• Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników (wyd. II)

Klimat organizacyjny jest kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy. Praca zaś i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Zrozumienie istoty tego pojęcia wymaga głębokiej eksploracji, czego podjęły się autorki niniejszej książki, będącej syntetycznym ujęciem pojęcia klimat organizacyjny - o dużym znaczeniu zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe. W książce Czytelnik uzyska odpowiedzi m.in. na pytania o istotę klimatu organizacyjnego oraz jego składniki, o różnicę między klimatem organizacyjnym a kulturą organizacyjną, a także o wpływ klimatu organizacyjnego na efektywność organizacyjną.

Podtytuł Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników (wyd. II)
Autor Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk
Rok wydania 2022
Dodruk 2023
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 208
75.00 54.75
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52.5
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-620-8

„Wielowymiarowość człowieka i nieprzewidywalność jego działań otwiera przed nim szerokie możliwości. Niezmiernie istotnym jest, by poprzez nierozważne decydowanie nie zaprzepaścić dążenia do rzeczy prawdziwie wielkich".
Autorki


Praca i jej miejsce w systemie wartości pracownika ma niezwykle ważny wpływ na jego postawę - aktywność, przeciętność, bierność lub negację. Kluczowym wyznacznikiem sposobu postrzegania miejsca pracy jest charakterystyczny dla każdej organizacji swoisty klimat organizacyjny. Zrozumienie istoty tego pojęcia wymaga głębokiej eksploracji, dostarczającej wielu pytań inspirujących do podejmowania kolejnych rozważań. Obraz klimatu organizacyjnego kreowany jest przez szereg determinant, wpływających nań zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, niekiedy skutecznie prowadząc do sukcesywnego kostnienia i zmniejszania umiejętności dynamicznego reagowania na zmiany w organizacji. Niniejsza książka jest syntetycznym ujęciem pojęcia klimat organizacyjny - o dużym znaczeniu zarówno dla teoretyków, jak i praktyków, reprezentujących różnorodne dyscypliny naukowe.

Autorki zawarły w książce wyczerpujące odpowiedzi m.in. na poniższe pytania:
• Co stanowi istotę klimatu organizacyjnego oraz jakie jego składniki identyfikuje międzynarodowe środowisko badaczy?
• Jaka jest różnica między klimatem organizacyjnym a kulturą organizacyjną?
• W jaki sposób klimat organizacyjny oddziałuje na poziom efektywności organizacyjnej?
• Jak kształtują się zależności między elementami klimatu organizacyjnego i jaki mają one wpływ na praktykę biznesową?
• Jakie czynniki zmniejszają poziom efektywności organizacyjnej?
• Jaka jest specyfika relacji występującej między klimatem organizacyjnym a poziomem motywacji pracownika?
• Wobec jakich wyzwań związanych z kreowaniem klimatu organizacyjnego stoi współczesny menadżer, operujący w świecie VUCA?

Wstęp 7

Rozdział 1
Klimat organizacyjny pochodną kultury organizacyjnej 11
1.1. Klimat organizacyjny - próba egzemplifikacji pojęcia 11
1.2. Typy klimatu organizacyjnego 21
1.3. Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna - w gąszczu wzajemnych zależności 34

Rozdział 2
Różnorodność elementów klimatu organizacyjnego i ich charakterystyka 47
2.1. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu literatury zagranicznej 47
2.2. Elementy klimatu organizacyjnego na podstawie przeglądu literatury polskiej 75
2.3. Identyfikacja i analiza relacji występujących między elementami klimatu organizacyjnego 91

Rozdział 3
Klimat organizacyjny czynnikiem determinującym poziom efektywności organizacyjnej 111
3.1. Efektywność organizacyjna - wieloznaczność kategorii badawczej 111
3.2. Elementy klimatu organizacyjnego wpływające na poziom efektywności organizacyjnej 123
3.3. Reduktory siły oddziaływania proefektywnościowych składników klimatu organizacyjnego 134

Rozdział 4
Klimat organizacyjny czynnikiem determinującym poziom motywacji ludzi do pracy 151
4.1. Zrozumieć istotę motywacji pracowniczej 151
4.2. Motywacja a budowa poczucia szczęścia 156
4.3. Motywowanie w świecie VUCA 168
4.4. Menedżer kluczową postacią w procesie kreacji motywującego klimatu organizacyjnego 176

Zakończenie 183
Bibliografia 185
Spis tabel 205
Spis rysunków 207

ANNA WZIĄTEK-STAŚKO - Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra-kowie. Aktualnie pracuje w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiel-lońskiego. Zainteresowania naukowe autorki koncentrują się na zagadnieniach dotyczących zarządzania kapitałem ludzkim, zachowań organiza-cyjnych, przywództwa oraz problemów ZKL w kontekście wirtualizacji przestrzeni biznesowej. Autorka oraz współautorka ok. 130 publikacji międzynarodowych.

OLENA KRAWCZYK-ANTONIUK - Dr nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, prawnik, mediator, arbiter w sądach arbitrażowych, pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przez ponad 15 lat obejmowała stanowiska związane z zarządzaniem pracownikami w jednostkach państwowych i samorządowych. Prowadzi własną firmę doradczo-szkoleniową, obsługując krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, podat-kowego, księgowego oraz szkoleniowe.

Recenzja: dr hab. Magdalena Kraczla, prof. Akademii WSB
dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Aarons G.A., Sawitzky A.C., Organizational Culture and Climate and Mental Health Provider Attitudes Toward Evidence-Based Practice, „Psychological Services”, 2006, nr 1 (3).

Abendroth A.-K., den Dulk L., Support for the work-life balance in Europe: the impact of state, workplace and family support on work-life balance satisfaction, „Work, Employment and Society”, 2011, nr 2.

Adamiecki K., O nauce organizacji. Wybór pism, PWE, Warszawa 1985.

Adenike A., Organizational climate as a predictor of employee job satisfaction: evidence from covenant university, „Business Intelligence Journal”, 2001, vol. 4, no. 1.

Ali A., Patnaik B., Influence of Organizational Climate and Organizational Culture on Managerial Effectiveness: An Inquisitive Study, „The Carrington Rand Journal of Social Sciences”, 2014, vol. 1, no. 2.

Andrzejczyk C., Zarządzanie reputacją w branży finansowej, http://www.proto.pl/PR/Pdf/zarzadzanie_reputacja_organizacji.pdf [dostęp: 1 lutego 2014].

de Araújo Silva Freire R.P.,El clima organizacional en la gestión empresarial: su consideración en el diseño del alanced scorecard, Editorial de la Universidad de Granada, Granada 2009.

Argyle M., Psychologia szczęścia, tłum. N. Oparska, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Argyris C., Some Problems in Conceptualizing Organizational Climate: A Case Study of a Bank, „Administrative Science Quarterly”, 1958, vol. 2.

Armstrong M., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.

Ashkansy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F., Handbook of organizational culture & climate, Sage publications, New York 2000.

Avgar A.C., Kolins-Givan R., Liu M., A balancing act: work-life balance and multiple stakeholder outcomes in hospitals, „British Journal of Industrial Relations”, 2011, nr 4.

Ayios A., Harris L., Customer relationships in the e-economy: mutual friends or just a veneering?, „Qualitative Market Research: An International Journal”, 2005, vol. 8, issue 4, https://doi.org/10.1108/13522750510619805.

Awad E.M., Ghaziri H.M., Knowledge management, Pearson Education International, New Jersey 2004.

Baka Ł., Relacje społeczne w pracy jako moderator zależności: wymagania w pracy zdrowie psychiczne i fizyczne nauczycieli, „Psychologia Społeczna”, 2013, nr 4.

Bamel U.K., Rangnekar S., Rastogi R., Kumar S., Organizational Process as Antecedent of Managerial Flexibility, „Global Journal of Flexible Systems Management”, 2007, no. 10, https://www.researchgate.net/profile/Umesh_Bamel2/publication/257809583_Organizational_Process_as_Antecedent_of_Managerial_Flexibility/links/574fcadc08aebb988044f985.pdf [dostęp: 14 marca 2013].

Bamel U.K., Rangnekar S., Stokes P., Rastogi R., Organizational climate and managerial effectiveness: an Indian perspective, „International Journal of Organizational Analysis”, 2013, vol. 21, no. 2.

Bańka A., Jakość życia a jakość rozwoju. Społeczny kontekst płci, aktywności i rodziny, w: Psychologia jakości życia, pod red. nauk A. Bańki, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2005.

Bańka A., Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, w: Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, pod. red. nauk. A. Bańki, R. Derbisa, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, Poznań-Częstochowa 1994.

Bańka A., Psychologia organizacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, pod red nauk. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.

Bańka W., Zarządzanie personelem w małej i średniej firmie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Baran J., Stosunki międzyludzkie i klimat społeczny w socjalistycznym zakładzie pracy, „Socjologia Pracy”, 1983, nr 1.

Barker B., Do Leaders Matter?, „Educational Review”, 2001, vol. 53, no.1.

Barthasar M.T.M., Clima organizacional: um estudo empírico com as guardas civis municipais da região do ABC, Wyd. Universidade Municipal de São Caetano do Sul, São Caetano do Sul 2014.

Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wyd. AE, Poznań 1997.

Baruk A.I., Poziom zadowolenia pracowników w kontekście relacyjnych aspektów klimatu organizacyjnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Organizacja i Zarządzanie”, 2014, z. 73.

Benin M., Nienstedt B., Happiness in single- and dual-earner families: the effects of marital happiness, job satisfaction, and life cycle, „Journal of Marriage and the Family”, 1985, nr 47, s. 975-984.

Berelson B., Steiner G.A., Human Gli, Harcourt, New York, 1964.

Bhutto N.A., Laghari M.K., Butt F.D., A comparative study of organizational climate and job satisfaction in public, private, and foreign banks, „Asian Social Science”, 2012, vol. 8, no. 4.

Biczyński S., Miedziński B. (red. nauk.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.

Bielski M., Efektywność organizacji – pojęcie wielowymiarowe, „Prakseologia”, 1986, nr 1-2.

Bielski M., Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002.

Biswas-Diener R., Diener E., Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego, Wyd. Smak słowa, Sopot 2010.

Blaik P., Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy, PWE, Warszawa, 2015.

Blau P.M., Scott R., Formal Organizations: A comparative Approach, Wyd. Stanford University Press 2003.

Blikle A.J., Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu, Helion, Gliwice 2014.

Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.

Borucki Z., Model organizacja – zachowanie L.R. Jamesa i A.P. Jonesa. Próba analizy krytycznej, „Przegląd Psychologiczny” 1985, nr 28.

Bowen D.E., Ostroff C., Understanding HRM-firm Performance Linkages: the Role of the ‘Strength’ of the HRM System, „Academy of Management Review”, 2004, vol. 29.

Bratnicki M., Pomiar efektywności organizacji świadczącej usługi publiczne, w: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, pod red. nauk. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.

Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1988.

Bratnicki M., Kulikowska-Pawlak M., Uwarunkowania pomiaru efektywności w organizacji, w: Zarządzanie i Finanse, pod. red. P. Walentynowicz, E. Wojnicka-Sycz, „Journal of Management and Finance”, 2013, nr 4/2.

Bratnicki M., Wyciślak M., Klimat organizacyjny. Pojęcie, mierzenie, badania i diagnoza, „Prakseologia”, 1980, nr 4 (76).

Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie robią inaczej, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2001.

Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Cameron K.S., Effectiveness as Paradox: Consensus and Conflict in Conceptions of Organizational Effectiveness, „Management Science”, 1986, nr 32(5).

Cameron K.S., Quinn E.R., Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana, Wyd. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003.

Cameron K.S., Whetten D.A., Organizatial effectiveness and quality: The second generation, „Higher Education: Handbook of Theory and Research”, 1996, nr 11.

Campbell J.P., On the nature of organizational effectiveness, w: New perspectives on organizational effectiveness, pod red. nauk. P.S. Goodmana, J.M. Penningsa, Wyd. Jossey-Bass San Francisco 1977.

Carr J.Z., Schmidt A.M., Ford J.K., DeShon R.P., Climate Perceptions Matter: A Meta-Analytic Path Analysis Relating Molar Climate, Cognitive and Affective States, and Individual Level Work Outcomes, „Journal of Applied Psychology”, 2003, no. 88.

Chełpa S., Walidacja Kwestionariusza Klimatu Organizacyjnego Kolba, „Przegląd Psychologiczny”, 1993, nr 28.

Chmielewska-Muciek D., Dyskusja nad pojęciem kultury organizacyjnej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 2009, nr 43.

Chodorek M., Stan Pozytywnego Potencjału Organizacji w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań, w: Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, pod red. nauk. M.J. Stankiewicza, Wyd. „Dom Organizatora”, Toruń 2010.

Ciszak P., Roboty zabiorą nam pracę? Są w coraz większej liczbie polskich firm, „money.pl”, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/roboty-robotyzacja,12,0,2361868.html [dostęp: 05 września 2017].

Connell Ch.R., Learn what motivates your employees: look to yourself, „The Health Care Supervisor”, 1998, vol. 16.

Connolly T., Conlon E.J., Deutsch S.J., Organizational effectiveness: A multiple constituency approach, „Academy of Management Review”, 1980, nr 5.

Cornell F.G., Socially Perspective Administration, „The Phi Delta Kappan”, 1955, vol. 36, no. 6.

Covey St.R., Merrill R., Szybkość zaufania, Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o., Poznań 2009.

Crook T.R., Ketchen D.J., Combs J.G., Todd S.Y., Strategic resources and performance: A meta-analysis, „Strategic Management Journal”, 2008, nr 29.

Cuddy A.J.C., Fiske S.T., Glick P., Warmth and Competence as Universal Dimensions of Social Perception: The Stereotype Content Model and the BIAS Map, „Advances in Experimental Social Psychology”, 2008, vol. 40, s. 62-137.

Cuddy A.J.C., Kohut M., Neffinger J., Przywództwo zaczyna się od zaufania, „Harvard Business Review Polska”, 2015, nr 146.

Csikszentmihalyi M., Przepływ, Wydawnictwo UNUS, Wrocław 2007.

Csikszentmihalyi M., Przepływ. Jak poprawić jakość życia, tłum. M. Wajda, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1996.

Czapińska M., Wójcik M., Zmiany klimatu, „Personel i Zarządzanie” 2008, nr 12.

Czapiński J., Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Pracownia Testów Psychologicznych Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994.

Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, pod red. nauk. J. Czapińskiego, PWN, Warszawa 2004.

Czerska M., Organizacja przedsiębiorstwa. Metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.

Das K., Integrating resilience in a supply chain planning model, „International Journal of Quality & Reliability Management”, 2018, vol. 35, issue 3, s. 570-595, https://doi.org/10.1108/IJQRM-08-2016-0136.

Davidson M.C.G., Manning M.L., Timo N., Ryder P.A., The dimensions of organizational climate in four and five star Australian hotels, „Journal of Hospitality & Tourism Research”, 2001, nr 25(4).

Deci E., Ryan R.: The Empirical Exploration of Intrinsic Motivational Processes. “Advances in Experimental Social Psychology”,1980, nr 13, s. 39-80, za: A. Porczyńska-Ciszewska, Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Denison D.R., What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A Native’s Point of View on a Decade of Paradigm Wars, „Academy of Management Review”, 1996, nr 21.

Denny R., Motywowanie do zwycięstwa. Jak działać efektywnie – sprawdzone techniki, IFC PRES, Kraków 1999.

Dessler G., Turner A., Human Resource Management in Canada, Prentice-Hall Canada Inc., Scarborough 1992.

Diener E., Lucas R., Oishi S., Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, w: Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, pod red. nauk. J. Czapiński, PWN, Warszawa 2004.

Diener E., Biswas-Diener R., Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego, tłum. A. Nowak, Wydawnictwo Smak Słowa, Opole 2010.

Dobrzyński M., Kierowanie kadrami, PWE, Warszawa 2006.

Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi, „Organizacja i Kierowanie”, 1981, nr 1 (23).

Dobrzyński M., Grzywacz W., Europejski kwestionariusz do badania kultury i klimatu organizacji, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, pod red. nauk. T. Listwana, S. Witkowskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.

Dudek B., M. Waszkowska, W. Hanke, Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawnictwo IMP, Łódź 1999.

Durniat K., Badanie klimatu organizacyjnego z wykorzystaniem zaadaptowanego kwestionariusza Rosenstiela i Boegela, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Studia z zarządzania międzykulturowego”, 2016, tom XVII, z. 3, część II.

Eisenberger N.I., Lieberman M.D., Williams K.D., Does Rejection Hurt? „An fMRI Study of Social Exclusion. Science”, 2003, vol. 302.

Emmons R., King L., Conflict Among Personal Strivings: Immediate and Long-Term Implications for Psychological and Physical Well-Being, „Journal of Personality and Social Psychology”, 1988, nr 54, s. 1040-1048.

Enkelmann N.B., Charyzma. Jak osiągnąć sukces doskonaląc własną osobowość, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2000.

Eräranta K., Finnish policies for reconciling work and family and the usages of Europe, „European Journal of Social Security”, 2011, nr 1.

Erenkfeit K.,Choroba zawodowa jako możliwe następstwo wykonywanej pracy, http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/pliki/02%20Erenkfait%20nr%20%206%202012.pdf [dostęp: 2012].

Fejfer K., Komuda Ł., Wydajność pracy, czyli jak wyciągnąć się za włosy z bagna, „Rynek pracy.org”, http://rynekpracy.org/wiadomosc/1904096.html [dostęp: 13 marca 2016].

Ford J., Collinson D., In search of the perfect manager? Work-life balance and managerial work, „Work, Employment and Society”, 2011, nr 2.

Forehand G., von Gilmer B., Environmental Variations in Studies of Organisational Behaviour, „Psychological Bulletin”, 1964, vol. 62.

Frączkiewicz-Wronka A., Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, pod red. nauk. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.

Frederiksen N., Jensen O., Beaton A.E., Prediction of Organizational Behavior, Pergamon, Elmsdorf 1972.

Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Wyd. AE, Warszawa 1998.

Gadomska-Lila K., Zarządzanie zasobami ludzkimi z perspektywy uniwersalistycznej i sytuacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 849, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 39, tom, 4.

Ghadially R., Organizational stress and executive behavior – singh,s, „Indian Journal of Social Work”, 1991, nr 52 (4).

Gilberth J.A., T.L.P. Tang, An Examination of Organizational Trust Antecedents, „Public Personnel Management”, 1998, vol. 27, nr 3.

Gliński B., Kuc B.R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.

Goleman D., Opanuj sztukę koncentracji, „Harvard Business Review Polska”, 2015, nr 147, https://www.hbrp.pl/a/opanuj-sztuke-koncentracji/1F1jiYlTP [dostęp: maj 2015].

González-Romá V., Peiró J.-M., Lloret S., Zornoza A., The Validity of Collective Climates, „Journal of Occupational and Organizational Psychology”, 1999, vol. 72, issue 1.

Goodman P.S., Pennings J.M., New perspectives on organizational effectiveness, Wyd. Jossey-Bass San Francisco 1977.

Gordon G.G., DiTomaso N., Predicting Corporate Performance from Organizational Culture, „Journal of Management Studies”, 1992, no. 29.

Górska J., Motywowanie i jego rola w Multi lewel marketingu, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2011.

Grabus M., Zasadzka J., Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2010, nr 1.

Gray R., A climate of Success. Creating the right organizational climate for high performance, Elsevier Ltd., Oxford 2007.

Graziano P.R., Jacquot S., Palier B., Domestic reconciliation policies and the usages of Europe, „European Journal of Social Security”, 2011, nr 1.

Green P.E., Tull D.S., Albaum G., Research for marketing decisions, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey 1988.

Gregopoulos B., Normative structure variables and organizational behavior, „Human Relations”, 1965, vol. 18.

Gregorczyk P., Szef i pracownik jak rodzic i dziecko, „eGospodarka”, http://www.firma.egospodarka.pl/144194,Szef-i-pracownik-jak-rodzic-i-dziecko,1,47,1.html [dostęp: 07 listopada 2017].

Gregorczyk P., Zarządzanie zespołem: dorosły szef = dorosły zespół, „eGospodarka”, http://www.firma.egospodarka.pl/145271,Zarzadzanie-zespolem-dorosly-szef-dorosly-zespol,1,47,1.html [dostęp: 29 grudnia 2017].

Greve H.R., Positional rigidity: Low performance and resource acquisition in large and small firms, „Strategic Management Journal”, 2011, nr 32.

Gros U., Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy, Katowice 1994.

Gruszczyński W., Stres – rosnący problem społeczny XXI w., „Prewencja i rehabilitacja”, 2012, zeszyt 4.

Grzywacz W., Pomiędzy kulturą a klimatem organizacyjnym. (Powrót do źródeł czy nowa perspektywa badawcza), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2002, nr 3 / 4.

Grzywak-Kaczyńska M., Trud rozwoju, Wydawnictwo „PAX”, Warszawa 1998.

Guryn H., Klimat dla wiedzy, „Personel i Zarządzanie”, 2007, nr 7.

Haden J., Mit motywacji. Nawet nie wiesz ile możesz osiągnąć, Wyd. Marginesy, Warszawa 2019.

Hardy W., Keister R., Lewandowski P., Technology or upskilling? Trends in the task composition of jobs in Central and Eastern Europe, „IBS Working Paper”, 2016, nr 1.

Hershberger S.L., Lichtenstein P., Knox S.S., Genetic and Environmental Influences on Perceptions of Organizational Climate, „Journal of Applied Psychology”, 1994, no. 1.

Hicks-Clarke D., Climate for Diversity and Its effect on Career and Organizational Attitudes and Perceptions, „Personnel Review”, 2000, vol. 29, no. 3.

Hofstede G., Attitudes, Values and Organizational Culture: Disentangling the Concepts, „Organization Studies”, 1998, no. 3.

Hofstede G., Hofstede G.J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.

Hoggard L., Jak być szczęśliwym, tłum. E. Jagła, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2006.

Holstein-Beck M., Menedżer poszukiwany, Wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.

Holstein-Beck M., Szkice o pracy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1987.

Hryniewicz J.T., Psychiczne przesłanki efektywności pracy w Unii Europejskiej, „Przegląd organizacji”, 2008, nr 2.

Hysa B., Grabowska B., System motywacji pracowników administracji publicznej na podstawie wybranej jednostki ZUS, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Organizacja i Zarządzanie”, 2014, z. 74.

Isaksen S.G., Kenneth J.L., Ekvall G., Britz A., Perceptions of the best and worst climates for creativity: Preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire, „Creativity Research Journal”, 2000-2001, nr 13 (2).

Jacquot S., Ledoux C., Palier B., A means to a changing end. European resources: the EU and the reconciliation of paid work and private life, „European Journal of Social Security”, 2011, nr 1.

Jacquot S., Ledoux C., Palier B., The europeanisation of reconciliation policies in France: boasting… but learning, „European Journal of Social Security”, 2011, nr 1.

Jain K.K., Jabeen F., Mishra V., Gupta N., Job Satisfaction as Related to Organisational Climate and Occupational Stress: A Case Study of Indian Oil, „International Review of Business Research Papers”, 2007, vol. 3, no. 5.

Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Jałowiec T., Ocena efektywności w wojskowym systemie logistycznym, w: Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, pod red. nauk. P. Górnego, Wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2016.

James L.R., Jones A.P., Organisational climate: A Review of lheory and resarch, „Psychological Bulletin”, 1974, vol. 81.

James L.R., Jones A.P., Psychological climate: dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions, „Organizational Behaviour and Human Performance”, 1979, vol. 23.

Jasińska K., Konsekwencje cyfryzacji gospodarki dla systemu zarządzania przedsiębiorstwem z sektora IT, w: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, pod red. nauk. Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016.

Jasińska M., Udział menedżera w sprawnym zarządzaniu organizacją opartą na wiedzy, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, 2010, nr 84.

Jaśkiewicz B., Motywowanie i ocenianie, coaching, Wyd. Akademia Morska, Szczecin 2013.

Jay R., Biznes. Kierowanie zespołem, Galaktyka, Łódź 1998.

Johansen B., Euchner E., Navigating the VUCA World, „Research-Technology-Management”, 2013, nr 56, s. 10-15.

Jones A.P., James L.R., Psychological climate: Dimensions and relationships of individual and aggregated work environment perceptions, „Organizational Behavior and Human Performance”, 1979, vol. 23, no. 2.

Joyce W.F., Slocum J.W., Collective climate: Agreement as a basis for defining aggregate climates in organizations, „Academy of Management Journal”, 1984, vol. 27, no. 4.

Kacprzak T., Anatomia strajków, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, 2007, nr 207.

Kaczmarek B., Sikorski C., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, wyd. Absolwent, Łódź 1996.

Kafel T., Ziębicki B., Wymiary i kryteria oceny efektywności organizacji pozarządowych, w: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, pod red. nauk. A. Nalepki, A. Ujwary-Gil, Wyd. WSB-NLU, Nowy Sącz 2009.

Kalińska M., Pozytywny Klimat Organizacji jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji, w: Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, pod. red. nauk. J. Stankiewicz, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2010.

Kałużny S., Skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, Kwantum, Warszawa 1996.

Kangis P., Gordon D., Williams S., Organisational climate and corporate performance: an empirical investigation, „Management Decision” 2000, vol. 38, issue 8.

Kaplan R., Norton D., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, „Harvard Business Reviev”, 2007, no. July / August 2007.

Karwowski M., Pawłowska K., Klimat dla kreatywności w miejscu pracy, „Bezpieczeństwo Pracy” 2009, nr 2.

Kasser T., Ryan R., A Dark Side of the American Dream: Correlates of Financial Success as a Central Life Aspiration. „Journal of Personality and Social Psychology”, 1993, nr 65, s. 410-422.

Katz D., Kahn R.L., Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa 1979.

Kaziemierska I., Lachowicz I., Piotrowska L., Idea organizacji uczącej się. Kluczowe założenia, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2013.

Keister R., Krótka historia o automatyzacji w krajach transformacji, „Liberté!”, 2017, nr 24, http://liberte.pl/krotka-historia-o-automatyzacji-w-krajach-transformacji/ [dostęp: 20 stycznia 2017].

Kieżun W.,Sprawne zarządzanie organizacją, wyd. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.

Kilmann R.H., Saxton M.J., Serpa R., Gaining Control of the Corporate Culture, Wyd. Jossey-Bass, San Francisco 1985.

Kisperska-Moroń D., Świat wirtualnych organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2008, nr 1(4).

Kitajewska W., Szeląg W., Kopański Z., Maslyak Z., Sklyarov I., Choroby cywilizacyjne i ich prewencja, „Journal of Clinical Healthcare”, 2014, nr 1, s. 3-7.

Kliber M.C., Wyrwicka M.K., Analiza klimatu społecznego w wybranym przedsiębiorstwie handlowym, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, 2012, nr 58.

Klimas P., Kultura organizacyjna w sieciach innowacji, „Studia ekonomiczne”, 2014, vol. 202.

Kolb D.A., Rubin I.M., McIntyre J.M., Organizational psychology. An experimental approach, Wyd. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1971.

Konecki K., Reprodukcja w kulturze organizacyjnej. Co odtwarza kultura organizacyjna? w: Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, pod red. nauk. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnika, wyd. Poldex, Kraków 2003, http://www.ekologiasztuka.pl/seminarium.foucault/pdf/i001.pdf [dostęp: 17 czerwca 2017].

Konkladar V.G., Organization Effectiveness and Change Management, Prentice Hall India Learning Private Ltd., Delhi 2010 .

Końska M., Wpływ kapitału intelektualnego na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. „Management Sciences”, 2011, nr 8.

Koontz H., O’Donnel C., Weihrich H., Management. Mc Graw-Hill Book Co., New York 1984.

Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, w: Artykuły IZIP Zakopane 2012, http://www.ptzp.org.pl/s.82/Konferencja_IZIP_Zakopane_2012_Artykuły [dostęp: 16 sierpnia 2012].

Kostera M., Zarządzanie międzykulturowe, w: Zarządzanie, pod red. nauk. A.K. Koźmińskiego, W. Piotrowskiego, PWN, Warszawa 2004.

Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, wyd. Wolters Kluwer Polska S.A., Warszawa 2012.

Kot-Radojewska M., Czy kapitał ludzki można zmierzyć?, „Biuletyn Polskiej Izby Handlu”, 2015, nr 32 (12/2015), http://www.pih.org.pl/images/biuletyn_pih_nr_32_12_2015.pdf [dostęp: grudzień 2015].

Kot-Radojewska M., Lojalność, zaangażowanie i wiedza a elastyczne formy zatrudnienia, „Biuletyn Polskiej Izby Handlu”, 2015, nr 30 (10/2015), http://www.pih.org.pl/images/biuletyn_pih_nr_30_10_2015.pdf [dostęp: 30 października 2015].

Koys D., De Cotiis T., Inductive measures of organizational climate, „Human Relations”, 1991, nr 44.

Kozak S., Patologie w środowisku pracy, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997.

Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym, PWN, Warszawa 1998.

Kozielecki J., Psychotransgresjonizm, Wyd, „Żak”, Warszawa 2001.

Kozielecki J., Transgresja i kultura, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.

Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Warszawa 2009.

Kożusznik B., Psychologia w pracy menedżera, Wyd. UŚ, Katowice 1994.

Kożusznik B., Jezierski T.,Psychologia doskonalenia zespołów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1984.

Kramer J., Kramer T., Wspomnienia współpracowników i przyjaciół (Jubileusz Profesor Anieli Styś), w: Czas twórczości i refleksji – wspomnienia. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy twórczej prof. zw. dr hab. Anieli Styś, pod red. nauk. K. Mazurek-Łopacińskiej, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.

Krawczyk-Antoniuk O., Rola menedżera w procesie skutecznego motywowania pracowników, w: Zarządzanie i ekonomia. Teraźniejszość i przyszłość, pod. red. nauk. Cz. Szmidta, wyd. Poltext, Warszawa 2016.

Krawczyk-Antoniuk O., Organisational climate vs. emotional intelligence of employees/managers, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Organizacja i Zarządzanie”, 2017, z. 105.

Krawczyk-Antoniuk O., Wybrane determinanty proefektywnościowego modelu klimatu organizacyjnego, w: Współczesne trendy zarządzania organizacjami, pod red. nauk. M. Lisiński, J. Dzieńdziora, M. Wróbel, Wydawnictwo Naukowe Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza 2018.

Krawczyk-Antoniuk O., Wziątek-Staśko A., Pozytywny klimat w organizacji czynnikiem determinującym poczucie satysfakcji z pracy, „Marketing i Rynek”, 2017, nr 4.

Krąpiec M.A., ks. Sochoń J., Porzucić świat absurdów, Wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002.

Krot K., Lewicka D., Wpływ jakości środowiska pracy na zachowania pracowników. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 849, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 39, tom, 4.

Książek D., Rożenek P., Warmuz S., Klimat HRM jako nowa perspektywa w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w: Współczesne problemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacjach, pod red. nauk. M. Smolarek, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2016.

Kuczkiewicz M., Motyl P., Sielicka M., Lepsze wyniki przez poprawę klimatu organizacyjnego, „Harvard Business Review Polska”, 2006, nr 45, https://www.hbrp.pl/a/lepsze-wyniki-przez-poprawe-klimatu-organizacyjnego/Mda1fEtL [dostęp: listopad 2006].

Kulikowski K., Jak bazując na faktach kształtować kulturę organizacyjną i klimat w firmie?, https://rynekpracy.pl/artykuly/jak-bazujac-na-faktach-ksztaltowac-kulture-organizacyjna-i-klimat-w-firmie [dostęp:10 stycznia 2017].

 

Kumar K., Singh J., A Study of Burnout Among Face To Face And Distance Mode Female Teachers In Relation To Their Organizational Climate, „International Multidisciplinary e–Journal”, 2013, vol. II, issue I, http://shreeprakashan.com/Documents/2013128181239851.5.%20Jaspal%20Singh.pdf [dostęp: 21 stycznia 2013].

Kumar K., Singh J., A Study of Burnout Among Face To Face And Distance Mode Female Teachers In Relation To Their Organizational Climate, „The Communications Journal of Applied Research in Open and Distance Education”, 2012, vol. 21, no. 2.

Kundu K., Development of the conceptual framework of organizational climate, „Vidyasagar University Journal of Commerce”, 2007, vol. 12.

Kwaśnik Z., Żukow W., Aktualne wyzwania ekonomii, Wyd. Radomska Szkoła Wyższa, Radom 2009.

Langford P.H., Measuring organisational climate and employee engagement: Evidence for a 7 Ps model of work practices and outcomes, „Australian Journal of Psychology” 2009, nr 61.

Lawless D.J., Effective Management. Social Psychological Approach, Wyd. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1972.

Levie J., Lichtenstein B.B., From “Stages” of Business Growth to a Dynamic States Model of Entrepreneurial Growth and Change, Hunter Centre for Entrepreneurship University of Strathclyde, Glasgow 2008.

Lewicka D., System HRM i zaufanie wewnątrzorganizacyjne jako czynniki generujące pozytywne postawy i zachowania pracowników organizacji sektora publicznego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, 2016, vol. 4, no. 8.

Lewicka D., Zapobieganie patologiom w organizacji, PWN, Warszawa 2014.

Lewicka D., Szeliga A., Zaufanie wertykalne a zaangażowanie organizacyjne na przykładzie podmiotu leczniczego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Zarządzanie”, 2016, nr 1.

Lewin A.Y., Minton J.W., Determining Organizational Effectiveness: Another Look and an Agenda for Research, „Management Science”, 1986, nr 32(5).

Lipińska-Grobelny A., Kultura i klimat organizacyjny zarys problematyki, w: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, pod red. nauk. A. Lipińskiej-Grobelny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Lipińska-Grobelny A., Stopa A., Postrzeganie stresu roli zawodowej w kontekście klimatu organizacyjnego i rozwoju zawodowego pracownika, w: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, pod. red. nauk. A. Lipińskiej-Grobelny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Little B., Personal Projects Analysis: Trivial Pursuits, Magnificent Obsessions, and the Search for Coherence, w: Personality psychology: Recent and Emerging Directions, pod red. nauk. D. Buss, N. Canto. New York: Springer-Verlag, 1989.

Litwin G.H., Stringer R.A., Motivation and organisational climate, Wyd. Harvard University Press, Boston 1968.

Litwin G.H., Stringer R.A., The Influence of Organizational Climate on Human Motivation. Paper presented at a conference on organizational climate, Ann Arbor: Foundation for Research on Human Behavior, Michigan 1966.

Litwin G.H., Stringer R.A., Motivation and Organizational Climate, Wyd. Harvard University Press, Boston 1968.

Livingston J.S., Efekt Pigmaliona w zarządzaniu, „Harvard Business Review Polska”, 2009, nr 76, https://www.hbrp.pl/a/efekt-pigmaliona-w-zarzadzaniu/15kQmM903 [dostęp: czerwiec 2009].

Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Kwantum, Warszawa 1996.

Lubrańska A., Klimat organizacyjny a doświadczanie wypalenia zawodowego, „Medycyna Pracy”, 2011, nr 62 (6).

Lubrańska A., Klimat organizacyjny wobec obciążeń pracą w aspekcie wieku i płci pracownika, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2014, nr 5.

Luthans F., Organizational Behavior An Evidence-Based Approach, Wyd. McGraw-Hill, New York 2011.

Łaguna M., Mielniczuk E., Żaliński A., Wałachowska K., Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, „Medycyna Pracy”, 2015, nr 66 (2).

Łoboda-Świątczak E., Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu sprawowania władzy w układzie przełożony podwładny, w: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, pod red. nauk. A. Lipińskiej-Grobelny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.

Łochnicka D., Przedsiębiorczość pracownicza i jej wpływ na efektywność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Wydawnictwo KiW, Warszawa 1984.

Mack O., Khare A., Perspectives on a VUCA World, w: Managing in a VUCA World, pod red. nauk. Mack O., Khare A., Krämer A., Burgartz T., Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-London 2016.

Majewska-Opiełka I., Umysł lidera. Medium, Warszawa 1998.

Marcolin L., Miroudot S., Squicciarini M., Routine jobs, employment and technological innovation in global value chains. OECD Science, „Technology and Industry Working Papers”, no. 2016/01, OECD Publishing, Paris 2016.

Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie: 70 problemów teorii i praktyki, wyd. Antykwa, Kraków 2001.

Marzec I., Rola klimatu organizacyjnego w kształtowaniu zaangażowania pracowników ośrodków pomocy społecznej na Śląsku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, nr 232.

Masłyk-Musiał E., Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Matwiejczuk R., Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006.

Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D., An integrative model of organizational trust, „Academy of Management Rview”, 1995, nr 20.

Mazanowska E., Konflikt jako etiologia powstawania patologii w organizacji, „Współczesna Gospodarka”, 2015 vol. 6, issue 1.

Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M., Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie w kontekście rozwoju klasy kreatywnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 849. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 39, tom 2.

Mäkelä L., Suutarii V., Mayerhofer H., Lives of female expatriates: work-life balance concerns, „Gender Management”, 2011, nr 3-4.

Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

McDonald P., Townsend K., Wharton A., The legitimation and reproduction of discourse-practice gaps in work-life balance, „Personnel Review”, 2013, nr 1-2.

McGregor D.M., The human side of enterprise, „Reflectoions”, 1960, vol. 2, no. 1.

Mikuła B., Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna próba systematyzacji pojęć. „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, 2000, nr 3.

Moos R., Work Environment Scale manual, Wyd. Consulting Psychologist’s Press, Palo Alto 1994.

Moran E.T., Volkwein J.F., The Cultural Approach to the Formation of Organizational Climate, „Human Relations”, 1992, no. 45.

Morawski M., Zarządzanie wiedzą. Organizacja system pracownik, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi, PWN, Warszawa 2007.

Moude M.R., On Motivation. „Fund Raising Management”, Part One, October 1997.

Mrówka R., Czynniki wpływające na motywację i zaangażowanie członków organizacji hiperarchicznej, „Organizacja i Kierowanie”, 2012, nr 1A (149).

Mrzygłocka-Chojnacka J., A. Parkitna, Zaufanie jako czynnik sukcesu przedsiębiorstw sektora MŚP, „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, 2017, nr 1(22)/2017.

Muchinsky P.M., An assessment of the Litwin and Stringer organization climate questionnaire: An empirical and theoretical extension of the Sims and Lafollete study, „Personnel Psychology”, 1976, nr 29 (3).

Nalepka A., Ujwary-Gil A., Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyd. WSB-NLU, Nowy Sącz 2009.

Nalewajko E., Niektóre teoretyczne ujęcia efektywności organizacyjnej (studium literatury), „Organizacja i Kierowanie”, 1983, nr 1/31.

Navimipour N.J., Rahmani A.M., Navin A.H., Hosseinzadeh M., Expert Cloud: A Cloud-based framework to share the knowledge and skills of human resources, „Computers in Human Behavior”, 2015, nr 46, http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.001.

Neely A., Adams C., Crowe P., The Performance Prism, „Measuring Business Excellence”, 2001, vol. 5, no. 2.

Newman J.E., Development of a measure of perceived work environment, „Academy of Management Journal”, 1977, nr 20.

Obirek S., Ojciec Pierre Teilhard de Chardin, „Życie duchowe”, WAM, Kraków, nr 10.

Ogrzebacz T.,Wykorzystanie narzędzi motywowania w zarządzaniu kapitałem ludzkim małych i średnich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, pod red. nauk. W. Harasima, Wyd. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.

Oleksyn T., Praca i płaca w zarządzaniu, MSM, Warszawa 1997.

Olekszyk J., Jakie masz nastawienie do pracy? Sprawdź, do której generacji należysz, „Sens w pracy”, 2015, nr 3 oraz: http://zwierciadlo.pl/psychologia/jakie-masz-nastawienie-do-pracy-sprawdz-do-ktorej-generacji-nalezysz [dostęp: 19 kwietnia 2017].

Organ D.W., Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Organizational citizenship behawior: its nature, antecedents, and consequences, Wyd. Sage Publications, Thousand Oaks 2006.

Osbert-Pociecha G., Framework of an organization’s capacity for change, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, pod red. nauk. T. Dudycza, G. Osbert-Pociecha, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Ostroff C., The Effects of Climate and Personal Influences on Individual Behavior and Attitudes in Organizations, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 1993, vol. 56.

Ostroff C., The Relationship Between Satisfaction, Attitudes, and Performance: An Organizational Analysis, „Journal of Applied Psychology”, 1992, no. 77.

Ostroff C., Kinicki A.J., Tamkins M.M., Organizational culture and climate, w: Handbook of Psychology. Industrial and Organizational Psychology, vol. 12, pod red. nauk. W.C. Bormana, D.R. Ilgena, R.J. Klimoskiego, Wyd. John Wiley&Sons Inc., Hoboken 2003.

Otrębska-Popiołek K., Człowiek w sytuacji pomocy. Psychologiczna problematyka przyjmowania i udzielania pomocy, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1991.

Pachura A., Kultura organizacyjna a potencjał kreatywności przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, 2015, z. 3.

Paliszkiewicz J., Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, pod red. nauk. R. Knosali, Oficyna Wyd. PTZP, Opole 2014.

Paluchowski W.J., Klimat organizacyjny i jego pomiar, w: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, tom IV, pod red. nauk. St. Witkowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

Panteaa M., Gligorb D., Anisc C., Economic determinants of Romanian firms’ financial performance, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, 2014, nr 124.

Pareek U., Chattopadhyay S.P., An inventory to measure organizational climate, „Indian Journal of Extension Education”, 1979, nr 16

Parthi K., Gupta R., A Study of Psychological Capital, Job Satisfaction and Organizational Climate in Telecom Sector: A Gender Perspective, „Diviner”, 2016, vol. 13, no. 1, https://www.researchgate.net/profile/Radhika_Gupta22/publication/305724111_A_Study_of_Psychological_Capital_Job_Satisfaction_and_Organizational_Climate_in_Telecom_Sector_A_Gender_Perspective/links/579d9ff808ae5d5e1e14c5aa.pdf [dostęp: styczeń 2016].

Patterson M., Warr P., West M., Organizational Climate and Company Productivity: The Role of Employee Affect and Employee Level, CEP Discussion Paper, no. 626, The Centre for Economic Performance Publications Unit, London 2004.

Patterson M.G., West M.A., Shackleton V.J., Dawson J.F., Lawthom R.A., Maitlis S., Robinson D.L., Wallace A.M., Validating the organizational climate measure: links to managerial practices, productivity and innovation, „Journal of Organizational Behavior”, 2005, no. 26.

Pawłowski M., Efektywność zarządzania a efektywność zespołów, w: Efektywność zespołów w organizacji, pod red. nauk. J. Kręcikija, H. Spusteka, J. Janczaka, J. Wołejszy, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2007.

Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.

Penc J., Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja. Zintegrowane zarządzanie strategiczne, Placet, Warszawa 1995.

Penc J., Zarządzanie w praktyce, INFOR, Warszawa 1998.

Penc J., Motywująca organizacja pracy, 1996, nr 5.

Pethe S., Chaudhari S., Dhar U., Manual for Organizational Climate Scale, National Psychological Corporation, Agra 2001.

Phillips D.S., Little B.R., Goodine L.A., Organizational climate and personal projects: gender differences in the public service, Canadian Centre for Development, Research Paper No. 20, Wyd. Minister of Supply and Services Canada 1996.

Piekarz H., Stabryła A., Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, „Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego”, 1989, nr 12.

Piekarz H., Stabryła A., Parametryzacja i kwantyfikacja w analizie efektywności organizacyjnej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, 1991, nr 345.

Pieriegud J., Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, europejski i krajowy, w: Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, pod red. nauk Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016.

Pietroń-Pyszczek A., Satysfakcja pracowników i problemy jej diagnozowania, w:Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Marina, Wrocław 2007.

Pluta A., Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje, http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3747 [dostęp: 20 grudnia 2018].

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków 1998.

Porczyńska-Ciszewska A., Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia o poczucie sensu życia. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Porvaznik J., A. Kupich, I. Ljudvigova, Importance and role of social maturity in the concept of holistic managerial competence, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 2, 2014, s. 231-244.

Porvaznik P.J, Kupich A., Ljudvigova I., Importance and role of social maturity in the concept of holistic managerial competence, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie, nr 2, 2014, s. 231-244.

Potocki A., Wybrane metody humanizacji pracy, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1992.

Price J.L., The Study of Organizational Effectiveness, „Sociological Quarterly”, 2008, nr 13(1).

Pritchard J., Becker K., Succession management as a knowledge management strategy, 2009, s. 814-825, https://eprints.qut.edu.au/27162/1/CINet_09_-_Pritchard.pdf [dostęp: 2009].

Pszczołowski T., Celowość, skuteczność, efektywność, „Prakseologia” 1977, nr 3(63).

Pyszka A., Istota efektywności. Definicje i wymiary, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, nr 230.

Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, PWN, Warszawa 1981.

Quinn R.E., Beyond rational management: Mastering the Paradoxes and Competing Demands of High Performance, Wyd. Jossey-Bass, San Francisco 1988.

Quinn R.E., Cameron K.S., Organizational Life Cycles and the Shifting Criteria of Effectiveness, „Mangement Science”, 1983, nr 29(1).

Quinn R.E., Rohrbaugh J., A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, „Management Science”, 1983, nr 50 (11).

Radwańska A., Z publikacji zagranicznych, „Jakość życia pracownika w perspektywie work – live balance? Humanizacja pracy”, 2013, nr 4 (274).

Rafferty T.J., School climate and teacher attitudes toward upward communication in secondary schools, „American Secondary Education”, 2003, vol. 31, no. 2.

Reis H., Sheldon K., Gable S., Roscoe J., Ryan R., Daily Well-Being: The Role of Autonomy, Competence, and Relatedness, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 2000, nr 26, s. 419-435.

Reischauer G., Mair J., Platform Organizing in the New Digital Economy: Revisiting Online Communities and Strategic Responses, w: Towards Permeable Boundaries of Organizations? (Research in the Sociology of Organizations, 2018, vol. 57, pod red. nauk. Ringela L., Hiller P., Zietsma Ch., United Kingdom – North America-Japan-India-Malaysia-China 2018, Emerald Publishing Limited.

Retowski S., Niepewność pracy jako predyktor postaw i zachowań organizacyjnych. Rola poczucia zatrudnialności, w: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jakość życia w pracy i poza nią, pod red. nauk R. Derbisa, Ł. Baki, wyd. Akademia im. Jana Długosza, Zawady k. Częstochowy 2012.

de la Rica S., Gortazar L.,Differences in Job De-Routinization in OECD Countries: Evidence from PIAAC, „IZA Discussion Paper”, 2016, no. 9736.

Ridings C., Gefen D., Virtual community attraction: why people hang out online, Journal of Computer-Mediated-Communication 2004, vol. 10, no. 1, Article 4, http:==jcmc.indiana.edu=vol10= issue1=ridings_gefen.html [dostęp: kwiecień 2007].

Roberts Ch.J., Pärn E.A., Edwards D.J., Aigbavboa C., Digitalising asset management: concomitant benefits and persistent challenges, „International Journal of Building Pathology and Adaptation”, 2018, vol. 36, issue 2, https://doi.org/10.1108/ IJBPA-09-2017-0036.

Rollinson D., Organizational Behavior and Analysis. An Integrative Approach, Wyd. Pearson Education, Harlow 2005.

von Rosenstiel L., Bögel F., Betriebsklima geht jeden an. Bayerischer Staatsministerium für Arbeit, Wyd. Familie und Sozialordnung, München 1992.

von Rosensteil L., Betriebsklima und Organisationsklima, Grundlagen der Organisationspsychologie. Basiswissen und Anwendungshinweise, Wyd. Schaffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2003.

Rudzewicz A., Zaufanie wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwie, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2016, nr 255.

Rumińska-Busz R., Wpływ stresu na powstanie i przebieg chorób nowotworowych, w: Stres nasz codzienny, pod red. nauk. J. Jośko-Ochojskiej, Wyd. SUM, Katowice 2014.

Ryan R., Deci E., Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, „American Psychologist”, 2000, nr 55, s. 68-78.

Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1996.

Scanlan B., Maintaining organizational effectiveness A prescription for good health, „Personnel Journal”, 1980, nr 59 (5).

Schein E.H., Corporate Culture. Survival Guide, Wyd. Jossey-Bass, San Francisco 2004.

Schenplein H., Kultura przedsiębiorstwa i jej rozwój, „Organizacja i Kierowanie”, 1988, nr 7/8.

Schneider B., Organizational climate and culture, Wyd. Jossey-Bass, San Francisco 1990.

Schneider B., Barlett C.J., lndividual differences and organizational climale: I. The research plan and queslionnaire development, „Personnel Psychology”, 1968, vol. 21.

Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., Organizational climate and culture, Wyd. Jossey-Bass, San Francisco 1990.

Schneider B., Reichers A., On the Etiology of Climates, „Personnel Psychology”, 1983, nr 36.

Schneider B., White S.S., Service quality: research perspectives, Wyd. Sage Publications, Thousand Oaks 2004.

Scott W.R., Organizational Effectiveness, w: Organizations: Rational, Natural, and Open Systems, pod red. nauk. W.R. Scotta, Wyd. Prentice Hall, New York 1981.

Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

Serafin K., Człowiek w organizacji, Wyd. GWSH, Katowice 1996.

Serafin K., Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2015, nr 222.

Serafin K., Skuteczna komunikacja w podmiotach administracji publicznej, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, 2013, nr 141.

Sheldon K., Elliot A., Goal Striving, Need Satisfaction, and Longitudinal Well-Being: The Self-Concordance Model, „Journal of Personality and Social Psychology” 1999, nr 76, s. 482-497 oraz K. Sheldon, L. Houser-Marko, Self-Concordance, Goal Attainment, and the Pursuit of Happiness: Can There Be an Upward Spiral?, „Journal of Personality and Social Psychology” 2001, nr 80, s. 152-165.

Sheldon K., Ryan R., Reis H., What Makes for a Good Day? Competence and Autonomy in the Day and in the Person, „Personality and Socal Psychology Bulletin” 1996, nr 22, s. 1270-1279

Sielicka M., Motyl P., Kuczkiewicz M., Lepsze wyniki poprzez poprawę klimatu organizacyjnego, „Harvard Business Review Polska”, 2006, nr 45, https://www.hbrp.pl/a/lepsze-wyniki-przez-poprawe-klimatu-organizacyjnego/Mda1fEtL [dostęp: listopad 2006].

Siemiński M., Kultura organizacyjna, w: Metody organizacji i zarządzania, pod red. nauk. J. Mioduszewskiego, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.

Sikorski C., Organizacja, kultura, mentalność pracowników, „Problemy Organizacji”, 1985, nr 3-4.

Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, Wyd. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.

Singh S., Organizational stress and executive behaviour, Wyd. Shri Ram Centre for Industrial Relations and Human Resources, New Delhi 1990.

Skrzypek E., Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, w: Efektywność konceptualizacja i uwarunkowania, pod red. nauk. T. Dudycza, G. Osbert-Pociechy, B. Brycz, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2007, nr 262.

Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. UMCS,Lublin 2000.

Spector P.E., Fox S., The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior, w: Counterproductive work behavior: Investigations of actors and targets, pod red. nauk. S. Fox, P.E. Spectora, Wyd. American Psychological Association, Washington, 2005.

Spencer-Oatey H., What is culture? A compilation of quotations, w: GlobalPAD Core Concepts. Available at GlobalPAD Open House, 2012 http://go.warwick.ac.uk/globalpadintercultural [dostęp: październik 2012].

Stankiewicz J., Moczulska M., Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu: księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, pod red. nauk. B. Mikuła, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Starosta A., Czarnecki M., Kształtowanie kultury organizacyjnej w warunkach niepewności, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, 2013, nr 282.

Steers R.M., Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, „Administrative Science Quarterly”, 1975, vol. 20, nr 4.

Stein E., Byt skończony, a byt wieczny, Wydawnictwo W drodze, Poznań 1995.

Stone D.L., Deadrick D.L., Lukaszewski K.M., Johnsond R., The Influence of Technology on the Future of Human Resource Management, „Human Resource Management Review”, 2015,  http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.01.002.

Stone P.W., Larson E.L., Cathy M.K., Smolowitz J., Lin S.X., Dick A.W., Organizational climate and intensive care unit nurses’ intention to leave, „Critical Care Medicine”, 2006, vol. 34, no. 7.

Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.

Strange R., Zucchella A., Industry 4.0, global value chains and international business, „Multinational Business Review”, 2017, vol. 25, issue: 3, https://doi.org/10.1108/MBR-05-2017-0028.

Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2008, nr 6.

Sułkowski Ł., Ewolucjonizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 2010.

Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne. Jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Wyd. Poltext, Warszawa 2011.

Suresh S., Venkatammal P., Antecedents of Organizational Citizenship Behaviour, „Journal of the Indian Academy of Applied Psychology”, 2010, vol. 36, no. 2.

Syper M., Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2006, nr 1.

Szefer-Timoszenko J., Zarys psychologii kierowania, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1983.

Szeluga-Romańska M., Rozprawa doktorska: Rola menedżera w procesie komunikacji, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2014.

Szukalski P., Ageizm – przejawy indywidualne i instytucjonalne, w: Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy, pod red. nauk. M. Halickiej, J. Halickiego, A. Sidorczuk, Wyd. UwB , Białystok 2009a            .

Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych”, 2010, seria G, t. 97, z. 2.

Świętochowski W., Klimat organizacyjny jako jeden z zasobów w procesie radzenia sobie ze stresem: badania porównawcze pracowników polskich i niemieckich firm, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica”, 2008, nr 11.

Tagiuri R., Litwin G.H., Organizational Climale: Exploralions of Concept, Wyd. Harvard Business School, Boston 1968.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, PWN, Warszawa 1998, t. 1.

Tatarkiewicz W., Historia filozofii, PWN, Warszawa 1998, t. 3.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

de Chardin P.T., O szczęściu, cierpieniu, miłości, tłum. W. Sukiennicka, M. Tazbir, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1981.

Tsai Ch.-I., The Organizational Climate and Employees’ Job Satisfaction in the Terminal Operation Context of Kaohsiung Port, „The Asian Journell of Shipping and Logistic”, 2014, vol. 2, no. 1.

Turek D., Czaplińska I., Praktyki ZZL, Klimat organizacyjny i postrzeganie wsparcia menedżerskiego a zachowania obywatelskie pracodawcy, „Organizacja i Kierowanie”, 2014, nr 4 (164).

Turek D., Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji. Przejawy, uwarunkowania, ograniczanie, Wyd. Difin, Warszawa 2012.

Tyrańska M., Metody analizy i projektowania systemu motywacyjnego przegląd literatury, „Organizacja i Kierowanie” 2015, nr 2, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-c7d5124f-7ce8-42f6-ad3f-d82ed273ec2a.

Trykozko M., Dlaczego właściwie skandynawscy pracownicy są tak szczęśliwi?, „Forsal.pl”, https://www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/nowoczesne-zycie/dlaczego-w%C5%82a%C5%9Bciwie-skandynawscy-pracownicy-s%C4%85-tak-szcz%C4%99%C5%9Bliwi/ar-BBGyZ7S?ocid=se#page=1 [dostęp: 11 grudnia 2017].

Urban W., Klimat organizacyjny jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw usługowych, „Przegląd Organizacji”, 2008, nr 7-8.

Vardi Y., Weitz E., Misbehavior in Organizations, Wyd. Lawrence Elbaum Assocciates, New Jersey 2004.

Verbeke W., Volgering M., Hessels M., Exploring the conceptual expansion within the field of organizational behaviour: Organizational climate and organizational culture, „Journal of Management Studies”, 1998, vol. 35, no. 3.

Wagner W.F., All skill, no fitness, “Workforce”, June 2000, s. 108, także: P. Caligiuri, The big five personality characteristics as predictors of expatriate desire to terminate the assignment and supervisor – rated performance, “Personnel Psychology”, Spring 2000, vol. 53.

Wajszczak E., Kształtowanie klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2000.

Wandasiewicz J., Psychosocial working conditions vs. self-efficacy and job satisfaction in the teaching profession, „Some Studies of Economics Changes” 2016, http://www.irisro.org/economics2016january/14JustynaWandasiewicz.pdf [dostęp: styczeń 2016].

Warr P., Well-Being and the Workpl\ce, w: Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology, pod red. nauk. D. Kahnemana, E. Dienera, N. Schwarza, Sage, New York 1999.

Watkin C., How to improve organisational climate, „People Management” 2001, nr 28.

Wheatley D., Work-life balance, travel-to-work, and the dual career household, „Personnel Review”, 2012, nr 5-6.

Wilk J., Pedagogika rodziny, Wyd. Poligrafia Salezjańska, Kraków 2002.

Wojtowicz A., Kultura organizacyjna a proces zarządzania strategicznego, „Zeszyty Naukowe MWSE w Tarnowie”, 2004, zeszyt 6.

Wudarzewski G., Interpretacja i znaczenie metafory „klimat organizacyjny” w zarządzaniu. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2013, nr 6 (38).

Wudarzewski G., Konceptualizacja pojęć kultura organizacyjna i klimat organizacyjny, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2005, nr 5.

Wudarzewski G., Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2016, r. 16 I, nr 1.

Wudarzewski G., Rozprawa doktorska: Metodyka badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Adaptacja i wykorzystanie, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014.

Wudarzewski G., Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu” 2012, nr 32.

Wudarzewski G., Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 2013, nr 1 (33).

Wyciślak M., Miejsce i rola klimatu organizacyjnego w funkcjonowaniu organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, 1980, nr 1 (19).

Wziątek-Staśko A., Diversity management – narzędzie skutecznego motywowania pracowników, DIFIN, Warszawa 2012.

Wziątek-Staśko A., Era cyfryzacji – implikacje dla zarządzania kapitałem ludzkim, w: Zarządzanie Kapitałem ludzkim- aspekty teoretyczne i praktyczne, pod red. nauk Jarecki W., Bąkiewicz A., „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” tom XX, zeszyt 6, część 3, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź- Warszawa 2019.

Wziątek-Staśko A., Ile rozumu, ile szczęścia, „Personel”, 2000, nr 3.

Wziątek-Staśko A., Motywowanie w erze Web 2.0+, CeDeWu, Warszawa 2016.

Wziątek-Staśko A., Nie wszyscy równi, „Personel”, 2002, nr 2.

Yoo S.J., Huang W.-H., Lee D.Y., The impact of employee’s perception of organizational climate on their technology acceptance toward e-learning in South Korea, „Knowledge Management & E-Learning: An International Journal”, 2012, vol. 4, no. 3.

Yuchtman E., Seashore S.E., A System Resource Approach to Organizational Effectiveness, „American Sociological Review”, 1967, vol. 32, nr 6.

Zaborska K., Jakie są skutki agresywnych zachowań w pracy, „INFOR.PL” http://mojafirma.infor.pl/sekretariat/wspolpracownicy/241537,Jakie-sa-skutki-agresywnych-zachowan-w-pracy.html [dostęp: styczeń 2018].

Zawadzak T, Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Difin, Warszawa 2014.

Zbiegień-Maciąg L., Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa usługowego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej”, 2013, nr 59.

Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, PWN, Warszawa 2008.

Ziębicki B., Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014.

Ziębicki B., Efektywność w naukach ekonomicznych, „Biuletyn Ekonomii Społecznej”, 2013, nr 2.

Ziębicki B., Metodyka oceny efektywności organizacyjnej, w: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, pod red. nauk. B. Mikuły, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.  

Ziębicki B., Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej próba porównania, w: Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, pod red. nauk. T. Dudycza, G. Osbert-Pociechy, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010. 

GUS, Polska 1989-2014, wyd. Zakład Wydawnictw Statystycznych, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-19892014,13,1.html [dostęp: maj 2014]. 

Sprawozdanie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie dłuższego cyklu życia produktów: korzyści dla konsumentów i przedsiębiorstw (2016/2272(INI)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0214+0+DOC+XML+V0//PL#title4 [dostęp: 26.06.2017]. 

https://coachfederation.org/files/FileDownloads/2014GCAS/Global.pdf [dostęp: 13.09.2013].

http://e-kadrakierownicza.dashofer.pl/?sect=art&id=26573&wa=N-MAN1727&sid=633699318&adr_no=E244189&adr_em=769883 [dostęp: 6.07.2017].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0214+0+DOC+XML+V0//PL#title4 [dostęp: 26.06.2017].

http://www.firma.egospodarka.pl/145465,Wypalenie-zawodowe-wyzwaniem-dla-pracodawcow,1,47,1.html [dostęp: 19.12.2017].

http://www.firma.egospodarka.pl/144919,Pracodawcy-w-erze-pracownika-Jak-powinni-sobie-radzic,1,47,1.html [dostęp: 22.11.2017].

https://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/ [dostęp: 22.11.2017].

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku