• Handel emisjami w teorii i praktyce

Podtytuł Handel emisjami w teorii i praktyce
Autor Jolanta Baran, Agnieszka Janik, Adam Ryszko
Rok wydania 2011
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 476
55.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-296-5

Książka przedstawia handel emisjami jako jeden z kluczowych instrumentów ochrony środowiska. autorzy proponują interesujące teoretyczno-empirycz­ne studium zastosowania mechanizmu rynkowego w skali globalnej, regionalnej (unijnej) i krajowej, wykorzystywanego w przeciwdziałaniu zmianom kli­matycznym.

Dobór omawianych zagadnień został ukierunkowany tak, aby przedstawiane informacje Czytelnik mógł zastosować w praktyce działalności gospodar­czej. w książce szczegółowo omówiono m.in.:
- teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania handlu emisjami,
- założenia międzynarodowego handlu emisjami,
- wybrane systemy i inicjatywy handlu emisjami na świecie,
- unijny system handlu uprawnieniami do emisji,
- najważniejsze elementy systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce z punktu widzenia ich wpływu na działalność przedsiębiorstw,
- praktyczne aspekty funkcjonowania handlu emisjami wynikające z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach uczestniczących w systemie han­dlu uprawnieniami do emisji w Polsce,
- rynkowe mechanizmy wspomagające osiągnięcie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych.

Kompleksowe ujęcie w publikacji najbardziej aktualnych zagadnień, pozwala zarekomendować ją praktykom - przedstawicielom przedsiębiorstw obję­tych obecnie i w przyszłości handlem emisjami, wykładowcom oraz studentom kierunków ekonomicznych, prawniczych i technicznych, a także szerokie­mu gronu pozostałych interesariuszy systemu handlu emisjami.

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Podstawy teoretyczne funkcjonowania handlu emisjami 13
1.1. Teoria zbywalnych uprawnień do emisji 14
1.2. Miejsce handlu emisjami wśród ekonomicznych instrumentów ochrony środowiska 16
1.3. Rodzaje rynków i formy organizacji handlu zbywalnymi uprawnieniami do emisji 22
1.4. Handel emisjami jako instrument ograniczania kosztów użytkowania środowiska 27

Rozdział 2
Podstawy formalno-prawne funkcjonowania handlu emisjami 31
2.1. Zmiany klimatu i ich skutki jako problem globalny 31
2.2. Początki i rozwój globalnych działań na rzecz ochrony klimatu 40
2.3. Globalne zobowiązania na rzecz ochrony klimatu jako podstawa międzynarodowego handlu emisjami 44
2.3.1. Uwarunkowania oraz skutki podpisania i wejścia w życie Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 44
2.3.2. Uwarunkowania oraz skutki przyjęcia i wejścia w życie Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klima­tu 52
2.4. Dokumenty i akty prawne Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu oraz handlu emisjami 77
2.4.1. Początki i rozwój działań Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu i wprowadzenia handlu emisjami 77
2.4.2. Programy i strategie Unii Europejskiej a ochrona klimatu i handel emisjami 80
2.4.3. Akty prawne Unii Europejskiej na rzecz ochrony klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji obejmujących funkcjonowanie handlu emisjami 89
2.4.3.1. Podstawowe akty prawne w zakresie realizacji postanowień Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto oraz funkcjonowania handlu emisjami 89
2.4.3.2. Akty prawne wspomagające realizację postanowień Konwencji Klimatycznej i Protokołu z Kioto 96
2.4.3.3. Pakiet energetyczno-klimatyczny 99
2.5. Krajowe dokumenty w zakresie ochrony klimatu oraz akty prawne regulujące funkcjonowanie handlu emisjami 107
2.5.1. Krajowe dokumenty w zakresie ochrony klimatu 107
2.5.2. Krajowe akty prawne regulujące funkcjonowanie handlu emisjami 116

Rozdział 3
Międzynarodowy handel emisjami oparty na ustaleniach Protokołu z Kioto 127
3.1. Istota funkcjonowania międzynarodowego handlu emisjami 127
3.2. Rodzaje transakcji z wykorzystaniem jednostek Kioto 133
3.3. System zielonych inwestycji 139

Rozdział 4
Ogólna charakterystyka systemów handlu emisjami gazów cieplarnianych na świecie 149
4.1. Amerykańskie systemy handlu emisjami 149
4.1.1. Regional Greenhouse Gas Initiative - RGGI 151
4.1.2. Western Climate Initiative - WCI 155
4.1.3. Midwestern Greenhouse Gas Reduction Accord - MGGRA. 160
4.2. Handel emisjami w Australii 162
4.3. Handel emisjami w Nowej Zelandii 164
4.4. Handel emisjami w Japonii 166
4.5. Międzynarodowe inicjatywy wspierające rozwój systemów handlu emisjami na świecie 171

Rozdział 5
Unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 177
5.1. Ogólne ramy funkcjonowania systemu 178
5.1.1. Zakres geograficzny systemu 179
5.1.2. Gazy cieplarniane objęte systemem oraz wielkość ich emisji w UE 180
5.1.3. Okresy handlu uprawnieniami do emisji 182
5.1.4. Podstawowe zasady funkcjonowania systemu 185
5.1.5. Uczestnicy systemu 187
5.1.6. Działania objęte systemem 200
5.1.7. Charakterystyka uprawnień do emisji 203
5.1.8. Typy i rodzaje transakcji na rynku handlu uprawnieniami do emisji 207
5.1.9. Uczestnictwo w systemie z punktu widzenia operatorów 215
5.1.10 Krajowe plany rozdziału uprawnień 219
5.1.11 Kary 228
5.2. Monitorowanie i weryfikacja emisji gazów cieplarnianych 228
5.3. Rejestrowanie uprawnień 235
5.4. Planowane zmiany w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji od 2013 roku 240
5.4.1. Włączenie dodatkowych działań i sektorów 240
5.4.2. Włączenie dodatkowych gazów cieplarnianych 245
5.4.3. Zmiany dotyczące limitu uprawnień 245
5.4.4. Zmiany w zakresie liczby uprawnień 247
5.4.5. Zmiany w zakresie alokacji uprawnień 247
5.4.6. Pozostałe zmiany 251

Rozdział 6
Najważniejsze techniczne aspekty organizacji procesu aukcji uprawnień do emisji w EU ETS 255
6.1. Teoretyczne podstawy organizacji procesu aukcji uprawnień do emisji 255
6.2. Aukcje uprawnień do emisji w pierwszym okresie rozliczeniowym 260
6.3. Aukcje uprawnień do emisji w drugim okresie rozliczeniowym 263
6.4. Aukcje uprawnień do emisji w trzecim okresie rozliczeniowym 272
6.4.1. Produkty sprzedawane na aukcji 275
6.4.2. Format i rozmiar aukcji 276
6.4.3. Dostęp do aukcji 278
6.4.4. Model aukcji 279
6.4.5. Liczba uprawnień sprzedawanych na aukcji w danym roku 282
6.4.6. Kalendarz aukcji 284
6.4.7. Licytator aukcji i jego funkcje 286
6.4.8. Monitorujący aukcję i jego funkcje 287
6.4.9. Zabezpieczenie 288
6.4.10. Zasady ogłaszania wyników aukcji i wnoszenia płatności za zakupione uprawnienia 289
6.4.11. Warunki dostawy wylicytowanych uprawnień 290
6.4.12. Opłaty i koszty organizacji procesu aukcji 290
6.4.13. Nadzór nad aukcjami 291

Rozdział 7
Wybrane elementy systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce 295
7.1. System zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w Polsce 295
7.2. Ogólne uwarunkowania i założenia systemu handlu uprawnieniami do emisji w Polsce 302
7.3. Krajowy plan rozdziału uprawnień 305
7.3.1. Krajowy plan rozdziału uprawnień na lata 2005-2007 307
7.3.2. Krajowy plan rozdziału uprawnień na lata 2008-2012 312
7.4. Przyznawanie i wykorzystywanie uprawnień do emisji oraz zasady uzyskiwania zezwoleń 319
7.4.1. Przyznawanie i wykorzystywanie uprawnień 319
7.4.2. Zasady uzyskiwania zezwoleń 323
7.5. Monitorowanie i raportowanie wielkości emisji, rozliczanie uprawnień do emisji oraz kary pieniężne 325
7.5.1. Monitorowanie i raportowanie wielkości emisji CO2 325
7.5.2. Weryfikacja i rozliczanie emisji CO2 342
7.5.3. Kary pieniężne 343
7.6. Uczestnictwo w handlu uprawnieniami do emisji jako uwarunkowanie działalności biznesowej prowadzących instalacje objęte systemem 344
7.7. Aspekty rachunkowe i podatkowe handlu emisjami 353
7.7.1. Księgowe ujęcie uprawnień do emisji CO2 353
7.7.2. Aspekty podatkowe handlu emisjami 362
7.8. Planowane zmiany w funkcjonowaniu systemu handlu emisjami w Polsce 366
7.8.1. Planowane zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 367
7.8.1.1. Ogólne uwarunkowania i założenia projektowanej ustawy 367
7.8.1.2. Administrowanie systemem 371
7.8.1.3. Rozdział uprawnień do emisji 372
7.8.1.4. Przyznawanie uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych i prowadzących instalacje. 374
7.8.1.5. Aukcje uprawnień do emisji 377
7.8.1.6. Zezwolenia 377
7.8.1.7. Szczególne zasady wydawania zezwoleń podmiotom podejmującym realizację instalacji 378
7.8.1.8. Monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji 379
7.8.1.9. Grupa instalacji 381
7.8.1.10. Wykorzystanie jednostek poświadczonej redukcji emisji i jednostek redukcji emisji 381
7.8.1.11. Kary pieniężne 381
7.8.2. System bilansowania i rozliczania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania 382

Rozdział 8
Praktyczne aspekty funkcjonowania handlu uprawnieniami do emisji CO2 w przedsiębiorstwach w Polsce - wyniki badań ankietowych 389
8.1. Sposób przydzielenia odpowiedzialności w przedsiębiorstwie za zadania związane z uczestnictwem w systemie 392
8.2. Liczba przyznawanych uprawnień do emisji CO2 a rzeczywiste potrzeby przedsiębiorstw 393
8.3. Preferowane formy sprzedaży i zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz zainteresowanie innymi formami wykorzystania jednostek EUA, ERU oraz CER 394
8.4. Problemy związane z udziałem w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 z punktu widzenia przedsiębiorstw 397
8.5. Wpływ handlu uprawnieniami do emisji CO2 na zmiany w przedsiębiorstwach 399

Rozdział 9
Rynkowe mechanizmy wspomagające osiągnięcie celów redukcyjnych emisji gazów cieplarnianych 403
9.1. Mechanizm czystego rozwoju 404
9.1.1. Organy i instytucje związane z realizacją projektów CDM 406
9.1.2. Procedura realizacji projektów CDM 410
9.1.3. Rodzaje przedsięwzięć realizowanych jako projekty CDM 417
9.1.4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów CDM 419
9.2. Mechanizm wspólnych wdrożeń 422
9.2.1. Organy i instytucje związane z realizacją projektów JI 424
9.2.2. Procedury realizacji projektów JI 429
9.2.2.1. Procedura realizacji projektów JI w ramach ścieżki pierwszej 431
9.2.2.2. Procedura realizacji projektów JI w ramach ścieżki drugiej 438
9.2.2.3. Procedura realizacji projektów JI poza granicami kraju 440
9.2.3. Rodzaje przedsięwzięć realizowanych jako projekty JI 440
9.2.4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów JI 444
9.3. Powiązanie mechanizmów elastycznych z unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji 446
9.4. Mechanizm offsetowy poza Protokołem z Kioto 450

Bibliografia 463
Akty prawne 471
Strony internetowe 476
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku