• Zarządzanie motywacją ekspertów - na przykładzie specjalistów z branży IT

W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swoim kompetencjom oraz kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak w pełni możliwe było wykorzystanie ich potencjału, niezbędne jest nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i doświadczenia w zakresie (dość specyficznego) zarządzania tym kapitałem, ze szczególnym uwzględnieniem budowania efektywnych systemów motywacji. Niniejsza publikacja - napisana przez praktyka, który wiele lat pracował zarówno jako „szeregowy" specjalista, jak i menedżer kierujący zespołami lub wydziałami informatycznymi - omawia tę niezwykle ważną problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnik nabywając wiedzę na temat specyfiki środowiska wysokiej klasy specjalistów, postaw osób z tej grupy zawodowej oraz czynników i aspektów, które je motywują lub demotywują, zbuduje bazę, na podstawie której będzie w stanie skonstruować system motywa

Podtytuł Zarządzanie motywacją ekspertów - na przykładzie specjalistów z branży IT
Autor Leszek Maziarz
Rok wydania 2016
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 172
45.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-878-3
W XXI wieku najcenniejszym kapitałem niemal każdej organizacji stali się wysokiej klasy fachowcy, którzy dzięki swoim kompetencjom oraz kreatywności stanowią kluczowy czynnik budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak w pełni możliwe było wykorzystanie ich potencjału, niezbędne jest nabycie przez kadrę menedżerską wiedzy i doświadczenia w zakresie (dość specyficznego) zarządzania tym kapitałem, ze szczególnym uwzględnieniem budowania efektywnych systemów motywacji.

Niniejsza publikacja - napisana przez praktyka, który wiele lat pracował zarówno jako „szeregowy" specjalista, jak i menedżer kierujący zespołami lub wydziałami informatycznymi - omawia tę niezwykle ważną problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Czytelnik nabywając wiedzę na temat specyfiki środowiska wysokiej klasy specjalistów, postaw osób z tej grupy zawodowej oraz czynników i aspektów, które je motywują lub demotywują, zbuduje bazę, na podstawie której będzie w stanie skonstruować system motywacji najlepiej odpowiadający specyfice jego organizacji.

Książka ma charakter uniwersalny i może być interesującą lekturą dla wszystkich osób zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zarządzania ludźmi.

Wstęp 7

Rozdział 1
Motywacja i motywowanie 9
1.1. Pojęcie motywacji i motywowania w zarządzaniu 9
1.1.1 Motywacja 9
1.1.2 Pragnienia, motywy i bodźce 14
1.1.3. Motywowanie 20
1.2. Przegląd najważniejszych teorii motywowania 21
1.2.1. Wprowadzenie 21
1.2.2. Wczesne teorie motywowania 23
1.2.3. Teorie treści 24
1.2.4. Teorie procesu 36
1.2.5. Teorie wzmocnień 45
1.3. Systemy motywacyjne 52

Rozdział 2
Pracownicy wiedzy 57
2.1. Zasoby ludzkie w organizacji 57
2.1.1. Wprowadzenie 57
2.1.2. Ewolucja polityki personalnej 59
2.1.3. Pojęcie zasobów ludzkich 64
2.1.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi 67
2.1.5. Modelowe ujęcie zarządzania zasobami ludzkimi 72
2.2. Kapitał intelektualny w organizacji 75
2.2.1. Kapitał ludzki 75
2.2.2. Pojęcie kapitału intelektualnego 77
2.2.3. Struktura kapitału intelektualnego 82
2.2.4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym 85
2.3. Wiedza w organizacji 88
2.3.1. Definicja wiedzy 88
2.3.2. Zarządzanie wiedzą 94
2.4. Zarządzanie pracownikami wiedzy 101
2.4.1. Pojęcie pracownika wiedzy 101
2.4.2. Specyfika zarządzania pracownikami wiedzy 112
2.4.3. Motywowanie pracowników wiedzy 119
Rozdział 3

Motywowanie ekspertów z branży IT 129
3.1. Specyfika informatyków jako pracowników wiedzy 129
3.1.1. Pojęcie pracownika IT (informatyka) 129
3.1.2. Informatycy a inni pracownicy wiedzy 133
3.2. Postawy zawodowe i społeczne specjalistów z branży IT 136
3.3. Motywowanie specjalistów z branży IT 141
3.3.1. Czynniki motywujące i demotywujące informatyków 141
3.3.2. Praktyczne aspekty motywowania ekspertów IT 148

Zakończenie 161
Spis rysunków 163
Spis tabel 165
Bibliografia 167

Adair J., Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000.
Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - Kreator - Inspirator, Wydawnictwo AKADE, Katowice 2000.
Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2007.
Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000.
Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
Bogdanienko J., Kuzel M., Sobczak I. (red.), Uwarunkowania budowania konkurencyjności przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
Bombiak E., Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa - teoria i praktyka, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", Nr 96/2013.
Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
Borkowska S. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.
Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
Bratnicki M., Strużyna J., Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
Ćwik B., Telep J., Motywowanie jako podstawowy element zarządzania organizacją, Warszawa 2005.
Davenport T., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2007.
Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. UŁ, Łódź 2002.
Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
Fitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H., Beck, Warszawa 2002.
Franken R.E., Psychologia motywacji, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
Fryczyńska M., Pracownicy wiedzy - nowe wyzwanie zarządzania organizacjami, dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 1/2003.
Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004.
Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników. Systemy-Techniki-Praktyka, PWE, Warszawa 1999.
Golnau W. (red.), Kalinowski M., Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2012.
Griffin W.R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
Gruszyńska-Malec G., Wynagrodzenie w strategii przedsiębiorstwa. Modele, zasady, warunkowania, Prace Naukowe AE, Katowice 2001.
Harasim W. (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
Hilgard E.R., Wprowadzenie do psychologii, KiW, Warszawa 1976.
Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P., Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin 2011.
Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006
Jasiński L.J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo KeyText, Warszawa 2009.
Jemielniak D., Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji HIGH-TECH, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Jemielniak D., Koźmiński A., Zarządzanie wiedzą, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2011.
Juchnowicz M. (red.), Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2003.
Juchnowicz M. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, PWE, Warszawa 2014.
Karaś R., Teorie motywacji w zarządzaniu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
Kieżun W., W stronę antyutopii, „Przegląd Organizacji" 2003, nr 2.
Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.
Kopertyńska M.W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009.
Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1994.
Koścież E., Z teorii bodźców ekonomicznych, PWN, Warszawa 1983.
Kozioł L., Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne, PWN, Kraków 2002.
Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2000.
Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.
Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
Kożuch B., Zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2006.
Kumaniecki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1984.
Lipka A., Strategie personalne, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Listwan T.(red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Lubrańska A., Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia i zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
Marek S., Białasiewicz M., Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, PWE, Warszawa 2008.
Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), Foresight kard nowoczesnej gospodarki, Warszawa 2009.
Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
Mikołajczyk Z., Zarządzanie procesem zmian w organizacjach, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego, Katowice 2003.
Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002.
Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, „Przegląd Organizacji", 2003, nr 1.
Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
Obuchowski K., Psychologia dążeń ludzkich, PWN, Warszawa 1983.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, W.A. Żak, Warszawa 2004.
Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2001.
Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2011.
Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998.
Pink D., Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie-Procesy-Metody, PWE, Warszawa 2007.
Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków 1998.
Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2004.
Quinn R., Faerman E., Thompson M.P., McTGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Reykowski J., Teoria motywacji a zarządzanie, PWE, Warszawa 1979.
Reykowski J., Z zagadnień psychologii motywacji, PWN, Warszawa 1970.
Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
Rosiński J., Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
Schermerhorn R.J., Zarządzanie, PWE, Warszawa 2008.
Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, PWN Warszawa 2006.
Sikora J., Motywowanie pracowników, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000.
Sikorski Cz., Motywacja jako wymiana - modele relacji między pracownikami a organizacją, Difin, Warszawa 2004.
Skrzypek E., Wpływ zarządzania wiedzą na jakość, „Problemy jakości" 1999, nr 11.
Skrzypek E., Sokół A. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
Skrzypek E. (red.), Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa. Future 2002, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.
Stalewski T., Ziobro E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi - zagadnienia wybrane, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
Staniewski M.W., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2008.
Strojny M., Teoria i praktyka zarządzania wiedzą, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2000, nr 10.
Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006.
Sułkowski Ł., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent", Łódź 2011.
Szałkowski A. (red.), Rozwój kapitału intelektualnego współczesnej organizacji, WAE, Kraków 2005.
Szałkowski A. (red.), Wprowadzenie do zarządzania personelem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Szczupaczyński J., Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 1998.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1981.
Tiwana A., Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. E-biznes i zastosowania CRM, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2003.
Tkaczyk P., Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, Gliwice 2012.
Trajer J., Paszek A., Iwan S., Zarządzanie wiedzą, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Ujwary-Glik A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Wach T., Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej, Warszawa 1997.
Woźniak J., Współczesne systemy motywacyjne, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
Woźniak M.G. (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007.
Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.
Zawadzki J., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, PWSZ, Kalisz 2007.
Zbiegień-Maciąg L., Współczesne tendencje motywowania do pracy, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1993/10.
Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1983.
Netografia
Angowski M., Motywowanie, http://www.studium.agrobiznesu.up.lublin.pl/images/materialy/8_oiz_motywowanie.pdf
Balewski B., Funkcje i rola motywowania. Współczesne koncepcje motywacji, http://www.balewski.pl/media_f_450/file/584_pl_motywowanie_j.pdf
Bielewicz A., Paradoksy motywacji, http://www.computerworld.pl/news/315571/Paradoksy.motywacji.html
Beyer K., Kapitał intelektualny jako podstawa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 25, Uniwersytet Szczeciński, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip25-2012/SiP-25-241.pdf
Brak demotywacji to nie motywacja, Procognita: Szkolenia Agile i Lean, Doradztwo i Coaching, http://procognita.pl/zasoby/artykuly/czytaj/artykul/brak-demotywacji-to-nie-motywacja-104/
Bukowska J., Jak (de)motywować profesjonalistów? http://www.thecoach.pl/pdf/inspire_de-motywacja.pdf, [dostęp: 2015-06-22].
Chabik J., Od bezpieczeństwa do samorealizacji, http://www.computerworld.pl/news/387247/Od.bezpieczenstwa.do.samorealizacji.html
Chodorowski S., McGregor D., Teoria X & Teoria Y: między autokratyzmem a demokracją, Opole 2008, http://chodorowski.eu/PDF/maad.pdf
Drążkiewicz J., Wprowadzenie do ekonomii, http://wycieczkiznami.pl/panel-edukacyjny/14,wprowadzenie-do-ekonomii
Encyklopedia Pojęć HR, hasło „zarządzanie przez partycypację", http://hrc.pl/index.php?dzid=38&did=55&part=3
Gajdzik B., Pracownik wiedzy inicjatorem zmian w przedsiębiorstwie, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2012/p082.pdf
Harasim W., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012, http://wsp.pl/file/1057_726863718.pdf
Hays Polska, Raport płacowy 2015. Trendy na rynku pracy, http://kariera.kozminski.edu.pl/fileadmin/kariera.kozminski.edu.pl/Raporty/raport_placowy2015_s.pdf
Heidtman J., Jak zarządzać pracownikami wiedzy: 3 wskazówki dla liderów, http://blogi.hbrp.pl/blog-biznesowy/jak-zarzadzac-pracownikami-wiedzy-3-wskazowki-dla-liderow/
Jemielniak D., W obronie biurokracji, „Master of Business Administration", 2/2010 (103), http://crow.kozminski.edu.pl/papers/w%20obronie%20biurokracji.pdf
Kowalski T., Pojęcie i cechy pracownika wiedzy, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38452/013.pdf, s. 310, [dostęp: 2015-06-12].
Leśniewski M.A., Kapitał intelektualny w rozwoju organizacji. Wybrane aspekty teoretycznej analizy problemu. Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae, Roj 15, Nr 2/2011, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/236_1_le_niewski.pdf
Ludwikowska M., Błędy popełniane w systemie motywacji pracowników, Zarządzanie XXXIX, Zeszyt 407, Toruń 2012, https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/675/AUNC_ZARZ.2012.011,Ludwikowska.pdf?sequence=1
Łysik K., Zarządzanie pracownikami wiedzy, http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl/files/46/597/knob-3-2011-lysik.pdf
Maślanka D. Zarządzanie pracownikami wiedzy - wyzwanie dla współczesnej organizacji, E-mentor nr 1 (43)/2012, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/907
Mazurkiewicz A., Motywowanie pracowników utalentowanych jako czynnik sukcesu w okresie kryzysu gospodarczego, http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_2_19.pdf
Mazurkiewicz A., Znaczenie zarządzania wiedzą dla organizacji, http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt7/37_Mazurkiewicz.pdf
Mierzejewska B., Kowalczyk K, Motywowanie w zarządzaniu wiedzą, E-mentor nr 2 (9) / 2005, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/9/id/142
Mika M., Motywowanie pracowników w branży IT, http://it-manager.pl/motywowanie-pracowniko-w-branzy-it/
Nesterowicz A., Jak zadowolić młodego informatyka, http://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,jak-zadowolic-mlodego-informatyka-,wia5-3266-5598.html
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, http://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/informatycy-zarabiaja-kokosy-nawet-pracownik-dzialu-badania-i-rozwoj-nie-moze-na-tyle-liczyc,24209.html
Pobrotyn A., Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Acta ScientificaAcademiaeOstroviensis, http://zn.wsbip.edu.pl/wydania/zeszyt1/sekcjaA/7.pdf
Raport „Barometr Satysfakcji Pracowników", http://www.wiedzadlafirm.pl/system/attachments/15/original/Satysfakcja_pracownikow_I_2010_raport_koncowy.pdf?1273696094
Rutkowski M., Pragnienia jako motywy, http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article88
Sabbatical - urlop dla profesjonalistów, infor.pl -największy polski portal dla księgowych, http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/motywowanie/677481,Sabbatical-urlop-dla-profesjonalistow.html
Słownik HR, hasło „zasoby ludzkie", http://www.hrk.pl/pl/home/slowniki/slownik_hr/zasoby_ludzkie.aspx
Słownik języka polskiego PWN, hasło „motywacja", http://sjp.pwn.pl/slowniki/motywacja.html
Słownik języka polskiego PWN, hasło „bodziec", http://sjp.pwn.pl/sjp/bodziec;2445465.html
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego, hasło „motyw", http://www.slownik-online.pl/kopalinski/8ADB032322899755C12565DF0037B1DF.php
Sopińska A. Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, E-mentor nr 1(14) / 2006, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/14/id/275
Szymańska M., Wolski K., Praca z domu - ułatwienie dla leniwego pracownika czy nowa strategia w zarządzaniu?, http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.343/wpis.662
Tabor J., Programy rozwojowe - jak kształcić talenty w organizacjach, e-Mentor Nr 5 (27) / 2008, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/27/id/599
Vademecum Zarządzania Organizacjami, hasło „złote kołnierzyki", http://www.governica.com/Z%C5%82ote_ko%C5%82nierzyki
Wicha A., Specyfika motywowania w IT, http://it-manager.pl/specyfika-motywowania-w-it/
Wierzbicki M., Glaser H.V., Radość i satysfakcja, http://www.computerworld.pl/news/349088_0/Radosc.i.satysfakcja.html
Zięba K., Nielojalność pracowników wiedzy wobec zatrudniających ich organizacji - ujęcie synektyczne, http://kwartalnik.com.pl/wp-content/uploads/2014/10/23_Katarzyna_Zieba_1232012.pdf

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku