• Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast (wyd. II zmienione)

Książka „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej, miast i zaspokajaniem w nieograniczony sposób coraz to nowych ludzkich potrzeb, a przede wszystkim oddziaływanie tych procesów na jakość środowiska. Cała problematyka zrównoważonego rozwoju podnoszona w książce odnosi się do obszarów zurbanizowanych, których wielkość systematycznie rośnie, w aspekcie realizowanych inwestycji miejskich. Obszary zurbanizowane (miejskie) stanowią i stanowić będą coraz większą część naszej planety, skutecznie wypierając inne ekosystemy, w tym także wpływając na ograniczenie ziem uprawnych, lasów itd., co także pośrednio przyczyniać się będzie do pogarszania jakości życia na Ziemi. Należy podkreślić, że książka ta ma charakter oryginalny. Decyduje o tym przede wszystkim jej treść i układ, a zwłaszcza odniesienie problematyki zrównoważonego rozwoju do miast, jako obszarów zamieszkałych przez większą część populacji ludzkiej i to zamieszkałych w bardzo zróżnicowanych warunkach. Na oryginalność pracy wpływa także dobór autorów, reprezentujących różne środowiska, których jednak łączy wspólne przekonanie, iż na skutek inwestycji i napływu ludności do miast będą się one systematycznie rozwijać, a ten proces wywołuje potrzebę działań na rzecz poprawy warunków życia w mieście, konieczność ochrony walorów naszego ekosystemu, jak również oczekiwanie większej aktywności w tym zakresie zarówno od władz (lokalnych i centralnych), jak i społeczeństw - zwłaszcza miejskich. Książka nasączona jest, w sposób logiczny i uporządkowany, dużą ilością danych oraz istotnych treści, ważnych dokumentów przekazujących troskę ludzkości o zrównoważony rozwój. Jest pod tym względem niezwykle aktualna, co raczej stanowi rzadkość w tego typu opracowaniach i warte jest podkreślenia. Ze względu na walory poznawcze może być ona wykorzystana jako podręcznik akademicki, ale biorąc pod uwagę jej zrozumiały język, może być także zalecana jako lektura dla uczniów szkół średnich. prof. zw. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji

Podtytuł Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast (wyd. II zmienione)
Autor Anna Szelągowska (red.)
Rok wydania 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 256
78.00 54.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
54.6
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-641-3
Książka „Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast" pokazuje nieuchronność procesu urbanizacji, dokonującego się poprzez inwestycje, stwarzającego zagrożenia, które wiążą się z dynamicznym rozwojem populacji ludzkiej, miast i zaspokajaniem w nieograniczony sposób coraz to nowych ludzkich potrzeb, a przede wszystkim oddziaływanie tych procesów na jakość środowiska.

Cała problematyka zrównoważonego rozwoju podnoszona w książce odnosi się do obszarów zurbanizowanych, których wielkość systematycznie rośnie, w aspekcie realizowanych inwestycji miejskich. Obszary zurbanizowane (miejskie) stanowią i stanowić będą coraz większą część naszej planety, skutecznie wypierając inne ekosystemy, w tym także wpływając na ograniczenie ziem uprawnych, lasów itd., co także pośrednio przyczyniać się będzie do pogarszania jakości życia na Ziemi.

Należy podkreślić, że książka ta ma charakter oryginalny. Decyduje o tym przede wszystkim jej treść i układ, a zwłaszcza odniesienie problematyki zrównoważonego rozwoju do miast, jako obszarów zamieszkałych przez większą część populacji ludzkiej i to zamieszkałych w bardzo zróżnicowanych warunkach. Na oryginalność pracy wpływa także dobór autorów, reprezentujących różne środowiska, których jednak łączy wspólne przekonanie, iż na skutek inwestycji i napływu ludności do miast będą się one systematycznie rozwijać, a ten proces wywołuje potrzebę działań na rzecz poprawy warunków życia w mieście, konieczność ochrony walorów naszego ekosystemu, jak również oczekiwanie większej aktywności w tym zakresie zarówno od władz (lokalnych i centralnych), jak i społeczeństw - zwłaszcza miejskich.

Książka nasączona jest, w sposób logiczny i uporządkowany, dużą ilością danych oraz istotnych treści, ważnych dokumentów przekazujących troskę ludzkości o zrównoważony rozwój. Jest pod tym względem niezwykle aktualna, co raczej stanowi rzadkość w tego typu opracowaniach i warte jest podkreślenia. Ze względu na walory poznawcze może być ona wykorzystana jako podręcznik akademicki, ale biorąc pod uwagę jej zrozumiały język, może być także zalecana jako lektura dla uczniów szkół średnich.
prof. zw. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji

Wstęp 9

Rozdział 1
Miasta w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju - Anna Szelągowska 15
1.1. Geneza zrównoważonego rozwoju - od homo oeconomicus do homo sustinens 16
1.2. Zrównoważony rozwój - od antropopresji do antropizacji 20
1.3. Zrównoważony rozwój w dokumentach międzynarodowych 23
1.4. Kwestia zrównoważonego rozwoju miast w Agendzie 2030 28
1.5. Zrównoważony rozwój miast w świetle Agendy 2030 - wizja czy rzeczywistość? 31
Bibliografia 36

Rozdział 2
Znaczenie inwestycji w rozwoju smart cities na przykładzie Barcelony - Monika Kustra 41
2.1. Idea smart city 42
2.2. Sektor technologii informacyjno-komunikacyjnych (ITC) 46
2.2.1. Inwestycje z zakresu smart city i ICT w miastach i ich znaczenie 47
2.2.2. Rola ICT w generowaniu wzrostu gospodarczego i przewagi konkurencyjnej miast 50
2.3. Studium przypadku - Barcelona 51
2.3.1. Model smart city w Barcelonie 52
2.3.2. Zrealizowane inwestycje i wdrożone rozwiązania technologiczne 55
2.3.3. Korzyści z realizacji modelu Smart City Barcelona 59
Bibliografia 61

Rozdział 3
Rating w ocenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta - Janusz Cichy 65
3.1. Atrakcyjność inwestycyjna a konkurencyjność - rozważania 66
3.2. Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej miasta 70
3.3. Rating jako ocena wiarygodności finansowej miasta 74
3.4. Rating miasta jako czynnik lokalizacji inwestycji 78
Bibliografia 82

Rozdział 4
Napływ bezpośrednich zagranicznych inwestycji do polskich regionów i miast - Aneta M. Kosztowniak, Andrzej T. Kosztowniak 85
4.1. Definicje oraz wybrane teorie charakteryzujące źródła powstania ZIB 87
4.2. Rola ZIB w rozwoju gospodarczym kraju oraz regionu przyjmującego 94
4.3. Czynniki lokalizacyjne oraz bariery napływu ZIB w kraju i regionie przyjmującym 100
4.4. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów oraz jej zmiany 105
4.5. Lokalizacja ZIB w polskich miastach 111
Bibliografia 124

Rozdział 5
Zarządzanie miastem z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego - Katarzyna G. Sobiech-Grabka 129
5.1. Niedoskonałość państwa - przegląd koncepcji teoretycznych 131
5.2. W poszukiwaniu probierza efektywności działań administracji publicznej 134
5.3. Sandy Springs - studium przypadku 138
5.3.1. Sandy Springs jako pionier w wykorzystaniu PPP do kompleksowego zarządzania miastem 138
5.3.2. Rewizja początkowych założeń: odejście od kompleksowego PPP 142
5.4. Inne doświadczenia w wykorzystywaniu PPP w sferze zarządzania w miastach amerykańskich 144
Bibliografia 147

Rozdział 6
Zarządzanie przestrzenią publiczną przez podmioty prywatne w formule partnerstwa publiczno-prywatnego: nowojorski Central Park - Katarzyna G. Sobiech-Grabka 151
6.1. Central Park - studium przypadku 153
6.2. Przegląd innych doświadczeń amerykańskich 157
Bibliografia 160

Rozdział 7
Inwestycje w ciepłownictwo miejskie - Dorota Niedziółka 163
7.1. Ciepłownictwo wobec konieczności zmian 164
7.2. Specyfika współczesnego ciepłownictwa 166
7.3. Inwestycje na rynku ciepła systemowego 169
Bibliografia 175

Rozdział 8
Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miast na prawach powiatu - Anna Pyka, Jolanta Gałuszka 177
8.1. Miasta na prawach powiatu w strukturze jednostek samorządu terytorialnego 180
8.2. Inwestycje w działalności jednostek samorządowych 182
8.3. Wydatki inwestycyjne samorządów 186
8.4. Analiza wydatków inwestycyjnych miast na prawach powiatu 188
8.5. Przyszłość miast, innowacyjność i atrakcyjność dla biznesu 198
Bibliografia 205

Rozdział 9
Innowacyjność na polskim rynku nieruchomości - Leszek Kałkowski 209
Bibliografia 217

Rozdział 10
Zmiany wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym - Joanna Cymerman 219
10.1. Kategoria wartości nieruchomości 220
10.2. Podstawowe zagadnienia z wyceny nieruchomości 223
10.3. Wartość nieruchomości w procesie inwestycyjnym 228
10.3.1. Etapy rozwoju nieruchomości 228
10.3.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 230
10.3.3. Podział nieruchomości 233
10.3.4. Uzbrojenie terenu 234
10.3.5. Scalenie i podział nieruchomości 236
Bibliografia 238

Rozdział 11
Dochodzenie roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości wskutek wejścia w życie planu miejscowego - wybrane zagadnienia - Jerzy Kopyra 241
11.1. Plan miejscowy jako źródło roszczeń związanych ze spadkiem wartości nieruchomości 241
11.2. Brak albo istotne ograniczenie możliwości korzystania z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem 242
11.3. Szacowanie wysokości należnego odszkodowania 247
11.4. Przedawnienie roszczeń z art. 36 UPZP 251
Bibliografia 252

Zakończenie 255

Recenzent: prof. zw. dr hab. Marek Bryx

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku