rzecz rozwoju konkretnego podmiotu.
J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 35-38.
H.J. Vollmuth, Controlling, instrument od A do Z, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1995, s. 246.
S. Krawczyk, Logistyka w zarządzaniu marketingiem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 37.
T. Wojciechowski, Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011, s. 26.
Z. Banaszak, S. Kłos, J. Mleczko, Zintegrowane systemy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, s. 50.
Podejście procesowe w organizacjach, praca zbiorowa pod red. S. Nowosielskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 324-326.
P. Blaik, Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 24.
Por. R.C. Camp, Le benchmarking. Pour atteindre l'excellence et depasser vos concurrents, Les Editions d'Organisation, Paris 1995, za: Z. Martyniak, Organizacja i zarządzanie, 15 efektywnych metod, Antykwa, Kluczbork 1997, s. 81; M. Haffer, Proces benchmarkingu jako metoda doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem (w:) Metody i techniki diagnozowania system zarządzania przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod red. H. Bienioka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1997; A. Krupczyk, H. Korolewska-Mróz, Radykalne zmiany w firmie - od reengineeringu do organizacji uczącej się, Infor, Warszawa 1996, s. 81; B. Jasiński, Benchmarking, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 107-108.
A. Krupczyk, H. Korolewska-Mróz, Radykalne zmiany..., op. cit., s. 85.
Słownik wyrazów obcych PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 687.
Por. M. Matejun, Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 989, Organizacja i Zarządzanie, z. 42, Łódź 2006, s. 19-20.
L.R. Dominguez, Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wydawnictwo IPS, Warszawa 2009, s. 25.
M. Trocki, Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 50, 60, 18-20.
Por. Kryterium uwzględniające zasięg działań wydzielanych z przedsiębiorstwa.
M. Kłos, Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009, s. 9—11.
S.D. Hunt, A General Theory of Competition, Resources, Competence, Productivity, Economic Growth, Sage Publications Inc., Thousand Oaks-London-New Delhi 2000, (za:) W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 155.
D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk 1991, s. 47.
S. Marciniak, Makro i mikroekonomia dla inżynierów, PWN, Warszawa 1995, s. 109.
Por. W. Pomykało (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, s. 117.
M. Rybak, Budowanie potencjału konkurencyjności, (w:) Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. M. Rybak, POLTEXT, Warszawa 2003, s. 11.
M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstwa . Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń 2005, s. 36.
H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora", Toruń 2010, s. 124-125.
W. Caputa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, (w:) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. W. Caputy, D. Szwajcy, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 52.
Ibidem, s. 52-53.
N. Piercy, Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, FELBERG SJA, Warszawa 2003, s. 9.
H.G. Adamkiewicz-Drwiło, Konkurencyjność..., op. cit., s. 347.
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003, s. 275.
K. Obłój, Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000, s. 56.
M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995, s. 106.
M.E. Porter, Strategia konkurencji..., op. cit., s. 50.
M. Brojak-Trzaskowska, Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCI) 817, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 26-27.
P.F. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 65-66.
M.A. West, Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 13.
M. Brojak-Trzaskowska, Determinanty..., op. cit., , s. 27.
W. Świtalski, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 93-95.
P.F. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 45.
Por. M. Brojak-Trzaskowska, Determinanty..., op. cit., s. 203.
Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, praca zbiorowa pod red. K.B. Matusiaka, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, s. 190.
Por. B. Jaruzelski, K. Dehoff, R. Bordia, Money Isn't Everything, The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000, Winter 2005, s. 5.
J. Baruk, Otoczenie, rynek, a innowacyjność przedsiębiorstw, Annales UMCS, sectio H, vol. XXV, Lublin 1991, s. 18.
Por. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012, s. 5-9.
Por. M. Brojak-Trzaskowska, Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCI) 817, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, s. 333-342.
Ibidem.
Ibidem.
E. Skrzypek, Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji, (w:) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. K. Piecha, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy I Innowacji, Warszawa 2007, s. 73-74.
J. Kisielnicki, Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, (w:) Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, praca zbiorowa pod red. W. Abramowicz, A. Nowicki, M. Owoc, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 27-51.
K. Materska, Wiedza w organizacjach. Prolegomena do zarządzania wiedzą, (w:) Informacja w sieci, praca zbiorowa pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, E. Chuchro, W. Daszewskiego, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2006, s. 35-54.
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 13.
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 53.
L.W. Zacher, Struktury wiedzy - w gospodarce i społeczeństwie, (w:) Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, praca zbiorowa pod red. K. Piecha, E. Skrzypek, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007, s. 5-6.
Ibidem, s. 6-7.
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275, data pobrania 26.07.2013.
J. Rokita, Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2003, s. 76.
E. Skrzypek, Kapitał intelektualny..., op. cit., s. 75.
Ibidem, s. 79.
R. Dzinkowski, Managing Intellectual Capital Good Practice Guideline, The Institute of charted Accountants in England and Wales form The Faculty of Finance and Management of the ICAW, December 1999, s. 7.
E. Skrzypek, Kapitał intelektualny..., op. cit., s. 82.
M. Strojny, Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, (w:) Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. D. Dobija, PFPK, Warszawa 2003, s. 105-106.
C. Sikorski, Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, ANTYKWA, Kluczbork-Łódź 2000, s. 162.
S. Gherardi, Organizational Learning, International Encyclopedia of Business and Management, t. 4, Routedge, London - New York 1996, s. 39.
E. Stańczyk-Hugiet, Organizacja ucząca się, (w:) Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, s. 198.
I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000, s. 98-110.
B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002, s. 73.
Ibidem, s. 71.
J.B. Barney, Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company, New York 1997, s. 143.
W. Caputa, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w okresie globalizacji, (w:) Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. W. Caputy, D. Szwajcy, CeDeWu, Warszawa 2010, s. 77.
Zasoby niematerialne stanowią przedmiot rozważań zawartych w podrozdziałach 5.2. i 5.3.
A. Sopińska, Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 41, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 142.
Kolejność jest przypadkowa, nie uwzględnia rangi ważności poszczególnych składników zasobów niematerialnych.
Ł. Sułkowski, Procesy kulturowe w organizacjach, Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 56.
http://www.findict.pl/slownik/marka, data pobrania 05.09.2013.
G. Salinas, The International Brand Valuation Manual, Wiley, Chichester 2009, s. 9.
G. Urbanek, Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 63.
Ibidem, s. 63.
Por. Rozdział 6.
R.F. Reilly, R.P. Schweihs, Valuing Intangible Assets, McGraw-Hill, New York 1999, s. 342.
G. Urbanek, Kompetencje a wartość..., op. cit., s. 59.
T. Dąbrowski, Reputacja przedsiębiorstwa, tworzenie kapitału zaufania, Oficyna Wolter Kluwer business, Kraków 2010, s. 153.
W. Walczak, Źródła kreowania wartości współczesnych przedsiębiorstw, (w:) Nowoczesne przedsiębiorstwo, tom II, praca zbiorowa pod red. J. Engelhardta, M. Brojak-Trzaskowskiej, M. Porady-Rochoń, A. Sokół, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, Ekonomiczne Problemy Usług nr 44, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 355-362.
M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa nr 3, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s. 28.
O społecznej odpowiedzialności biznesu, http://www.parp.gov.pl/index/index/1711, data pobrania 13.09.2013.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html, data pobrania 14.09.2013.
Ibidem.
GREEN PAPER Promoting a European Framework for Corporate Social Resposibility, COM (2001) 366 final.
http://www.globalcompact.org.pl, data pobrania 15.09.2013.
http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000, data pobrania 15.09.2013.
Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, PARP, Warszawa 2011, s. 4.
E. Mazur-Wierzbicka, CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin 2012, s. 13.
R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 117-118
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, praca zbiorowa pod red. M. Porady-Rochoń, Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina, Szczecin, 2011, s. 5.
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=7041, data pobrania 19.09.2013.
Ibidem.
Trendy CSR, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/zarzadzanie-i-raportowanie.html?id=7041, data pobrania 19.09.2013.
Ibidem.
Odpowiedzialność społeczna, http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/odpowiedzialnosc-spoleczna, data pobrania 14.09.2013.
http://www.orlen.pl/PL/OdpowiedzialnyBiznes/Strony/default.aspx, data pobrania 17.09.2013.
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ING Banku Śląskiego S.A. 2011-2012, http://www.ingbank.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna, data pobrania 14.09.2013.
http://www.loreal.pl/_pl/_pl/html/nasza-firma/as-a-corporate-citizen.aspx, data pobrania 15.09.2013.
http://www.pg.com/pl_PL/zrownowazony_rozwoj/strategie.shtml, data pobrania 17.09.2013.
http://www.cocacola.com.pl/o-nas/nasze-wartosci.html, data pobrania 17.09.2013.
Por. Raport społecznej odpowiedzialności Telekomunikacja Polska 2005, Warszawa 2006.
http://www.bgz.pl/o_banku/odpowiedzialnosc_sponsoring/odpowiedzialnosc_biznesu/index.html, data pobrania 20.09.2013.
Z. Sapijaszka, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1999, s. 30.
Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996, s. 16.
D. Kowalczuk-Jakubowska, V. Malewicz, Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, „IOPM", Warszawa 1992, s. 5, (za:) A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „DOM ORGANIZATORA", Toruń 2002, s. 2002, s. 552-553.
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie..., op. cit., s. 553.
A. Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Antykwa, Kraków 1998, s. 225.
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, Organizacja i zarządzanie, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993, s. 158.
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie..., op. cit., s. 556-557.
Ibidem, s. 557-559.
A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie..., op. cit., s. 564-565.
Z. Pawlak, A. Smoleń, Myśl z wyprzedzeniem o przyszłości, (w:) Metody zarządzania, praca zbiorowa pod red. J. D. Antoszkiewicza, Poltext, Warszawa 2007, s. 125.
R. Marek, Ryzyko w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, praca zbiorowa pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 714.
H.B. Mayo, Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997, s. 9-12; R. Marek, Ryzyko w działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa, (w:) Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, praca zbiorowa pod red. J. Żurka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 706-709.
L. Czechowski, K. Dziworska, T. Gostkowska-Drzewicka, A. Górczyńska, E. Ostrowska, Projekty inwestycyjne, ODDK, Gdańsk 1997, s. 164-167.
A. Zelek, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz", Warszawa 2003, s. 148.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku