• System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku

Podtytuł System finansów publicznych. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wi
Autor Anna Dobaczewska, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński (red.)
Rok wydania 2010
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 334
59.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-327-6

Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony tą do której dążyć powinien.


Oddajemy dla Państwa pierwszą publikację: „System finansów publicznych", która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii pra­wa finansowego, poruszając szeroko pojętą problematykę finansów publicznych oraz dynamicznie rozwijającą się przestrzeń rynków finanso­wych, a z czasem może po prostu rynku finansowego?„Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku". Szerokie z jednej strony, ale i tak wąskie, wymagające twórczego, może czasem nawet wizjoner­skiego, patrzenia w przyszłość, z drugiej, podejście do problematyki finansów publicznych jest nie tyko właściwe, ale też oczekiwane i potrzebne, zwłaszcza w kontekście rzeczywistości dnia codziennego, ścigającymi się kolejnymi poprawkami i nowelizacjami, być może gubimy czasem cel i sens tworzenia i funkcjonowania prawa finansowego w przestrzeni publicznej i społecznej.Ufając że tak rozpoczęta seria stanie się przestrzenią szukania korzeni, filozofii prawa finansowego, wspólnie uznanych zadań i celów. Poszuki­wania wizji jego kształtu i miejsc ku którym ma zdążać w przyszłości. Rozwiązania dnia dzisiejszego są bazą wyjścia, ku tym rozważaniom, które dopiero w takim kontekście mają szansę weryfikacji ze stanem, do którego powinno się dążyć.

Wprowadzenie 9Profesor Andrzej Drwiłło - sylwetka naukowa 11Część I

Zagadnienia ogólne i teoria prawa finansowego1. Finanse publiczne XXI w. - egalitaryzm czy zasada pomocniczości - Wojciech Łączkowski 19

2. Refleksje o etosie prawa finansowego - Jerzy Małecki 27

3. Rola państwa jako regulatora długu publicznego w obliczu kolejnej fazy kryzysu w gospodarce światowej - Elżbieta Chojna-Duch 35

4. Prawo rynku finansowego: w kierunku syntezy - Zdzisław Brodecki 45

5. Nadzór nad rynkiem finansowych wobec wyzwań XXI w. - Rafał Mroczkowski 55

6. O elastycznych formach finansowania zadań publicznych w XXI w. - Anna Dobaczewska 65

7. Bariery koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej - Krystyna Piotrkowska-Marczak 75

8. Rola międzynarodowych instytucji finansowych w ochronie środowiska - Janina Ciechanowicz McLean, Maciej Nyka 81

9. Jednolite ubezpieczenia emerytalne w UE - wizja czy konieczność? - Tomasz Sowiński 93Część II

Finanse publiczne10. Środki europejskie w systemie środków publicznych w Polsce - Elżbieta Kornberger-Sokołowska 107

11. Wieloletni Plan Finansowy Państwa - Cezary Kosikowski 115

12. Dyskusyjne elementy koncepcji budżetu zadaniowego w Polsce w świetle doświadczeń francuskich - Eugeniusz Ruśkowski 123

13. Budżet środków europejskich - wnioski de lege lata - Przemysław Panfil 131

14. Public Regulation of Financial Institutions in the Financial System - Kristýna Chalupecká 139

15. Hierarchia wydatków budżetowych a uprawnienia Rady Ministrów i Ministra Finansów w zakresie ograniczania wydatków z budżetu państwa - Witold Grygorowicz 145

16. Ekonomiczno-finansowe skutki zmian przeznaczenia środków pochodzących prywatyzacji majątku Skarbu Państwa - Tomasz Uryszek 153

17. Rola funduszy celowych w procesie racjonalizacji wydatków publicznych - Michał Kozieł 163

18. Financial Law Under New Economic Conditions - Mária Bujňáková 171

19. Budget Expenditure Regulation in Russia: Evolution and Nowadays Reforms - Alexey G. Paul 179

20. The Islamic Bonds as Instruments for Financing the State Budget Deficit in the Light of Financial Law - Edward Juchniewic, Małgorzata Stwoł 185Część III

Rynki finansowe21. Nowe europejskie ramy ochrony stabilności wewnętrznego rynku finansowego - Anna Jurkowska-Zeidler 195

22. Budżet środków europejskich - wybrane zagadnienia finansowo-prawne - Wiesława Miemiec 205

23. Ewolucja ustawodawstwa poświęconego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - Eugenia Fojcik-Mastalska 221

24. Zmiany struktury instytucjonalnej i koncepcji nadzoru nad jednolitym rynkiem finansowym UE - Anna Zalcewicz 231

25. Zintegrowany nadzór nad rynkiem finansowym - podstawa prawa rynku finansowego - Petr Mrkývka 241

26. Rynek ubezpieczeniowy jako przedmiot prawa rynku finansowego - Dorota Maśniak 251

27. Status prawny i znaczenie podatkowe Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Przyczynek do dyskusji - Krzysztof La­siński-Sulecki 261

28. Wybrane aspekty opodatkowania holdingów w Unii Europejskiej - Dominik Gajewski 271

29. The main trends in regulatory changes concerning outsourcing in banking operations on the basic of the experiences of the Polish banking sector - Sebastian Skuza 279

30. Nadzór bankowy w Polsce w aspekcie regulacji Unii Europejskiej - Jerzy Gwizdała 287

31. Normatywne aspekty regulacji europejskiego nadzoru finansowego ze szczególnym uwzględnieniem europejskiego nadzoru w prawie banko­wym - Magdalena Fedorowicz 299

32. Wpływ instytucji pieniądza elektronicznego na stabilność rynku finansowego Unii Europejskiej - Damian Cyman 309

33. Sankcje administracyjne w ustawie o obrocie instrumenttami finansowymi po noweli z 4 września 2008 r. - Andrzej Michór 319

34. The Role of the Depositary within the Scope of Capital Market Supervision - Michaela Moždiáková 329

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku