• Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw (wyd. II) OSTATNIE EGZEMPLARZE

Książka „Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw" stanowi opis podstawowych problemów gospodarki finansowej małych przedsiębiorstw wraz z uwzględnieniem roli otoczenia makrofinansowego. Prezentowane treści odnoszą się w dużej części do praktycznych problemów finansowych jakie muszą być rozwiązywane przez właścicieli. Publikacja przedstawia problemy finansowe na poziomie podstawowym, ale stanowi także w dużej części pogłębioną analizę wybranych problemów. Zakresem opracowania objęto: - gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw, - samofinansowanie działalności inwestycyjnej, - pozyskiwanie środków pieniężnych za pomocą równoważnika odpisów amortyzacyjnych w przychodach, - możliwość wykorzystania zasad amortyzacji podatkowej w samofinansowaniu, - wykorzystanie preferencji podatkowych dla zwiększania zdolności inwestycyjnych, - politykę i ryzyko zwiększania zadłużenia długoterminowego, - wpływ polityki finansowej państwa na potencjalne decyzje małych przedsiębiorstw, -

Podtytuł Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw (wyd. II)
Autor Mariusz Nowak
Rok wydania 2018
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 154
35.00 24.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
24.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-176-0

OSTATNIE EGZEMPLARZE

 

Książka „Zarządzanie finansami małych przedsiębiorstw" stanowi opis podstawowych problemów gospodarki finansowej małych przedsiębiorstw wraz z uwzględnieniem roli otoczenia makrofinansowego. Prezentowane treści odnoszą się w dużej części do praktycznych problemów finansowych jakie muszą być rozwiązywane przez właścicieli. Publikacja przedstawia problemy finansowe na poziomie podstawowym, ale stanowi także w dużej części pogłębioną analizę wybranych problemów.

Zakresem opracowania objęto:
- gradację i specyfikę finansowania małych przedsiębiorstw,
- samofinansowanie działalności inwestycyjnej,
- pozyskiwanie środków pieniężnych za pomocą równoważnika odpisów amortyzacyjnych w przychodach,
- możliwość wykorzystania zasad amortyzacji podatkowej w samofinansowaniu,
- wykorzystanie preferencji podatkowych dla zwiększania zdolności inwestycyjnych,
- politykę i ryzyko zwiększania zadłużenia długoterminowego,
- wpływ polityki finansowej państwa na potencjalne decyzje małych przedsiębiorstw,
- problemy finansowania kredytem bankowym w warunkach negatywnych efektów rynku małego kredytu.

Książka jest szczególnie polecana studentom kierunków finansowych, właścicielom małych przedsiębiorstw oraz wszystkim osobom zajmującym się odmiennością gospodarki finansowej małych podmiotów. Może być traktowana jako samodzielny podręcznik oraz jako materiał poszerzający dla takich przedmiotów, jak: finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa oraz nauka o przedsiębiorstwie.

Wstęp 5

Rozdział 1
Specyfika ryzyka w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem 7

Rozdział 2
Uwarunkowania finansowania wzrostu małego przedsiębiorstwa 19

Rozdział 3
Gradacja finansowania wzrostu małych przedsiębiorstw 35

Rozdział 4
Samofinansowanie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw 41

Rozdział 5
Preferencje podatkowe w zarządzaniu finansami 53

Rozdział 6
Równoważnik odpisów amortyzacyjnych w przychodach 63

Rozdział 7
Podatkowe koszty uzyskania (k.u.p.) jako przedmiot zarządzania 75

Rozdział 8
Zarządzanie zadłużeniem przedsiębiorstwa 91

Rozdział 9
Wyznaczanie kosztu użycia kapitału własnego w małym i średnim przedsiębiorstwie 109

Rozdział 10
Makrofi nansowe uwarunkowania podejmowania decyzji rozwojowych 117

Rozdział 11
Bariery podażowo-popytowe na rynku małego kredytu 127

Bibliografia 149

Akiba M., Lissowska M., Polskie przedsiębiorstwa jako kredytobiorcy - spojrzenie na strategie banków z drugiej strony lustra, „Gospodarka Narodowa" Nr 4/2006, s. 61.
Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. J. Bliskiego i E. Stawasza, wyd. UŁ, Łódź 2006.
Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. J. Bilskiego, E. Stawasza, wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
Bariery w korzystaniu z usług bankowych w finansowaniu działalności małych
i średnich przedsiębiorstw, pod red. J. Bilskiego, E. Stawasza, wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
Barton S.L., Matthews C.H., Small Firm Financing, Implications from a Strategic Management Perspective, Journal of Small Business Management, 27(1)/1989.
Baumol W., Enterpreneurship in Economic Theory, „The American Economic Review", 1968.
Bielawska A., Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka., US w Szczecinie, Szczecin 2000.
Bielawska A., Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw
i małych przedsiębiorstw, w: pod red. T. Łuczka, Małe i średnie przedsiębiorstwa - szkice
o współczesnej przedsiębiorczości, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
Bielawska A., Finansowanie procesu powstawania przedsiębiorstwa, w: Problemy finansów przedsiębiorstwa w teorii i praktyce, pod red. J. Ickiewicz, SGH, Warszawa 2004.
Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia T.(CCXVII) 143, wyd. US, Sczecin 1993.
Bielawska A., Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia T. (CCXVII) 143, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
Bielawska A., Polityka podziału zysku i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw,
w: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, pod red. K. Znaniecka, wyd. AE w Katowicach, Katowice 2002, t II.
Bielawska A., Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 7.2000.
Bielawska A., Wyjaśnienie trudności nowo powstających przedsiębiorstw w dostępie do kredytów jako przejaw realizacji teorii asymetrii informacji, w: pod red. A. Bielawska, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, ROZPRAWY I STUDIA, (DCXLV) 571, US, Szczecin 2005.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996.
Bothorel E. (red.) Financements de proximitie, Editions Charles Leopolds Mayer, Paris 1999.
Cressy R., Oloffson C., European SME Financing. An Overview, Small Business Economics 9, Kluwer Academic Publishers, 1997.
Czekaj J., Podatki w Polsce na tle krajów OECD, „Nasz Rynek Kapitałowy", Nr 4/2002.
Czekaj J., Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej, w: red. J.Czekaj, Nauki finansowe wobec współczesnych problemów polskiej gospodarki. Rynki finansowe. Tom IV, wyd. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
Diehl H., Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001, s. 25.
Dobija M., Ewolucja koncepcji rachunkowości, kapitału i pieniądza, w: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, pod red. S. Sojak, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2003.
Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 2002.
Dynowska J., Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w małych przedsiębiorstwach,
w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, ZN nr 427, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006, s. 131.
Dziedziczak I., Uwagi do zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Tom V, Finanse przedsiębiorstw, pod red. E. Czerwińska, E. Denek, A. Janc, T. Sangowski, J. Sobiech, wyd. Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań 2000.
Engelhardt J., Ocena i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw na podstawie wskaźników syntetycznych, wyd. US w Szczecinie, Szczecin 2001.
European Commision, Microcredit for small businesses and business creation: bridging
a market gap, 2003.
Fazlagić A., Kapitał niematerialny, Bank i Kredyt, marzec 2001.
Fedele G., Le guide de la creation d'enterprise, L'Etudiant, Paris 1998.
Fedorowicza Z., Kierczyńskiego T., Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
Finanse przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. J. Szczepańskiego i L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
Flejterski S., Kapitał w „starej" i nowej gospodarce". W poszukiwaniu dźwigni wzrostu
i rozwoju w Polsce., w: pod red. G. W. Kołodko, M. Piątkowski, „Nowa gospodarka" i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach posocjalistycznych, wyd. WSZiP im.
L. Koźmińskiego, Warszawa 2002.
Gaweł A., Bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, „Przegląd Organizacji", nr 5/2005.
Głodek Z., Związki między odpisami amortyzacyjnymi a samofinansowaniem inwestycji
w przedsiębiorstwie, w: Wybrane zagadnienia z finansów sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Nr 339, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
Głodek Z., Związki między odpisami amortyzacyjnymi a samofinansowaniem inwestycji
w przedsiębiorstwie, w: Wybrane zagadnienia z finansów sektora przedsiębiorstw, sektora publicznego oraz rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Nr 339, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
Gos W., Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Rozprawy i Studia T. (CDLXXIII) 399, US w Szczecinie, Szczecin 2001.
Gruszka B., Rola kredytu w finansowaniu nowo powstałych podmiotów gospodarujących
i wprowadzających nowe technologie, w: pod. Red. G. Rytlewska, Bankowość detaliczna, PWE, Warszawa 2005.
Grzybowski W., Ryzyko i sukcesy, UMCS, Lublin 1996.
Grzybowski W., Teoria gospodarowania w warunkach niepewności w zarysie, Lublin 1974.
Higgins C.R., Analysis for Financial Management, Irvin, Homewood 1992.
Iwin J., Podatkowa tarcza amortyzacyjna a wartość inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Rozprawy i Studia T. (DXXXIV) 460, Szczecin 2003.
Jajuga K., Ryzyko instytucji finansowych - uwagi o nowych tendencjach w zakresie pomiaru
i zarządzania. Część II. Rynki finansowe. Finanse przedsiębiorstw. Materiały na Konferencję Katedr Finansów pt. „Finanse i bankowość - dźwiganie wzrostu gospodarczego.", Szczecin - Międzyzdroje 1998.
Jansen M.C., Meckling W.M., Theory of the firm: managerial behavior, agency cost and ownership structure, "Journal Of Financial Economics" 1976, nr 3.
Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
Kamela - Sowińska A., Od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej, w: pod red.
A. Kameli - Sowińskiej, Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
Karpińska - Mizielińska W., Smuga T., Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, „Gospodarka Narodowa", 11-12/2003.
Kołodko G.W., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości., wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
Kołodko G.W., Wędrujący świat, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
Kurczewska A., Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce francuskiej, w: pod red. B. Mikołajczyk, Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw
z uwzględnieniem sektora MSP, Difin, Warszawa 2006.
Leven A., NextStage Private Equity, Capital needs in French SMEs, Strategic investment opportunities in companies in the 5 to 100 milion euro revenue range, March 2003.
Levin R.I, Travis V.R, Small company finance: what the book s don't say, Harvard Business Review, Nov-Dec./1987.
Łuczka T., Dyskryminacja kredytowa małego i średniego przedsiębiorstwa prywatnego
w gospodarce rynkowej, „Gospodarka Narodowa", 1996, nr 5.
Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro-
i makroekonomiczne., PWN, Warszawa - Poznań 2001.
Marcinek K., Ryzyko projektów inwestycyjnych, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
Martyniuk T., Amortyzacja a rozwój przedsiębiorstwa, w: Prace Instytutu Ekonomiki
i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 378, Szczecin 2004.
Martyniuk T., Polityka amortyzacyjna w strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
Michalski G., Czynniki kształtujące koszt kapitału obcego w małym przedsiębiorstwie, ZN US, Ekonomiczne problemy usług nr 2, Nr 427, 2006.
Mikołajczyk B., Finansowanie długiem małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej, w: Współczesne problemy badawcze finansów, Problemy zarządzania, finansów
i marketingu nr 11, ZN Nr 451, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
Mikołajczyk B., Kurczewska A., Misja i działalność banku rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw we Francji, „Bank i Kredyt" nr 5, 2004.
Modzelewski W., Kilka refleksji o przyczynach obecnego kryzysu systemu podatkowego, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" nr 6/2010.
Modzelewski W., Pięć głównych zabobonów podatkowych, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" nr 4/2012.
Modzelewski W., Polityka podatkowa sprzed dwudziestu lat, „Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych" nr 9/2010.
Modzelewski W., Sześć grzechów podatkowych, „Wprost" z 9-16 sierpnia 2009.
Moyer Ch.R., McGuigan J.R., Kretlow W.J., Contemporary Financial Management, West Publishing Company, St Paul 1992.
Myers S.C., Majful N., Corporate financing and investment when firms have information that investors do not have, „Journal of Financial Economics" 1984, nr 12.
Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, wyd. AJG i OPO, Bydgoszcz 2003.
Nahotko S., Stymulatory ekonomiczne procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, wyd. AJG i OPO, Bydgoszcz 2003.
Neneman J., Piwowarski R., W poszukiwaniu modelu systemu podatkowego dla Polski, referat na seminarium BRE-CASE, Warszawa 22.09.2003.
Nesteruk J., Muliński K., Analiza strategiczna polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw na tle rynku Unii Europejskiej, w: pod red. P. Bartkowiak, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria i praktyka., wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2005.
Oelschlager K., Das Finanzierungsverhalten in der Klein- und Mittelindustrie. Eine epirische Analyse, Koln 1971.
Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź Bałuty z dnia 26 marca 2008 r.
(Nr I USB II/423/3/06).
Pismo Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z dnia 22 lutego 2006 r.
(Nr OG/005/7/PDI/415-3/2006).
Revenue Statistics of OECD Member Countries 1965-1980, OECD, Paris 1981.
Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
Rumiński R., Próba zdefiniowania efektywności współpracy kredytowej banków
z przedsiębiorstwami, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 458, Szczecin 2007.
Sargent, J.E. Young, The entrepreneurial search for capital : a behavioural science perspective, Entrepreneurship & Regional Development, No. 3/1991.
Schli H., Funkcje kredytu w rozwoju gospodarczym kraju i regionu, w: pod red.
W. Kosiedowski, Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego
i lokalnego, wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2002.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1997.
Sikorski J., Małe i średnie przedsiębiorstwa a banki, w: pod red. J. Sikorski, Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
Siudak M., Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
Siuta B., Wybrane makroekonomiczne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: pod red. P. Bartkowiak, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Teoria
i praktyka., wyd. PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2005.
Stiglitz J.E., Finanzwissenschaft, Munchen-Wien-Oldenburg 1989, cyt za: T. Łuczka, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne., PWN, Warszawa - Poznań 2001.
Stotsky J.G., Ley E., Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers In Developing Countries, World Development, 2002, Vol. 30, No. 9.
Szczęsna A., Ryzyko i mechanizm dźwigni w działalności przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, US, Szczecin 2000.
Szczęsny W., Stopa dyskontowa na rynku uniwersalnym, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyn, W. Szczęsny, Difin, Warszawa 2004.
Szczygielska B., Zastosowanie kapitału wysokiego ryzyka, w: Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa, pr.zb. pod red. J. Jerschiny, IBRiOP CEM i ZSGiEIS U.J., Kraków 1996.
Szelągowska A., Kredyty bankowe w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorców,
w: pod red. I. Pruchnicka - Grabias, A. Szelągowska, Finansowanie działalności gospodarczej
w Polsce. Wybrane aspekty., wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
Szlęzak-Matusewicz J., Możliwość ograniczenia ryzyka podatkowego w Polsce, O ład podatkowy w Polsce, pod red. J. Ostaszewski, wyd. SGH, Warszawa 2007.
Tarasiuk W., Kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw - perspektywa banku,
w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. E. Orechwy - Maliszewskiej i A. Kopczuka, wyd. WSFiZ w Białymstoku, Białystok 2003.
Teisman B., Briker K., Handbuch Praktische Betriebswirtschaft, Berlin 1999.
Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, pod red. A. Wąsiewicz, Brandta, Bydgoszcz 1994, t. II.
Venture capital - szansą dla przedsiębiorczych, Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
Waniak-Michalak H., Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 1997.
Wersalski M., Amortyzacja jako instytucja prawa finansowego, Studia Juridica Uniwersytetu Warszawskiego, cz.III, Warszawa 1975.
Węcławski J., Kompozycja instrumentów finansowania wzrostu przedsiębiorstw, w: pod red.
B. Filipiak, J. Węcławski, Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki, Difin, Warszawa 2007.
Węcławski J., Problemy oceny małych przedsiębiorstw w procesie finansowania zewnętrznym kapitałem własnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", Numer specjalny, 5/2006.
Willet A.H., The Economic Theory of Risk Insurance, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
Wohe G. Bilstein J., Grundzuge der Unternehmensfinanzierung, Verlag Vahlen, Munchen 1994.
Wypych M., Przeżywalność polskich mikroprzedsiębiorstw w pierwszych latach działalności, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr specjalny 2007.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (sygn. akt I SA/Wr 515/99).
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 stycznia 1999 r. (sygn. akt I SA/Lu 971/97).
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2009 r. (sygn. akt I SA /Bd 321/09).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku