• Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa (wyd. II)

Efektywność ekonomiczna jest kluczowym wyznacznikiem procesu gospodarowania, a jej badanie stanowi fundament dla podejmowania decyzji zarządczych sprzyjających realizacji oczekiwań różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu integralności lub dezintegralności tych oczekiwań. Zarobkowy charakter zdecydowanej większości przedsiębiorstw nadaje istotnego znaczenia analizie rentowności, jako podstawie badania ich efektywności wraz z postrzeganiem rentowności nie tylko jako księgowego względnego miernika efektywności przedsiębiorstwa, lecz również jako jednego z parametrów uwzględnianych w obrębie rynkowych mierników efektywności i nośnika wartości przedsiębiorstwa.

Podtytuł Analiza rentowności w badaniu efektywności przedsiębiorstwa (wyd. II)
Autor Andrzej Jaki, Sylwia Kruk
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
65.00 45.50
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
45.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-828-8
Efektywność ekonomiczna jest kluczowym wyznacznikiem procesu gospodarowania, a jej badanie stanowi fundament dla podejmowania decyzji zarządczych sprzyjających realizacji oczekiwań różnych grup interesariuszy przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu integralności lub dezintegralności tych oczekiwań. Zarobkowy charakter zdecydowanej większości przedsiębiorstw nadaje istotnego znaczenia analizie rentowności, jako podstawie badania ich efektywności wraz z postrzeganiem rentowności nie tylko jako księgowego względnego miernika efektywności przedsiębiorstwa, lecz również jako jednego z parametrów uwzględnianych w obrębie rynkowych mierników efektywności i nośnika wartości przedsiębiorstwa.

Głównym celem monografii jest prezentacja i egzemplifikacja istoty oraz zakresu wykorzystania analizy rentowności dla potrzeb badania efektywności przedsiębiorstwa. Ramową strukturę książki wytyczają następujące zagadnienia cząstkowe:
- prezentacja istoty oraz zakresów badania efektywności przedsiębiorstwa;
- pokazanie istoty, znaczenia oraz narzędzi analizy rentowności przedsiębiorstwa;
- wykorzystanie analizy rentowności w procesie badania efektywności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
- wykorzystanie analizy przyczynowej w celu identyfikacji i kwantyfikacji determinant rentowności badanych spółek.

Badaniami empirycznymi objęto 146 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, należących do siedmiu niefinansowych makrosektorów wyróżnionych zgodnie z Rocznikiem Giełdowym 2020. Horyzont czasowy badań obejmował lata 2007-2019, a kluczową perspektywą, z punktu widzenia której prowadzono analizę i formułowano wnioski, była perspektywa sektorowa zorientowana na identyfikację i egzemplifikację sektorowych uwarunkowań kształtowania się rentowności przedsiębiorstw. Przekazując Czytelnikom niniejszą monografię, wyrażamy przekonanie, że będzie ona twórczym wkładem w rozwój badań dotyczących złożonych mechanizmów zarządzania efektywnością przedsiębiorstw. Tym samym publikacja ta wzbogaci dorobek nauk o zarządzaniu i jakości w wymiarach teoriopoznawczym i aplikacyjnym.

Wstęp 7

Rozdział 1
Efektywność jako fundament działalności i zarządzania przedsiębiorstwem 11
1.1. Efektywność jako podstawa racjonalnego gospodarowania 11
1.2. Efektywność w zarządzaniu przedsiębiorstwem 19
1.3. Realizacja celów przedsiębiorstwa jako przejaw dążenia do efektywności zarządzania 27
1.4. Perspektywy badania efektywności przedsiębiorstwa 31

Rozdział 2
Rentowność jako miara efektywności przedsiębiorstwa 39
2.1. Pojęcie i istota rentowności 39
2.2. Rentowność jako nośnik wartości przedsiębiorstwa 46
2.3. Determinanty rentowności przedsiębiorstwa 53
2.4. Metody oraz systemy pomiaru i oceny rentowności 63

Rozdział 3
Analiza i ocena rentowności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - perspektywa sektorowa 79
3.1. Ujęcie sektorowe w analizie rentowności 79
3.2. Zakres i obiekty analizy - charakterystyka materiału empirycznego 91
3.3. Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstw 110
3.3.1. Rentowność handlowa 111
3.3.2. Rentowność ekonomiczna 120
3.3.3. Rentowność finansowa 127

Rozdział 4
Analiza przyczynowa rentowności badanych spółek w ujęciu sektorowym 135
4.1. Założenia metodyczne analizy 135
4.2. Analiza rentowności handlowej 137
4.3. Analiza rentowności ekonomicznej 141
4.4. Analiza rentowności finansowej 146
4.5. Kierunki oraz determinanty rentowności handlowej, ekonomicznej i finansowej 155

Bibliografia 163
Spis tabel 173
Spis rysunków 176

Recenzja: dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie" nr 145, AE w Krakowie, Kraków 2001.
Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
Akcje i PDA, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/akcje (data dostępu: 16.12.2020 oraz 5-8.03.2021).
Amare M., Mariara J., Oostendorp R., Pradhan M., The impact of smallholder farmers' participation in avocado export markets on the labor mar-ket, farm yields, sales prices, and incomes in Kenya, "Land Use Policy" 2019, Vol. 88.
Analiza branżowa producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, Dun Bradstreet Poland, Dun & Bradstreet Polska sp. z o.o., Warszawa 2006.
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red.) M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
Analiza finansowa w zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, (red.) M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
Ansoff I., Corporate Strategy, Mc Graw-Hill, New York 1965.
Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Strategie sukcesu, Wyd. ABC, Warszawa 1997.
Balcerowicz L., Socjalizm - Kapitalizm - Transformacja. Szkice z przełomu epok, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Barata J.M., Fontainha E., Determinants of innovation in European construction firms, „Technological and Economic Development of Economy" 2017, Vol. 23(6).
Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008.
Bealey R.A., Myers S.C., Allen F., Principles of Corporate Finance, McGraw Hill, International Edition, Singapore 2008.
Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007.
Bernadzikiewicz T., Zagadnienie rentowności przedsiębiorstw, Rozprawa doktorska przyjęta przez Radę Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszaw-skiego, Towarzystwo Wydawnicze Młodych Prawników i Ekonomistów, Warszawa 1935.
Berghäll E., Innovation, competition and technical efficiency, "Cogent Business & Management" 2016, No. 3, http://dx.doi.org/10.1080/23311975.2016.1199.522.
Bharath S., Pasquariello P., Wu G., Does Asymmetric Information Drive Capital Structure Decisions?, „The Review of Financial Studies" 2009, Vol. 22.
Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2018.
Biplob N.K., Alam S., Hossain M., DuPont Analysis of Return on Common Stocholder's Equity in Pharmaceutical Industry of Bangladesh, "Global Journal of Management and Business Research: (C) Finance" 2018, Vol. 18, Iss. 1.
Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Bławat F., Postawy analizy ekonomicznej. Teorie, przykłady, zadania, CeDeWu, Warszawa 2016.
Bodie Z., Merton R.C., Finance (Preliminary Edition), Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność - jakość - ekonomi-ka, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2012, Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, (red.) S. Chomątowski, UEK-Fundacja UEK, Kraków 2009.
Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kontekst ekonomiczno-zarządczy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
Borowski K., Miary efektywności zarządzania na rynkach finansowych, Difin, Warszawa 2014.
Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1984.
Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis, (Eds) M. Blatz, K.-J. Kraus, S. Haghani, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
Chang K.J., Chicherea D.C., HassabElaby H.R., On the DuPont analysis in the health care industry, „J. Account. Public Policy" 2014, Vol. 33.
Chodnicka-Jaworska P., Rentowność agencji ratingowych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 4 (82).
Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie" nr 115, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1993.
Chuchla J., Wpływ kryzysu na warunki społeczno-ekonomiczne w Polsce i Hiszpanii, [w:] Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i prakty-ki, red. naukowy D. Zarzecki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia" 2009, nr 16.
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2020.
Davies T., Boczko T., Chen J., Strategic Corporate Finance, Graw-Hill Higer Education, 2008.
De Jorge Moreno J., Laborda Castillo L., Comparative analysis on the efficiency of the firm and theirs determinants of European transition econo-mies, "Journal of Business Economics and Management" 2013, Vol. 14.
Dreżewski R., Kruk S., Makówka M., Return on Equity Factor: Towards the Agent-Based Bio-Inspired System Supporting Corporate Finance Decisions, „IEEE Access" 2018, Vol. 6.
Drucker P., Management by Results, 1st Edition, HarperCollins Publishers, New York 1964.
Drucker P., Practice of Management, 1st Edition, HarperCollins Publishers, New York 1954.
Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
Efektywność a sprawiedliwość, (red.) J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
Ehrbar A., EVA - The Real Key to Creating Wealth, John Wiley and Sons Inc., New York 1998.
Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
Flesher D.L., Previts G.J., Donaldson Brown (1889-1965): The Power of an Individual and His Ideas Over Time, "Accounting Historical Journal" 2013, Vol. 40, No. 1.
Fuchs M., Kostner M., Antecedents and consequences of firm's export marketing strategy: An empirical study of Austrian SMEs (a contingency perspective), "Management Research Review" 2016, Vol. 39 (3).
Gabriel B., Olzacka B., Wynik finansowy i jego analiza, [w:] Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, (red.) M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2018.
Gabrusewicz W., Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2019.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Gitman L.J., Principles of Managerial Finance, Addison Wesley Publishing Company, 2000.
Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007.
Goshu Y.Y., Kitaw D., Performance management and its recent challenge: a literature review, "International Journal of Business Performance Management" 2017, Vol. 18 (4).
Głodziński E., Efektywność w zarządzaniu projektami, PWE, Warszawa 2017.
Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Hamid M.A., Abdullah A., Kamaruzzaman N.A., Capital Structure and Profitability in Family and Non-Family Firms: Malaysian evidence, "Pro-cedia Economics and Finance" 2015, Vol. 31.
Hausner J., XII Raport z monitorowania bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2019 - synteza, Projekt badawczy pn. „Moni-torowanie bieżącej sytuacji gospodarczej w sektorach - badania 2016-2018" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-nego w ramach poddziałania 2.4.2. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, MSAP, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/raport-z-monitorowania-biezacej-sytuacji-gospodarczej-w-sektorach (data dostępu: 18.03.2022).
Hawawini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
Hifza M., Determinants of insurance companies profitability an analysis of insurance sector of Pakistan, "Academik Research International" 2011, Vol. 1, Iss. 3.
Howaniec H., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw jako element marketingu wartości, CeDeWu, Warszawa 2019.
Informacja na temat kształtowania się sytuacji ekonomicznej w 2007 roku oraz prognoz ekonomicznych Komisji Europejskiej na lata następne dla Państw Unii Europejskiej, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2008.
Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, (red.) W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
Jabłoński M., Rozsądny zysk w modelach biznesu przedsiębiorstw sektorów regulowanych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, nr 1(85).
Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna „Monografie", nr 215, Wydawnictwo UEK, Kraków 2012.
Jaki A., Modele przyczynowe w analizie wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej, (red.) R. Borowiecki, A. Jaki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
Jaki A., Paradygmat efektywności w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji" 2011, nr 4.
Jaki A., Ćwięk W., Rojek T., Kształtowanie wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Aspekt teoretyczno-aplikacyjny, CeDeWu, Warszawa 2021.
Jaki A., Kruk S., Efektywność jako podstawa działalności i zarządzania przedsiębiorstwem - istota i perspektywy badania, [w:] Zarządzanie organi-zacjami w społeczeństwie informacyjnym. Projekty - Procesy - Struktury, (red.) J. Walas-Trębacz, T. Małkus, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2020.
Jaki A., Siuta-Tokarska B., New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2019, Vol. 7(2), s. 63-81. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070204.
Jantoń-Drozdowska E., Mikołajewicz-Woźniak A., Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
Jaźwiński J., Borgoń J., Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów, WKiŁ, Warszawa 1989.
Jaworski J., Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2017.
Jerzemowska M., Hajduk A., Wpływ rentowności na strukturę kapitału, „Zeszyty Naukowe UEK" 2015, nr 2 (938).
Karaś M., Ocena działalności gospodarczej, [w:] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, (red.) J. Lichtarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
Karmańska A., Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej, [w:] Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, (red.) A. Sopińska, P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.
Kędzior M., Zależność rentowności przedsiębiorstw od czynników mikroekonomicznych, makroekonomicznych i instytucjonalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016.
Koch R., Słownik zarządzania i finansów. Narzędzia, terminy, techniki od A do Z, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
Kołodko G.W., New Pragmatism: In the Quest for Economics and Development Policy in the 21th Century, "Journal of Management and Business Administration. Central Europe" 2017, Vol. 25(2).
Kołodko G.W., Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka przyszłości, „Ekonomista" 2014, nr 2.
Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
Kosieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, IOiZwP „ORGMASZ", Warszawa 1998.
Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Kruk S., Efektywność zainwestowanego kapitału w spółkach sektora WIG-budownictwo, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2019, Tom XX, Zeszyt 1, Część II.
Kruk S., Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2017, nr 5 (89).
Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
Kurowski L., Efektywność gospodarowania i inwestycje zagraniczne w okresie transformacji, [w:] Efektywność - rozważania na istota i pomiarem, (red.) T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2007, nr 1183.
Lange O., Ekonomia polityczna, tom I, PWN, Warszawa 1978.
Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
Lin C., An examination of board and firm performance: evidence from Taiwan, "The International Journal of Business and Finance Research" 2011, Vol. 5, No. 4.
Mancini D., Piscitelli G., Performance measurement systems in business networks: a literature review, "International Journal of Business Perfor-mance Management" 2018, Vol. 19(1).
Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018.
Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 23.
Michalski M., Optymalizacja decyzji inwestycyjnych w elektroenergetyce, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019.
Michałowska K., Wolnowska A., Ocena rentowności i płynności finansowej operatorów logistycznych w latach 2012-2014 na przykładzie wybra-nych spółek akcyjnych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2016, nr 2 (80).
Mioduchowska-Jaroszewicz E., Porada-Rochoń M., Romanowska M., Analiza finansowa w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.
Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Nita B., Oleksyk P., Analiza rentowności małego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ontologii finansowych, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 341.
Notoria Serwis S.A., https://auth.notoria.pl/?ref=notoria.pl/download/financial-data (data dostępu: 12.10.2020).
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017.
Nowy słownik języka polskiego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Npbanee H., Efficiency of Working Capital Management and Profitability of UAE Construction Companies: Size and Crisis Effects, "2017", Availa-ble at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2971477 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2971477.
Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, (red.) E. Nowak, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Ocena sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej i Polski w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego (rok 2008 oraz I półrocze 2009), Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009.
Orłowski W.M., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa 2010.
Pawłowski J., Efektywność przedsięwzięć gospodarczych, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 6.
Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Pełka B., Zarys ekonomiki i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 1974.
Petchaskulwong P., Jansakul N., Board of directors and profitability ratio of Thai non-life insurers, "Kasetsart Journal of Social Sciences" 2018, Vol. 39, Iss. 1.
Pierścionek Z., Analizy sektorowe a analiza strategiczna, „Przegląd Organizacji", nr 9, 1995.
Piłejko K., Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa 1976.
Piontek F., Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym, [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, (red.) F. Piontek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wisła 2002.
Podstawowe statystyki GPW, https://www.gpw.pl/podstawowe-statystyki-gpw (data dostępu: 19.06.2020).
Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstwa, (red.) K. Łobos, Difin, Warszawa 2018.
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, (red.) R. Borowiecki, UEK - Fundacja UEK, Kraków 2009.
Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje zarządu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017
Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badania, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, (red.) S. Lachie-wicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2009.
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, s. 6. https://www.gov.pl/web/rozwoj/przedsiebiorczosc (data dostępu: 15.06.2020).
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2011, Przedsiębiorczość - Ministerstwo Rozwo-ju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl) (data dostępu: 4.03.2021).
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki. Departament Strategii i Analiz, Warszawa 2013.
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Rozwoju. Departament Strategii Rozwoju, Warszawa 2016, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przedsiebiorczosc (data dostępu: 2.03.2021).
Przedsiębiorczość w Polsce. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Departament Analiz Gospodarczych, Warszawa 2018, https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/przedsiebiorczosc (data dostępu: 2.03.2021).
Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki. Departament Analiz i Prognoz, Warszawa 2021, Przedsiębiorczość - Ministerstwo Rozwo-ju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl) (data dostępu: 3.03.2021).
Puto A., Cele rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych, „Handel Wewnętrzny" 2017, nr 3 (368).
Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG - Press, Warszawa 1999.
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, (red.) Z. Dresler, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.
Roczne wskaźniki makroekonomiczne - część III, GUS, https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ (data dostępu: 15.04.2021).
Rocznik giełdowy 2020, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=158&title=Rocznik+gie%C5%82dowy+2020 (data dostępu: 11.12.2020).
Rogowski W., Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2013.
Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
Sahar M.E., Vaes S.A., Information Asymmetry and Financing Decisions: Evidence from Iran Stock Exchange, „International Journal of Academic Research in Accounting. Finance and Management Sciences" 2013, Vol. 3.
Sajnóg A., Czynniki kształtujące długookresową rentowność kapitału własnego giełdowych spółek akcyjnych, Praca doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2009.
Schemat klasyfikacji, https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pdf/2_PKD-2007-schemat_2.pdf (data dostępu: 12.04.2020).
Seissian L.A., Gharios R.T., Awad A.B., Structural and market-related factors impacting profitability: A cross sectional study of listed companies, "Arab Economic and Business Journal" 2018, Vol. 13, Iss. 2.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Skoczylas W., Metody i kierunki przyczynowej analizy rentowności, [w:] T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Skowronek-Mielczarek A., Z. Leszczyński, Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/sektor.html (data dostępu: 12.04.2020).
Sokołowska E., Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw niefinansowych przy wykorzystaniu piramidy Du Ponta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2012, nr 4.
Stabryła A., Przełomy w teorii zarządzania, „Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Steward G.B., The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, Harper Business, New York 1991.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
StockWatch, https://www.stockwatch.pl/gpw/sektory z dnia 30.04.2021 (data dostępu: 5.05.2021).
Subramaniam V., Wasiuzzaman S., Geographical diversification, firm size and profitability in Malaysia: A quantile regression approach, "Helion" 2019, Vol. 5, Iss. 10.
Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach, (red.) A. Niemiec, CeDeWu, Warszawa 2016.
Škare M., Hasić T., Corporate Governance, Firm Performance, and Economic Growth - Theoretical Analysis, "Journal of Business Economics and Management" 2016, Vol. 17(1), s. 35-51, doi: 10.3846/16111699.2015.1071278.
Szudejko A., Analiza zależności pomiędzy branżą a strukturą kapitału przedsiębiorstwa na podstawie wyników finansowych polskich spółek giełdo-wych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2013, nr 62.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii. Historia starożytna i średniowieczna - T.1., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Titman S., Wessels R., The Determinants of Capital Structure Choice, "The Journal of Finance" 1988, Vol. XLIII, No. 1, 1988.
Tyrańska M., Determinants of management effectiveness, [w:] Enterprises Facing New Economic Challenges. Management - Development - Restructuring, scientific editors: R. Borowiecki,
A. Jaki, Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2010.
Uadiale O., The Impact of Board Structure on Corporate Financial Performance in Nigeria, "International Journal of Business and Management" 2010, Vol. 5, No. 10.
Upadłości i restrukturyzacje w Polsce. Wskaźniki prognozujące trudności finansowe oraz wybrane skutki zmian w przepisach z zakresu upadłości i restrukturyzacji, PwC, 2017, s. 11, https://www.pwc.pl/pl/pdf/upadlosci-restrukturyzacje-w-polsce-2017-raport-pwc.pdf (data dostępu: 19.06.2020).
Walters D., Developing and Implementing Value - Based Strategy, "Management Decision" 1997, Vol. 35, Iss. 10.
Wasilewski M., Zabolotnyy S., Relacje rentowności i płynności finansowej w przedsiębiorstwach rolniczych, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpie-czenia" 2016, nr 4 (82).
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2019.
Węgrzyn B., Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014.
Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, (red.) W. Kowalczewski, Difin, Warszawa 2008.
Wrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, (red.) T. Dudycz, „Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 2005, nr 1060.
Wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarczych w 2006 roku, Ministerstwo Gospodarki. Departament analiz i prognoz, Warszawa 2007.
Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2019, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-i-xii-2018,11,20.html (data dostępu: 18.03.2022).
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych I-XII 2019 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/wyniki-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-i-vi-2021,11,25.html (data dostępu: 18.03.2022).
Wysokińska-Senkus A., Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście sustainability, Difin, Warszawa 2013.
Young S.D., O'Byrne S.F., EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York 2001.
Zamecnik R., Rajnoha R., Strategic business performance management on the base of controlling and managerial information support, "Procedia Economics and Finance" 2015, No. 26.
Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we współczesnej gospodarce, (red.) J. Wiśniewska, K. Janasz, CeDeWu, Warszawa 2016.
Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - seria specjalna „Monografie", nr 234, Wydawnictwo UEK, Kraków 2014.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku