• Rozważania o gospodarce...

...Choć poruszone w przygotowanej publikacji zagadnienia są znacząco różne i dotyczą często odległych tematów, to wątkiem nadrzędnym spajającym wszystkie rozdziały jest gospodarowanie rozumiane zarówno z perspektywy systemu gospodarczego, jak i poszczególnych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono wybrane, specjalistyczne tematy odnoszące się do kwestii makroekonomicznych, energetycznych, funkcjonowania rolnictwa, systemów bankowych, pomiaru efektywności zasobów ludzkich i kategorii szczęścia, działań filantropijnych, prognozowania przyszłości, pomiaru technologii i poszczególnych etapów zarządzania zmianą. Największą zaletą publikacji jest szczegółowa analiza poszczególnych zagadnień, poparta rzetelnym przeglądem literatury i wzbogacona o wyniki badań lub przykłady praktyczne. Niezaprzeczalnym walorem prowadzonych dyskusji jest także aktualność podejmowanych przez Autorów tematów - wszystkie poruszane problemy dotyczą kluczowych zagadnień kie

Podtytuł Rozważania o gospodarce...
Autor Dorota Niedziółka (red.)
Rok wydania 2014
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 166
46.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-521-8

...Choć poruszone w przygotowanej publikacji zagadnienia są znacząco różne i dotyczą często odległych tematów, to wątkiem nadrzędnym spajającym wszystkie rozdziały jest gospodarowanie rozumiane zarówno z perspektywy systemu gospodarczego, jak i poszczególnych funkcji zarządzania przedsiębiorstwem. W poszczególnych rozdziałach przedstawiono wybrane, specjalistyczne tematy odnoszące się do kwestii makroekonomicznych, energetycznych, funkcjonowania rolnictwa, systemów bankowych, pomiaru efektywności zasobów ludzkich i kategorii szczęścia, działań filantropijnych, prognozowania przyszłości, pomiaru technologii i poszczególnych etapów zarządzania zmianą. Największą zaletą publikacji jest szczegółowa analiza poszczególnych zagadnień, poparta rzetelnym przeglądem literatury i wzbogacona o wyniki badań lub przykłady praktyczne.

Niezaprzeczalnym walorem prowadzonych dyskusji jest także aktualność podejmowanych przez Autorów tematów - wszystkie poruszane problemy dotyczą kluczowych zagadnień kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz współczesnych wyzwań przedsiębiorstw. Tego typu opracowania stanowią bardzo pozytywny przykład służby nauki praktyce gospodarczej oraz bliskich związków między pracą badawczą a realnymi wyzwaniami stojącymi przed przedsiębiorstwami i państwem. Opracowanie to może także służyć jako wskazówka dla habilitantów czy innych badaczy przygotowujących ważne wystąpienia. Materiał zawarty w publikacji posiada nie tylko znaczne walory poznawcze, ale także odnosi się do możliwości aplikacyjności dorobku badawczego na potrzeby prowadzonej polityki gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem...
Z recenzji dr hab. prof. SGH M. Aluchny

Wprowadzenie 7

1. Interesariusze eksploatacji gazu łupkowego - Dorota Niedziółka 11
1.1. Gaz niekonwencjonalny i jego rola na współczesnym rynku energii 12
1.2. Koszty związane z poszukiwaniami gazu łupkowego 17
1.3. Korzyści z wydobycia gazu łupkowego 19
1.4. Wydobycie gazu łupkowego na świecie 21
1.5. Stanowiska państw wobec poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków 23
Bibliografia 27

2. Wejście Polski do strefy euro. Bilans kosztów i korzyści na przykładzie Słowenii i Słowacji - Jerzy W. Pietrewicz 29
2.1. Integracja walutowa jako część integracji gospodarczej 29
2.2. Podejście monetarystyczne i keynesowskie 30
2.3. Teoria optymalnych obszarów walutowych (OOW) 31
2.4. Unia walutowa wobec problemu asymetrycznych szoków popytowych 31
2.5. Główne nurty polskiej ekonomii w kwestii integracji walutowej Polski ze strefą euro 32
2.6. Bilans korzyści i kosztów na przykładzie Słowenii i Słowacji 33
2.6.1. Wzrost gospodarczy i jego stabilność 33
2.6.2. Bezpieczeństwo i poziom dobrobytu 36
2.6.3. Koszty finansowania długu publicznego 38
Bibliografia 39

3. Dylematy opodatkowania rolnictwa w Polsce podatkiem dochodowym - Ryszard Kata 41
3.1. Krytyka istniejącego systemu podatkowego w rolnictwie 42
3.2. Podatek dochodowy jako instrument polityki fiskalnej wobec rolnictwa 45
3.3. Kryteria efektywności opodatkowania rolnictwa podatkiem dochodowym 50
3.4. Rozwój rolnictwa a jego obciążenia fiskalne 62
Bibliografia 66

4. Foresight w zarządzaniu strategicznym - Stanisław Łobejko 69
4.1. Koncepcja, pojęcia oraz istota metody foresight 70
4.2. Historia rozwoju metody i modeli foresight 75
4.3. Praktyka stosowania metody foresight w przedsiębiorstwach 78
4.4. Foresight w koncepcji zarządzania strategicznego 81
Bibliografia 87

5. Pomiar skuteczności zmian - Jerzy Paszkowski 91
5.1. Istota, przebieg i uwarunkowania pomiaru skuteczności zmian 92
5.2. Ocena i mierniki zmian 97
Bibliografia 106

6. Ekonomia szczęścia a dobrobyt społeczeństwa - Anna Szelągowska 109
6.1. Wprowadzenie do teorii szczęścia 109
6.2. Wybrane definicje szczęścia 113
6.3. Determinanty szczęścia a dobrostan psychiczny i dobrobyt społeczeństw 114
6.4. Rozwój badań nad teorią ekonomii szczęścia 116
Bibliografia 119

7. Filantropia korporacyjna - granice „dobroci" - Katarzyna Majchrzak 121
7.1. Bilansowanie potrzeb interesariuszy 122
7.2. Różne modele filantropii korporacyjnej 125
7.3. Korzyści z prowadzenia działalności filantropijnej 128
7.4. Wydatki na działalność filantropijną a wartość przedsiębiorstwa 129
7.5. Filantropia jako element strategii kreowania wizerunku przedsiębiorstwa 130
7.6. Filantropia jako element programów rozwoju społeczności lokalnych 131
Bibliografia 132

8. Problemy pomiaru wpływu zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa - Beata Jamka 133
8.1. WEJŚCIE - ZZL 133
8.1.1. WEJŚCIE: co mierzyć? 133
8.1.2. WEJŚCIE: szczebel przeprowadzanej analizy 134
8.1.3. WEJŚCIE: czas w ZZL 135
8.1.4. WEJŚCIE: system ZZL a relacje składników 135
8.2. TRANSFORMACJA: ZZL a wyniki przedsiębiorstwa 136
8.2.1. TRANSFORMACJA: istota 136
8.2.2. TRANSFORMACJA: wektor zależności 136
8.2.3. TRANSFORMACJA: siła relacji ZZL -> wyniki firm 136
8.2.4. TRANSFORMACJA: zmienność celów 137
8.3. WYJŚCIE: wyniki przedsiębiorstwa 138
8.3.1. WYJŚCIE: rezultaty a sekwencja przejścia 138
8.3.2. WYJŚCIE: dobór wskaźników 139
8.3.3. WYJŚCIE: podział mierników 139
8.3.4. WYJŚCIE: sofizmat McNamary 140
Bibliografia 140

9. Zmiany w procesach zarządzania a rozwój technologii IT - „kamienie milowe" - Robert Kucęba 143
9.1. Rewolucja czy ewolucja w obszarze IT 144
9.2. Generacje procesów wirtualizacji procesów zarządzania 149
9.3. Komputeryzacja przedsiębiorstw 150
9.4. Wirtualna przestrzeń komunikacji i kooperacji 153
9.5. Model biznesowy „w chmurze" 155
Bibliografia 162

Noty o autorach 165

Dr hab. Beata Jamka, prof. nadzw. Uczelni Łazarskiego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problematyki zróżnicowania zarządzania potencjałem ludzkim w paradygmatach zasobowym i kapitałowym oraz rozwijania przedsiębiorczości i karier zawodowych kobiet, a także pracowników wielopokoleniowych z perspektywy zarządzania różnorodnością i wiedzą. Jest autorką licznych publikacji naukowych, m.in. monografii oraz redaktorką naukową i współautorką książek. Wykłada na studiach podyplomowych, realizuje projekty szkoleniowe dla praktyków, współpracuje z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych oraz Fundacją Liderek Biznesu.

Dr hab. Ryszard Kata, prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na dorobek publikacyjny składa się ponad 130 pozycji naukowych, w tym autorstwo i współautorstwo 6 monografii i podręcznika akademickiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki ekonomicznych i finansowych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki żywnościowej, spółdzielczego sektora bankowego oraz finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Dr hab. inż. Robert Kucęba, prof. nadzw. - zastępca Dyrektora Instytutu Informacyjnych Systemów Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą w szczególności: systemów informatycznych zarządzania, przedsiębiorczości elektronicznej, wirtualizacji procesów zarządzania, gospodarki energetycznej. Autor i współautor ponad 150 publikacji naukowych, w tym: artykułów w czasopismach naukowych, artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz monografii naukowych.

Dr hab. Stanisław Łobejko, prof. nadzw. w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1990 r. współpracuje z praktyką gospodarczą w kraju i za granicą. Od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie innowacyjności, przedsiębiorstw sieciowych oraz zarządzania strategicznego. W swoim dorobku posiada kilkadziesiąt publikacji oraz wiele zrealizowanych projektów badawczych.

Dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. nadzw. - kierownik Zakładu Marketingu Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizacja: marketing, komunikacja korporacyjna, zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa. Autorka ponad 100 publikacji z obszaru zarządzania reputacją przedsiębiorstwa, komunikacji marketingowej, zarządzania wartością klienta i koniunktury gospodarczej. W latach 1999-2007 - Dyrektor Biura PR i Promocji w PKN ORLEN SA.

Dr hab. Piotr Masiukiewicz, prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, pracownik naukowy Instytutu Zarządzania Wartością SGH; wykładowca bankowości i kryzysów finansowych. Specjalizuje się w problematyce zarządzania finansami, kryzysów oraz sanacji banków i przedsiębiorstw. Wcześniej pełnił funkcje prezesa i wiceprezesa banków oraz doradcy prezesa Rady Ministrów. Autor ok. 300 publikacji krajowych i zagranicznych (12 krajów), w tym 15 książek. Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Dr hab. Dorota Niedziółka, prof. nadzw. w Katedrze Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowo-badawcze oscylują wokół: uwarunkowań funkcjonowania rynku energii, opłacalności i efektywności inwestycji energetycznych, problematyki bezpieczeństwa energetycznego, dostępu do zasobów energii odnawialnej i nieodnawialnej. Jest autorką około 100 publikacji w formie artykułów, podręczników, monografii.

Dr hab. Jerzy Paszkowski, prof. nadzw. - kierownik Katedry Ekonomii i Nauk Społecznych Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowo-badawcze: restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie zmianą i pomiar jego skuteczności, strategiczne i operacyjne zarządzanie kapitałem ludzkim. Autor ponad 100 publikacji, w tym 5 publikacji książkowych, 9 redakcji naukowych książek, wielu artykułów w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Praktyk, menedżer pełniący funkcje zarządcze w organizacjach gospodarczych, członek rad nadzorczych, autor kilkunastu ekspertyz wdrożeniowych dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Dr hab. Jerzy Witold Pietrewicz, adiunkt w Instytucie Rynków i Konkurencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania naukowe dotyczą: przedsiębiorstw, konkurencji, ochrony środowiska naturalnego w warunkach procesów globalizacji; zarządzania bankiem komercyjnym; wymogów efektywnego działania instytucji oraz rynków finansowych. Od 2013 r. piastuje stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki oraz pełnomocnika rządu do spraw deregulacji gospodarczych. Wcześniej był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kierował też Bankiem Ochrony Środowiska. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Dr hab. Anna Szelągowska, prof. nadzw. w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka ponad 150 artykułów i ekspertyz z zakresu finansów i bankowości. Redaktor naukowy serii książek wydanych nakładem wydawnictwa CeDeWu dotyczących współczesnej bankowości. Jej ostatnie książki autorskie były poświęcone finansowaniu społecznego budownictwa mieszkaniowego. Od 2013 r. pełni funkcję koordynatora merytorycznego Projektu „Ekoinnowacje w mieście". Aktualnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na bankach i ich oddziaływaniu na sferę realną gospodarki.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku