• Zielona energia w Polsce

Podtytuł Zielona energia w Polsce
Autor Dorota Niedziółka (red.)
Rok wydania 2012
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 350
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-467-9

 

 

Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednocze­snej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe ropy naftowej i gazu ziem­nego) i w nowej formie (LPG) coraz liczniej propagowane są idee wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Popularność odnawialnych źródeł energii wiąże się z możliwością redukcji emisji CO2, ograniczenia uzależnienia od importu surowców energetycznych, wykorzystania krajowego potencjału środowiskowego, a także rozwoju lokalnego. Ponadto pozwalają na przesunięcie granicy zasobowej, aktywizację regionów rolniczych, specjalizację produkcji rolnej, a także przeciwdziałanie nadmiernej degradacji środowiska przyrodniczego (ograniczenie emisji CO2).

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z OZE przynosi nie tylko korzyści, często ?zielona energia? postrzegana jest jako droższe źródło energii. Oba­wy budzi także wykorzystanie użytków rolnych na cele przemysłowe kosztem produkcji żywności.

Niejednoznaczność w postrzeganiu „zielonej energii" wymaga zatem ciągłego stawiania pytań, a przede wszystkim szukania odpowiedzi.

Autorom tej książki zależało, aby pokazać, iż stosowanie odnawialnych źródeł energii ma złożony charakter, dlatego podjęli próbę identyfikacji uwarunko­wań wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przesłanek opłacalności działalności gospodarczej w tym segmencie rynku energii, czyniąc to na przykładzie Polski. Zagadnienia w książce zostały przy tym ujęte w sposób problemowy, aby nie tylko wyjaśniać złożoność omawianych procesów, ale także wskazywać obszary ważne dla dalszej dyskusji, uwzględniającej zarówno tło międzynarodowe, jak i interesy wszystkich uczestników rynku energii.

Wprowadzenie 9
Część I. Uwarunkowania
Rozdział 1

Uwarunkowania międzynarodowe - Barbara Trzcińska 13

1.1. Globalne porozumienia obligujące do redukcji gazów cieplarnianych 13

1.2. Energetyka odnawialna we wspólnej polityce energetycznej Unii Europejskiej 19

1.3. Adaptacja międzynarodowych porozumień sprzyjających OZE do polskich warunków 24

1.4. Działania wspierające wykorzystanie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych 31
Rozdział 2

Uwarunkowania prawne - Dorota Niedziółka 35

2.1. Zmiany na arenie międzynarodowej a kwestia wykorzystania odnawialnych źródeł energii 35

2.2. Prawo Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii 39

2.3. Prawne instrumenty wsparcia energii odnawialnej w Polsce 46
Rozdział 3

Uwarunkowania finansowe - Marcin Tchórzewski 55

3.1. Instytucje finansowego wsparcia budowy instalacji OZE 55

3.2. Mechanizmy wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych 61

3.3. Problemy wsparcia finansowego OZE 65
Rozdział 4

Uwarunkowania kulturowe - Jacek Brdulak 71

4.1. Czynnik kultury w podejściu instytucjonalnym 71

4.2. Świadomość ekologiczna a wykorzystanie OZE 81

4.3. Lobbing obywatelski na rzecz wykorzystania OZE 90
Rozdział 5

Uwarunkowania przyrodnicze - Barbara Szmyt 95

5.1. Identyfikacja zasobów i potencjału OZE 95

5.2. Rozmieszczenie zasobów OZE w Polsce 98

5.3. Bariery wytwarzania energii z OZE 102
Część II .Opłacalność
Rozdział 6

Opłacalność inwestycji w odnawialne źródła energii - Dorota Niedziółka 109

6.1. Metody pomiaru opłacalności inwestycji w OZE 109

6.2. Bariery rozwoju OZE 115
Rozdział 7

Koszty i korzyści inwestycji w obiektach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych - Paulina Krystosiak 117

7.1. Efekty zewnętrzne inwestycji w obiektach wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych 118

7.2. Kwestia czasu a inwestycje w OZE 124

7.3. Ocena efektywności inwestycji w OZE 127

7.4. Specyfika inwestycji OZE w aspekcie analizy kosztów i korzyści 131

7.5. Rachunek efektywności w kontekście analizy kosztów i korzyści 133

7.5.1. Etapy analizy kosztów-korzyści 138

7.5.2. Pomiar korzyści netto w analizie kosztów i korzyści 141

7.5.3. Inne zniekształcenia wymagające zastosowania cen cienia 146

7.5.4. Aspekt czasu w analizie kosztów i korzyści 148
Rozdział 8

Opłacalność energetycznego wykorzystania energii elektrycznej z biologicznych nośników energii oraz wiatru - Paweł Bartoszczuk 153

8.1. Realizacja zobowiązań Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii 154

8.2. Ekonomiczne korzyści wynikające z wykorzystania biologicznych odnawialnych źródeł energii w Polsce 154

8.3. Charakterystyka ekonomiczna odnawialnych źródeł energii: wiatru, biomasy, biogazu 156

8.3.1. Biomasa stała jako źródło energii 160

8.3.2. Biopaliwa ciekłe jako nośnik energii 162

8.3.3. Biogaz jako nośnik energii 163

8.3.4. Wiatr jako źródło energii 175
Rozdział 9

Analiza opłacalności farm wiatrowych - Monika Niedziółka 179

9.1. Charakterystyka energetyki wiatrowej 179

9.2. Polski rynek energii wiatrowej 182

9.3. Uwarunkowania prawne rozwoju energetyki wiatrowej 185

9.4. Przyrodnicze warunki tworzenia farm wiatrowych 190

9.5. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju energetyki wiatrowej 193

9.6. Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacji farmy wiatrowej 198

9.7. Przychody elektrowni wiatrowej 202

9.8. Elektrownia wiatrowa „Bielany" - studium przypadku 204
Rozdział 10

Opłacalność rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce - Robert Sasin 213

10.1. Warunki wykorzystania geotermii w Polsce 214

10.2. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego projektów geotermalnych 219

10.3. Ekonomiczna ocena wykorzystania geotermii 221

10.4. Porównanie cen ciepła z geotermii z innymi źródłami 224

10.5. Bariery rozwoju energetyki geotermalnej w Polsce 228

10.6. Propozycje zmian i kierunki rozwoju polskiej geotermii 228
Część III. Implikacje
Rozdział 11

Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie - Hanna Godlewska-Majkowska, Patrycjusz Zarębski 223

11.1. Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego 233

11.2. Uwarunkowania efektywności ekonomicznej i opłacalności produkcji OZE w gospodarstwach rolnych 237

11.3. Kierunki zmian strukturalnych w polskim rolnictwie wobec wyzwań kompleksowego rozwoju produkcji OZE 248
Rozdział 12

Odnawialne źródła energii a przedsiębiorczość ekologiczna - Michał Adam Leśniewski 259

12.1. Przedsiębiorczość ekologiczna podmiotów gospodarczych 259

12.2. Przedsiębiorczość ekologiczna jako forma ekorozwoju 262

12.3. Energia odnawialna w działaniu przedsiębiorstw 263

12.4. Formy realizacji przedsiębiorczości w podmiotach gospodarczych sektora energii odnawialnej 265

12.5. Identyfikacja cech przedsiębiorczości ekologicznej podmiotów gospodarczych sektora energii odnawialnej - stan świadomości ekologicznej 267
Rozdział 13

Inwestycje zagraniczne w polskim sektorze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - Teresa Pakulska 269

13.1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze energetycznym 270

13.2. Rozmieszczenie inwestycji w produkcję energii z uwzględnieniem inwestycji w odnawialne źródła energii 279

13.3. Trendy globalne a ukierunkowanie inwestycyjne na rynku energii 289

13.4. Produkcja energii w oparciu o odnawialne źródła w rozwoju komplementarnej działalności inwestorów zagranicznych 298
Synteza - Kazimierz Kuciński 305

1. Energia odnawialna a przedsiębiorczość 305

2. Przesłanki wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych 309

2.1. Przesłanki przyrodnicze 309

2.2. Przesłanki popytowe 311

3. Uwarunkowania wytwarzania w Polsce energii ze źródeł odnawialnych 312

3.1. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne 312

3.2. Uwarunkowania międzynarodowe 316

3.3. Uwarunkowania kulturowe 318

4. Opłacalność wytwarzania energii w oparciu o źródła odnawialne 320

4.1. Koszty i korzyści inwestowania 320

4.2. Opłacalność farm wiatrowych 322

4.3. Komparatywna analiza kosztów 324

5. Implikacje pozyskiwania energii odnawialnej w Polsce 326

5.1. Zmiany strukturalne w rolnictwie 326

5.2. Inwestorzy zagraniczni w polskim sektorze energii odnawialnej 329

5.3. Energetyka odnawialna jako forma przedsiębiorczości ekologicznej 330
Bibliografia 333
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku