• Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego

Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu międzynarodowego, a także innych form współpracy zagranicznej krajów. Poruszona w niej została problematyka procesu coraz szybszego umiędzynarodawiania się gospodarek i wynikające stąd implika­cje dla naszej gospodarki. Poszczególne części opracowania dotyczą zarówno zagadnień typowo związanych z wymianą międzynarodową towarów i usług, jak również tematyki pokrewnej, np.: międzynarodowego handlu papierami wartościowymi, integracji rynków finansowych, przedsiębiorczości międzynarodowej, znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy też funkcjonowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim ryn­ku. Obok walorów poznawczych książka ma także walor praktyczny, bowiem prezentuje wyniki analiz empirycznych opartych na aktualnych informacjach statystycznych. Zaprezentowane metody badawcze mogą być inspiracją dla Czytelników pragnących zgłębiać wiedzę na temat czynników warunkują­cych pr

Podtytuł Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego
Autor Stanisław Wydymus, Marek Maciejewski (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 468
69.00 51.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-635-2

Główną myślą książki jest przedstawienie tradycyjnych, jak i nowych kierunków rozwoju handlu międzynarodowego, a także innych form współpracy zagranicznej krajów. Poruszona w niej została problematyka procesu coraz szybszego umiędzynarodawiania się gospodarek i wynikające stąd implika­cje dla naszej gospodarki. Poszczególne części opracowania dotyczą zarówno zagadnień typowo związanych z wymianą międzynarodową towarów i usług, jak również tematyki pokrewnej, np.: międzynarodowego handlu papierami wartościowymi, integracji rynków finansowych, przedsiębiorczości międzynarodowej, znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych czy też funkcjonowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim ryn­ku.

Obok walorów poznawczych książka ma także walor praktyczny, bowiem prezentuje wyniki analiz empirycznych opartych na aktualnych informacjach statystycznych. Zaprezentowane metody badawcze mogą być inspiracją dla Czytelników pragnących zgłębiać wiedzę na temat czynników warunkują­cych przeobrażenia współczesnej gospodarki światowej. Atutem książki jest także wkład praktyków handlu zagranicznego, na co dzień zajmujących się problematyką międzynarodowych stosunków gospodarczych, którzy dzielą się doświadczeniami z odległych rynków zbytu.

Metodologiczne podejście do zagadnień wymiany międzynarodowej w zestawieniu z praktyką gospodarczą stanowi o znaczeniu tej pozycji na rynku wydawniczym, a szeroki zakres podejmowanych problemów zwiększa jej atrakcyjność dla dużego grona Czytelników.

Wstęp 11

CZĘŚĆ I
INTEGRACJA I HANDEL MIĘDZYNARODOWY

Rozdział 1
Koncentracja działalności gospodarczej a potencjał eksportowy polskich regionów - Tomasz Brodzicki 17
1.1. Klastry i ich efekty zewnętrzne 20
1.2. Identyfikacja koncentracji działalności gospodarczej w Polsce 22
1.3. Klasteryzacja a potencjał eksportu - weryfikacja empiryczna 24
Bibliografia 30

Rozdział 2
Wrażliwość branż produkcyjnych w Europie na skutki kryzysu a struktura handlu zagranicznego. Analiza w perspektywie grup krajów - Agnieszka Domańska, Dobromił Serwa 31
2.1. Załamanie światowego handlu w latach 2008-2009 a struktura międzynarodowej wymiany handlowej 33
2.2. Analiza empiryczna 38
Bibliografia 52

Rozdział 3
Eksport krajów Ameryki Łacińskiej w świetle nowych tendencji cenowych w handlu międzynarodowym - Jerzy Dudziński, Jarosław Narękiewicz 55
3.1. Ruch cen w handlu międzynarodowym na początku XXI wieku 57
3.2. Rola krajów Ameryki Łacińskiej w eksporcie światowym 59
3.3. Struktura eksportu a dynamika średnich cen eksportowych krajów Ameryki Łacińskiej 61
3.4. Dynamika wolumenu i wartości eksportu państw Ameryki Łacińskiej 66
Bibliografia 70

Rozdział 4
Zmiany potencjału innowacyjnego hiszpańskiej gospodarki i ich wpływ na pozycję Hiszpanii w handlu międzynarodowym - Monika Dwilińska 73
4.1. Pojęcie i pomiar potencjału innowacyjnego - aspekty teoretyczne 74
4.2. Ewolucja potencjału innowacyjnego gospodarki Hiszpanii 78
4.3. Pozycja Hiszpanii w handlu międzynarodowym 82
Bibliografia 88

Rozdział 5
Eksport polskich produktów do Chin - nowe otwarcie - Jacek Kisiała 91
5.1. Chiny - zmieniający się smok 93
5.2. Dlaczego teraz Polska? 101
5.3. GO GLOBAL vs GO CHINA, czy polskim firmom może się udać ekspansja na chiński rynek? 105
5.4. Dla kogo Chiny? 106
5.5. Badanie rynku chińskiego 107
5.6. Co dla polskiej firmy może dać prezentowanie swojej oferty na targach się w Chinach? 108
5.7. Rządowe wsparcie dla polskich przedsiębiorstw 108
5.8. Bariery wejścia na rynek chiński 109
5.9. Czy Chiny są pewnym partnerem? 111
Bibliografia 111

Rozdział 6
Australia a Partnerstwo Transpacyficzne - Paweł Kozielski 113
6.1. TPP jako przykład integracji międzyregionalnej 114
6.2. Współpraca gospodarcza Australii z gospodarkami TPP 116
6.3. Znaczenie negocjacji TPP dla gospodarki światowej 120
6.4. Znaczenie TPP dla Australii 124
Bibliografia 128

Rozdział 7
Rola czynników wytwórczych w eksporcie państw Grupy Wyszehradzkiej na rynki pozaunijne - Marek Maciejewski 131
7.1. Struktura towarowa eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej 133
7.2. Konkurencyjność eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej 139
7.3. Geograficzne kierunki eksportu państw Grupy Wyszehradzkiej 142
Bibliografia 145

Rozdział 8
Determinanty handlu wewnątrzkorporacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem przepływów technologii - Anna Odrobina 147
8.1. Teoretyczne odniesienia do handlu wewnątrzkorporacyjnego 148
8.2. Uwarunkowania występowania HWK 150
8.3. HWK a rodzaj bezpośrednich inwestycji zagranicznych 152
8.4. Determinanty przepływu technologii wewnątrz KTN 154
Bibliografia 158

Rozdział 9
Struktura polskiego eksportu na tle państw Grupy Wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej - Bożena Pera 159
9.1. Podstawowe tendencje w eksporcie Polski i pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej po akcesji do Unii Europejskiej 159
9.2. Struktura polskiego eksportu w głównych relacjach handlowych na tle Czech, Słowacji i Węgier 162
9.3. Ocena podobieństwa struktury polskiego eksportu w stosunku do pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej w relacji z UE-27 i krajami spoza ugru­powania 168
Bibliografia 173

Rozdział 10
Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka tradycyjnych i nowych kierunków handlu zagranicznego. Perspektywa przedsiębiorstwa - Jacek Pera 175
10.1. Istota i typologia rodzajów ryzyka w biznesie 176
10.2. Ryzyko handlowe - istota zagadnienia 179
10.3. Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka w wymianie międzynarodowej oraz sposoby jego mitygacji 184
Bibliografia 191

Rozdział 11
Nowe kierunki integracji amerykańskiej - Maciej Piklikiewicz 193
11.1. Globalizacja a integracja 194
11.2. Integracja amerykańska 196
Bibliografia 199

Rozdział 12
Udział handlu przygranicznego w obrotach towarowych Polski z Ukrainą - Halina Powęska 201
12.1. Handel przygraniczny - istota zjawiska 202
12.2. Miejsce handlu przygranicznego w międzynarodowej wymianie towarowej 204
12.3. Udział handlu przygranicznego w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą w latach 1997-2002 206
12.4. Udział handlu przygranicznego w handlu zagranicznym Polski z Ukrainą w latach 2009-2012 207
Bibliografia 209

Rozdział 13
Wymiana handlowa Niemiec z zagranicą w latach 1990-2011 - Tadeusz Sporek 211
13.1. Analiza obrotów handlowych w wybranych latach 211
13.2. Struktura branżowa handlu zagranicznego 214
13.3. Najważniejsi partnerzy handlowi 218
Bibliografia 226

Rozdział 14
Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP): założenia i potencjalne korzyści - Kazimierz Starzyk 227
14.1. Geneza i założenia TTIP 228
14.2. Problem wzajemnego dostępu do rynku: wrażliwe sektory negocjacji 231
14.3. Potencjalne korzyści TTIP 233
14.4. TTIP a kraje trzecie 234
Bibliografia 235

Rozdział 15
Innowacyjność a specjalizacje eksportowe polskich przedsiębiorstw w fazie wychodzenia z kryzysu - Krzysztof Szaflarski, Izabela Markiewicz-Halemba 237
15.1. Innowacyjność eksportowa szansą rozwoju polskiego eksportu w fazie wychodzenia z kryzysu - wprowadzenie 237
15.2. Ocena innowacyjności polskich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem wybranych przedsiębiorstw eksportowych 238
15.3. Specjalizacje eksportowe polskich przedsiębiorstw w fazie wychodzenia z kryzysu 242
Bibliografia 246

Rozdział 16
Kierunki japońskiej wymiany handlowej - Rafał Wilczopolski 247
16.1. Handel zagraniczny w świetle wybranych teorii ekonomicznych 248
16.2. Ewolucja strategii Japonii w podejściu do wymiany zagranicznej 251
16.3. Wartość japońskiej wymiany handlowej 255
16.4. Struktura geograficzna japońskiej wymiany handlowej 257
Bibliografia 264

Rozdział 17
Rozwój pionowego międzynarodowego podziału pracy na przykładzie państw Azji Wschodniej - Anna Wróbel 267
17.1. Uwarunkowania rozwoju pionowego podziału pracy 268
17.2. Rozwój handlu wewnątrzgałęziowego 271
17.3. Azja Wschodnia w pionowym międzynarodowym podziale pracy 275
Bibliografia 279

CZĘŚĆ II
INTERNACJONALIZACJA I MIĘDZYNARODOWE RYNKI FINANSOWE

Rozdział 18
Czy integracja rynków finansowych jest warunkiem korzystnej integracji monetarnej? - Sławomir I. Bukowski 283
18.1. Pojęcie międzynarodowej integracji rynków finansowych 284
18.2. Teoretyczne aspekty integracji rynków finansowych w unii monetarnej 285
18.3. Stopień integracji rynków finansowych a inne kryteria konwergencji w unii monetarnej 288
18.4. Przypadek integracji giełdowego rynku akcji w Słowacji i Słowenii z rykiem akcji w obszarze euro 293
Bibliografia 299

Rozdział 19
Instytucje systemu wsparcia innowacyjnego biznesu jako akceleratory rozwoju i internacjonalizacji firm technologicznych w dobie go­spodarki opartej na wiedzy - Łukasz Cieśla 301
19.1. Wiedza i innowacje w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy 302
19.2. Wspieranie rozwoju i umiędzynarodowienia firm technologicznych w ujęciu podmiotowym 305
19.3. Instytucje systemu wsparcia innowacyjnego biznesu 308
19.4. Rola wiedzy oraz otoczenia instytucjonalnego w procesie internacjonalizacji firm technologicznych i innowacyjnych 313
Bibliografia 317

Rozdział 20
Analiza wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost gospodarczy w Polsce i w Czechach w latach 1995-2012 - ujęcie modelowe z zastosowaniem funkcji produkcji Cobba-Douglasa - Aneta Kosztowniak 319
20.1. Wpływ BIZ na wzrost gospodarczy w ujęciu teoretycznym 322
20.2. Wyniki wybranych analiz empirycznych wpływu BIZ na wzrost gospodarczy 324
20.3. Ujęcie modelowe funkcji produkcji Cobba-Douglasa 327
20.3.1. Zakres i metoda badania 327
20.3.2. Model postaci podstawowej funkcji produkcji dla Polski 328
20.3.3. Model postaci podstawowej funkcji produkcji dla Czech 331
Bibliografia 334

Rozdział 21
Aktywność inwestycyjna polskich firm w Rosji i na Ukrainie - stan obecny i bariery rozwoju - Adam Michalik 337
21.1. Polskie inwestycje bezpośrednie w XXI wieku 337
21.2. Rynek rosyjski jako miejsce lokalizacji polskich BIZ 341
21.3. Ukraina jako kraj lokalizacji polskich BIZ 344
Bibliografia 350

Rozdział 22
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzania pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościo­wych w Warszawie - Rafał Morawczyński 351
22.1. Umiędzynarodowienie firm 352
22.2. Pierwsza oferta publiczna jako kontekst badania 355
22.3. Pomiar umiędzynarodowienia 358
22.4. Analiza wyników 359
Bibliografia 370

Rozdział 23
Analiza strategicznych aliansów technologicznych w sektorze biofarmaceutycznym - Łukasz Puślecki 371
23.1. Strategiczny alians technologiczny 372
23.2. Alianse technologiczne w latach 1980-2010 373
23.3. Nowe formy współpracy firm w sektorze biofarmaceutycznym 375
23.4. Współpraca firm biofarmaceutycznych z uczelniami i instytucjami naukowymi 376
Bibliografia 379

Rozdział 24
Alternatywne systemy międzynarodowego handlu papierami wartościowymi - Jan Rymarczyk 381
24.1. Rodzaje alternatywnych systemów 382
24.2. Handel algorytmiczny i handel wysokiej częstotliwości 384
Bibliografia 388

Rozdział 25
Charakterystyka oraz funkcjonowanie zagranicznych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku w 2013 roku - Paweł Siwek 389
25.1. Pojęcie i istota funduszy inwestycyjnych 389
25.2. Podział funduszy inwestycyjnych 391
25.3. Specyfika zagranicznych funduszy inwestycyjnych 393
25.4. Zagraniczne fundusze inwestycyjne jako forma pośredniej alokacji kapitału za granicą (zagraniczne inwestycje portfelowe) 395
25.5. Zagraniczne fundusze inwestycyjne na polskim rynku 397
Bibliografia 400

Rozdział 26
Wpływ różnic międzykulturowych na sukces bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przykładzie Japonii - Patryk Siwior 401
26.1. Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych 401
26.2. Rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych 402
26.3. BIZ Japonii - znaczenie dla gospodarki, kierunki 405
26.4. Zmiany kulturowe Japonii w ostatniej dekadzie wpływające na wzrost BIZ w Azji 406
Bibliografia 411

Rozdział 27
Główne obszary walutowe w gospodarce światowej - analiza z wykorzystaniem wybranych metod grupowania danych - Piotr Stanek, Jakub Janus 413
27.1. Globalna integracja walutowa: teoria i konkurencyjne propozycje 414
27.2. Metoda badawcza i dane 419
27.3. Wyniki analizy empirycznej 422
27.3.1. Grupowanie krajów ze względu na trzy kryteria klasyfikacyjne 423
27.3.2. Analiza zależności pomiędzy otrzymanymi skupieniami 428
Bibliografia 431

Rozdział 28
Przedsiębiorczość międzynarodowa jako nowy kierunek badań w obrębie teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa - Krzysztof Wach 433
28.1. Dychotomiczne pozycjonowanie przedsiębiorczości międzynarodowej 434
28.2. Ogólne modele przedsiębiorczości międzynarodowej w ujęciu klasycznym 436
28.3. Międzynarodowe nowe przedsięwzięcia (INV) 441
28.4. Koncepcje „Born Global" 442
28.5. Pozostałe nurty w szkole przedsiębiorczości międzynarodowej 444
Bibliografia 445

Rozdział 29
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej - Wojciech Zysk 447
29.1. Napływ BIZ w latach 1990-2012 450
29.2. Napływ BIZ w 2012 roku w porównaniu do 2007 (początek kryzysu na świecie) 453
29.3. Zasób BIZ i zasób BIZ per capita 454
29.4. Zasób BIZ oraz BIZ per capita w latach kryzysu 455
29.5. Zasób BIZ w relacji do PKB 455
29.6. Wartość ogłoszonych projektów typu greenfield w czasach kryzysu, czyli latach 2008-2012 456
Bibliografia 458

Spis tabel 459
Spis rysunków 463
Spis wykresów 466

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku