• Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych

Decyzje dotyczące inwestowania to jedne z trudniejszych, a jednocześnie kluczowych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców. Wyznaczają one kierunek rozwoju, determinują kondycję finansową oraz są wyznacznikiem wartości firmy. Inwestowanie jest zadaniem złożonym − wymaga wiedzy i umiejętności oraz gotowości do podjęcia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu. Pandemia COVID-19, konflikt militarny w Ukrainie oraz zmiany głównych parametrów makroekonomicznych gospodarki oznaczają dla przedsiębiorców dodatkowe źródła niepewności i ryzyka, które należy w procesie podejmowania decyzji uwzględnić. Z jednej strony ww. czynniki są ograniczeniami, ale z drugiej - stworzyły warunki do rozwoju nowych produktów czy usług.

Podtytuł Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych
Autor Ewelina Nawrocka, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Welzant, Anna Wojewnik-Filipkowska
Rok wydania 2022
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 236
72.00 54.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
50.4
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-626-0

Decyzje dotyczące inwestowania to jedne z trudniejszych, a jednocześnie kluczowych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorców. Wyznaczają one kierunek rozwoju, determinują kondycję finansową oraz są wyznacznikiem wartości firmy. Inwestowanie jest zadaniem złożonym − wymaga wiedzy i umiejętności oraz gotowości do podjęcia ryzyka towarzyszącego inwestowaniu. Pandemia COVID-19, konflikt militarny w Ukrainie oraz zmiany głównych parametrów makroekonomicznych gospodarki oznaczają dla przedsiębiorców dodatkowe źródła niepewności i ryzyka, które należy w procesie podejmowania decyzji uwzględnić. Z jednej strony ww. czynniki są ograniczeniami, ale z drugiej - stworzyły warunki do rozwoju nowych produktów czy usług.

Celem opracowania, kierowanego zarówno do przedsiębiorców, jak i studentów zarządzania i finansów, jest usystematyzowanie, uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu inwestycji przedsiębiorstw w kontekście podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw, stanowiące oś rozważań, ujęto w pięciu rozdziałach dotyczących:
• specyfiki, istoty i uwarunkowań podejmowania decyzji inwestycyjnych;
• oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych;
• problematyki finansowania projektów inwestycyjnych;
• aktualnej problematyki podatkowej w inwestycjach;
• ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

Opracowanie zamyka opis konkretnego przedsięwzięcia inwestycyjnego i analiza jego opłacalności w dwóch wariantach, ilustrujących ryzyko administracyjne i prawne. Przeprowadzono również analizę wrażliwości projektu na zmianę wybranych założeń, odnoszących się do ryzyka makroekonomicznego.


„(...) Atutem pracy jest jej wielowątkowość i aktualność zarysowanych problemów koncentrujących uwagę Czytelnika na (1) aspektach niepewności i ryzyka związanych z procesem podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz (2) metodach zarządzania tym ryzykiem. (...) niewątpliwy walor poznawczy ma aneks praktyczny, który jest integralną częścią opracowania i jest egzemplifikacją treści teoretycznych zawartych w monografii. Omówienie różnych strategii finansowania prezentowanego tutaj przykładu projektu inwestycyjnego, przedstawienie możliwości i konsekwencji − zwłaszcza finansowych - wyboru podejmowanych decyzji, wraz z analizą wrażliwości służą podniesieniu świadomości ekonomicznej Czytelnika (...)".
Prof. dr hab. Ewa Siemińska, fragment recenzji

Skróty 7
Wstęp 9

Rozdział 1
Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw 13
1.1. Istota, rodzaje i miejsce podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji inwestycyjnych 13
1.2. Uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie 19
1.3. Przesłanki realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i ich klasyfikacja 26
1.4. Decyzje inwestycyjne w projekcie inwestycyjnym 35
1.5. Rodzaje projektów inwestycyjnych 39
1.6. Przepływy pieniężne w projektach inwestycyjnych i ich rozłożenie w czasie 42
1.7. Pojęcie oprocentowania i dyskontowania przepływów pieniężnych 45

Rozdział 2
Ocena efektywności finansowej projektów inwestycyjnych 51
2.1. Inwestycje i projekty inwestycyjne 51
2.2. Znaczenie, założenia i zasady oceny efektywności finansowej 53
2.3. Rodzaje i sposoby kalkulowania przepływów pieniężnych 57
2.4. Stopa dyskontowa w ocenie inwestycji 66
2.5. Metody oceny efektywności finansowej inwestycji rzeczowych 68

Rozdział 3
Finansowanie projektów inwestycyjnych 81
3.1. Znaczenie decyzji finansowych, metody i źródła finansowania 81
3.2. Kapitał własny - istota i znaczenie 92
3.3. Kapitał obcy - źródła i kluczowe parametry 96
3.4. Kapitał pośredni 108
3.5. Planowanie finansowe i optymalna struktura kapitału 110
3.6. Uwarunkowania i zasady finansowania 118
3.7. Koszt kapitału, tarcza podatkowa i dźwignia finansowa 125
3.8. Ryzyko finansowania inwestycji 131

Rozdział 4
Zachęty i ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorstw w Polsce 137
4.1. Rodzaje podatkowych zachęt inwestycyjnych 137
4.2. Ulga na nowe inwestycje - Polska Strefa Inwestycji 139
4.3. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (CIT estoński) 156
4.4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 164
4.5. Ulga na działalność badawczo-rozwojową 166
4.6. Ulga IP Box - podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 175
4.7. Ulga na prototyp 179
4.8. Ulga na robotyzację 181
4.9. Zasady łączenia podatkowych zachęt inwestycyjnych 184

Rozdział 5
Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych 187
5.1. Istota i klasyfikacja ryzyka 187
5.2. Zarządzanie ryzykiem w projekcie inwestycyjnym 192
5.3. Wybrane metody analizy ryzyka inwestycyjnego 198

Zakończenie 209
Bibliografia 213
Aneks: Ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem ulgi podatkowej na realizację nowej inwestycji 223
Spis rysunków 231
Spis tabel 233
O Autorach 235

Ewelina Nawrocka − doktor nauk ekonomicznych, od 2007 r. jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; od 2012 r. wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Specjalizuje się w tematyce inwestycji rzeczowych i rynku nieruchomości. Jest autorką kilkunastu publikacji naukowych, m.in. w zakresie problematyki stosowania narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Krzysztof Szczepaniak − doktor nauk ekonomicznych, pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z pasją łączy działalność badawczą z praktyką gospodarczą. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w krajowych i zagranicznych prestiżowych wydawnictwach, m.in. z zakresu przygotowania i oceny inwestycji przedsiębiorstw oraz sektora publicznego i zarządzania innowacjami. Od 2021 r. wicedyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył staże zagraniczne i prowadził wykłady na uczelniach zagranicznych. Od 2017 r. ekspert Komisji Europejskiej ds. inwestycji i innowacji w sektorze MŚP.

Katarzyna Welzant − doktor nauk ekonomicznych. Adiunkt w Katedrze Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Menadżer do spraw pomocy publicznej w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Autorka publikacji dotyczących regionalnej pomocy inwestycyjnej. Prowadzi szkolenia z zakresu korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych w ramach specjalnych stref ekonomicznych.

Anna Wojewnik-Filipkowska − doktor hab. nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Specjalizuje się w problematyce zarządzania inwestycjami rzeczowymi i rozwoju miast. Jest autorką koncepcji fundamentalnej siły miasta. Od 2002 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Gdańskim, aktualnie na stanowisku profesora uczelni oraz kierownika Katedry Inwestycji i Nieruchomości na Wydziale Zarządzania. Jest wykładowcą gościnnym na zagranicznych uczelniach, autorką i recenzentką licznych publikacji naukowych oraz ekspertem ds. oceny ekonomiczno-finansowej wykonalności projektów inwestycyjnych.

Recenzja: prof. dr hab. Ewa Siemińska

Antonowicz P. (red.). (2020). Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Arrow K.J. (1979). Eseje z teorii ryzyka. Warszawa: PWN.
Barembruch A. i Gostomski E. (2020). Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej. Pieniądze i Więź, 3 (88), s. 89-97.
Behrens W. i Hawranek P.M. (1993). Poradnik przygotowania prezmysłowych studiów feasibility (wyd. Wydanie poprawione i rozszerzone). Warszawa: United Nations Industrial Development Organization.
Białas M. (2012). Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, 4/1, s. 23-35.
Bień W. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (wyd. 7). Warszawa: Difin.
Bierman H. i Smidt S. (1988). The Capital Budgeting Decision. London: MacMillan Publishing Company.
Biernat P. i Gronek E. (2018). Leasing jako dodatkowe źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw w Polsce. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce − teoria i praktyka, s. 147-157.
Black A., Wright P. i Bachman J.E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek. Dom Wydawniczy ABC.
Błach J. (2009). Ewolucja teorii struktury kapitału. Finanse: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN, s. 67-106.
Borys K. i Nogalski B. (2000). Wartość dodana jako niematerialna determinanta produktywności. [w:] A. Stabryła (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy. Materiały konferencji naukowej. Kraków: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
Brealey R.A., Myers S.C. i Allen F. (2012). Principles of corporate finance. New York: McGraw-Hill Education.
Breznitz D. (2021). Innowacje w praktyce. Jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza. Sopot: Centrum Myśli Strategicznych.
Brigham E.F. i Gapenski L.C. (2000). Zarządzanie Finansami (Tom 1). Warszawa: PWE.
Bryx M. (2006). Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
Bryx M. i Matkowski R. (2001). Inwestycje w nieruchomości. Warszawa: Poltext.
Brzozowska K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa: CeDeWu.
Cegłowski B. (2008). Finansowanie działalności przedsiębiorstwa z wykorzystaniem funduszy pożyczkowych. [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa (s. 197-222). Warszawa: Difin.
Copeland T., Koller, T. i Murrin J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Warszawa: WIG-Press.
Corrie R. (1991). Project Evaluations. London: Thomas Telford.
Cusmano L. i Thompson J. (2018). Alternative Financing Instruments for SMEs and Entrepreneurs: the Case of Mezzanine Finance. OECD SME and Entrepreneurship Papers No. 2.
Czajkowska-Matosiuk K. (2011). Finansowanie spółki przez wspólników a kwestie podatkowe. Biuletyn Rachunkowości (24), s. 57-61.
Czarnek J., Marcinek K., Jaworek M. i Szóstek A. (2010). Efektywność projektów inwestycyjnych. Toruń: Dom Organizatora.
Czechowski L., Dziworska K., Gostkowska-Drzewicka T., Górczyńska A. i Ostrowska E. (1999). Projekty inwestycyjne: finansowanie, metody i procedury wyceny (T. Gostkowska-Drzewicka, red.). Gdańsk: ODDK.
Czekaj J. i Dresler, Z. (2012). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
Czerkas K. (2002). Project Finance w polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej. Warszawa: Twigger.
Czerkas K. (2010). Finansowanie nieruchomości komercyjnych w Polsce. Warszawa: Instytut Rynku Hotelarskiego.
Czerwińska T. (2011). Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych. [w:] M. Rymarzak (red.), Zarządzanie inwestycjami i nieruchomosciami. Wybrane problemy. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Damodaran A. (2001). Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Wydanie II. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Dewick P. i Hernandez I. (2014). Entrepreneurship, institutional variety and economic development. Innovation and development, 4 (1), s. 111-127.
Doukas J.A. (2015). Capital Budgeting. Business Expert Press, LLC.
Duliniec A. (2001). Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
Duliniec A. (2011). Finansowanie przedsiebiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWN.
Duliniec A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), s. 73-82.
Duliniec A. (2017). Motywy decyzji o zadłużeniu przedsiębiorstw. Wyniki badań polskich spółek giełdowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 85 (1), s. 37-247.
Dziemieszczk G. (2015). Źródła finansowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. [w:] J. Grzywacz (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Źródła kapitału (Tom 3, s. 51-78). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Dziworska K. (2000). Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Floricel S i Miller R. (2001). Strategizing for anticipated risks and turbulence in large-scale engineering projects. International Journal of Project Managemen t(19), s. 445-455.
Foryś I. (2006). Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi. Warszawa: Poltext.
Frańczuk M. i Gałązka K. (2014). Teoria finansów, rynek finansowy. [w:] A. Paździor (red.), Finanse. Funkcjonowanie, instytucje i instrumenty rynku finansowego finanse publiczne, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (s. 9-44). Lublin: Politechnika Lubelska.
Gawron H. (2006). Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Główny Urząd Statystyczny, formularz PNT-01. (2020). Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej. Pobrano 1.08.2021 z lokalizacji http://form.stat.gov.pl/formularze/2020/passive/PNT-01.pdf.
Gosek M. i Welzant K. (2022). Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych a wartość pomocy publicznej w ramach polskiej strefy inwestycji. Monitor Podatkowy, s. 24-28.
Gostkowska-Drzewicka T. (red.) (1999). Projekty inwestycyjne: finansowanie, metody i procedury oceny. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
Grajewski P. (2007). Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Warszawa: PWE.
Grajewski P. (2012). Procesowe zarządzanie organizacją. Warszawa: PTE.
Grant Thornton. (2018, styczeń). Przykłady działalności badawczo-rozwojowej w różnych branżach. Pobrano z lokalizacji https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/01/Purpurowy-Informator-Ulga-BR.pdf.
Greenspan A. (2008). Era zawirowań. Warszawa: Muza.
Griffin R.W. (1996). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.
Gryziak B. (2021). Prawnopodatkowe skutki finansowania spółki - analiza historyczna i porównawcza. Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych (10), s. 4-16.
GUS. (2021). Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2019 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Hill N.C. i Stone B.K. (1980). Accounting betas, systematic operating risk, and financial leverage: a risk-composition approach to the determinants of systematic risk. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, s. 595-637.
Holbeche L. (2009). Aligning Human Resources and Business Strategy (wyd. Second edition). Oxford: Routledge.
Hopkin P. (2010). Fundamentals of risk management: understanding, evaluating and implementing effective risk management. Kogan Page Publishers.
Interpelacja poselska T. Rzymkowskiego nr 30208 z 9.03.2019 r., w sprawie obniżenia nakładów inwestycyjnych uprawniających do skorzystania z Polskiej Strefy Inwestycji.
Interpretacja indywidualna, 0111-KDIB1-3.4010.57.2018.1.PC (Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 3 1, 2018).
Interpretacja indywidualna, 0112-KDIL3-3.4011.400.2018.2.MM (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 2 20, 2019).
Interpretacja indywidualna, 0112-KDIL2-2.4011.365.2020.2.IM (Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 7 24, 2020).
Jagielska M. (2016). Decyzje rady nadzorczej na tle wybranych typów decyzji. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XVII (4), s. 249-260.
Jajuga K. (red.). (2019). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
Jajuga K. i Jajuga T. (2008). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: PWN.
Jajuga T. i Pluta W. (1995). Inwestycje: Capital Budgeting − budżetowanie kapitałowe. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości.
Jajuga T. i Słoński T. (1997). Finanse spółek: długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wrocław: Wydawnicto Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
Jamroży M. i Kudert S. (2013). Optymalizacja opodatkowania dochodów przedsiębiorców. Warszawa: Wolters Kluwer.
Janiszewska M. i Janiszewski J. (2020). Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców. Warszawa: Studia Biur Analiz Sejmowych.
Jankowski J. (2019). Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych - dopuszczalność i prawne granice. Warszawa: C. H. Beck.
Jankowski J. (2020). Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej. Warszawa: C.H. Beck.
Jerzemowska M. (1996). Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Jerzemowska M. (2004). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Gdańsk: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Kasozi J. (2012). Evaluating the investment decision-making process for business expansion into Africa: a case study. Risk governance & control: financial markets & institutions, Vol. 2, Issue 4.
Kędzierska-Szczepaniak A. i Szczepaniak K. (2014). Kredyt czy leasing. Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance, 12 (4), s. 21-34.
King M. (1987). The Cash Flow Corporate Income Tax. Chicago: University of Chicago Press.
Knight F. (1971). Risk. Uncertainty and Profit. Chicago-London: University of Chicago Press.
Kolibski M. (26.11.2021). Pobrano z lokalizacji https://kancelarierp.pl/2022-estonski-cit-bedzie-atrakcyjniejszy-od-dzisiejszych-form-rozliczen/.
Kotler P. i Keller K.L. (2016). A framework for marketing management (Tomy Sixth Edition − Global Edition). Harlow: Pearson Education.
Kowalke K. (2016). Analiza fundamentala. Wykorzystanie na rynku akcji w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
Kozłowska K. (2016). Ocena wybranych aspektów innowacyjności polskich przedsiębiorstw. [w:] P. Urbanek i E. Walińska (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. (Tom 9,
s. 183). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Koźmiński A.K. i Piotrowski W. (red.) (2006). Zarządzanie: teoria i praktyka (wyd. piąte, zmienione). Warszawa: PWN.
Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe", Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 maja 2017 r., poz. 105.
Krupski R. (red.) (2001). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Kwiecień A. (2017). Związek planowania finansowego z kreacją sukcesu przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5 (89, cz. 1), s. 227-236.
Lam J. (2003). Enterprise risk management, from incentives to contol. New York: Wiley.
Lewczyński W. (1993). Rachunek inwestycyjny w inwestowaniu. Sopot: Instytut Przedsiębiorczości.
Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P. i Szymczak P. (2004). Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena. Gdańsk: ODDK.
Łęgowik-Świącik S. (2013). Mechanizmy planowania finansowego w procesach decyzyjnych przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (662), s. 639-648.
Łożykowski A. i Sarnowski J. (2020, 10). Estoński CIT w Polsce, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych jako propozycja podatku od zysków dystrybułowanych w polskim systemie podatkowym. Przegląd podatkowy.
Machała R. (2004). Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Warszawa: PWN.
Machała R. (2011). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX.
Majerowska E. i Gostkowska-Drzewicka M. (2021). Czynniki struktury kapitału oraz rentowność spółek giełdowych. Ujęcie teoretyczne i empiryczne. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
Manikowski A. i Tarapata Z. (2001). Ocena projektów gospodarczych. Modele i metody (Tom 1). Warszawa: Difin.
Manikowski A. i Tarapata Z. (2004). Metody oceny projektów gospodarczych (wyd. II poprawione i uzupełnione). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
Marcinek K. (2000). Zarządzanie ryzykiem projektów inwestycyjnych − wybrane problemy metodyczne. [w:] H. Henzel (red.), Ekonomika inwestowania, Aspekty finansowe i ekologiczne. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Marcinek K. (2001). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
Marcinek K., Foltyn-Zarychta M., Pera K., Saługa P. i Tworek P. (2010). Ryzyko w finansowej ocenie projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Marszałek J. (2006). Finansowanie inwestycji rzezowych oraz procesów fuzji i przejęć. [w:] J. Różański (red.), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe (s. 122-162). Warszawa: Difin.
Matysek-Jędrych A. (2007). System finansowy - definicja i funkcje. Bank i Kredyt (10), s. 38-50.
Mazur-Magier W. (2022). Komentarz do § 4 Rozporządzenia WNI. [w:] M. Dargas-Draganik i J. Formela, Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Michalak A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
Michalak A. (2014). Struktura i koszt kapitału ako determinanty wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 16, s. 93-108.
Mikołajczyk B. (2012). Finansowanie mezzanine europejskich MSP. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46 (4), s. 579-589.
Ministerstwo Finansów. (2019). Objaśnienia podatkowe z 15 lipca 2019 r. dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej − IP Box. Warszawa.
Ministerstwo Finansów. (2020). Objaśnienia podatkowe z dnia 6 marca 2020 r.
Ministerstwo Rozwoju i Technologii (5.07.2022). https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulga-na-badania-i-rozwoj. Pobrano z lokalizacji Ministerstwo Rozwoju i Technologii: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/ulga-na-badania-i-rozwoj.
Misztal M. (2010). Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa - szanse czy zagrożenia? [w:] O. Dębicka i J. Winiarski (red.), Ryzyko − teoria i praktyka (s. 9-26). Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
Nawrocka E. (2011). Podstawy matematyki finansowej. [w:] M. Rymarzak (red.), Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami − wybrane problemy (s. 9-39). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Nahodko S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
Niedziółka P. (2002). Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku. Warszawa: Difin.
Niemczyk J. (2005). Organizacja procesowa. [w:] R. Krupski, Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
Obwieszczenie Prezesa GUS z 28.09.2021 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.
Ocena Skutków Regulacji do Ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji, 13.10.2017 r. ( dostęp z dn. 7.05.2020 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12304253/12465016/12465017/dokument313127.pdf).
Ocena Skutków Regulacji Projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dostęp dnia 2.01.2021 r. https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337001/12708195/12708196/dokument459369.pdf).
OECD. (2015). Podręcznik Frascati. Zalecenia dotyczące pozyskiwania i prezentowania danych z zakresu działalności badawczej i rozwojowej. Pomiar działalności naukowo-technicznej i innowacyjnej.
Ostrowska E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Ostrowska E. (2002). Ryzyko projektów inwestycyjnych. Warszawa: PWE.
Pachucki M., Rzeszowski M. i Michałek J. (2020). Polska Strefa Inwestycji − narzędzie transferu technologii dla rozwoju Przemysłu 4.0. Wnioski de lege ferenda (Tom nr 4 (9)). Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny.
Pfeffer I. (1956). Insurance and Economic Theory. Homewood.
Pietras P. i Szmit M. (2003). Zarządzanie projektem. Wybrane metody i techniki. Łódź: Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.
Pike R. i Dobbins R. (1986). Investment decisions and financial strategy. Philip Allan.
Piotrowski M. i Hołda A. (2020). Instrukcja dokonywania odpisów amortyzacyjnych w ramach odpisu jednorazowego w przypadku środka trwałego nabytego dzięki dotacji (pomoc de minimis). [w:] Instrukcje księgowe i podatkowe (A. Hołda, red.) Warszawa: C.H. Beck.
Pismo DKIS z 16.01.2019 r., 0111-KDIB1-3.4010.564.2018.2.APO.
Pismo DKIS z 17.10.2019 r., 0111-KDIB1-3.4010.264.2019.3.BM.
Pismo DKIS z 29.05.2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.150.2020.1.IZ.
Pismo DKIS z 9.10.2020 r., 0111-KDIB1-3.4010.357.2020.2.MBD.
Pluta W. (2000). Budżetowanie kapitałów. Warszawa: PWE.
Pogroszewska M. (17.12.2018). Ile firm skorzystało z ulgi na badania i rozwój za 2017 r. Rzeczpospolita.
Pokojska A. (19.05.2022). Na estoński CIT przeszło ok. 5 tys. spółek. A to nie koniec. Dziennik Gazeta Prawna.
Pomykalski A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: PWN.
Project Management Institute. (1998). Management de projet. Un referentiel de connaissances. Paris: AFNOR.
Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 r. (2020). Pobrano z lokalizacji Główny Urząd Statystyczny: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe-powstale-w-2019-r-,25,3.html.
Rębilas R. (2014). Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
Rogowski W. (2008). Rachunek efektywności inwestycji. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
Rogowski W. (2018). Rachunek efektywności inwestycji. Wydawnictwo Nieoczywiste.
Rogowski W. i Michalczewski A. (2005). Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Rosa A. (2008). Ventrure Capital w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania (1 (12)), s. 133-143.
Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym (Dz. Urz. UE L z 2014 r. nr 187, ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. 2018, poz. 1713 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz.U. z 2021 r., poz. 2422).
Różański J. (red.) (2006). Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Warszawa: Difin.
Rudny W. (2016). Emocje w procesach decyzyjnych na rynkach finansowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (267), s. 163-174.
Rutkowska-Ziarko A. i Pyke C. (2017). The development of downside accounting beta as a measure of risk. Economics and Business Review, 3 (17) (4), s. 55-65.
Rutkowski A. (2016). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
Rymarzak M. (2009). Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
Sarmiento-Sabogal J. i Sadeghi M. (2015). Estimating the Cost of Equity for Private Firms Using Accounting Fundamentals. Applied Economics, 47 (3), s. 288-301. Pobrano z lokalizacji https://ssrn.com/abstract=2541475.
Sarnowski J., Łożykowski A. i Domaszczyńska P. (2020). Estoński CIT dla Polski. Potencjał, model wdrożenia i oczekiwane efekty. Warszawa: Polski Instytut Ekonomiczny.
Sasin R. (2008). Leasing. [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa (s. 250-283). Warszawa: Difin.
Schneider D. (2012). Investition, Finanzierung Und Besteuerung. Gabler Verlag.
Schwab K. (2015, grudzień 12). Foreign Affairs. Pobrano z lokalizacji www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.
Siemińska E.H. (2020). Kontrakty budowalne. ryzyka, waloryzacja, ubezpieczenia. Warszawa: CeDeWu.
Sierpińska M. i Królikowska, E. (2015). Pożyczki jako źródło finansowania spółek powiązanych kapitałowo. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2 (74), s. 393-402.
Sierpińska M. i Wędzki, D. (2010). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A. i Węgrzyn R. (2019). Controlling finansowy w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
Skowronek-Mielczarek A. (2018). Uwarunkowania procesów inwestycyjnychw małych i średnich przedsiębiorstwach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt naukowy (162), s. 192-204.
Sobańska K. i Sieradzan P. (2004). Inwestycje private equity/venture capital. Warszawa: Wydawnictwo Key Text.
Stos A. (2009). Zastosowanie mezzanine do finansowania nowacyjnych czynników rozwoju przedsiębirostw. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226, s. 119-144.
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 2017, Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. Pobrano z lokalizacji: https://www.gov.pl/documents/33377/436740/SOR.pdf.
Sulima M. (2008). Pozyskiwanie przez spółkę finansowania typu mezzine. [w:] M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, studia przypadków (s. 381-398). Warszawa: Difin.
Szczepaniak K. (2011). Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. [w:] M. Rymarzak (red.), Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami − wybrane problemy (s. 85-113). Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Szelągowska A., Trzebiński A. i Orzechowski W. (2018). Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce. Warszawa: CeDeWu.
Szpulak A. (2010). Prognozowanie a planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (103), s. 218-224.
Śledziewska K. i Włoch R. (2020). Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Śliż P. (2018). Dojrzałość procesowa współczesnych organizacji w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Świderska G.K. (red.) (2017). Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa.
Thlon M. (2013). Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (902), s. 17-36.
Tomczykowski P. (2012, maj 7). Mechanizm dyskontowania pozwala urealnić wielkości zwolnień. Dziennik Gazeta Prawna.
Towarnicka H. (1996). Inwestycje rzeczowe w warunkach transformacji. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Trojanowski D. (2019). Dylematy wyceny nieruchomośic komercyjncyh w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo UG.
Trzeciak E. (2019, wrzesień/september). Wycena i ewidencja leasingu operacyjnego i finansowego w księgach rachunkowych leasingobiorcy oraz ich wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Finanse i prawo finansowe, Journal of Finance and Linancial Lawe, 3 (23), s. 73-92.
Uchwała Nr 14/2016 Rady Ministrów z 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105, 2349, 2427, 2469).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1752 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2020, poz. 1406 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1670).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 730, 913).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 2439, 2447 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.).
Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji publicznych, 25.09.2020 r. Pobrano z lokalizacji https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12337001/12708201/12708205/dokument466668.pdf.
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Druk nr 1532 (9.08.2021).
Walica H. (2007). Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Welzant K. (2020). Rola ulgi podatkowej na nowe inwestycje w zakresie wsparcia MŚP na przykładzie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Welzant K. (2022). [w:] M. Dargas-Draganik i J. Formela, Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
Welzant K. (2022). § 8 Katalog kosztów kwalifikowanych. [w:] M. Dargas-Draganik i J. Formela, Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji. Komentarz (s. 241). Warszawa: C.H. Beck.
Węcławski J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: PWN.
Więcławski J. (2017). Dylematy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity. Folia Oeconomica, Acta Universitas Lodzensis (1 (327)), s. 203-214.
Wieczorek S. i Woźniak J. (2019). Sztuka wyceny przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 52 (3), s. 89-99.
Wilczyńska M. (2016). Kredyt bankowy jako zewnętrzne źródło finansowania dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo i Region, 8, s. 33-46.
Wildowicz-Giegiel A. i Dziemianowicz R. (2015). The impact of tax incentives on the process of innovation creation in Polish economy. Birmingham City University.
Włodarska-Zoła L. (2016). Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (436), s. 278-286.
Wojewnik-Filipkowska A. (2006). Project Finance w inwestycjach infrastrukturalnych. Warszawa: CeDeWu.
Wojewnik-Filipkowska A. (2010). Zasady i źródła finansowania wielkoskalarnych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych. [w:] P. Lorens i J. Martyniuk-Pęczek (Redaktorzy), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast (s. 76-85). Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista.
Wojewnik-Filipkowska A. (2011). Finansowanie inwestycji i nieruchomości. [w:] M. Rymarzak (red.), Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami − wybrane problemy (s. 41-84). Gdańsk: Fundacja Rozoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Wojtowicz-Janicka K. (2012). Optymalizacja podatkowa w doktrynie i orzecznictwie (Ł. Mazur, red.). Warszawa: Wolters Kluwer.
www.parkiet.com/gospodarka/art20280871-rewolucyjne-zmiany-w-niedostatecznej-kapitalizacji-wplyw-na-rozliczenie-cit-za-2018-rok (2.05.2022).
www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php (2.05.2022).
Wyciślok J. (2013). Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych. Warszawa: C.H. Beck.
Yescombe E. (2007). Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
Wierzbic A. (2011). Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa - przegląd koncepcji teoretycznych, Nauki o Zarządzaniu - Management Sciences, 8, s. 399-411.
Żero S. (2018). Różnice w interpretacji pojęć innowacji oraz imitacji przedmiotu. [w:] Gruszewska E., Matel. A., Kuzionko-Ochrymiuk E. (red.). Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. T. 2, Zarządzanie organizacją, finanse i inwestycje, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku