• Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie zmian na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce pod wpływem szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego, z uwzględnieniem tendencji i profilu klienta największego segmentu pożyczek pozabankowych, tj. pożyczek cyfrowych i BNPL. Podejście zaprezentowane w monografii ma charakter holistyczny, obejmuje bowiem dwie strony rynku - popytową (klienci) i podażową (instytucje pożyczkowe), ich otoczenie prawne, technologiczne i rynkowe, wpływ sektora pożyczkowego na redukcję wykluczenia finansowego oraz optymalizację ścieżki konsumpcji gospodarstwa domowego, perspektywiczne obszary rozwoju finansowania pozabankowego, jakim są płatności odroczone. W monografii zaprezentowano różnorodne dane wtórne gromadzone przez BIK i CRiF, a także wyniki badań własnych przeprowadzone w 2022 r. na klientach instytucji pożyczkowych i samych instytucjach pożyczkowych.

Podtytuł Sektor pożyczkowy a rynek płatności odroczonych. Perspektywa regulacyjna, technologiczna i rynkowa
Autor Krzysztof Waliszewski, Ewa Cichowicz, Łukasz Gębski, Jakub Kubiczek, Paweł Niedziółka, Małgorzata Solarz, Anna Warchlewska
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 176
60.00 43.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-318-4
Niniejsza monografia jest poświęcona analizie zmian na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce pod wpływem szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego, z uwzględnieniem tendencji i profilu klienta największego segmentu pożyczek pozabankowych, tj. pożyczek cyfrowych i BNPL. Podejście zaprezentowane w monografii ma charakter holistyczny, obejmuje bowiem dwie strony rynku - popytową (klienci) i podażową (instytucje pożyczkowe), ich otoczenie prawne, technologiczne i rynkowe, wpływ sektora pożyczkowego na redukcję wykluczenia finansowego oraz optymalizację ścieżki konsumpcji gospodarstwa domowego, perspektywiczne obszary rozwoju finansowania pozabankowego, jakim są płatności odroczone. W monografii zaprezentowano różnorodne dane wtórne gromadzone przez BIK i CRiF, a także wyniki badań własnych przeprowadzone w 2022 r. na klientach instytucji pożyczkowych i samych instytucjach pożyczkowych.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, włączając w to instytucje pożyczkowe, ich pracowników, z uwzględnieniem sektora LendTech i BNPL, klientów tych instytucji korzystających z pożyczek tradycyjnych, cyfrowych czy płatności odroczonych. Powinna znaleźć również swoich odbiorców wśród studentów kierunków ekonomicznych i naukowców zajmujących się problematyką finansowania konsumpcji przez niebankowe instytucje pożyczkowe.


„Monografia przygotowana w zespole pod kierownictwem prof. Krzysztofa Waliszewskiego jest pozycją ważną i ciekawą, której układ i zawartość merytoryczna stanowić będzie interesującą lekturę dla studentów, pracowników, bankowców oraz szerokiego grona osób zainteresowanych bankowością i innowacjami w finansach. Publikacja naukowa jest szczególnie istotna z punktu wypełnienia luki badawczej, jaką jest z pewnością brak publikacji z zakresu wyzwań sektora pożyczkowego w Polsce w obliczu wyzwań - zwłaszcza regulacyjnych i technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku płatności odroczonych − BNPL. Największą zaletą recenzowanej monografii jest analizowany ogromny materiał teoretyczno-empiryczny, który umożliwia analizę sektora pożyczkowego w Polsce z trzech perspektyw: zmian regulacyjnych, technologicznych i rynkowych. Co najważniejsze z punktu widzenia konsumenta usług finansowych, porusza kwestie bardzo aktualne, które dotychczas w ograniczonym zakresie były analizowane w literaturze przedmiotu. Sektor pożyczkowy w Polsce rozwijał się intensywnie po kryzysie finansowym 2007-2009".
dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
Szok technologiczny, regulacyjny i rynkowy w Polsce a modele biznesowe instytucji pożyczkowych 13
1.1. Zmiany regulacyjne na rynku pożyczkowym 14
1.2. Zmiany technologiczne na rynku pożyczkowym 23
1.3. Zmiany rynkowe na rynku pożyczkowym 25
1.4. Zmiana w modelu biznesowym instytucji pożyczkowych wobec szoku technologicznego, regulacyjnego i rynkowego w świetle badań empirycznych 28

Rozdział 2
Zmiany wielkości i struktury rynku pożyczkowego w Polsce 35
2.1. Rynek kredytów konsumenckich oraz rynek pożyczkowy z perspektywy sektora bankowego 36
2.2. Rynek kredytów konsumenckich i rynek pożyczkowy w świetle statystyk Biura Informacji Kredytowej 42
2.3. Rynek kredytu konsumenckiego z perspektywy niebankowych instytucji kredytowych 47
2.4. Profil kredytobiorcy w sektorze pożyczkowym 53

Rozdział 3
Zarządzanie ryzykiem na rynku pożyczkowym 57
3.1. Ryzyko - istota oraz możliwe postawy wobec niego 58
3.2. Profil i obszary ryzyka ponoszonego przez klientów firm pożyczkowych 59
3.2.1. Ryzyko związane z dochodem i majątkiem 60
3.2.2. Ryzyko związane ze zobowiązaniami 62
3.3. Ryzyko ponoszone przez firmy pożyczkowe 63
3.3.1. Ryzyko makroekonomiczne 64
3.3.2. Ryzyko kredytowe 64
3.3.3. Ryzyko płynności oraz ryzyko rynkowe 68
3.3.4. Ryzyko prawne, regulacyjne i zgodności 71
3.3.5. Ryzyko wizerunkowe i reputacyjne 72
3.3.6. Inne rodzaje ryzyka 75

Rozdział 4
Profil klienta na rynku pożyczkowym, w tym segmentu LendTech 79
4.1. Zachowania konsumentów na rynku pożyczkowym 79
4.2. Profil demograficzno-społeczny klienta firmy pożyczkowej 95
4.3. Czynniki adopcji usług segmentu LendTech - perspektywa konsumenta 101

Rozdział 5
Sektor pożyczkowy a wykluczenie kredytowe w Polsce 105
5.1. Aktywność polskiego społeczeństwa na rynku pożyczkowym 105
5.2. Świadomość finansowa konsumentów i możliwe konsekwencje zadłużenia 111
5.3. Wykluczenie kredytowe - przyczyna czy skutek nadmiernej aktywności klientów w sektorze pożyczkowym? 116

Rozdział 6
Płatności odroczone (BNPL) jako perspektywiczny obszar działania na rynku pożyczkowym 123
6.1. Istota usług BNPL 123
6.2. Uwarunkowania rozwoju rynku płatności odroczonych 127
6.3. Szanse i zagrożenia dla konsumentów związane z płatnościami odroczonymi 135
6.4. Wyzwania regulacyjne w kontekście zapotrzebowania na usługi w formule BNPL 139

Rozdział 7
Zadłużanie się gospodarstw domowych w celach konsumpcji - rola sektora pożyczkowego 145
7.1. Nabywanie dóbr jako niezbędny element procesu konsumpcji 146
7.2. Gospodarowanie pieniądzem w czasie - optymalizacja poziomu konsumpcji 148
7.3. Sektor pożyczkowy jako dostawca alternatywnych możliwości zadłużenia się 152

Bibliografia 157
Spis tabel 167
Spis schematów 168
Spis rysunków 169
O autorach 171

Krzysztof Waliszewski
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Instytucie Finansów w Katedrze Pieniądza i Bankowości, dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Jego pionierskie badania i publikacje naukowe koncentrują się na planowaniu finansów osobistych, pośrednic-twie finansowym, osobistym doradztwie finansowym, technologiach finansowych i automatycznym doradztwie finansowym. Jest laureatem prestiżowej Nagrody Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w zakresie finansów. Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finan-sach PAN (2020-2023, 2024-2027), członek Rady Rady (2023-2026) Doradczej Finax, członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczni-ku Finansowym. Członek kapituły konkursu Metamorfoza Finansowa, w której ponad 1000 Polaków zmienia swoje życie finansowe. Redaktor naukowy monografii wydanej przez Polską Akademie Nauk pt. Finanse osobiste. Recenzent kilkunastu książek i monografii naukowych, rozpraw doktorskich i kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych. Wiceprzewodniczący Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-dzy o Finansach Finansomania skierowanej do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji Katedr Finansów Poznań 2023 pt. Finanse wobec wyzwań Nowej Gospodarki. Prezes Zarządu Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska. Jego działalność badawcza, publikacyjna i popularyzatorska została doceniona poprzez pełnienie funkcji Członka Rady Naukowej Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych i Fundacji LendTech. Jest członkiem Editorial Review Board czasopism Oeconomia Copernicana oraz Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Autor kilkuset publikacji naukowych na tematy związane z planowaniem finansów osobistych i doradztwem finansowym.

Ewa Cichowicz
Doktor nauk ekonomicznych, ukończone Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego w SGH. Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek informatyka i ekonometria) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe). Nauczyciel akademicki i badacz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, obecnie jako adiunkt w Kolegium Zarządzania i Finansów w Katedrze Systemu Finansowego. Członek Association Internationale des Economistes de Langue Française (AIELF), Eurasia Business and Economics Society (EBES) i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (PTPS). Uczestnik z referatem, jako panelista lub moderator w prawie siedemdziesięciu polskich i zagranicznych konferencjach naukowych. Członek osiemnastu zespołów badawczych (w pięciu z nich jako lider) oraz kierownik jedenastu indywidualnych badań. Autor lub współautor ok. pięćdziesięciu publikacji z obszaru ekonomii i finansów, w tym poświęconych: bankowości i nowoczesnym technologiom na rynku finansowym (bankowym oraz ubezpieczeniowym), wykluczeniu finan-sowemu, edukacji finansowej, efektywności w sektorze publicznym, rynkowi pracy, ubezpieczeniom społecznym i polityce społecznej.

Łukasz Gębski
Adiunkt w Zakładzie Doradztwa i Usług Finansowych Instytutu Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W swoich bada-niach naukowych dr Łukasz Gębski koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z finansami osobistymi, a w tym obszarze w szczególności nad: ochroną konsumentów na rynku finansowym, rozwojem i funkcjonowaniem niebankowych instytucji finansowych - LendTech, FinTech, arbitra-żem regulacyjnym na rynku finansowym W ramach swojej aktywności naukowo-dydaktycznej dr Łukasz Gębski jest uznanym wykładowcom akademickim i autorem szeregu publikacji naukowych w obszaru finansów osobistych. Poza pracą naukową i dydaktyczną dr Łukasz Gębski przez ponad 20 lat był wiązany zawodowo z sektorem bankowym. W trakcie swoje kariery zawodowej zajmował stanowiska kierownicze w bankach należących do Citigroup oraz BNP Paribas. Aktualnie realizuje karierę profesjonalną jako zarządzający w międzynarodowych firmach z sektora CX/BPO. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu KPF oraz zasiadał w Executive Committee Eurofinas (Bruksela). Dr Gębski jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Rady Naukowej Fundacji LendTech.

Jakub Kubiczek
Pięciokrotny absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, wielokrotnie otrzymywał stypendia i granty Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za wybitne osiągnięcia naukowe. Naukowo związany z tematyką zachowań ekonomicznych konsumentów, zwłaszcza w obszarze decyzji o charakterze finansowym. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Zmiany zachowań finansowych Polaków w warunkach kryzysu pandemiczne-go
COVID-19". Dwukrotnie nominowany do Śląskiej Nagrody Naukowej. Członek i koordynator zespołów badawczych w grantach naukowych m.in. Narodowego Centrum Nauki, Międzyuczelnianych Grantów Badawczych SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat, Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki GZM. Podczas pracy w Ministerstwie Finansów przeprowadził pionierskie badanie w Unii Europejskiej dotyczące wykorzysta-nia Sztucznej Inteligencji w administracjach podatkowych.

Paweł Niedziółka
W 1998 r. ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk eko-nomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, zaś w 2010 r. stopień doktora habilitowanego. Obecnie zatrudniony w Instytucie Banko-wości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Zarządzania Ryzykiem Finansowym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Laureat II Nagrody w Konkursie Preze-sa NBP na najlepszą pracę habilitacyjną oraz innych nagród za pracę naukową i dydaktyczną. Autor ok. 140 publikacji naukowych. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Ekspert PARP z ramienia ZBP, prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz szkoleniach. Łącząc pracę w SGH z praktyką bankową, kieruje Zespołem Finansowania Strukturalnego w Banku Millen-nium S.A. (poprzednio związany z Credit Lyonnais Bank Polska i Bankgesellschaft Berlin). Niezależny Członek Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA w latach 2014-2020 oraz Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w latach 2017-2020.

Małgorzata Solarz
Doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Kierownik i/lub członek wielu projektów i grantów badawczych, w tym Międzyuczelnianego Grantu Badawczego realizowanego w latach 2022-2024 pt. Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów - zależności, konsekwencje, rekomendacje.
Wykładowca akademicki, promotor, tutor, wieloletni opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Finansista". Swoje zainteresowana naukowe i badawcze koncentruje na zagadnieniach związanych z finansami cyfrowymi, bankowością, finansami osobistymi, rynkiem consumer finance, wykluczeniem finansowym, upadłością konsumencką oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Anna Warchlewska
Jest autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w zakresie finansów osobistych, wykluczenia finansowego, nowoczesnych technologii w procesie zarządzania finansami osobistymi. Jest autorką monografii Wykluczenie finansowe. Od finan-sów tradycyjnych do cyfrowych oraz współautorką monografii Modern technologies in financial advice and personal financial planning. Jest również współredaktorką naukową monografii: System finansowy w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego oraz Bankowość. Wspólnie z pracownikami Katedry Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest współautorką raportów realizowanych na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości: Ocena zmian na rynku płatności w Polsce; Wpływ nowoczesnych technologii na zmianę modeli biznesowych banków oraz Mapy edukacji finansowej (edycja VI, cz. 2) realizowanej na zlecenie Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jest członkinią zespołu eksperckiego w Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach programu Ak-tywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych funduszach wsparcia. Jest aktywną członkinią zrzeszeń naukowych: Regional Studies Association oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego. Była członkinią dwóch projektów badawczych: międzyu-czelniany projekt badawczy SGH-UEW-UEK-UEP-UEKat Sektor LendTech i zjawisko wykluczenia kredytowego w dobie zrównoważonych finansów - zależności, konsekwencje, rekomendacje oraz projekt Regionalnej Inicjatywy Doskonałości RID finansowany przez MNiSW 2020-2021 Użyteczność aplikacji PFM i automatyczne doradztwo finansowe (robo-advice) w planowaniu finansów osobistych. W ramach pracy nau-kowo-dydaktycznej odbyła kilka wyjazdów zagranicznych do Aalborg University, University of Alicante, Bank of England i London School of Economics and Political Science.

Recenzent: dr hab. Mateusz Folwarski, prof. UEK

Adamek J., Solarz M. (2023), Adoption factors in digital lending services offered by FinTech lenders, Oeconomia Copernicana, nr 14(1).
Ah Fook L., McNeill L. (2020), Click to Buy: The Impact of Retail Credit on Over-Consumption in the Online Environment, Sustainability, 12(18):7322.
Alcazar J., Bradford T. (2021), The Appeal and Proliferation of Buy Now, Pay Later: Consumer and Merchant Perspectives. Federal Reserve Bank of Kansas City, Payments System Research Briefing, November 10.
Alimi R.S. (2013), Keynes' Absolute Income Hypothesis and Kuznets Paradox, MPRA Paper No. 49310.
Ando A., Modigliani F. (1963), The "life cycle" hypothesis of saving: Aggregate implications and tests, The American Economic Review, 53(1).
Balcázar J.J.M., Rivas Á.E.L. (2021), Determining Factors of the Intention to Adopt Fintech Services by Micro and Small Business Owners from Chiclayo, Peru, Journal of Business, Universidad Del Pacífico (Lima, Peru), nr 13(2).
Baruk A.I., Iwanicka A. (2015), Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych prosumentów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy zarządzania, finansów i marketingu, 41.
Berg T., Fuster A., Puri M. (2021), Fintech Lending, NBER Working Paper 29421.
Bernstein P.L, Przeciw Bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa 1997.
Biała E. (2022), Rynek niebankowych instytucji pożyczkowych a ochrona konsumenta w Polsce, UOKiK, Warszawa.
Białowolski P., Węziak-Białowolska D. (2011), Zastosowanie analizy klas ukrytych do identyfikacji wykluczenia gospodarstw domowych z rynku kredytowego, Collegium of Economic Analysis Annals, 23.
Bian W., Cong L.W., Yang J. (2023), The Rise of E-Wallets and Buy-Now-Pay-Later: Payment Competition, Credit Expansion, and Consumer Behavior, NBER Working Paper 31202.
Biernat M., Analiza regulacji prawnych dotyczących sektora parabankowego - firm pożyczkowych [w:] I. Jakubowska-Biernacka (red.) Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
BIG InfoMonitor (2023), Spirala zadłużenia - jak wyjść z długów, dostęp https://www.big.pl/baza-wiedzy/spirala-zadluzenia-jak-wyjsc-z-dlugow.
BIK (2023a), Newsletter BIK o rynku pożyczkowym, luty 2023, https://media.bik.pl/publikacje/read/796601/newsletter-bik-o-rynku-pozyczkowym-dane-luty-2023-r (dostęp 24.05.2023).
BIK (2023b), Podsumowanie I półrocza 2023 r. na rynku kredytów i pożyczek pozabankowych, https://media.bik.pl/informacje-prasowe/817176/bik-podsumowanie-i-polrocza-2023-r-na-rynku-kredytow-i-pozyczek-pozabankowych (dostęp 30.11.2023).
BIK (2023c), Podsumowanie 2022 roku na rynku kredytów i pożyczek, dostęp file:///C:/Users/user/Downloads/bik_podsumowanie_rynku_2022-1.pdf
Biuro Informacji Kredytowej, (2015-2020), Kredyt trendy raport za rok 2015, Kredyt trendy raport za rok 2016, Kredyt trendy raport za rok 2017, Kredyt trendy raport za rok 2018, Kredyt trendy raport za rok 2019, Kredyt trendy raport za rok 2020, https://media.bik.pl/publikacje/...
Bogacka-Kisiel E. (2012), Finanse osobiste. Zachowania - produkty - strategie, PWN, Warszawa.
Brown S., Garino G., Taylor K., Price S. (2005), Debt and Financial Expectations: An Individual- and Household-Level Analysis, Economic Inquiry, Vol. 43, No. 1: 100-120.
Burgiel A. (2014), Społeczne zjawiska w zachowaniach polskich konsumentów. Oddziaływania społeczne, naśladownictwo, ostentacja i snobizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Burgiel A. (2015), Determinanty i perspektywy upowszechnienia konsumpcji wspólnej w Polsce, Studia Ekonomiczne, 231.
Burton, D., Credit inclusion and the home credit market in post-communist member states of the European Union, Critical Social Policy, 37(3), 2017. https://doi.org/10.1177/0261018316672991.
Bywalec C. (2007), Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, PWN, Warszawa.
Bywalec C. (2009), Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, PWN, Warszawa.
Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Centrum Myśli Strategicznych (2019), Polski rynek usług pożyczkowych, Gdańsk 2019.
Charron-Chénier R., & Seamster L. (2021). Racialized Debts: Racial Exclusion from Credit Tools and Information Networks. Critical Sociology, 47(6), 977-992. https://doi.org/10. 1177/0896920519894635.
Consumer Financial Protection Bureau (2022), Buy Now, Pay Later: Market trends and consumer impacts, Washington DC.
Cook J., Davies K., Farrugia D., Threadgold S., Coffey J., Senior K., Haro A., Shannon B. (2023), Buy now pay later services as a way to pay: credit consumption and the depoliticization of debt, Consumption Markets & Culture, vol 26, issue 4.
Czarnecka M. (2018), Wykluczenie finansowe i integracja finansowa - aspekty terminologiczne, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 1, 63-83.
Czechowska I.D. (2017), Architektura bezpieczeństwa i ochrony interesów konsumentów na rynku usług finansowych, [w:] Szymańska A. (red.), Ubezpieczenia i finanse. Rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, 33-49, doi: 10.18778/8088-628-5.03.
Deloitte (2023), Otoczenie regulacyjne BNPL w Polsce na tle trendów globalnych w 2023,
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/financial-services/articles/newsletter/Biuletyn-prawny-dla-branzy-finansowej-maj-2023/Otoczenie-regulacyjne-BNPL-w-Polsce-na-tle-trendow-globalnych-w-2023.html (dostęp 24.09.2023).
Di Maggio M., Williams E., Katz J. (2022), Buy Now, Pay Later Credit: User Characteristics and Effects on Spending Patterns, NBER Working Paper 30508.
Dłużeniwska J., Tarasiuk W. (2021), Wpływ pandemii COVID-19 na rozwój sektora e-commerce w Polsce, Akademia Zarządzania - 5(2).
Domańska-Szaruga B. (2015), Wybrane aspekty wykluczenia kredytowego w świetle założeń zrównoważonego rozwoju [w:] T. Borys, T. Brzozowski i S. Zaremba-Warnke (red.), Zrównoważony rozwój organizacji - aspekty społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 91-102.
Dubisz D., Golińska-Dawson P., Zawodny P. (2022), Measuring CO2 Emissions in E-Commerce Deliveries: From Empirical Studies to a New Calculation Approach, Sustainability, 14(23):16085.
Folwarski M. (2021). Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie cyfrowe i finansowe społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Friedman M. (1957), A theory of the consumption function, Princeton University Press, Princeton.
FRRF (2023), Głębokie spadki w branży pożyczkowej - wyniki za czerwiec 2023 r., https://frrf.pl/glebokie-spadki-w-branzy-pozyczkowej-wyniki-za-czerwiec-2023-r/ (dostęp 11.12.2023).
FRRF (2023). Rynek pożyczek pozabankowych uzupełnia sektor bankowy. Badania i raporty,
https://frrf.pl/rynek-pozyczek-pozabankowych-uzupelnia-sektor-bankowy/ (dostęp 10.11.2023).
FRRF, CRIF, FK (2022), Dlaczego Polakom grozi wykluczenie finansowe? Raport, dostęp http://www.federacja-konsumentow.org.pl/p,1773,9fc91,dlaczego-polakom-grozi-wykluczenie-
finansowe2510.pdf
Fundacja GPW i WIB (2023). Poziom wiedzy finansowej Polaków, Edycja VI, dostęp https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/KEFiP_2023.pdf
Garczarczyk J., Mocek M., Bialowas S. (2014), Economic situation and the Polish households' behavior on the financial market, Journal of Social Sciences, 3(2).
Gerrans P., Baur D.G., Lavagna-Slater S. (2021), Fintech and responsibility: Buy-now-pay-later arrangements, Australian Journal of Management, vol. 47, issue 3.
Gemzik-Salwach, A. (2020), Klienci instytucji pożyczkowych i ich ochrona, CeDeWu, Warszawa.
Gola J., Smyczek S. (2019), Zachowania finansowe gospodarstw domowych, Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice.
Gruchot K., Wpływ pandemii COVID-10 na preferencje zakupowe e-konsumentów, [w:] Kopera S. (red.) Media społecznościowe i ich wpływ na zachowania konsumenckie, Publikacja Uniwersytetu Jagiellońskiego - Instytut Przedsiębiorczości, Kraków 2022, ISBN 978-83-956454-8-2.
Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2016), Czynniki determinujące zachowania nabywcze e-konsumentów, Konsumpcja i Rozwój nr 14 (1).
Gumus A., Kara A., Hassan Ahmad A., Glass K. (2023). Consumer bankruptcy: Decision, choice ad access to credit afterwards, International Journal of Finance & Economics, doi.org/10.1002/ijfe.2859.
Guttman-Kenney B., Firth C., Gathergood J. (2023), Buy now, pay later (BNPL)...on your credit card, Journal of Behavioral and Experimental Finance, vol. 37.
Hammouri Q., Aloqool A., Saleh B., Aldossary H., Frejat S., Halim M., Almajali D.A., Al-Gasawneh J.A., Darawsheh S.R. (2023), An empirical investigation on acceptance of e-wallets in the fintech era in Jordan: Extending UTAUT2 model with perceived trust. International Journal of Data and Network Science, nr 7(3).
Harasim J. (2011), Bankowość detaliczna w Polsce. CeDeWu, Warszawa.
Herman A. (2018), Struktura i dynamika pozabankowego sektora pożyczkowego w Polsce [w:]
I. Jakubowska-Branicka (red), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0048&from=PL (dostęp: 10.12.2022).
https://frrf.pl/dwukrotnie-wiecej-pozyczek-w-bnpl-niz-w-tradycyjnym-segmencie/ (dostęp: 10.10.2023).
https://frrf.pl/glebokie-spadki-w-branzy-pozyczkowej-wyniki-za-czerwiec-2023-r/ (dostęp: 10.10.2023).
https://frrf.pl/stabilizacja-sprzedazy-na-rynku-pozyczkowym-w-sierpniu/ (dostęp: 10.10.2023).
https://frrf.pl/wiecej-pozyczek-bnpl-niz-w-tradycyjnym-segmencie-rynku/ (dostęp: 10.10.2023).
https://media.bik.pl/informacje-prasowe/800482/kupuja-teraz-placa-pozniej-polacy-polubili-odroczone-platnosci-chce-z-nich-korzystac-40-proc (dostęp: 10.10.2023).
https://www.kearney.com/industry/financial-services/european-retail-banking-radar/article/-/insights/with-embedded-finance-such-as-bnpl-on-the-rise-are-banks-at-risk-of-losing-out (dostęp: 10.10.2023).
https://www.lendingtree.com/personal/buy-now-pay-later-survey/ (dostęp: 29.12.2022).
https://www.lendtech.pl/wiadomosci/bnpl/bnpl-od-pragmago-w-bramce-platniczej-comfino/ (dostęp: 30.08.2023).
https://www.lendtech.pl/wiadomosci/bnpl/prognozy-rozwoju-bnpl-w-2023-roku/ (dostęp: 30.08.2023).
https://www.pymnts.com/buy-now-pay-later/2022/buy-now-pay-later-goes-full-circle-with-re-focus-on-in-store-transactions/ (dostęp: 20.09.2023).
https://www.raconteur.net/report/payments-2023 (dostęp: 20.09.2023).
https://www.statista.com/statistics/1233850/online-bnpl-penetration-country/ (dostęp: 10.10.2023).
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/Dokad-zmierza-Buy-Now-Pay-Later-w-Europie.html (dostęp: 10.09.2023).
Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem - wprowadzenie [w:] Jajuga, K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2007.
Jakubowska-Branicka I., Walczak B., Waliszewski K. (2020), Determinanty rozwoju rynku pożyczek pozabankowych w Polsce - perspektywa ekonomiczna, regulacyjna, technologiczna i socjologiczna, Ekonomista, (5).
Jappelli T., Pistaferri L. (2010), The consumption response to income changes, Annual Review Economics, 2(1).
Jappelli T., Pistaferri L. (2017), The economics of consumption: theory and evidence, Oxford University Press, Oxford.
Kearney (2023). European Retail Banking Radar 2023: an industry at a crossroads, https://www.kearney.com/industry/financial-services/european-retail-banking-radar (dostęp 10.09.2023).
Keynes J.M. (1936), The general theory of interest, employment and money, Palgrave Macmillan, Londyn.
Komisja Nadzoru Finansowego (2013), Raport o sytuacji banków 2012, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_w_2012_pdf_34744.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2015), Raport o sytuacji banków 2014, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2014_12_41472.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji banków 2016, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2016_54435.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji banków 2017, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2017_12_61471.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji banków 2018, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/RAPORT_O_SYTUACJI_BANKOW_2018_65694.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji sektora bankowego 2019, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_na_temat_sytuacji_sektora_bankowego_w_2019_r.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji sektora bankowego 2020, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_na_temat_sytuacji_sektora_bankowego_w_2020_roku.pdf.
Komisja Nadzoru Finansowego (2016), Raport o sytuacji sektora bankowego 2021, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Raport_roczny_2021.pdf.
Korzeniowska A.M., Rutecka-Góra J., Swacha-Lech M., Waliszewski K., Wpływ pandemii COVID-19 na finanse osobiste, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2023.
Koziński M. (2012), Psychospołeczne czynniki zadłużenia, Opuscula Sociologica, 2(2).
KRD (2023), Z odroczonych płatności chce korzystać coraz więcej osób i firm, https://krd.pl/centrum-prasowe/informacje-prasowe/2023/z-odroczonych-platnosci-chce-korzystac-coraz- wiecej-osob-i%E2%80%A6-firm (dostęp 12.10.2023).
Kredyt Trendy. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej, 2016, https://media.bik.pl/publikacje/read/339840/kredyt-trendy-grudzien-2016.
Kredyt Trendy. Raport półroczny Biura Informacji Kredytowej, 2017, https://media.bik.pl/publikacje/att/1260678.
Kuchciak I. (2020), Wykluczenie bankowe w Polsce w aspekcie ekonomicznym i społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kuchciak I., Mikulec A. (2017), Świadomość finansowa i inkluzja bankowa osób w wieku 50+ w świetle badań pierwotnych, Bezpieczny Bank, 1(66), 149-173.
Kuchciak I., Świeszczak M. Świeszczak K., Marcinkowska M. (2014). Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Kurzępa-Dedo, K, Administracyjna regulacja działalności instytucji pożyczkowych w kontekście oczekiwań społecznych i zasad prawa rynku finansowego, Przegląd Prawa Publicznego, 11/2020, 86-104.
Kurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A (2018b). Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych − wybrane zagadnienia (część 2), Humanities and Social Sciences 23 (XXIII) | nr 25 (3).
Kurzępa-Dedo K., Gemzik-Salwach A. (2018a). Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych − wybrane zagadnienia. Część 1, Humanities and Social Sciences | tom 23 (XXIII) |, nr 25 (2) 149-172.
Lea S., Mewse A., Wrapson W. (2010), The Psychology of Debt in Poor Households in Britain, Debtor World: Interdisciplinary Perspectives on an Indebted Global Society, Oxford University Press.
Lea S., Webley P., Levine R.M. (1993), The Economic Psychology of Consumer Debt, Journal of Economic Psychology, Nr 14.
Lentech (2022), Kto pożycza - badanie pożyczkobiorców online, dostęp https://www.lendtech.pl/wiadomosci/digital-lending/kto-pozycza-badanie-pozyczkobiorcow-online/.
Leyshon A., Thrift N. (1995), Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britan and the United States. Transactions of the Institute of British Geographers, The Royal Geographical Society, Vol. 20(3): 312-341.
Liébana-Cabanillas F., Marinkovic V., de Luna I.R., Kalinic Z. (2018), Predicting the determinants of mobile payment acceptance: a hybrid SEM-neural network approach, Technological Forecasting and Social Change, nr 129(C).
Lun P.K., Livingstone S.M. (1991), Psychological, social and economic determinants of saving: comparing recurrent and total savings, Journal of Economic Psychology, 12:621-641.
Maciejasz-Świątkiewicz M. (2013), Wykluczenie finansowe i narzędzia jego ograniczania, Studia i Monografie, 488.
Maciejewski G. (2011), Ryzyko jako determinanta zachowań zakupowych konsumentów, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 52.
Marszałek P., Cellary W. (2023), Cyfrowy Złoty. Bank cyfrowej gotówki, PAB/WIB/6/2023.
Mączyńska E. (2018), Chwilówkowe pożyczki pieniężne w kontekście ekonomii behawioralnej i regulacyjnych funkcji państwa [w:] I. Jakubowska-Branicka (red), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Mica A. (2022), Czy anomalia jest nową hybrydą? Półformalne i parabankowe instytucje w sektorze finansowym [w:] I. Jakubowska-Branicka (red), Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Milic-Czernniak R. (2022), Nadmierne zadłużenie, niewypłacalność gospodarstw domowych i upadłość konsumencka [w:] K. Waliszewski (red.), Finanse osobiste, Wydawnictwo PAN, Warszawa.
Modigliani F., Brumberg R. (1954), Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. Post-Keynesian economics, Allen and Unwin, Londyn.
Mordzon A. (2011), W pętli zadłużenia kredytowego. Przyczynek do społecznego portretu dłużnika z perspektywy pokoleniowej, Rocznik Lubuski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 37(2), 163-178.
Mróz B. (2010), Naśladowcy czy indywidualiści? Dążenie do wyróżnienia się i naśladownictwo wzorów konsumpcji w zachowaniach polskich konsumentów [w:] I. Ozimek (red.), Zachowania konsumentów na rynku dóbr i usług. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa.
Musiał M. (2016), Behawioralne determinanty zarządzania finansami osobistymi, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(8).
Mysona-Bryska J. (2021), Dekonsumpcja - do wyzwolenia z konsumpcjonizmu, Kultura i Wartości, Nr 31, doi 18/08/2023 20:13:36.
NBP (2022), Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.
Niedziółka P., Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie domowym [w:] Waliszewski, K. (red.), Finanse osobiste, seria monografii Finanse, tom 2(14), PAN, 2022.
Norvilitis J.M., Merwin M.M., Osberg T.M., Roehling P.V.,Young P., Kamas M.M. (2006), Personality Factors, Money Attitudes, Financial Knowledge, and Credit-Card Debt in College Students, Journal of Applied Social Psychology, Nr 31.
Nyhus E.K., Webley P. (2001), The Role of Personality in Household Saving and Borrowing Behavior, European Journal of Personality, Nr 15.
Ofiarski Z., Rejestr instytucji pożyczkowych − prawny instrument poprawy bezpieczeństwa na rynku pożyczek konsumenckich, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, 6: 2-9.
Paleczna M. (2018), Problem nieetycznych zachowań na rynku niebankowych kredytów konsumenckich, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. 109, 127-144.
Paleczna M. Zmiany regulacyjne sektora instytucji pożyczkowych i ich wpływ na zwiększenie poziomu ochrony konsumentów, Finanse i Rachunkowość Nr 6, 2020, 97.
Paleczna M. (2021), Szczególne rozwiązania wprowadzone w tzw. pakiecie antykryzysowym w zakresie pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 7 (10).
Park J., Hill W.T. (2018), Exploring the role of justification and cognitive effort exertion on post-purchase regret in online shopping, Computers in Human Behavior, vol. 83.
Pascual R., PayPal Is The Largest Non-bank Lender With Over $54B In Total Assets, 05.03.2023r., https://focusonbusiness.eu/en/news/paypal-is-the-largest-non-bank-lender-with-over-54b-in-total-assets/4090.
Petersen J.A., Kushwaha T., Kumar V. (2015), Marketing communication strategies and consumer financial decision making: The role of national culture, Journal of Marketing, 79(1).
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych (2023), Członkowie, dostęp https://pzip.pl/czlonkowie.
Polski Związek Instytucji Pożyczkowych, Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, (2019), Sektor pożyczek pozabankowych - dwie strony rynku, Warszawa 2019.
Pomianowski R. (2023), Wyuczona bezradność. Gdy tracimy kontrolę nad swoim życiem, Warszawa, Difin.
Potocki T., Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 160, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2018.
Redo M., Prewysz-Kwinto P. (2022), Zrozumienia wskaźnika RRSO oraz jego rola w decyzjach kredytowych studentów - wyniki badania ankietowego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (2), 149-172.
Redo M. Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych w Polsce - chwilówki a koszty pozaodsetkowe kredytu i RRSO, [w:] Współczesne i prognozowane problemy bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa międzynarodowego, (red.) H. Świeboda, M. Gębska, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Warszawa, 2021, 43-73.
Reichheld F., Darnell D., Burns M., Net Promoter 3.0. A better system for understanding the real value of happy customers, Harvard Business Review, 11-12/2023, https://hbr.org/2021/11/net-promoter-3-0.
Relja R., Ward P., Zhao A.R. (2023), Understanding the psychological determinants of buy-now-pay-later (BNPL) in the UK: a user perspective, International Journal of Bank Marketing, vol. ahead of print.
Rudnicki L., Ryzyko w działalności gospodarstw domowych - istota, rodzaje i sposoby jego ograniczania, Studia Ekonomiczne Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko Nr 2/2019 (4).
Santander Consumer Bank (2022), Bezpieczni na e-zakupach. Raport Polaków portfel własny.
Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce. I połowa 2022, ZPF, Gdańsk 2023.
Schomburgk L., Hoffmann A. (2023), How mindfulness reduces BNPL usage and how that relates to overall well-being, European Journal of Marketing, vol. 57, issue 2.
Sektor pożyczek pozabankowych, Polski Związek Instytucji Pożyczkowych oraz Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, luty 2019.
Sibińska A. (2013), Charakterystyka motywów zachowań finansowych młodych ludzi [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Sługocka-Krupa E. (2017), Ryzyka w usługach finansowych i ich wpływ na bezpieczeństwo ekonomicznych interesów klientów - wybrane aspekty [w:] (red.) E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, Warszawa, Legalis.
Sng A., Tan C.M. (2022), Buy now pay later in Singapore: Regulatory gaps and reform, SSRN Working Paper No. 3819058.
Solarz M. (2013), Wykluczenie finansowe jako nowy przejaw nierówności społecznych, Nauki o Finansach, 2(7): 76-89.
Solarz M. (2014), Odpowiedzialne decyzje pożyczkowe jako instrument inkluzji finansowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Studia Ekonomiczne, 198. Finanse - problemy − decyzje, część 2, 216-226.
Solarz M., Adamek J. (2023), Trust and Personal Innovativeness as the Prerequisites for Using Digital Lending Services Offered by FinTech Lenders, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia, nr 57(1).
Solarz M., Adamek J. (2023). Determinants of digital financial exclusion as a barrier to the adoption of mobile banking services in Poland, Economics and Law, 21(2): 503-525. doi 10.12775/EiP.2022.028.
Stępnicka N., Wiączek P. (2018), Konsumpcja współdzielona - mit czy rzeczywistość?, Studia Ekonomiczne, 377.
Suri T., Bharadwaj P., Jack W. (2021), Fintech and household resilience to shocks: Evidence from digital loans in Kenya, Journal of Development Economics, 153.
Szelągowska A., Rynek pożyczek pozabankowych w Polsce w świetle polityki niskich stóp procentowych banku centralnego, Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Studia i Prace, Tom 1, 3/2015, https://econjournals.sgh.waw.pl/kwes/article/view/352, DOI: 10.33119/KKESSiP.2015.1.3.8.
Szewczyk R. (2011), Prawdziwe oblicze długu publicznego, Zeszyty naukowe PTE, 10.
Szpringer, W., Fin-Tech - nowe zjawisko na rynku usług finansowych, E-mentor, 2016, 64.2: 56-69.
Śledziewska K., Włoch R. (2020), Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny, skutki, przeciwdziałanie, Difin, Warszawa.
Tomkowicz R., Jak firmy pożyczkowe zarządzają ryzykiem kredytowym? Loan Magazine, 22.10.2018, https://loanmagazine.pl/firmy-pozyczkowe-zarzadzaja-ryzykiem-kredytowym/ (10.07.2023).
Triwidisari A., Nurkhin A., Mushin M. (2018), The Relationships Between Instagram Social Media Usage, Hedonic Shopping Motives and Financial Literacy on Impulse Buying, Dinamika Pendidikan, 12(2).
Tyrała S., Orwat A., Makowski Ł., Trends and sales models in e-commerce: Examples of best practices, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2022, t. 96, nr 1, s. 89-105
DOI: 10.5604/013001.0016.0361.
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2023.01.1028.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami.
Ustawa z dnia 6 października 2022 r. w zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, Dz.U. 2022 poz. 2339.
Wachnicka, A (2019a), Nowe technologie na rynku kredytów konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek pozabankowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6: 10-17.
Wachnicka A. (2019b), Usługi finansowe w dobie cyfryzacji - aspekty prawne a tendencje socjodemograficzne, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 4.
Wachowski M (2020), Świadomość kredytowa w polskich gospodarstwach domowych w świetle badań własnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 394, 104-124.
Waliszewski K. (2020a). Determinanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce, Finanse i Prawo Finansowe, Vol. 1(25), doi.org/10.18778/2391-6478.1.25.07.
Waliszewski, K. (2020b). The impact of the COVID-19 pandemic on the non-bank loan market in Poland. Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 25(4), 66-74. http://doi.org/10.15611/fins.2020.4.05.
Waliszewski K. (2021), Ochrona konsumenta na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 7 (10).
Waliszewski K., Czechowska I.D. (2019), Instytucje bankowe i niebankowe na rynku detalicznych usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Waliszewski K., Cichowicz E., Gębski Ł., Kliber F., Kubiczek J., Niedziółka P., Solarz M., & Warchlewska A. (2023), The role of the LendTech sector in the consumer credit market in the context of household financial exclusion. Oeconomia Copernicana, 14(2), 609-643. https://doi.org/10.24136/oc.2023.017.
Waliszewski K., Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2017.
Waliszewski K., Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017.
Warchlewska A. (2022), Wykluczenie finansowe. Od finansów tradycyjnych do cyfrowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Warchlewska A. (2022), Nowoczesne rozwiązania finansowe wspomagające proces zarządzania finansami osobistymi [w:] G. Kotliński (red.), Bankowość komercyjna i spółdzielcza w Polsce - refleksje po trzech dekadach transformacji. Szkice ku pamięci Doktora Ryszarda Mikołajczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Warchlewska A., Wykluczenie finansowe. Od finansów tradycyjnych do cyfrowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2022.
Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, Konsumpcja i Rozwój, nr 1 (6).
Webley P., Nyhus E.K. (2001), Life-cycle and Dispositional Routes into Problem Debt, British Journal of Psychology, Nr 92.
Which? (2021), Under pressure: Who uses BNPL? Policy report, London.
Wolski A., Zarządzanie ryzykiem kredytowym w firmach pożyczkowych, 2018, https://epiotrkow.pl/news/Zarzadzanie-ryzykiem-kredytowym-w-firmach-pozyczkowych,33574.
Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2011), Zachowania konsumentów. Teoria i praktyka, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Zakrzewska M., Rynek firm pożyczkowych w Polsce, Rynek Pracy 2016; 158 (3): 50-54.
Zaleska M., Kozińska M., Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022.
Zaleśkiewicz T. (2011), Psychologia ekonomiczna. PWN, Warszawa 2011.
Zarczuk J., Klepacki B. (2021). Pojęcie, znaczenie i pomiar śladu węglowego (carbon footprint), Ekonomika i Organizacja Logistyki, tom 6, nr 1.
ZPF (2020), Sektor instytucji pożyczkowych w Poslce 2008-2019, Związek Przedsiębiorstw Finansowych, Gdańsk 2020.
ZPF (2023), System instytucji pożyczkowych w Polsce. I połowa 2022, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk 2023.
Związek Firm Pożyczkowych, (2016), Sektor firm pożyczkowych 2012-2016. FinTech w Consumer Finance, Warszawa 2016.
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (2020), Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce 2008-2019, Gdańsk 2020.
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (2021), Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce rok 2020, Gdańsk 2021.
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (2022), Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce rok 2021, Gdańsk 2022.
Związek Przedsiębiorstw Finansowych (2023), Sektor instytucji pożyczkowych w Polsce rok 2022, Gdańsk 2023.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku