• Prawo finansowe samorządu terytorialnego

Podtytuł Prawo finansowe samorządu terytorialnego
Autor Jolanta Gliniecka, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Małgorza
Rok wydania 2013
Oprawa Twarda
Format 165x235
Stron 326
66.00 46.20
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
46.2
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-569-0

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości finansów publicznych.
Czwarty już tom z serii będącej owocem projektów badawczych ?Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku?, stanowi kontynuację i zarazem roz­szerzenie Projektu polegające na wskazaniu tematu wiodącego - finansów samorządu terytorialnego i NGO's.
Ideą Projektu jest powiązanie sfery nauki i praktyki. Odbywa się to poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi jednostki samo­rządu terytorialnego. Postanowiliśmy od nich, jako praktycznie stosujących prawo finansowe w przestrzeni finansów publicznych, uzyskać zestaw pro­blematyki prawnofinansowej, która jest istotna w bieżącym działaniu JST w dziedzinie finansów publicznych. Uczestnicy Projektu dokonali wyboru intere­sujących ich problemów i analizy prawnofinansowej zgłoszonych przez JST oraz NGO'sy zagadnień, a efekty ich pracy zawarte w niniejszym tomie, zo­stały omówione na II Międzynarodowej Bałtyckiej Konferencji Prawa Finansowego, która stanowiła przestrzeń do wymiany poglądów świata nauki i prak­tyki oraz dyskusji, a także weryfikacji zasadności efektów pracy naukowej zespołów badawczych i uczestników Projektu.
Połączenie nauki z praktyką jest dodatkową korzyścią płynącą z badań naukowych dla sfery praktycznego działania i potrzeb związanych z prawem fi­nansowym. Stanowi to szczególną troskę Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego, będącego inicjato­rem i głównym wykonawcą Projektu oraz wydania dwóch kolejnych tomów serii „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Liczymy na pozytyw­ny odzew i stałe kierowanie do Centrum, bieżącej problematyki stanowiącej szczególną troskę JST i NGO?sów, co jest przedmiotem jego nieustannego zainteresowania badawczego w przestrzeni prawa finansów publicznych.

Wstęp 7

Introduction 7

?????????? 7Część I

Zagadnienia ogólne i teoria prawa finansowego samorządu terytorialnego

General problems and theory of local finance law

????? ??????? ? ?????? ??????????? ????? ????????????? ???????????
1. Wysokość opłaty publicznej jako desygnat jej funkcji - Jolanta Gliniecka 11

2. Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu inwestycji sektora publicznego w UE - dylematy - Jerzy Gwizdała 19

3. ??????????????? ???????: ??????????? ?????????? ? ???????? - ?.?. ??????? 29

4. Zasada proporcjonalności a ochrona samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego - Elżbieta Kornberger-Sokołowska 35

5. Legal Regulation of Public Expenditures in the Russian Federation - Alexey G. Paul 41

6. Ewolucja pojęcia zrównoważonego rozwoju a finansowanie tego rozwoju przez jednostki samorządu terytorialnego - Aneta Tylman 47

7. ????????????? ? ???????? ??????????? ???????? ?????????? ???????? ? ?????????? ????? ? ?????? - ???????? ???????? 57Część II

Zagadnienia szczegółowe z zakresu prawa finansowego samorządu terytorialnego

Specific problems in the context of local finance law

??????????? ??????? ? ????????? ??????????? ????? ????????????? ???????????
8. Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument planowania budżetowego w samorządzie terytorialnym - Jan Adamiak, Bożena Kołosowska 69

9. Elastyczność a kompetencje rady gminy w podatku od nieruchomości - Paweł Borszowski 79

10. Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych na przy­kładzie gminy - miasta metropolitalnego - Irena Czaja-Hliniak 89

11. „Względy techniczne" czynnikiem decydującym o zakwalifikowaniu gruntów, budynków i budowli jako związanych z prowadzeniem działalności go­spodarczej - Anna Drywa 99

12. Samorządowe osoby prawne jako jednostki sektora finansów publicznych - próba definicji - Elżbieta Feret 109

13. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako element polityki podatkowej organów gmin w warunkach kryzysu - Jadwiga Glumińska-Pawlic 123

14. Apetyt na ryzyko jednostki samorządu terytorialnego - Maria Jastrzębska 133

15. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetle wymogów demokratycznego państwa prawa - Łukasz Karczyński 143

16. Prawnofinansowe aspekty współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami niepublicznymi w realizacji zadań publicznych na przykładzie gminy - małego miasta (Kalety) - Paweł Klimek 165

17. Kontrowersje dotyczące terminu ustalenia opłaty adiacenckiej - Katarzyna Kopyściańska 175

18. Interpelacje, zapytania i pytania poselskie do ministra finansów jako instrument parlamentarnej kontroli publicznej gospodarki finansowej - Grzegorz Kryszeń, Janusz Stankiewicz 185

19. Fundusz Płynności Regionalnej - koło ratunkowe dla wspólnot autonomicznych? - Jarosław Marczak 195

20. Nowe instrumenty finansowania wspólnot autonomicznych w Hiszpanii w warunkach kryzysu - Jarosław Marczak 205

21. Efektywność oraz skuteczność postępowań upadłościowych w Polsce dla wierzycieli publicznoprawnych - Sylwia Morawska 215

22. Pomoc dla repatriantów jako przedmiot porozumień zawieranych przez wojewodów z gminami - Zbigniew Ofiarski, Małgorzata Ofiarska 225

23. Praktyki przekazywania i określania zasad wykonywania zadań oraz środków finansowych na ich wykonanie jednostkom samorządu

terytorialnego na wybranych przykładach - Tomasz Sowiński 235

24. ?????????? ?????????????? ?? ????????????? ??????? ??????? ? ????????? ?????????? - ?????? ????????? 247

25. Znaczenie dochodów uzyskiwanych z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa w dochodach transferowych gmin województwa łódzkiego w latach 2004-2011 - Magdalena Ślebocka 257

26. Priorytety wydatkowe jednostek samorządowych na przykładzie Trójmiasta - Marek Tyrakowski 269

27. Wykorzystanie środków z Unii Europejskiej a wydatki inwestycyjne gmin w Polsce - Tomasz Uryszek 279

28. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie pomocy publicznej w zakresie udzielania pomocy de minimis - Aleksander Werner 289

29. Banki samorządów lokalnych w Niemczech (Sparkassen) jako podmioty publiczne - uwarunkowania prawne działalności wobec wyzwań rynku fi­nansowego oraz rozwoju lokalnego i regionalnego w XXI w. - Anna Zalcewicz 297

30. Leasing zwrotny nieruchomości jako źródło finansowania inwestycji samorządowych - Patrycja Zawadzka 307
Bibliografia 319

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku