• Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej

Książka, będąc unikatową pozycją na rynku wydawniczym, w sposób interdyscyplinarny łączy zagadnienia z obszarów: • sprawozdawczości finansowej, • rachunkowości zarządczej i • kontroli wewnętrznej. Autorka prezentuje wzajemne powiązania tych obszarów oraz efekty zastosowania w postaci modelu powiązań: • sprawozdania finansowego, • narzędzi rachunkowości zarządczej, • instrumentów kontroli wewnętrznej.

Podtytuł Sprawozdania finansowe i ich powiązania z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej
Autor Ewelina Szczygielska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 240
75.00 56.25
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-630-7

Książka, będąc unikatową pozycją na rynku wydawniczym, w sposób interdyscyplinarny łączy zagadnienia z obszarów:
• sprawozdawczości finansowej,
• rachunkowości zarządczej i
• kontroli wewnętrznej.

Autorka prezentuje wzajemne powiązania tych obszarów oraz efekty zastosowania w postaci modelu powiązań:
• sprawozdania finansowego,
• narzędzi rachunkowości zarządczej,
• instrumentów kontroli wewnętrznej.

Publikację wyróżnia:
• połączenie podejścia praktycznego z naukowym,
• aplikacyjność prezentowanych rozwiązań,
• analiza studium przypadku z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej metodą porządkowania liniowego.

Pozycja skierowana jest do szerokiego grona czytelników, w szczególności:
• praktyków z działów kontrolingu, managerów i osób zarządzających przedsiębiorstwami,
• wykładowców i pracowników naukowych,
którzy znajdą w niej m.in. wskazówki i przykłady, jak odpowiednio dobierać i wdrażać narzędzia rachunkowości zarządczej i instrumenty kontroli wewnętrznej, aby wspierać realizację celów przedsiębiorstwa.


„Temat pracy jest nie tylko aktualny, ale też istotny zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i praktycznego. (...) monografia ma walory aplikacyjne, tj. może być wykorzystana do celów edukacyjnych oraz wdrożeniowych. (...) ma szansę zyskać przychylność czytelników spoza środowiska akademickiego, zwłaszcza praktyków rachunkowości".
Dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP, fragment recenzji wydawniczej

Spis skrótów 7
Wstęp 9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne i instytucjonalno-prawne sprawozdań finansowych, narzędzi rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej 25
1.1. Uregulowania prawne polskie i międzynarodowe dotyczące wybranych elementów sprawozdawczości finansowej 26
1.2. Rachunkowość zarządcza a sprawozdawczość finansowa w literaturze przedmiotu 41
1.3. Zintegrowana koncepcja ramowa jako fundament kontroli wewnętrznej wspierającej narzędzia rachunkowości zarządczej 50
1.4. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza jako postawa wyznaczania celów finansowych przedsiębiorstwa 58

Rozdział 2
Powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi, narzędziami rachunkowości zarządczej i kontrolą wewnętrzną 63
2.1. Zastosowanie narzędzi rachunkowości zarządczej w odniesieniu do wybranych elementów sprawozdania finansowego 64
2.2. Wdrożenie instrumentów kontroli wewnętrznej wspierających narzędzia rachunkowości finansowej i zarządczej 82
2.3. Relacja pomiędzy rachunkowością finansową, zarządczą, kontrolą wewnętrzną a zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwie 95

Rozdział 3
Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej jako instrumenty wspierające cele finansowe przedsiębiorstwa 113
3.1. Okresowe przeglądy zarządcze jako kompleksowy instrument rachunkowości zarządczej 115
3.2. Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej 125
3.3. Ewidencja kosztów dla potrzeb rachunkowości zarządczej jako rozszerzone źródło informacji finansowej w przedsiębiorstwie 134
3.4. Optymalizacja kosztów i innych wybranych wskaźników przedsiębiorstwa poprzez digitalizację i centralizację procesu zamówień 140
3.5. Koszty i inne wybrane wskaźniki przedsiębiorstwa a wdrożenie elektronicznej ewidencji czasu pracy 147
3.6. Zastosowanie wybranych metod analizy finansowej i narzędzi kontroli wewnętrznej jako narzędzi nadzoru nad gospodarką zapasami 155

Rozdział 4
Analiza powiązań elementów sprawozdań finansowych z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie i ich skutków 165
4.1. Opis przykładowego modelu powiązań elementów sprawozdań finansowych z narzędziami rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej 166
4.2. Analiza wpływu wdrożenia wybranych narzędzi rachunkowości zarządczej i kontroli wewnętrznej na kształtowanie się wybranych wskaźników finansowych przedsiębiorstwa 172
4.3. Wielowymiarowa analiza porównawcza oparta na wybranych wskaźnikach dla lat 2016-2019 193

Zakończenie 205
Bibliografia 211

Spis tabel 225
Spis wykresów 227
Spis rysunków 228
Spis schematów 229
Spis załączników 231

Załączniki 23

Recenzja: dr hab. Marek Masztalerz, prof. UEP

Aczel A.D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

Anca C., The Budget, an Instrument for Planning and Controlling the Costs, Todea Nicolae University, Alba Iulia 2018.

Anderson D.J., Eubanks G., Governance and Internal Control, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2015.

Andrzejewski M., Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2012.

Arnold J., Hope T., Accounting for Management Decisions, Prentice Hall, London 1990.

Axon A.D.J., Best practices in planning and management reporting, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.

Bek-Gaik B., Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Bhimani A., Contemporary issues in Management Accounting, Oxford University Press, New York 2016.

Biegelman M.T., Bartow J.T., Executive Roadmap to Fraud Prevention and Internal Control, John Wiley & Sons, New Jersey 2012.

Bielecki W., Informatyzacja zarządzania, PWE, Warszawa 2001.

Biene-Hershey M.E., Strous L.A.M., Integrity and Internal Control in Information Systems: Strategic views on then need of control, Springer, Amsterdam 1999.

Boodman M., Production Planning and Inventory Control, TMH Pub Co. Ltd., New Dehli 1986.

Bragg S.M., Accounting Control. Best Practices, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.

Bromwich M., Bhimani A., Management Accounting: Evolution not Revolution, CIMA, London 1989.

Carter S., Macdonald N.J., Cheng, D.C.B.Basic Finance for Marketers, FAO Regional Office for Africa, Rome 1997.

Cascarino R.E., Corporate Fraud and Internal Control: A Framework for Prevention, Wiley Corporate F&A, New Jersey 2012.

Chan W., Leung E., Pili H., Enterprise Risk Management for Cloud Computing, COSO, Chicago 2012.

Chojnacka-Komorowska A., Tworzenie sytemu controllingu finansowego w przedsiębiorstwie, WUE, Wrocław 2017.

Chorafas D.N., Risk Accounting and Risk Management for Accountants, CIMA, Oxford 2008.

CIMA, Management Accounting Tools for Today and Tomorrow, London 2009.

Coombs H., Hobbs D., Jenkins E., Management accounting. Principles and applications, SAGE Publications, London 2005.

Cost Reduction and Control Best Practices, Institute of Management and Administration, John Wiley & Sons, New Jersey 2006.

Crosson S.V., Needles B.E., Managerial Accounting 8th Edition, Houghton Mifflin Company, Boston, New York 2008.

Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2006.

DeLoach J., Thomson J., Improving operational performance and governance, COSO, Durham 2014.

Dobija D., Kucharczyk M., Rachunkowość zarządcza. Teoria, praktyka, aspekty behawioralne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2008.

Dobija M., Zarys rachunkowości zarządczej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.

Dobler L., Purchasing and Materials Management: Text and Cases, TMH Pub Co. Ltd., New Dehli 1983.

Donaldson T., Werhane P., Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach, Pearson Prentice Hal, 2008.

Encyklopedia rachunkowości, red. Gmytrasiewicz M., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.

Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce, red. Śnieżek E., Czechowski F., Doroba S., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.

Frigo M.L., Anderson R.J., Embracing Enterprise Risk Management. Practical Approaches for Getting Started, COSO, Chicago 2012.

Gelinas U.J., Dull R.B., Accounting Information Systems, South-Western Cengage Learning, Mason 2008.

Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.

Gierusz J., Dylematy harmonizacji rachunkowości, SKWP, Warszawa 2015.

Godlewska J., Fołta T., Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami etyki zawodowej i technologii IT, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015.

Goldmann P.D., Anti-fraud Risk and Control Workbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.

Goliszewski J., Controlling. Koncepcja, zastosowania, wdrożenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Gregoriour G.N., Gaber M., International Accounting Standards, Regulations, and Financial Reporting, Elsevier, Burlington 2006.

Gustafsson M., Parsson R., Budget – a Perfect Management Tool? A Case Study of AstraZeneca, Gothenburg University, Gothenburg 2010.

Guzik B., Appenzeller D., Jurek W., Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, MD AE w Poznaniu, Zeszyt 153, Poznań 2004.

Guzik B., Jurek W., Podstawowe metody ekonometrii, MD AE w Poznaniu, Zeszyt 143, Poznań 2003.

Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., Black W.C., Multivariate Data Analysis with Readings, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.

Hanssman F., A survey of Inventory Theory from Operations Research View Point, Wiley and Sons Inc., New Jersey 1961.

Harrer J., Internal Control Strategies, John Wiley & Sons, New Jersey 2008.

Helin A., Sprawozdanie finansowe wg MSSF. Zasady sporządzania i prezentacji, C.H. Beck, Warszawa 2006.

Helin A., Techniki i metody badania sprawozdań finansowych, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.

Hope J., Fraser R., Beyond Budgeting, Strategic Finance, October 2000.

Hunt C., Fowler C., Drennan L., Management Accounting: Strategic Decision Making, Performance and Risk, Pearson, Auckland 2013.

International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Governance in Organizations, IFAC, New York 2009.

Inua O., Management Accounting, Department of Financial Studies National Open University of Nigeria, Abuja 2013.

Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A., Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, WSPiZ, Łódź 2001.

Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.

Kałużny S., Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2008.

Kamela-Sowińska A., Macuda M. (red. nauk.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo UEP, Poznań 2017.

Kamiński R., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich i międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Kaplan R., Norton D.,Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2006.

Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1999.

Karmańska A. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.

Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, red. nauk., Difin, Warszawa 2008.

Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.

Karwowski E., Organizacja i kontrola wewnętrzna w przykładach spółek prawa handlowego, Perfektum-Audit, Warszawa 1998.

Karwowski M., Model biznesu w sprawozdaniu finansowym ograniczenia informacyjne, SGH, Warszawa 2018.

Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. Micherda B., Difin, Warszawa 2012.

Kisielnicki J., Zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2004.

Kiziukiewicz T. (red. nauk.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Ekspert, Warszawa 1995.

Klimas K., Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1985.

Kovaleva T.M., Khvostenkoa O.A., Glukhovaa A. G., Nikeryasova V.V., Gavrilov D.E., The Budgeting Mechanism in Development Companies, Samara State Economic University, Samara 2016.

Kuc B.R.,Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa 2009.

Kurowski L., Sochacka-Krysiak H., Podstawy kontroli finansowej, PWE, Warszawa 1988.

Kwok B.K.B., Accounting Irregularities in Financial Statements: A Definitive Guide for Litigators, Auditors and Fraud Investigators, Routledge, New York 2016.

Leitch M., Intelligent Internal Control and Risk Management, Routledge, New York, 2016.

Lew G., Maruszewska E.W., Szczypa P., Rachunkowość zarządcza od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2019.

Lucey T., Management Information Systems, Thomson Learning, London 2005.

Management accounting: Budgeting, Study text, Kaplan Publishing UK, Berkshire 2019

Marchel J., Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rewizji Finansowej w krajach Unii Europejskiej w tym w Polsce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.

McCarthy F., 5 Steps to Enforce Purchase Order Compliance, Oneposting, London 2016.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.

McLaney E., Business Finance. Theory and Practice, Pearson, Essex, 2009.

McNally J.S., The 2013 COSO Framework & SOX Compliance, The Association of Accountants and Financial Professionals in Business, Leigh Farm Rd. 2013.

Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.

Micherda B., Rachunek kosztów i wyników, SKwP, Warszawa 2007.

Micherda B. (ed. nauk.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Difin, Warszawa 2011.  

Międzynarodowe regulacje rachunkowości, red. Jaruga A., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.

Mockler R.J., The Management Control Process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1984.

Moeller R.R., Executive’s Guide to COSO Internal Controls, John Wiley & Sons, New Jersey 2014.

Morrison D.F., Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa 1990.

Mouse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L.,Management Accounting. A Strategic Approach, South-Western, Thomson Learning, London 2003.

Needles B.E., Powers M., Crosson S.V., Financial and Managerial Accounting, 9th Edition, South-Western Cengage Learning, Mason 2011.

Netzley M., Snow C., Guide to Report Writing, Prentice Hall, Upper Saddle River 2001.

Nita B., Sprawozdawczość zarządcza, PWN, Warszawa 2014.

Nobes C., Parker P., Comparative International Accounting, 9th Edition, Pearson, Essex 2006.

Norton C.L., Porter G.A., Introduction to using financial accounting information, South-Western Cengage Learning, International Edition 2013.

Nowak E. (red. nauk.), Controlling dla menedżerów, CeDeWu, Warszawa 2013.

Nowak E. (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2011.

Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.

Nowak E., Wierzbiński M.,Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.

Nowak W.A., Teoria sprawozdawczości finansowej. Perspektywa standardów rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.

Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2015.

Oliver L., Designing Strategic Cost Systems, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.

Ostasiewicz W., red., Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999. 

Pachucki M., Plutecki A., Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne, KNF, Warszawa 2018.

Paczuła C., Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2003.

Paczuła C., Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa 2008.

Padzik K., Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002. 

Pfister J.A., Managing Organizational Culture for Effective Internal Control, Springer, London 2009.

Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.

Pitcher G.S., Management Accounting in Support of the Strategic Management Process, CIMA Nottingham Trent University 2015.

Plossal G.W., Production and Inventory Control: Principles and Techniques, PHI Pvt Ltd, New Dehli 1986.

Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2008.

Pritchard R.E., Operational Finance Management, Prentice Hall Inc., New Jersey 1977.

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. nauk. Sobańska I., C.H. Beck, Warszawa 2006.

Rachunkowość zarządcza podejście operacyjne i strategiczne, red. nauk. Sobańska I., C.H. Beck, Warszawa 2010.

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola,red. nauk. Gabrusewicz T., Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., CeDeWu, Warszawa 2013.

Rich J.S., Jones J.P., Heitger D.L., Mowen M.M., Hansen D.R., Cornerstones of Financial and Managerial Accounting. Current Trends Update, South-Western Cengage Learning, Mason 2010.

Rose T.G., Higher control in management, Sir Issac Pitman and Sons Ltd., London 1963.

Ross L., Budgeting Topic Gateway Series No. 27, CIMA, London 2008.

Shank J.K., Govindarajan K.,Strategic Cost Management. The New Pool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.

Shim J.K., Siegel J.G., Budgeting Basis & Beyond, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.

Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.

Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2008.

Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Controling finansowy w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2019.

Smith P., The relationship between Management Accounting, profitability and operations in an uncertain world. Evidence from literature and practice, Cranfield University, Cranfield 2007.

Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego PWN, PWN, Warszawa 2002.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, Dom Organizatora, Toruń 2015.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. II, Dom Organizatora, Toruń 2015.

Spencer Picket K.H., The Internal Auditing Handbook, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.

Spencer Pickett K.H., Internal Control: A Manager’s Journey, John Wiley & Sons, New Jersey 2001.

Stępień M., Procedury badania zgodności i wiarygodności, SKwP, Warszawa 2005.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.

Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. Nowak E., PWE, Warszawa 2008.

Strojanovic D., Radojevic Z., Accounting Characteristics in Lean Manufacturing, Faculty of Economic and Management SAU, Nitra 2006.

Strojek-Filus M., Maruszewska E.W., Rachunkowość finansowa, Poltext, Warszawa 2018.

Szaban J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji publicznej: rynek pracy, dobór, ocena, rozwój, kariera, odejścia z pracy, Difin, Warszawa 2011.

Szczepankiewicz E.I., Audyt kontroli wewnętrznej rachunkowości w środowisku informatycznym, Difin, Warszawa 2016.

Szychta A., Definicja rachunkowości zarządczej w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.

Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Szychta A. (red. nauk.), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Świderska G.K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2016.

Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, red. D. Strahl, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.

Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa 2006.

Tarczyński W., Rynki kapitałowe, cz. I, Metody ilościowe, Placet, Warszawa 2001.

Terebucha E., Zasady kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Poradnik księgowego, PWE, Warszawa 1976.

Tiffin R., The Complete Guide to International Financial Reporting Standards Including IAS and Interpretation, Thorogood, London 2007.

Trenerry A., Principles of Internal Control, UNSW, Sydney 1999.

Turyna J., Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej, Difin, Warszawa 2006.

Vatter W.,Managerial Accounting, Prentice Hall, New York, 1950.

Vollmuth H.J., Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2003.

Walińska E., Wencel A., Jurewicz A., Gad J., Sprawozdanie finansowe wg MSSF, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Wasilewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.

Wells J.T., Nadużycia w firmach, Vademecum, LexisNexis, Warszawa 2006.

Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Wędzki D., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.

Wierzbicki K., Kontrola wewnętrzna w podstawowych jednostkach gospodarczych, Univers, Warszawa 1996.

Wierzbiński M., Rachunkowość zarządcza w odnowie modelu biznesowego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.

Winiarska K. (red. nauk.), Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, PWE, Warszawa 2010.

Winkler-Drews T., Zarządzanie ryzykiem zmiany ceny, PWE, Warszawa 2009.

Wnuk-Pel T., Zastosowanie rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Wójcik M., Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, www.e-bookowo, Warszawa 2009.

Wykorzystanie narzędzi rachunkowości w logistyce, red. nauk. Filipiak B., Difin, Warszawa 2013.

Wymiar krajowy i międzynarodowy,Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Zarzycka E., Koncepcje i tendencje rozwoju zawodu specjalisty rachunkowości zarządczej.

 

Artykuły

Bąk A., Analiza porównawcza wybranych metod porządkowania liniowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 508, Wrocław 2018.

Bąk A., Metody porządkowania liniowego w polskiej taksonomii – pakiet pllord, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 278, Wrocław 2013.

Bąk A., Porządkowanie liniowe obiektów metodą Hellwiga i TOPSIS − analiza porównawcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 426, s. 22-31, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016.

Bieniasz A., Gołaś Z., Łuczak A., Ocena kondycji finansowej przemysłu spożywczego w Polsce w latach 2005-2010, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 67 (123), SKwP, Warszawa 2012.

Bieńkowska A., Kral Z., Zabłocka-Kluczka A., Responsibility Centers in Strategic Controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 441, Wrocław 2016.

Buk H., Wykorzystanie budżetowania w planowaniu i kontroli finansowej, Serwis F-K nr 4/1998.

Cardos I.R., New Trends in Budgeting – a Literature Review, SEA – Practical Application of Science, Volume II, Issue 2 (4) /2014, Bobes-Bolyai University, Cluj-Napoca 2014.

Dorozik L., Dziedziczak I., Kontrola zarządcza w zarządzaniu biznesem, [w:] Handel wewnętrzny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Wałcz 2017.

Drury C.,Management Accounting for Business, Thomason, London 2005.

Foremna-Pilarska M., Controling personalny – problem badawcze, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 471, Wrocław 2017.

Gierusz J., Dylematy harmonizacji rachunkowości, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 82 (138), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2015.

Golden L., The Effects of Working Time on Productivity and Firm Performance: a Research Synthesis Paper, Conditions of Work and Employment Series No. 33, International Labour Organisation, Geneva 2012.

Hansen S.C., Otley D.T., Van der Stede W.A., Practice Developments in Budgeting: An Overview and Research Perspective, Journal of Management Accounting Research, Volume 15, Lakewood Ranch 2003.

Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] red. Welfe W., Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa 1981.

Jasiński K.P., Sprawozdawczość zarządcza w przedsiębiorstwie jako instrument podejmowania decyzji menedżerskich, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 268, Wrocław 2012.

Jędrzejczak-Gas J., Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego, Zeszyty Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2015.

Johnson H.T., Kaplan R.S., Relevance Lost, The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1991.

Johnson H.T., Kaplan R.S., The Rise and Fall of Management Accounting. Management Accounting January 1987, BI/INFORM, Global 1987.

Kabalski P., Cele sprawozdań finansowych według projektu Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej, [w:] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 48, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.

Kaplan R., Norton D., The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review nr 70 (1), 1992.

Kavanagh S., Krings S., The 8 Sources of Waste and How to Eliminate Them. Improving performance with lean management techniques, Government Finance Review, 2011.

Kuc B.R., Niektóre problemy automatyzacji kontroli, Prakseologia nr 3-4/1973.

Lepadatu G., The Role of Financial Statements in the Management of Reporting Companies, Knowledge Horizons – Economics v. 8, no. 4, Pro Universitaria 2017.

Marchel J., Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, [w:] Standaryzacja rachunkowości i rewizji finansowej wg MSSF i MSR, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2005.

Masztalerz M., Miejsce i rola rachunkowości w zarządzaniu strategicznym, Zeszyty Naukowe nr 83, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.

Masztalerz M., Performance Reporting in the Financial Statement, [w:] Nita B. (red.), Performance Measurement and Management. Concepts and Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Nadolna B., System kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania nr 16, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.

Nita B., Globalne zasady rachunkowości zarządczej – próba standaryzacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 854, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2015.

Nita B., Sprawozdawczość segmentowa jako przejaw konwergencji rachunkowości finansowej i zarządczej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 388, Wrocław 2015.

Nowak E., Cost Control and its Role in Controlling Company Operation, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 441, Wrocław 2016.

Nowak E., Dwa wymiary rachunkowości zarządczej w aspekcie globalizacji gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 341, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017.

Nowak E., Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację celów strategicznych przedsiębiorstwa, [w:] Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 39,
t. 4, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Nowak E., Zarządcze aspekty sprawozdawczości finansowej według segmentów działalności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 251, Wrocław 2012.

Nowak M., Rachunkowość zarządcza a kontroling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 480, Wrocław 2017.

Nowicki M., Diagnostyka kondycji finansowej przedsiębiorstw w oparciu o metody wielowymiarowej analizy porównawczej oraz klasyfikacji danych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 10, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008.

Obiajulum A., Njiefack Ngoasong L., Budgetary and Management Control Process in a Manufacturing: Case of Guiness Nigerian PLC, Mälardalen University School of Sustainable Development Of Society And Technology, Mälardalen 2008.

Otley D., Trends in Budgetary Control and Responsibility Accounting, [w:] Bhimani A., Contemporary issues in management accounting, Oxford University Press, Oxford 2006.

Pawlas I., Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do oceny potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej polskich województw, Studia Ekonomiczne nr 172, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013.

Petkovič D., Rac L., The Role of Accounting in Analyzing the Company’s Performance, Profitability and Market Value, Strategic Management Journal, Serbia 2010.

Proctor R.,Management Accounting for Business Decision, Prentice Hall Financial Times, London 2006.

Rachunkowość zarządcza a controlling, Stanowisko Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej, [w:] Rachunkowość nr 3, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010.

Remlein M., Błażyńska J., Development of Financial Reporting of Polish Enterprises from 1989 to 2015, The Business and Management Review Volume 7 Number 2, Poznan University of Economics and Business, 2016.

Rówińska M., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych na tle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 240, Katowice 2015.

Samelak J., Koncepcja sprawozdania finansowego według Ram Konceptualnych i Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 1 oraz polskiego prawa bilansowego, [w:] Funkcje Rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Gabrusewicz W., Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005.

Shank J.K.,Strategic Cost Management. New Wine or just New Bottles?, Journal of Management Accounting Research 1989, nr 1.

Simmonds K.,Strategic Management Accounting, Management Accounting 1981, nr 59 (9).

Skoczylas-Tworek A., System kontroli wewnętrznej jako strategiczna linia obrony przed ryzykiem korporacyjnym, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 347, Wrocław 2014.

Szczepankiewicz E.I., Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny w jednostkach, Materiały dydaktyczne nr 313, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 20016.

Szczygielska E., Proces akceptacji wydatków na etapie zamówień jako element kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 86, nr 6, Poznań 2018.

Śnieżek E., Piłacik J., Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t.80 (136), SKwP, 2014.

Świetla K., Wpływ instytucji międzynarodowych oraz środowisk zawodowych na konwergencję sprawozdawczości i rewizji finansowej, [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, red. Micherda B., Difin, Warszawa 2012.

The role of CFO − McKinsey Special Collection, McKinsey on Finance no. 61, McKinsey & Company, Sydney 2017.

Trzcińska K., Przydatność informacyjna rachunkowości zarządczej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 268, Wrocław 2012.

Walesiak M., Syntetyczne badania porównawcze w świetle teorii pomiaru, Przegląd Statystyczny R. XXXVII, Zeszyt 1-2, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1990.

Wnuk-Pel T., Zarządzanie według działań, [w:] red. Sobańska I., Rachunkowość zarządcza podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2010.

Wydymus S., Wielowymiarowa analiza porównawcza stopnia dynamicznego zharmonizowania rozwoju społecznego i gospodarczego krajów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 48, Wydział Prawa i Administracji UAM, Poznań 1986.

Yazdifar H.,Management Accounting in the Twenty-first-century Firm: a Strategic View, Strategic Change 2003.

Zając P., Teoretyczne aspekty controllingu personalnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 784, Kraków 2008.

 

Akty prawne i inne regulacje

CIMA Official Terminology,Chartered Institute of Management Accountants, London 2000.

Conceptual Framework, Basis for Conclusions on Conceptual Framework for Financial Reporting (2018),IFRS Foundation, London 2018.

Czwarta Dyrektywa Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, Dz.U. L 222 z 14 sierpnia 1978 r. z pózn. zm.

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r.

Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), London 2004.

Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), London 2017.

IFRS in your pocket 2019, Deloitte, IFRS Foundation, London 2019.

Internal Control − Integrated Framework Executive Summary, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013.

Internal Control – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2013.

ISSAI 1000-2999, Financial Audit Guidelines INTOSAI, Professional Standards Committee Financial, Vienna 2010.

ISSAI 3000-3100, Performance Audit Guidelines, INTOSAI Professional Standards Committee PSC-Secretariat, Vienna 2004.

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, Dz.U. L 243/1 z 11 września 2002 r.

Siódma Dyrektywa Rady 83/349/EWG z dnia 13 czerwca 1983 r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz.U. L 193 z 18 lipca 1983 r. z późn. zm.

Ustawa o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r., poz. 351.

 

Netografia

Advanced Financial Accounting,Accounting Technicians, Ireland 2015, http://www.accountingtechniciansireland.ie/Files/Documents_and_Forms/Advanced_Financial_Accounting_Sample_Chapter.pdf [dostęp: 1.07.2019].

AICPA, The importance of internal control in financial reporting and safeguarding plan assets, 2015, https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/employeebenefitplanauditquality/resources/planadvisories/downloadabledocuments/plan-advisoryinternalcontrol-hires.pdf, [dostęp: 9.01.2019].

Chronology of major moments in the history of the IFRS Foundation and the International Accounting Standards Board, https://www.ifrs.org/about-us/who-we-are/#history [dostęp: 1.07.2019].

CIMA, Better Budgeting. A report on the Better Budgeting forum from CIMA and ICAEW, 2004, https://www.cimaglobal.com/Research--Insight/Better-Budgeting/ [dostęp: 20.08.2020].

Dennis A., Taking account of history, Journal of Accountancy, May 2014, https://www.journalofaccountancy.com/Issues/2004/May/TakingAccountOfHistory.htm, [dostęp: 1.07.2019].

Essential tools for management accountants, CIMA 2013, https://www.cgma.org/resources/tools/essential-tools.html [dostęp: 3.08.2019].

Financial Management Toolkit for recipients of EU funds for external actions, https://ec.europa.eu/international-partnerships/financial-management-toolkit_en [dostęp: 19.09.2020].

Financial Planning and Management, Jones & Bartlett Learning, LLC, http://samples.jblearning.com/9781284143546/9781284143546_CH01_Print.pdf [dostęp: 20.08.2020].

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941210591 [dostęp: 2.07.2019].

http://www.accountingnet.ie/artman2/uploads/devolvedbudget_techguide_1997_1_.pdf [dostęp: 20.08.2020].

http://www.vandemataramcollege.com/app/webroot/files/POOJA_/Budgets.pdf [dostęp: 20.08.2020]

https://ca-intermediate.in/wp-content/uploads/2018/08/Chapter-15-Budget-and-Budgetary-Control.pdf [dostęp: 21.08.2020].

https://competency.aicpa.org/competencies/30-management-accounting [dostęp: 20.08.2020].

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/accounting/types-of-budgets-budgeting-methods/ [dostęp: 2.07.2019].

https://courses.lumenlearning.com/sac-managacct/chapter/introduction-to-budgeting-and-budgeting-processes/ [dostęp: 20.08.2020].

https://ec.europa.eu/ [dostęp: 2.07.2019].

https://hbr.org/2003/02/who-needs-budgets [dostęp: 20.08.2020].

https://hbr.org/webinar/2018/10/the-cfos-changing-role-building-the-future [dostęp: 3.03.2019].

https://tricostar.com/news-feed/industry-news/importance-time-recording-efficiency/ [dostęp: 20.09.2020].

https://www.actitime.com/time-tracking/time-tracking-software-essay/ [dostęp: 20.09.2020].

https://www.cgma.org/learn/publications/budgeting-planning.html [dostęp: 20.08.2020].

https://www.cgma.org/learn/publications/budgetingtechniques.html [dostęp: 20.08.2020].

https://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples/practice-areas.html [dostęp:15.07.2019].

https://www.cleverism.com/budgeting-process-complete-guide/ [dostęp: 21.08.2020].

https://www.fasb.org/ [dostęp: 2.07.2019].

https://www.iasplus.com/en/standards/standards#sic-interpretations [dostęp: 2.07.2019].

https://www.icaew.com/technical/practice-resources/practice-finance-and-management/time-recording [dostęp: 20.09.2020].

https://www.ifrs.org/ [dostęp: 2.07.2019].

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/conceptual-framework/ [dostęp: 2.07.2019].

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/ [dostęp: 11.07.2019]

https://www.managementaccounting.info/budgeting/ [dostęp: 20.08.2020].

https://www.proadsoftware.com/en/blog/entries/2019/05/Optimize-time-recording.php [dostęp: 20.09.2020].

https://www.replicon.com/blog/recording-work-time-a-basic-responsibility-with-big-consequences/ [dostęp: 20.09.2020].

https://www.unido.org/overview/member-states/change-management/faq/what-four-eyes-principle [dostęp: 12.01.2019].

Krajowe Standardy Rachunkowościhttps://www.gov.pl/web/finanse/krajowe-standardy-rachunkowosci [dostęp: 17.03.2021].

Murphy K., The 3-way Matching Process and Concept, https://www.purchasecontrol.com/uk/blog/what-is-3-way-matching/, 2017 [dostęp: 13.01.2019].

Pickett K., Internal controls, Study resources, Technical articles, https://www.accaglobal.com/lk/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f1/technical-articles/internal-controls.html, 2015 [dostęp: 12.01.2019].

Procurement Management Process − The 2020 Guide, https://kissflow.com/procurement-process/ [dostęp: 13.09.2020].

Procurement Policy, Bookfield Renewable 2017, https://brookfieldrenewable.tnwreports.com/ [dostęp: 19.09.2020].

Ross S., How Financial Accounting Differs From Managerial Accounting, wpis na blogu: Newstex Finance & Accounting Blogs, Chatham 2018 [dostęp: 20.07.2019].

The CFO’s Changing Role: Building the Future, October 2018.

United Nations Industrial Development Organisation, What is the four-eyes principle?

Winiarska K., FASB, IASB, US GAAP, IFRS – międzynarodowe regulacje w polskiej rachunkowości, https://ksiegowosc.infor.pl/abc/53944,5,FASB-IASB-US-GAAP-IFRS-miedzynarodowe-regulacje-w-polskiej-rachunkowosci.html [dostęp: 2.07.2019].

www.cimaglobal.com [dostęp: 10.07.2019].

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku