• Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe (wyd. II zmienione)

Książka „Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe" w uporządkowany, przejrzysty i prosty sposób przedstawia zasady rządzą­ce rachunkowością finansową zarówno w zakresie jej podstaw, jak również szczegółowych rozwiązań ewidencyjnych. Pozycja składa się z dziewię­ciu rozdziałów. Trzy pierwsze przybliżają podstawy rachunkowości; poczynając od wprowadzenia do rachunkowości, omówienia natury majątku jed­nostki gospodarczej oraz istoty najważniejszego urządzenia ewidencyjnego jakim jest konto księgowe i rejestrowane na nim operacje gospodarcze. W dalszej części skupiono się na ewidencjach szczegółowych najczęściej występujących w jednostkach gospodarczych: - rzeczowych aktywów trwałych, - wartości niematerialnych i prawnych, - inwestycji, - rozrachunkach i roszczeniach, - materiałach, - towarach, - produktach pracy. Szczególnie dużo uwagi poświęcono ewidencji i rozliczaniu kosztów działalności. Tematyka przychodów i kosztów ich uzyskania oraz ustalania wyniku finansowego zam

Podtytuł Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe (wyd. II zmienione)
Autor Joanna Sawicka, Anna Stronczek, Elżbieta Marcinkowska, Anna Surowiec
Rok wydania 2017
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 290
60.00 42.00
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
42
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-030-5
Książka „Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe" w uporządkowany, przejrzysty i prosty sposób przedstawia zasady rządzą­ce rachunkowością finansową zarówno w zakresie jej podstaw, jak również szczegółowych rozwiązań ewidencyjnych. Pozycja składa się z dziewię­ciu rozdziałów. Trzy pierwsze przybliżają podstawy rachunkowości; poczynając od wprowadzenia do rachunkowości, omówienia natury majątku jed­nostki gospodarczej oraz istoty najważniejszego urządzenia ewidencyjnego jakim jest konto księgowe i rejestrowane na nim operacje gospodarcze. W dalszej części skupiono się na ewidencjach szczegółowych najczęściej występujących w jednostkach gospodarczych:
- rzeczowych aktywów trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych,
- inwestycji,
- rozrachunkach i roszczeniach,
- materiałach,
- towarach,
- produktach pracy.

Szczególnie dużo uwagi poświęcono ewidencji i rozliczaniu kosztów działalności. Tematyka przychodów i kosztów ich uzyskania oraz ustalania wyniku finansowego zamykają pracę. Treść uzupełniono schematami i adekwatnymi przykładami. Prezentowany materiał uwzględnia aktualny stan prawny.

Adresatami opracowania są wszyscy ci, którzy postrzegają znajomość zasad rachunkowości jako zasobu wiedzy nieodzownej dla człowieka, któremu przyszło żyć w XXI wieku.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości 11
1.1. Definicyjne ujęcie rachunkowości 11
1.2. Rachunkowość finansowa i zarządcza 14
1.3. Podstawy prawne rachunkowości 17
1.4. Nadrzędne zasady rachunkowości 20
1.5. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 23
1.6. Dowody księgowe 26

Rozdział 2
Majątek jednostki gospodarczej 31
2.1. Aktywa jednostki gospodarczej 31
2.2. Źródła pochodzenia aktywów 37
2.3. Bilans - treść, cechy i budowa 39
2.4. Inwentaryzacja 45
2.5. Zasady wyceny pozycji bilansowych 50

Rozdział 3
Konto księgowe 55
3.1. Operacje gospodarcze, ich charakterystyka i podział 55
3.2. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 56
3.3. Konto księgowe 59
3.4. Funkcjonowanie kont bilansowych 63
3.5. Funkcjonowanie kont wynikowych 66
3.6. Zasada podwójnego zapisu 70
3.7. Zestawienie obrotów i sald 73
3.8. Poprawianie błędów księgowych 76
3.9. Dzielenie i łączenie kont 80
3.10. Plan kont 88

Rozdział 4
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 91
4.1. Środki trwałe 91
4.2. Środki trwałe w budowie 106
4.3. Amortyzacja środków trwałych 111
4.4. Wartości niematerialne i prawne 116

Rozdział 5
Inwestycje i ich ewidencja 129
5.1. Inwestycje i ich klasyfikacja 129
5.2. Środki pieniężne 134
5.2.1. Środki pieniężne w kasie 134
5.2.2. Rachunki bankowe 136
5.2.3. Środki pieniężne w drodze 139
5.2.4. Inne środki pieniężne 141

Rozdział 6
Rozrachunki i roszczenia 147
6.1. Charakterystyka rozrachunków 147
6.2. Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami 154
6.3. Ewidencja rozrachunków publicznoprawnych 159
6.3.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) 160
6.3.2. Rozrachunki z ZUS 164
6.3.3. Inne rozrachunki publicznoprawne 167
6.4. Ewidencja rozrachunków z pracownikami 168
6.5. Ewidencja pozostałych rozrachunków 176

Rozdział 7
Materiały, towary i produkty pracy 183
7.1. Pojęcie i klasyfikacja zapasów 183
7.1.1. Zasady wyceny materiałów i towarów 185
7.1.2. Zasady wyceny produktów pracy 193
7.2. Ewidencja obrotu materiałami 197
7.3. Ewidencja obrotu towarami 204
7.4. Ewidencja produktów pracy 209

Rozdział 8
Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności 213
8.1. Definicja kosztów 213
8.2. Klasyfikacja kosztów 214
8.3. Podstawowe układy ewidencyjne 218
8.4. Warianty ewidencji kosztów działalności zasadniczej 220
8.5. Uproszczona ewidencja kosztów 221
8.6. Ewidencja kosztów według rodzajów 222
8.6.1. Charakterystyka kont układu rodzajowego 223
8.6.2. Rozliczenie kosztów rodzajowych 231
8.6.3. Księgowanie kosztów w układzie rodzajowym 232
8.7. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym 233
8.7.1. Charakterystyka kont układu funkcjonalnego 234
8.7.2. Rozliczenie kosztów działalności 246
8.7.3. Księgowanie kosztów w układzie funkcjonalnym 248
8.8. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym 249
8.9. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 253
8.10. Kalkulacja kosztów działalności 260

Rozdział 9
Przychody i koszty ich uzyskania. Wynik finansowy 265
9.1. Elementy tworzące wynik finansowy 265
9.2. Przychody działalności operacyjnej i koszty ich uzyskania 269
9.3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 271
9.4. Przychody i koszty finansowe 274
9.5. Zyski i straty nadzwyczajne 276
9.6. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego i jego rozliczenie 276
9.7. Metody ustalania wyniku finansowego 278
9.8. Rozliczenie wyniku finansowego 286

Bibliografia 289

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku