• Opłaty i podatki ekologiczne po polsku

Podtytuł Opłaty i podatki ekologiczne po polsku
Autor Barbara Kryk, Lidia Kłos, Irena Agata Łucka
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 145x235
Stron 157
39.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-298-9
Poradnik „Opłaty i podatki ekologiczne po polsku" pełni rolę doradcy dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, tj. przedsiębiorców, jedno­stek organizacyjnych i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy zgodnie z ustawami tworzącymi prawo ochrony środowiska, mają obo­wiązek przygotować dwa razy w roku odpowiednie sprawozdanie oraz wnieść odpowiednie opłaty ekologiczne. Opłaty te trafiają na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli.

System opłat ekologicznych funkcjonuje w Polsce od prawie 30 lat, pomimo tego zawiłe przepisy w tym zakresie sprawiają problemy z samodzielnym na­liczaniem opłat, sporządzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań. Z tego względu przygotowano ten praktyczny poradnik o tym jak po­prawnie i terminowo przygotowywać wymagane dokumenty oraz zgodnie z nowymi przepisami prawa prowadzić ewidencję zanieczyszczeń i naliczać opłaty.

Poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej części syntetycznie omówiono obowiązki przedsiębiorców względem środowiska, ogólnie scharakte­ryzowano podatki i opłaty ekologiczne, zagadnienia prawne z nimi związane oraz dokonano systematyki opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce.

W drugiej części przedstawiono zasady obliczania opłat ekologicznych za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń na podstawie praktycznych przykła­dów, w tym za pobór wody, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, emisję zanieczyszczeń z samocho­dów - ekopodatki od samochodów, odpady, zużyte baterie.
W tej części można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:
- Jaka jest podstawa prawna danego rodzaju opłat?
- Kto musi je wnosić, za jakie działania i jak je obliczyć?
- Jakie są stawki opłat za 2010 r.?
- Jak składać wnioski i wnosić opłaty?
- Jakie formularze i jak należy wypełnić?
- Co to są opłaty podwyższone?
- Czy są zwolnienia, umorzenia?
- Czy możliwe jest rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności?
- Jak rozwiązać problem zaległości?

Wprowadzenie 5

Część I
Podstawowe zagadnienia o opłatach, podatkach i karach ekologicznych

1. Obowiązki przedsiębiorców i innych podmiotów względem środowiska 9

2. Ogólna charakterystyka opłat i podatków ekologicznych 15
2.1. Istota i funkcje opłat ekologicznych na rynku 15
2.2. Rodzaje opłat ekologicznych 17
2.3. Podatki o charakterze ekologicznym 27

3. Ogólna charakterystyka administracyjnych kar ekologicznych 31

Część II
Poradnik przedsiębiorcy - jak obliczyć wysokość opłat za korzystanie ze środowiska

4. Opłaty za korzystanie ze środowiska 43
4.1. Opłaty za emisję gazów i pyłów 43
4.2. Opłaty za pobór wody. Emisja gazów i pyłów do powietrza 56
4.3. Opłaty za odprowadzanie ścieków 63
4.4. Opłaty za składowanie odpadów 73

5. Inne rodzaje opłat ekologicznych 81
5.1. Opłaty za działalność górniczą (koncesyjne i eksploatacyjne) 81
5.2. Opłaty i należności za użytkowanie obiektów i obszarów związanych z gospodarką wodną 86
5.3. Opłaty i należności za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji 93
5.4. Opłaty i należności za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji 98
5.5. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów 102
5.6. Opłaty za substancje kontrolowane czyli substancje zubażające warstwę ozonową 107
5.7. Opłaty z tytułu handlu uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń 115
5.8. Opłaty z tytułu składania wniosków o pozwolenie zintegrowane 122

6. Opłaty produktowe i depozytowe 129
6.1. Opłaty opakowaniowe 129
6.2. Opłaty za zużyte baterie, akumulatory, oleje smarowe 136
6.3. Opłaty produktowe za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 140
6.4. Opłaty za recykling pojazdów i brak sieci zbierania pojazdów 144

7. Opłaty ekologiczne o charakterze sankcyjnym 149
7.1. Opłaty podwyższone 149
7.2. Opłaty dodatkowe 155

Przydatne adresy 157

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku