• Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych (wyd. II)

Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych” jest rozwinięciem i kontynuacją badań przybliżających możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 7. Przybliżono możliwości wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz w predykcji ich upadłości. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z analizą kształtowania się mierników wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych wśród podmiotów gospodarczych notowanych na GPW w Warszawie. Znakomita lektura dla pracowników naukowych, praktyków - finansistów i księgowych, zaawansowanych w finansach studentów oraz dziennikarzy gospodarczych i polityków.

Podtytuł Analiza i ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych (wyd. II)
Autor Tomasz Maślanka, Iwona Mazur-Maślanka
Rok wydania 2022
Dodruk 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 244
69.00 48.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
48.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-621-5

Niniejsza publikacja jest rozwinięciem i kontynuacją badań przybliżających możliwości wykorzystania rachunku przepływów pieniężnych w analizie sytuacji finansowej jednostek gospodarczych oraz w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

W opracowaniu zaprezentowano budowę rachunku przepływów pieniężnych w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1 oraz w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości Nr 7. Przybliżono możliwości wykorzystania cash flow w analizie i ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz w predykcji ich upadłości. Rozważania teoretyczne zostały skonfrontowane z analizą kształtowania się mierników wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych wśród podmiotów gospodarczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


„Sądzę, że praca, po opublikowaniu będzie znakomitą lekturą zarówno dla naukowców zajmujących się finansami przedsiębiorstw, praktyków - finansistów i księgowych, jak również dla zaawansowanych w finansach studentów, dziennikarzy gospodarczych, a nawet niektórych polityków gospodarczych".
Z recenzji prof. dr. hab. Sławomira Bukowskiego - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wstęp 9

Rozdział 1
Budowa rachunku przepływów pieniężnych w świetle standardów rachunkowości 15
1.1. Miejsce rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdawczości finansowej 15
1.2. Podstawowe pojęcia związane z rachunkiem przepływów pieniężnych 21
1.3. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych 28
1.4. Metoda pośrednia prezentowania przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej 36

Rozdział 2
Wstępna analiza rachunku przepływów pieniężnych 45
2.1. Memoriałowe i kasowe ujęcie procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie 45
2.2. Podstawowe pojęcia związane z wykorzystaniem przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa 52
2.3. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych w podmiotach gospodarczych 58
2.4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności 65

Rozdział 3
Przepływy pieniężne w analizie wskaźnikowej 77
3.1. Wybrane wskaźniki wykorzystujące rachunek przepływów pieniężnych 77
3.2. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej 87
3.3. Analiza i ocena kasowych stóp zwrotu z działalności 96
3.4. Ocena zdolności obsługi zobowiązań z wykorzystaniem cash flow 104

Rozdział 4
Przepływy pieniężne w podmiotach zagrożonych upadłością 111
4.1. Sygnały świadczące o zagrożeniu kontynuacji działalności 111
4.2. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w przewidywaniu upadłości - wybrane badania światowe 115
4.3. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w przewidywaniu upadłości w gospodarce polskiej 125

Rozdział 5
Analiza wstępna spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych 131
5.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 131
5.2. Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych 132
5.3. Ocena spółek notowanych na GPW w Warszawie z wykorzystaniem sald z poszczególnych rodzajów działalności 140

Rozdział 6
Ocena płynności, rentowności oraz zadłużenia podmiotów notowanych na GPW w Warszawie przez pryzmat cash flow 149
6.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 149
6.2. Analiza i ocena płynności z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych 152
6.3. Analiza i ocena rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym 158
6.4. Analiza i ocena zadłużenia poprzez pryzmat strumieni pieniężnych podmiotów notowanych na GPW w Warszawie 164

Rozdział 7
Kształtowanie się przepływów pieniężnych w podmiotach zagrożonych upadłością notowanych na GPW w Warszawie 171
7.1. Próba badawcza i zastosowane metody badawcze 171
7.2. Wybrane narzędzia analityczne wykorzystujące rachunek przepływów pieniężnych w podmiotach zagrożonych upadłością 179
7.3. Ocena zdolności predykcyjnych wybranych narzędzi analitycznych wykorzystujących rachunek przepływów pieniężnych 192

Zakończenie 205
Bibliografia 209
Spis tabel 219

Tomasz Maślanka - doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, pracownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Zainteresowania naukowe Autora koncentrują się wokół zagadnień związanych z pomiarem i oceną płynności finansowej, weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych oraz możliwości wykorzystania w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw rachunku przepływów pieniężnych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz przewidywania upadłości jednostek gospodarczych.

Iwona Mazur-Maślanka - biegły rewident, pracownik Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe Autorki koncentrują się wokół problematyki budowy i badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz weryfikacji zagrożenia kontynuacji działalności podmiotów gospodarczych. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu rewizji finansowej oraz analizy sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych.

Recenzja: Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Ahmad A.R., Azhar Z., Wan-Abu-Bakar W.A. [2010], Cash-Flow Ratios as Predictors of Corporate Failure, 2010 IEEE Symposium on Industrial Electronics and Applications (ISIEA), pp. 255-258.
Altman E. [1973], Predicting Railroad Bankruptcies in America, Bell Journal of Economics and Management Science, Spring, Vol. 4, No. 1. pp. 184-211.
Andrzejewski M., Maślanka T. [2015], Procedures of an audit in the prospective verification of the going-concern principle, [w:] IFRS: Global rules & local use, proceedings of the 3rd international scientific conference Prague, October 8-9, Anglo-American University, Prague - Czech Republic, p. 49-59.
Andrzejewski M., Maślanka T., Mazur-Maślanka I. [2016], International Financial Reporting Standards (IFRS) and an issue of comparability of assessments of financial standing of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange made by the auditors in the reports on the audit of the financial statements, [in:] IFRS: Global rules & local use, proceedings of the 4rd international scientific conference, Prague, September 30, Anglo-American University, Prague - Czech Republic, pp. 56-65.
Andrzejewski M., Mazur-Maślanka I. [2017], Memoriałowe a kasowe stopy zwrotu na podstawie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na GPW w Warszawie, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 345, s. 7-20.
Antonowicz P. [2015], Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria - praktyka gospodarcza - studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Austin L., Bradbury M. [1995], The Accuracy of Cash Flow Estimation Procedures, Accounting and Finance, 1995, Vol. 35 (1), pp. 73-86.
Aziz M., Dar H. [2006], Predicting corporate bankruptcy - where we stand?, Corporate Governance Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 18-33.
Back B., Laitinen T., Sere K., van Wezel M. [1996], Choosing Bankruptcy Predictors Using Discriminant Analysis, Logit Analysis, and Genetic Algorithms, Technical Report, No. 40, pp. 1-18.
Beaver W. H. [1966], Financial Ratios as Predictors of Failure, Journal of Accounting Research Vol. 4, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, pp. 71-111.
Bednarski L. [1999], Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Bereźnicka J., Franc-Dąbrowska J. [2008], Przepływy pieniężne według Krajowego Standardu Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości - studium porównawcze, Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 66, s. 183-194.
Białas K. [2017], Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Finanse i Prawo Finansowe Nr 1(13), s. 7-20.
Bieniasz A., Gołaś Z. [2006], Istota i zróżnicowanie płynności finansowej gospodarstw rolnych, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CCCLXXVII, s. 21-41.
Blum M. [1974], Failing Company Discriminant Analysis, Journal of Accounting Research, Vol. 12, No. 1, Spring, pp. 1-25.
Bowen R., Burgstahler D., Daley L. [1987], The Incremental Information Content of Accrual versus Cash Flows, "The Accounting Review", No. 4, s. 723-747.
Bowen, R., Burgstahler D., Daley L. [1986], Evidence on the Relationships between Earnings and Various Measures of Cash Flow, Accounting Review Vol. 61, No. 4, s. 713-725.
Carlslaw Ch.A., Mills J.R. [1991], Developing Ratios for Effective Cash Flow Statement Analysis, Journal of Accountancy, November, s. 63-70.
Casey C., Bartczak N. [1984], Cash Flow - it's not a Bottom Line, Harvard Business Review, July/August, s. 60-66.
Casey C., Bartczak N. [1985], Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Same Extensions, Journal of Accounting Research Vol. 1, No. 23, s. 384-401.
Copeland T., Koller T., Murrin J. [1997], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG Press, Warszawa.
Czekaj J., Dresler Z. [2002], Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Czerwińska-Kayzer D. [2015], Płynność finansowa w przedsiębiorstwach produkujących pasze w latach 2007-2013 w kontekście przepływów pieniężnych, Zarządzanie Finansami i Rachunkowość Nr 3(3), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 59-70.
Czerwińska-Kayzer D. [2016], Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstwa w ocenie jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, s. 83-92.
Davies D. [1993], Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa-Londyn.
Deakin E.B. [1972], A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure, Research Report, Journal of Accounting Research, Vol. 10, No. 1, pp.167-179.
Dratwińska B. [1999], Rozwój sprawozdawczości finansowej w zakresie przepływu środków pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Nr 48, s. 5-15.
Dresler Z. (red.) [2014], Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Dresler Z. (red.) [2017], Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu. Badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Piotr Jurkiewicz, Warszawa.
Dudycz T. [2008], Wykorzystanie podejścia dynamicznego do pomiaru płynności finansowej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 7, s. 455-460.
Duliniec A. [2011], Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Famielec J. [2016], Zarys modelu oceny finansowej przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 2 (793), s. 60-74.
Fawzi N.S., Kamaluddin A., Sanusi Z.M. [2015], Monitoring Distressed Companies through Cash Flow Analysis, 7th International Conference on Financial Criminology 2015, United Kingdom, Procedia Economics and Finance, pp. 136-144.
Fedak Z. [1996], Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. Artykuł dyskusyjny, Rachunkowość Nr 8, s. 397-404.
Forfa M. [2009], Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 78, s. 248-260.
Fulmer J.G. Jr., Moon J.E., Gavin T.A., Ervin M.J. [1984], A Bankruptcy Classification Model For Small Firms, Journal of Commercial Bank Lending, 66(11), pp. 25-37.
Gahlon J.M., Vigeland R.L. [1988], Early Warning Signs of Bankruptcy Using Cash Flow Analysis, The Journal of Commercial Bank Lending, pp. 4-15.
Gentry J.A., Newbold P., Whitford D.T. [1985], Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components, Journal of Accounting Research Vol. 23, No. 1, pp. 146-160.
Gierusz J. [2005], Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODiDK, Gdańsk.
Gilbert L.R., Menon K., Schwartz K.B. [1990], Predicting Bankruptcy for Firms in Financial Distress, Journal of Business Finance & Accounting No. 17(1), s. 161-171.
Gołaś Z., Witczyk A. [2009], Analiza płynności finansowej na przykładzie branży cukierniczej, Journal of Agribusiness and Rural Development 4(14), s. 49-57.
Gołaś Z., Witczyk A. [2010], Pojęcie i metody oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, Journal of Agribusiness and Rural Development 1(15), s. 81-95.
Goldman K., Zimnicki T. [2017], Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w badaniu zagrożenia kontynuacji działalności spółek notowanych na NewConnect, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 478, s. 195-205.
Gołębiowski G., Szczepankowski P. [2007], Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
Gombola M., Haskins M., Ketz J., Williams D. [1987], Cash Flow in Bankruptcy Prediction, Financial Management Vol. 16, No. 4, s. 55-65.
Gos W. [2011], Rachunek przepływów pieniężnych, Difin, Warszawa.
Gostomczyk B. [2013], Ryzyko utraty zdolności jednostki do kontynuowania działalności w teorii i praktyce gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 61, s. 415-417.
Gottlieb M., Lewczyński W. [1993], Cash flows, sprawozdanie z przepływów gotówki (w paktyce USA i w warunkach polskich, Instytut Przedsiębiorczości, Sopot.
Grzelak K., Karmańska A. [1996], Analiza sprawozdania z przepływów pieniężnych, Vademecum Przedsiębiorcy i Podatnika Nr 4(23), s. 30-38.
Hamrol M., Chodakowski J. [2008], Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, Badania Operacyjne i Decyzje Nr 3, s. 17-32.
Herman A., Szablewski A. (red.) [1999], Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa
Hołda A. [2000a], Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - cz. II, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 10, s. 34-37.
Hołda A. [2000b], Problematyka ustalania wartości normatywnych dla wskaźników finansowych - cz. II, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 11, s. 67-69.
Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Hołda A., Micherda B. [2007], Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa.
Hołda A., Nowak W. [2003], Oszustwa w systemie rachunkowości a ewolucja procedur badania sprawozdań finansowych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 13(69), s. 116-133.
Jackson C. [2008], Bajki w świecie biznesu - mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Jerzemowska M. [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Karbownik L. [2012], Kasowe i memoriałowe mierniki oceny bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 267, s. 79-93.
Kędzior M. [2010], Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej, [w:] B. Micherda (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin, Warszawa, s. 138-153.
Khoja R., Chipulu M., Jayasekera R. [2016], Analysing corporate insolvency in the Gulf Cooperation Council using logistic regression and multidimensional scaling, Review of Quantitative Finance and Accounting, Springer, Vol. 46(3), pp. 483-518.
Kirkham R. [2012], Liquidity Analysis Using Cash Flow Ratios and Traditional Ratios: The Telecommunications Sector in Australia, Journal of New Business Ideas & Trends 10(1), pp. 1-13.
Kiziukiewicz T, [1995], Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą wg ustawy o rachunkowości i wytycznych ministra finansów, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław.
Korol T., Prusak B. [2005], Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
Kowalak R. [2003], Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Kropsz I. [2008], Ocena struktur przepływów pieniężnych branży rolno-spożywczej na Dolnym Śląsku, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 64, s. 163-173.
Kuciński A., Byczkowska M. [2017], Płynność finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu statycznym oraz dynamicznym na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu metalowego notowanych na GPW w Warszawie, Przedsiębiorstwo & Finanse Nr. 1(16), s. 59-74.
Kuciński A., Byczkowska M. [2018], Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw na podstawie analizy rachunku przepływów pieniężnych, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 38, nr 2, s. 85-100.
Kuźniak R. [2001], Ograniczenia analizy wskaźnikowej, Rachunkowość Nr 8, s. 490-496.
Largay J.A., Stickney C.P. [1980], Cash Flows, Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy, Financial Analysts Journal, July-August, s. 51-54.
Łach K. [2017], Badanie struktury kapitału przedsiębiorstw, [w:] Dresler Z. (red.), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu. Badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Piotr Jurkiewicz, Warszawa, s. 147-218.
Łazarczyk D. [2018], Koncepcja prawdziwego i jasnego obrazu w polityce bilansowej przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Przedsiębiorstwo & Finanse nr4, s. 17-28.
Lee T. [1982], Laker Airways - The Cash Flow Truth, Accountancy, June, pp.115-116.
Łukasik G., Orliński B. [2015], Modele finansowania rozwoju a przepływy pieniężne (z uwzględnieniem spółek notowanych na NewConnect), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 848, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 116, s. 486-495.
Marchesini R., Perdue G., Bryan V. [2004], Applying Bankruptcy Prediction Models to Distressed High Yield Bond Issues, The Journal of Fixed Income Vol. 13, No. 4, pp. 50-56.
Maślanka T. [2003], Zależności między płynnością a rentownością na przykładzie spółek z branży spożywczej notowanych na GPW w Warszawie za okres 1998-2002, [w:] B. Micherda (red.), „Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 445-454.
Maślanka T. [2006], „Przepływy pieniężne w analizie przedsiębiorstw z branży budowlanej", [w:] P. Karpuś, „Finanse przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 72-81.
Maślanka T. [2007], Dylematy memoriałowego pomiaru rentowności, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa, s. 520-530.
Maślanka T. [2008], Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
Maślanka T. [2009], Wartość czy zysk - rozważania na temat głównego celu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] S. Owsiak (red.) Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. Tom III. Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała, s. 30-36.
Maślanka T. [2012], Weryfikacja skuteczności modeli predykcji bankructwa polskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Nr 12, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 199-206.
Maślanka T. [2013], Zakłócenia metodologiczne w ocenie bieżącej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance lipiec 2013 (rok 11, nr 2, cz. 2), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 255-264.
Maślanka T. [2017], Płynność finansowa sektora przedsiębiorstw, [w:] Dresler Z. (red.), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu. Badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Piotr Jurkiewicz, Warszawa, s. 59-145.
Maślanka T. [2019], Płynność finansowa determinantą zdolności kontynuacji przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa.
Maślanka T., Mazur-Maślanka I. [2018], Cash Flows in Entities Threatened with Bankruptcy - The Case of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in 2015-2017, [w:] IFRS: Global rules & local use, proceedings of the 6th international scientific conference, Prague, October 11-12, Anglo-American University, Prague - Czech Republic, s. 89-98.
Maślanka T., Mazur-Maślanka T. [2020], Analiza źródeł operacyjnych przepływów pieniężnych wśród przedsiębiorstw budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2016-2018, [w:] K. Chłapek, S. Krajewska, P. Zieniuk (red.), Ewolucja sprawozdawczości a potrzeby informacyjne interesariuszy", Difin, Warszawa, s. 144-156.
Mazurczak A., Turek-Radwan M. [2013], Skuteczność modeli predykcji bankructwa opracowanych w polskich ośrodkach naukowych, [w:] S. Wawak (red.), Metody i techniki diagnozowania w doskonaleniu organizacji, Mfiles.pl, Kraków, s. 21-30.
Mensah Y.M. [1983], The Differential Bankruptcy Predictive Ability of Specific Price Level Adjustments: Some Empirical Evidence, The Accounting Review, Vol. 58, No.2, pp. 228-246.
Messner Z. (red.) [2007], Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Michalski G. [2005], Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Micherda B. [2000], Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Nr 4, s. 129-144.
Micherda B. [2001], Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 4(60), s. 122-133.
Micherda B. [2006], Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 702, s. 5-21.
Micherda B., Szulc M. [2012], Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 12, Kraków, s. 253-268.
Mioduchowska-Jaroszewicz E. [2012], Ocena przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 56, s. 155-171.
Molo M. [2017], Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw [w:] Dresler Z. (red.), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu. Badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Piotr Jurkiewicz, Warszawa, s. 9-57.
Murty A.V.N., Misra D.P. (2004), Cash Flow Ratios as Indicators of Corporate Failure, Finance India vol. XVIII, No. 3, s. 1315-1325.
Nesterak J., Żmuda J. [2005], Statyczna a dynamiczna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa", Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie Nr 3, s. 73-90.
Nita B. [2007], Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Nowak E. [2008], Analiza sprawozdań finansowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Olszewski D. [1993], Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
Orliński B. [2013], Czynniki kształtujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, Studia Oeconomica Posnaniensia Vol. 1, No. 12 (261), s. 73-86.
Ostaszewski J. (red.) [2013], Finanse, Difin, Warszawa.
Pierzchalska W. [2014], Analiza finansowa oraz modele przewidywania upadłości jako narzędzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Finanse i Prawo Finansowe nr 1, s. 34-45.
Prędkiewicz K., Sikacz H. [2012], Ocena płynności finansowej grup kapitałowych na podstawie rachunku przepływów pieniężnych na przykładzie przemysłu metalowego, Nauki o Finansach 3(12), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 70-86.
Prusak B. [2003], Zniekształcanie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wskutek prowadzenia agresywnej księgowości, [w:] Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania przedsiębiorstwem (red. H. Różańska), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
Rappaport A. [1999], Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG Press, Warszawa.
Rogowski W.K. [1999], Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, Bank i Kredyt Nr 6, s. 56-72.
Rujoub M.A., Cook D.M., Hay L.E. [1995], Using Cash Flow Ratio to Predict Business Failure", Journal of Managerial Issues, March 22, Vol. 7, s. 75-90.
Sektorowe wskaźniki finansowe opracowane przez Komisję ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Rachunkowość.
Sharma D. [2001], The role of cash flow information in predicting corporate failure: The state of the literature, Managerial Finance Vol. 27, No. 4, pp. 3-28.
Sharma D.S., Iselin E.R. (2003), The Relative Relevance of Cash Flow and Accrual Information for Solvency Assessments: A Multi-Method Approach, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 30, (September), pp. 1115-1140.
Siemińska E. [2002], Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
Sierpińska M. [2000], Cash flow a zdolność rozwojowa spółek akcyjnych, [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Krynica, Kraków, s. 664-669.
Sierpińska M., Jachna T. [2006], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sierpińska M., Nesterak J. [1994], Kierunki wykorzystania informacji o przepływach gotówkowych w spółkach, Penetrator. Wiadomości Gospodarcze nr 12, s. 49-54.
Sierpińska M., Wędzki D. [2002], Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Skoczylas W. [1998], Nadwyżka pieniężna jako miara efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Instytutu Ekonomiki i organizacji Przedsiębiorstw Nr 36, s. 123-133.
Skoczylas W. [2000], Statyczna i dynamiczna analiza płynności finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 277, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 38, s. 165-176.
Skoczylas W. [2001], Ocena sytuacji finansowej w aspekcie cyklu życia przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 3(59), s. 143-151.
Skoczylas W. [2013], Przepływy pieniężne brutto z działalności operacyjnej w ocenie zagrożenia utraty płynności finansowej przedsiębiorstw w czasie kryzysu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 765, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61, s. 99-110.
Skoczylas W. [2015], Pomiar dokonań w zarządzaniu kapitałem obrotowym netto, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 77, s. 411-421.
Skoczylas W. [2019], Wykorzystanie analizy wskaźnikowej i dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, A. Niemiec, W. Skoczylas, Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Warszawa, s. 199-240.
Śnieżek E. [2012], Wykorzystanie relacji między elementami pieniężnymi i memoriałowymi w procesach decyzyjnych - przegląd badań empirycznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 263, s. 123-143.
Śnieżek E., Wiatr M. [2003], Prawo wyboru a kształtowanie polityki rachunkowości jednostki - rozważanie na przykładzie amortyzacji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 16(72), s. 70-91.
Śnieżek E., Wiatr M. [2011], Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych; Ujęcie sprawozdawcze i menedżerskie, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
Śnieżek E., Wiatr M. [2015], Przepływy pieniężne, Wolters Kluwer, Warszawa.
Stasiewski T. [1996], Z-score - indeks przewidywania upadku przedsiębiorstwa, Rachunkowość Nr 12, s. 628-631.
Stefański A. [2012], Analiza przepływów pieniężnych jako instrument prognozowania upadłości małych i średnich przedsiębiorstw, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska vol. XLVI, Lublin, pp. 145-155.
Stefański A. [2014], Analiza znaków przepływów pieniężnych a ocena ryzyka kredytowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 55, nr. 4, s. 79-88.
Stępień K. [2005], Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, Zeszyty Naukowe Nr 674/2005 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, s. 61-73.
Stępień K. [2012], Polityka rachunkowości jako instrument kreowania wizerunku przedsiębiorstwa w okresie kryzysu gospodarczego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 13, Kraków, s. 289-298.
Sung T.K., Chang N., Lee G. [1999], Dynamics of modeling in data mining: interpretive approach to bankruptcy prediction, Journal of Management Information Systems, Vil. 16, No. 1, pp. 63-85.
Świderek T. [1995], Prawda z rachunku przepływów, Rzeczpospolita nr 211 z dnia 12.09; Dylematy z przepływami pieniężnymi, Rzeczpospolita nr 213 z dnia 14.09; Sezonowość wpływa na przepływy, Rzeczpospolita nr 214 z dnia 15.09; Przepływy finansowe są sezonowe, Rzeczpospolita nr 218 z dnia 20.09.
Sylvestre J., Urbancic F.R. [1994], Effective methods for cash flow analysis", Healthcare Financial Management", pp. 62-70.
Szczepankiewicz E. [2013], Propozycja identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń w ocenie zasadności przyjęcia założenia kontynuacji działalności jednostki, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 73(129), s. 113-130.
Szczepankowski P. [2004], Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa. Podstawy teoretyczne, przykłady i zadania", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
Szczepankowski P. [2007], Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Szewc-Rogalska A. [2012], Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
Taffler R.J. [1984], Empirical Models for the Monitoring of UK Corporations, Journal of Banking and Finance, Vol. 8, pp.199-227.
Tokarski A., Matuszak M. [2016], Upadłość jako instytucja gospodarki rynkowej, Przedsiębiorczość-Edukacja Nr 12, „Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych", s. 199-216.
Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M. [2017], Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego", CeDeWu, Warszawa.
Veronica M.S., Anantadjaya S.PD. [2014], Bankruptcy Prediction Model: An Industrial Study in Indonesian Publicly-listed Firms During 1999-2010, Review of Integrative Business & Economics Research, Vol. 3(1), pp. 13-41.
Walczak M. [2007], Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa.
Walińska E. [2012], Kroki milowe w rozwoju polskiej regulacji rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] J. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 223-243.
Wasilewski M., Forfa M. [2013], Sytuacja finansowa gospodarstw rolniczych w ujęciu kasowym w zależności od ich wielkości ekonomicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 59, s. 331-342.
Waśniewski T., Skoczylas W. [1993], Analiza przepływów pieniężnych", Rachunkowość Nr 11, s. 390-396.
Waśniewski T., Skoczylas W. [1995], Cash flow w przedsiębiorstwie. Ustalanie i analiza, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Waśniewski T., Skoczylas W. [2002], Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Watson I. [1996], Financial Distress - The State of the Art in 1996", International Journal of Business Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 39-65.
Wąsowski W. [2002], Fałszowanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość Nr 11, s. 2-7.
Wędzki D. [2002], Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Wędzki D. [2003], Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 19(75), s. 103-119.
Wędzki D. [2008], Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa. Przegląd literatury, Badania Operacyjne i Decyzje Nr 2, s. 87-104.
Wędzki D. [2010], Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Nr 57(113), s. 101-123.
Zarzecki D. [2000], Metody wyceny przedsiębiorstw. Zarys teorii a praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Akty prawne
Krajowy Standard Badania Nr 570 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania Nr 570 (Zmienionego) „Kontynuacja działalności", Załącznik nr 1.24 do uchwały Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
Krajowy Standard Rachunkowości Nr 1, „Rachunek przepływów pieniężnych", Załącznik do uchwały Nr 16/2017 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 12 września 2017 r. [Dziennik Urzędowy Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 listopada 2017 r., poz. 2016].
Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 7, „Rachunek przepływów pieniężnych", Załącznik do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujący określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady [Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 29.11.2008].
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe [Dziennik Ustaw z 2019 r. poz. 498].
Prawo restrukturyzacyjne, [Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.; Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 978].
Prawo upadłościowe [Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.; Dziennik Ustaw z 2003 r., nr. 60 poz. 535].
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości [Dziennik Ustaw z 1991 r., Nr 10, poz. 35].
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1991 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny papierów wartościowych wprowadzanych do publicznego obrotu [Dziennik Ustaw z 1991 r., Nr 71, poz. 308].
Uchwała nr 5/03 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych [Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 2003 r. Nr 12, poz. 69].
Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości [Dziennik Ustaw z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami].
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o rachunkowości [Dziennik Ustaw z 2000 r., Nr 113, poz. 1186].
Wytyczne Ministra Finansów z dnia 23 listopada 1995 roku w sprawie sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych [Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 1995 r., Nr 20, poz. 92].

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku