• Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej

Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organizacją takich imprez na całym świecie. Wyraz temu niejako daje Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - akt konieczny i kluczowy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tego typu imprezach, a jednocześnie w istotnych aspektach niejasny, niespójny i rodzący wątpliwości natury konstytucyjnej. Bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych, jaką od pewnego czasu obserwujemy w Polsce, to w pierwszej kolejności efekt stosowania przewidzianych w ustawie rozlicznych środków administracyjnoprawnych, co wpłynęło na wzrost jakości obiektów, na których się one odbywają, wymogów, jakie muszą spełniać organizatorzy, służby porządkowe i informacyjne, a także sami uczestnicy. „Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki noż

Podtytuł Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej
Autor Jakub Majewski
Rok wydania 2020
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 380
80.00 57.60
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
52
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-8102-338-2
Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organizacją takich imprez na całym świecie. Wyraz temu niejako daje Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - akt konieczny i kluczowy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tego typu imprezach, a jednocześnie w istotnych aspektach niejasny, niespójny i rodzący wątpliwości natury konstytucyjnej.

Bez wątpienia poprawa bezpieczeństwa na imprezach masowych, jaką od pewnego czasu obserwujemy w Polsce, to w pierwszej kolejności efekt stosowania przewidzianych w ustawie rozlicznych środków administracyjnoprawnych, co wpłynęło na wzrost jakości obiektów, na których się one odbywają, wymogów, jakie muszą spełniać organizatorzy, służby porządkowe i informacyjne, a także sami uczestnicy.

„Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej" to pierwsza w Polsce monografia poświęcona w całości środkom administracyjnoprawnym zawartym w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych i celowości przyjętych rozwiązań w kontekście konieczności realizacji wartości, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W książce zostało równocześnie scharakteryzowane miejsce środków administracyjnoprawnych z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w systemie prawa. Podniesione zostały także kwestie stosowania w praktyce oraz konstytucyjności niektórych z nich, w szczególności zakazu klubowego i uprawnienia wojewody do tzw. zamykania stadionów.

Wykaz skrótów 11
1. Źródła prawa 11
2. Organy orzekające 11
3. Czasopisma 11

Wstęp 13
1. Przedmiot, cel i znaczenie podjętej problematyki 14
2. Środki administracyjnoprawne 17
3. Metody badawcze 24
4. Hipotezy badawcze 26
5. Konstrukcja pracy 30

Rozdział 1
Wprowadzenie do rozważań nad organizacją i bezpieczeństwem imprez masowych 35
1.1. Widowisko sportowe jako impreza masowa - określenie pojęcia 36
1.2. Mecz piłki nożnej - szczególny rodzaj widowiska sportowego 40
1.3. Uczestnicy widowisk sportowych 43
1.3.1. Naruszenia porządku na arenach widowisk sportowych 45
1.3.2. Rozróżnienie uczestników widowisk sportowych 48
1.4. Zarys wybranych teorii wyjaśniających zjawisko agresji na stadionach 57
1.5. Bezpieczeństwo - określenie pojęcia i rodzaje 62
1.6. Pojęcie porządku publicznego i konieczność jego ochrony 64

Rozdział 2
Normatywne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych w Konstytucji RP oraz prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej 73
2.1. Bezpieczeństwo imprez masowych w świetle Konstytucji RP 74
2.2. Bezpieczeństwo imprez masowych w prawie międzynarodowym i prawie UE 79
2.2.1. Europejska konwencja w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej 80
2.2.2. Konwencja Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych 90
2.2.3. Bezpieczeństwo imprez masowych w europejskim prawie pierwotnym 99
2.2.4. Bezpieczeństwo imprez masowych w europejskim prawie wtórnym 101

Rozdział 3
Materialnoprawne i formalnoprawne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych - zagadnienia ogólne 111
3.1. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jako akt materialnego prawa administracyjnego 113
3.2. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych a standardy ogólnego postępowania administracyjnego 116
3.2.1. Prawo jednostki do procesu w postępowaniu administracyjnym 118
3.2.2. Zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym 123
3.3. Gwarancje bezstronności orzekania organów administracji publicznej, kompetencje organów prowadzących postępowanie administracyjne i organy właściwe w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 147

Rozdział 4
Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej - meczu piłki nożnej 155
4.1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jako organ administracji publicznej właściwy w przedmiocie wydania zezwolenia na organizację sportowej imprezy masowej - meczu piłki nożnej - ze względu na jego ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego 159
4.2. Strona postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - meczu piłki nożnej 163
4.3. Ustawowe wymogi bezpieczeństwa dla wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej - meczu piłki nożnej 174
4.4. Skutki wniesienia podania i jego kontrola 192
4.5. Postępowanie wyjaśniające organu w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej rozstrzygające, czy organizator jest w stanie zrealizować swój ustawowy obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej 196
4.6. Rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej - meczu piłki nożnej - jako decyzja administracyjna, której wykonanie ma zapewnić bezpieczeństwo sportowej imprezy masowej - meczu piłki nożnej 200

Rozdział 5
Administracyjnoprawne środki weryfikacji decyzji administracyjnych w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na przykładzie sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej 217
5.1. Podstawowe założenia systemu weryfikacji orzeczeń administracyjnych w KPA 219
5.2. Modele weryfikacji orzeczeń administracyjnych w trybie zwyczajnym według KPA 223
5.3. Założenia podsystemu weryfikacji orzeczeń w nadzwyczajnych trybach postępowania na mocy przepisów KPA 225
5.4. Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych przez organ administracji publicznej - ustawowy tryb szczególny 229
5.4.1. Weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ samorządu terytorialnego wydający decyzję administracyjną o zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej 230
5.4.2. Weryfikacja ostatecznych decyzji administracyjnych w przedmiocie wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej przez wojewodę 243
5.5. Rozważania o konstytucyjności art. 34 i 34a ustawy 263

Rozdział 6
Instytucja klubowego zakazu stadionowego jako środek administracyjnoprawny służący zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych 271
6.1. Regulamin obiektu (terenu) lub regulamin imprezy masowej, jako akt, którego naruszenie stanowi podstawę wydania klubowego zakazu stadionowego 275
6.2. Klubowy zakaz stadionowy jako środek wywołujący skutki publicznoprawne 284
6.3. Charakter prawny instytucji klubowego zakazu stadionowego 288
6.4. Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego na orzeczenie o klubowym zakazie stadionowym w świetle kompetencji sądów administracyjnych do kontroli działalności organów administracji publicznej 294
6.5. Wątpliwości względem konstytucyjności instytucji klubowego zakazu stadionowego 299
6.6. Problemy ze stosowaniem części przepisów art. 14 u.b.i.m. 306

Rozdział 7
Inne środki administracyjnoprawne służące zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych 315
7.1. Decyzje administracyjne wojewody dotyczące obowiązku utrwalania przebiegu imprezy masowej 318
7.2. Przewidziane w u.b.i.m. czynności materialno-techniczne pośrednio wywołujące skutki prawne 320
7.3. Czynności materialno-techniczne niewywołujące skutków prawnych 330
7.3.1. Czynności materialno-techniczne o charakterze rejestracyjnym 331
7.3.2. Czynności materialno-techniczne o charakterze ewidencyjnym 333
7.3.3. Czynność materialno-techniczna w postaci wniosku 334
7.3.4. Czynności materialno-techniczne o charakterze powiadomień 336

Wnioski końcowe 339
1. Weryfikacja hipotez badawczych 339
2. Konkluzje podsumowujące i wnioski de lege ferenda 352

Bibliografia 363
Akty normatywne 374
Akty prawa krajowego 374
Akty prawa międzynarodowego 376
Akty prawa europejskiego 376
Orzecznictwo 377
Orzecznictwo sądów administracyjnych 377
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego 379
Orzecznictwo Sądu Najwyższego 380

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku