• Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym

Podtytuł Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza w ujęciu ogólnokrajowym i regionalnym
Autor Anna Barwińska-Małajowicz
Rok wydania 2013
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 302
69.00 55.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
44.85
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-562-1
Praca zasługuje na publikację ze względu na: interesujący przedmiot rozważań, klarowny układ pracy, oparcie analiz na bogatej literaturze, duże walory informacyjne, bardzo ładną polszczyznę.
[[...]] Książka powinna zainteresować dosyć liczne kręgi odbiorców:
- przede wszystkim pracowników naukowych, zajmujących się problemami rynku pracy, a zwłaszcza startu zawodowego młodzieży akademickiej,
- szersze grono ekonomistów, w tym również praktyków, zajmujących się problemami rozwoju szkolnictwa wyższego i problemami rekrutacji pra­cowników,
- studentów kierunków ekonomicznych i socjologicznych, dla których książka ta może być cennym źródłem literaturowym przy studiowaniu przedmiotów: ekonomia rynku pracy i socjologia.
Z recenzji prof. Eugeniusza KwiatkowskiegoZarys problemowy monografii, oryginalność i praktyczność podejmowanych w książce zagadnień zasługują na pozytywną ocenę przedstawionej mi do recenzji pracy. Temat pracy z naukowego punktu widzenia uważam za interesujący. Podjęcie tematyki związanej z czynnikiem ludzkim wo­bec faktu utrzymującego się w Polsce wysokiego bezrobocia uważam za w pełni uzasadniające celowość badań naukowych w tym obszarze. Po­głębione porównawcze badania przeprowadzone przez Autorkę w Polsce i Niemczech i wyniki tych badań przedstawione w [[...]] recenzowanej pracy zasługują na wysoką ocenę.
[[...]] pracę uważam za bardzo wartościową w warstwie badawczej.
Z recenzji prof. Ewy Bojar

Wykaz skrótów 7
Podziękowania 9
Wprowadzenie 11

Rozdział 1
Wiedza i edukacja a start i kariera zawodowa - ujęcie teoretyczne 21
1.1. Przejście z systemu edukacji na rynek pracy w ujęciu współczesnych teorii ekonomicznych 21
1.2. Znaczenie wiedzy i wykształcenia w procesie transformacji współczesnej cywilizacji do społeczeństwa wiedzy 36
1.2.1. Wiedza w ujęciu teoretycznym 36
1.2.2. Wiedza i wykształcenie w dążeniu do społeczeństwa wiedzy - przemiany pojęciowe i procesowe 40
1.3. Edukacja w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy 47
1.3.1. Szkoła i proces kształcenia w koncepcji Druckera 47
1.3.2. Inwestycje w edukacje i ich znaczenie 48
1.4. Teoretyczne koncepcje wyborów kształtujących karierę zawodową 52

Rozdział 2
Potencjał szkolnictwa wyższego w Polsce i Niemczech - ujęcie ogólnokrajowe i regionalne 65
2.1. System szkolnictwa wyższego w Polsce i Niemczech 65
2.1.1. Polski system szkolnictwa wyższego 65
2.1.2. Niemiecki model edukacji na poziomie akademickim 70
2.2. Potencjał polskiego i niemieckiego szkolnictwa wyższego - analiza na poziomie ogólnokrajowym 72
2.3. Studenci i absolwenci szkół wyższych - ujęcie regionalne 82
2.3.1. Sytuacja w regionie Podkarpacia 82
2.3.2. Region Ostwestfalen-Lippe 84

Rozdział 3
Sytuacja absolwentów szkół wyższych na polskim i niemieckim rynku pracy na tle aktywności ekonomicznej osób z wykształceniem wyż­szym 89
3.1. Aktywność ekonomiczna osób z wykształceniem wyższym w Polsce i Niemczech 90
3.2. Aktywność zawodowa absolwentów szkół wyższych 100
3.2.1. Polska 100
3.2.2. Niemcy 105
3.2.3. Podkarpacie - Ostwestfalen-Lippe 108
3.3. Poziom wynagrodzeń absolwentów szkół wyższych na tle płac krajowych ogółem 112
3.3.1. Polska 112
3.3.2. Niemcy 114

Rozdział 4
Wymagania przedsiębiorców wobec młodych specjalistów 117
4.1. Oczekiwania polskich przedsiębiorców względem absolwentów szkół wyższych 117
4.1.1. Analiza na poziomie ogólnokrajowym 117
4.1.2. Sytuacja w regionie Podkarpacia 122
4.2. Kryteria niemieckich przedsiębiorców 126
4.2.1. Perspektywa ogólnokrajowa 126
4.2.2. Region Ostwestfalen-Lippe 131
4.3. Porównanie preferencji rekrutacyjnych pracodawców na poziomie regionu i kraju 133

Rozdział 5
Start zawodowy absolwentów publicznych szkół wyższych w badanych miastach i regionach - metodyka badań 139
5.1. Sformułowanie problemu badawczego 139
5.2. Uzasadnienie podjęcia tematu 144
5.3. Cele i hipotezy badawcze 146
5.4. Przedmiot i zakres badań 148
5.4.1. Przedmiot badań 148
5.4.2. Zakres badań i uzasadnienie wyboru analizowanych regionów 148
5.4.3. Wybór próby 152
5.5. Zastosowane metody badawcze i analityczne. Okoliczności towarzyszące realizacji badania 153

Rozdział 6
Oczekiwania oraz preferencje zawodowe studentów i absolwentów publicznych szkół wyższych w badanych miastach 163
6.1. Przegląd badań nad tematem 163
6.2. Potencjał zawodowy i aspiracje absolwentów uczelni wyższych Rzeszowa i Bielefeld - analiza porównawcza 173
6.2.1. Profil demograficzno-społeczny respondentów w miastach partnerskich 174
6.2.2. Ocena przygotowania zawodowego po ukończeniu studiów wyższych 176
6.2.3. Portret zawodowy absolwentów oparty na posiadanych przymiotach 182
6.2.4. Lokalizacja miejsca zatrudnienia 185
6.2.5. Poziom mobilności w przypadku braku pracy 189
6.2.6. Postawy migracyjne młodych specjalistów 191
6.2.7. Sposoby poszukiwania pierwszej pracy 198
6.2.8. Czas poszukiwania pracy 199
6.3. Typologia postaw i zachowań absolwentów w kontekście startu zawodowego - wyniki analizy skupień 202

Rozdział 7
Wymagania otoczenia biznesowego w badanych regionach 221
7.1. Oczekiwania podkarpackich pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych - studia przypadków 222
7.2. Preferencje przedsiębiorców w Ostwestfalen-Lippe - studia przypadków 229
7.3. Porównanie w zakresie studiów przypadków 236

Wnioski końcowe i rekomendacje 239
Aneksy 245
Aneks nr 1. Partnerstwo miast i regionów jako forma współpracy uczelni wyższych oraz przedsiębiorców 245
Aneks nr 2. kwestionariusz ankietowy dla studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów szkół wyższyc 263
Aneks nr 3. Zestaw pytań do wywiadu z przedsiębiorcami 273
Spis tabel, spis wykresów, rysunków i map 277
Bibliografia 283
Abstract 299

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku