• Wpływ kolorów na odbiór obrazu fi lmowego – raport z badania

Raport dr Małgorzaty Bulaszewskiej jest interesującym wynikiem autorskiego projektu o charakterze eksperymentu antropologicznego wśród studentów, którzy zostali poddani oddziaływaniu barw. Poproszono ich o założenie ubrań w takim kolorze, jaki mieli analizować na spotkaniu z autorką badań. Dominujący kolor także znajdował się w sali wykładowej przez dwa kolejne tygodnie. To pozwoliło na poznanie emocji, które odczuwali uczestnicy badania, kiedy przebywali w środowisku prawie jednorodnym kolorystycznie, oraz ich wpływu na samopoczucie i zachowanie odbiorców. Raport stanowi pierwsze polskie badanie sposobów odbioru dzieła filmowego przez pryzmat analizy holistycznej, w której najważniejszą rolę odgrywa oddziaływanie koloru na nastrój odbiorcy.

Format 210x297
0
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-357-3

Streszczenie:

M. Bulaszewska, Wpływ kolorów na odbiór obrazu filmowego. Raport z badania

Niniejsza publikacja przedstawia badania realizowane w latach 2021-2023 na szerokiej wiekowo grupie polskich odbiorców obrazów filmowych. Przedstawia podejście widzów do barwy i jej symboliki w zamkniętym dziele filmowym wraz z odniesieniami do ich rozumienia w sensie społecznym i kulturowym, co często egzemplifikuje się w neologizmach stosowanych przez respondentów badania oraz generalnie w retoryce ich wypowiedzi. Odbiorcy dzieł filmowych odnoszą to, co widzieli na ekranie, do typów osobowości protagonistów w nim reprezentowanych, nastroju i emocji, jakie niesie ze sobą przekaz audiowizualny. I choć wiele aspektów badania wskazuje na utrwalony kulturowo charakter osobowości barw i ich tonacji, to zauważa się drobne różnice w tym odbiorze, wnoszone przez generację Z.

 Summary:

M.  Bulaszewska, The impact of colors on the perception of a film image

This publication represents research conducted in years 2021-2023 on a wide age group of polish cinema audience. It represents the approach of the audience to color and its symbolism in a closed body of film work along with references to their understanding in a social and cultural sense. Which often exemplifies in neologisms used by respondents of the study and in general, in the rhetoric of their statements. The audience of the film works refer what they have seen on the screen to the types of personality protagonists represented in the movie, the mood and emotions of the audiovisual message. And although many aspects of the study indicate the culturally fixed nature of the personality of colors and their tones, there are minor differences in this perception, brought by Generation Z.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku