• Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej (wyd. III)

Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie. Pojawiły się wręcz analizy mówiące o tym, że ekonomia umie opisywać zjawiska ekonomiczne przy pomocy mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi, umie tworzyć wzorce, modele zachowań podmiotów gospodarczych, jako egzemplifikacje założeń ekonomii normatywnej, jednakże, współczesne społeczeństwo oczekuje od ekonomii, predykcyjnych wniosków, a do tego stanu rzeczy, chyba jest jeszcze daleko. Stąd konieczność pisania nowych podręczników z ekonomii, a szczególnie z makroekonomii.

Podtytuł Makroekonomia ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężnej (wyd. III)
Autor Marian Noga (red.)
Rok wydania 2024
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 168
60.00 43.80
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-830-1
Na polskim rynku wydawniczym jest cała gama bardzo dobrych podręczników z makroekonomii. Ostatni światowy kryzys gospodarczy zwrócił uwagę na dorobek nauk ekonomicznych, gdyż teoria ekonomii nie w pełni spełniła swoje predykcyjne przesłanie. Pojawiły się wręcz analizy mówiące o tym, że ekonomia umie opisywać zjawiska ekonomiczne przy pomocy mniej lub bardziej wyrafinowanych narzędzi, umie tworzyć wzorce, modele zachowań podmiotów gospodarczych, jako egzemplifikacje założeń ekonomii normatywnej, jednakże, współczesne społeczeństwo oczekuje od ekonomii, predykcyjnych wniosków, a do tego stanu rzeczy, chyba jest jeszcze daleko. Stąd konieczność pisania nowych podręczników z ekonomii, a szczególnie z makroekonomii.

Ideą, która przyświecała zespołowi przy pisaniu tego podręcznika, była świadomość:
• po pierwsze, konieczności modyfikacji paradygmatu głównego nurtu ekonomii i uzupełnienie go o elementy ekonomii instytucjonalnej oraz behawioralnej;
• po drugie, potrzeb dydaktycznych kierunków ekonomicznych w zakresie dwóch przedmiotów, tj.: makroekonomii, polityki pieniężnej, wykładanej zwykle na magisterskich studiach uzupełniających;
• po trzecie, konieczności zaprezentowania wiedzy ekonomicznej z zakresu funkcjonowania
państwa, jako podmiotu gospodarowania, nie tylko dla przyszłych ekonomistów, ale i dla dziennikarzy oraz wszystkich interesujących się problemami gospodarczymi;
• po czwarte, konieczności pokazania roli banku centralnego, jako instytucji działającej na rzecz ładu rynkowego.

Ekonomia i makroekonomia są naukami, które odkrywają i konstruują prawa ekonomiczne, będące prawami stochastycznymi, co oznacza, że nie zawsze jedna, ściśle określona przyczyna wywołuje ten sam skutek. Podręcznik, który przedkładamy Czytelnikom, powinien wiele zagadnień wyjaśnić, pozwolić je zrozumieć i zmusić do myślenia, jak funkcjonuje współczesna gospodarka narodowa oraz światowa, a także w jakim kierunku następują zmiany, jaki jest ich cel.

Wprowadzenie 5

Rozdział 1
Makroekonomia a ekonomia. Paradygmat ekonomii głównego nurtu - Marian Noga 7

Rozdział 2
Mierniki makroekonomiczne - Adam Hetmańczuk, Beniamin Noga 15
2.1. Mierniki naturalne 16
2.2. Mierniki w ujęciu pieniężnym 17
2.3. Mierniki statystyczne poziomu życia i dobrobytu społecznego 21

Rozdział 3
Polityka fiskalna państwa i samorządów terytorialnych - Jarosław Olejniczak 25
3.1Polityka fiskalna według ekonomii klasycznej i keynesistów 26
3.1.1. Ekonomia klasyczna 26
3.1.2. Keynesizm 27
3.2. Polityka fiskalna a efekty mnożnikowe 28
3.3. Funkcje i cele polityki fiskalnej państwa 32
3.4. Polityka fiskalna samorządu terytorialnego 41

Rozdział 4
Bezrobocie na rynku pracy w warunkach gospodarki wolnorynkowej - Robert Majkut 45
4.1. Bezrobocie w perspektywie teoretyczno-definicyjnej 46
4.2. Sposoby pomiaru wielkości zjawiska bezrobocia na rynku pracy 55
4.3. Sposoby walki ze zjawiskiem bezrobocia na rynku pracy i jego skutkami 59
4.4. Skutki bezrobocia 65
4.5. Relacje między rozmiarami bezrobocia a inflacji 67

Rozdział 5
Polityka pieniężna państwa - Marian Noga 71
5.1. Geneza pieniądza i funkcje pieniądza 71
5.2. Popyt na pieniądz i podaż pieniądza 76
5.3. Inflacja i jej pomiar 87
5.4. Bank centralny a banki komercyjne. Misja banku centralnego, jego funkcje i ramy instytucjonalne 93
5.5. Istota i cele polityki pieniężnej 102
5.6. Strategie polityki pieniężnej 105
5.7. Instrumenty polityki pieniężnej 109
5.8. Mechanizm i kanały transmisji polityki pieniężnej 112
5.9. Polityka pieniężna NBP po 1997 roku 118

Rozdział 6
Modele wzrostu gospodarczego 125
6.1. Modele ekonomiczne - Monika Grabowska 125
6.1.1. Wzrost gospodarczy 126
6.1.2. Czynniki wzrostu gospodarczego 127
6.1.3. Funkcja produkcji 129
6.1.4. Teorie wzrostu gospodarczego 130
6.1.5. Podsumowanie 142
6.2. Modele równowagi ogólnej - Adam Hetmańczuk, Beniamin Noga 144
6.2.1. Model AD-AS 144
6.2.2. Model IS-LM 149
6.2.3. Modele DSGE 156

Załączniki - Małgorzata Borzycka, Marcin Noga 158

Bibliografia 163

Recenzja: prof. dr hab. Stanisław Czaja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aronson J.R., Public Finance, McGraw-Hill Inc. 1985.
Baka W., Geneza, funkcje i niezależność banku centralnego, [w:] Studia z bankowości centralnej i polityki pieniężnej, (red.) W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2009.
W. Baka, Bankowość centralna. Funkcje, metody, organizacja, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2001.
Bankowość. Podręcznik akademicki, (red.) W.J. Jaworowski, Z. Zawadzka, Poltex, Warszawa 2004.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. St. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Becla A., Czaja S., Grabowska M., Jakubowski R., Jończy R., Elementy makroekonomii, Wydawnictwo I-bis, Wrocław 2002.
Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, 2007.
Blanchard O., Makroekonomia, Oficyna WoltersKluwer, Warszawa 2011 .
Bremond J., Couet J., Salort M., Kompendium wiedzy o ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Brittan S., Is there an Economic Consensus? McMillan, London 1973.
Ciak J., Polityka budżetowa, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2002.
Carare A., Stone M., Inflation Targeting Regimes, Working Paper No. 9, International Monetary Fund, Washington 2003.
Cottarelli C., Giannini C., Credibility without Rules? Monetary Frame works in the Post Bretton-Woods Era, Occasional Paper No. 154, International Monetary Funds, Washington 1997.
Daniluk M., Przyczyny zmian cen żywności w Polsce - wybrane zagadnienia, Materiały i Studia, Zeszyt nr 195, NBP, Warszawa, lipiec 2005.
Duwendag D., Ketterer K-H., Kösters W., Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
Dziewięcka-Bokun L., Zamorska K., Polityka społeczna. Teksty źródłowe, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, (red.) K. Piotrowska-Marczak, Difin, Warszawa 2009.
Garbicz M., Golachowski E., Elementarne modele makroekonomiczne, SGH, Warszawa 1996.
Gazon J., Ani bezrobocie, ani opieka społeczna. Od wyboru etycznego do ekonomicznej realizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Giddens A., Socjologia, PWN Warszawa 2004.
Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Biblioteka CASE, Warszawa 1998.
Hall R.E., Taylor J.B., Makroekonomia, PWN, Warszawa 2000.
Harrod R.F., Towards a Dynamic Economics, Macmillan, London 1948.
Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu, pieniądza, Warszawa 1956.
Kozak M.K., Ekonomiczny imperialista czy mistrz myślenia ekonomicznego, Życie Gospodarcze nr 46 1992.
Kwiatkowski E., Bezrobocie, podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Kydland F.E., Prescott E.C., Rules Rather Than Discretion.: The Inconsistency of Optimal plans, Journal of Political Economy Vol. 87 (June) 1977.
Lengwiler Y., Orphanides A., Optima Discretion, [w:] Working Paper 1999/2, Federal Reserve Board, Washington 1999.
Lis S., Współczesna makroekonomia, Wyd. UE Kraków, Kraków 2011 .
Majkut R., Wójcik D., Zachowania podmiotów gospodarczych na globalnym rynku pracy, [w:] W. Patrzałek, (red. nauk.), Zachowania podmiotów w warunkach globalizacji rynków, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
Malthus T.R., Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa, De Agostini, Altaya, Warszawa 2003.
Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, (red.) R. Kokoszczyński, „Materiały i Studia" NBP 1991 nr 91 Warszawa.
Milewski R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, Wyd. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Milewski R., Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2001.
Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Mishkin F.S., Inflation Targeting for Emerging-Market Countries, „American Economic Review" 2000/2.
Musgrave R.A., The Voluntary Exchange Theory of Public Economy, [w:] The Quarterly Journal of Economics Vol. 53, No. 2, 1939.
Mycielski J., Modele DSGE, maj 2008, http:/www.ekonometria.wne.uw.edu.pl- 27.05.2012 .
Noga M,Czy współczesna ekonomia przewidzi światową recesję, www.obserwatorfinansowy.pl, 2010-02-10, 18:13 .
Noga M, Makroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
Noga M., Strategia polityki pieniężnej dla Polski po doświadczeniach światowego kryzysu finansowego i gospodarczego (2007-20090), [w:] Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego w Polsce, (red. nauk.) D. Kopycińska,
Wyd. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011 .
Noga M., Szkice z makroekonomii, CeDeWu, Warszawa 2009.
Noga M., Teoria ekonomiczna a polityka państwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1024, Wrocław 2004.
Nowak W., Sposoby akumulacji wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski, materiał powielony.
Olejniczak J., System wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez samorządy terytorialne (gminy, powiaty, województwa) z przeznaczeniem na wyrównywanie dochodów innych samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem problemu Warszawy i województwa mazowieckiego, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz i Dokumentacji, Opinie i Ekspertyzy OE-142, Warszawa 2010.
Olejniczak J., Transfery budżetowe w świetle literatury i praktyki amerykańskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Finanse, Bankowość, Rachunkowość 3/2005.
Piech K., Elementy polityki gospodarczej okresu wielkiego kryzysu w wybranych państwach, [w:] Polityka Gospodarcza 2/1999.
Pietrucha J., Związki miedzy niezależnością i przejrzystością polityki pieniężnej a systemem politycznym, [w:] Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie, (red.) M. Noga, M.K. Stawicka, CeDeWu, Warszawa 2009.
Polityka Ekonomiczna, (red.) B. Winiarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 1994.
Polityka gospodarcza, (red.) H. Ćwikliński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
Poszewiecki A., Relacje pomiędzy innowacjami a wzrostem gospodarczym, [w:] Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Teoria i praktyka, (red.) P. Kulawczuk, E. Kwella, Uniwersytet Gdański, Sopot 2008.
Praca, Praca, Praca. Tworzenie nowych miejsc pracy w Europie, raport Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia, cyt. za: A. Szymańska, Kierunki przemian współczesnego rynku pracy w warunkach globalizacji, [w:] B. Kołosowska,
P. Prewysz-Kwinto, (red.), Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2008.
Pszczółka I., Mechanizmy transmisyjne zmian podaży pieniądza i nominalnych stóp procentowych, [w:] Teoria i polityka stóp procentowych we współczesnej gospodarce. Scientificsupervision by J.L. Bednarczyk, Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
Raport o Konwergencji, Europejski Bank Centralny, Frankfurt amMein, maj 2006.
Romer P.M., Increasing Returna and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 98, 1990.
Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2007.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Macroeconomics, McGraw-Hill Book Company, 1989.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia,tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Samuelson P.A., Nordhaus W.D.,Ekonomia, tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. II zmienione, Warszawa 2004.
Snowdon B., Vane H., Rozmowy z wybitnymi ekonomistami, PTE, Warszawa 2003.
Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Socha M., Sztanderska U., Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Solow R., Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, t. 70, 1956.
Sotomska-Krzysztofik P., Szczepańska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, NBP DAMS, Materiały i Studia, Zeszyt nr 200, Warszawa, styczeń 2006.
Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Svensson L.E.O., Inflation Targeting as a Monetarny Policy Rule, NBER Working Paper, No 6780, 1998.
Szlachta B., Słownik społeczny, Wyd. WAM, Kraków 2004.
Unold J., Dynamika systemu informacyjnego a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia racjonalności, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2003.
Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto z dnia 26.10.2000 roku (Dz.U. 2000.11 4.11 88 z 20 grudnia 2000 r.).
Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14.12 .2004 r. z późniejszymi zamianami i uzupełnianiami, szczególnie z roku 2012 , w którym rozpoczął się proces zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, na poziomie 67 lat.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.).
Walasik A., Redystrybucyjna funkcja finansów publicznych w ujęciu teoretycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008.
White W.R., Czy stabilność cen wystarcza, NBP, Warszawa 2006.
WoźniakM.G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
Współczesna polityka pieniężna, (red. nauk.) W. Przybylska-Kapuścińska, Difin, Warszawa 2008.
www.bezrobocie.org.pl
www.hpi.org (2012 -06-07).
www.nbportal.pl (2012 -06-07).
www.nbp.pl (2012 -06-08).
www.rynekpracy.pl
www.wfp.org
Założenia polityki pieniężnej na lata 2004-2011, www.nbp.pl
Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku