• Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (wyd. II zmienione i uzupełnione)

Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka skupia się na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i jednocześnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ale szeroko opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego korzystania z rynków finansowych. Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością m.in. w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapitałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedż

Podtytuł Zarządzanie wartością spółki kapitałowej (wyd. II zmienione i uzupełnione)
Autor Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz (red.)
Rok wydania 2015
Oprawa Miękka
Format 165x235
Stron 724
89.00 62.30
Do końca promocji pozostało:
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
62.3
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
ISBN 978-83-7556-663-5

Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania Zarządzanie wartością to koncepcja, która stała się obecnie podstawowym narzędziem kierowania przedsiębiorstwem. Poszerza ona zakres finansowych celów działalności przedsiębiorstwa o troskę nie tylko o własne interesy, ale także o relacje z jego interesariuszami. Niniejsza książka skupia się na tych działaniach, które służą zwiększaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i jednocześnie podnoszą ich wiarygodność na rynkach finansowych. W książce przedstawione są nie tylko podstawowe zasady zarządzania wartością przedsiębiorstwa, ale szeroko opisane zostały, szczególnie użyteczne dla praktyków gospodarczych, sposoby skutecznego korzystania z rynków finansowych. 

Szczególnie wartościową częścią książki są przykłady praktycznych doświadczeń zarządzania wartością m.in. w Banku Pekao SA, Grupie Fiat, Grupie Kapitałowej Allianz oraz GE Money. Doświadczenia te zostały opisane przez wybitnych menedżerów zarządzających tymi podmiotami.
Prof. dr hab. Jerzy Bieliński

Niezwykle cennym atutem absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych ubiegających się o pracę jest umiejętność wskazania skutecznych dróg osiągnięcia sukcesu rynkowego przez firmę, w której chcieliby się zatrudnić. Dla kadry menedżerskiej z kolei wartościowe i stymulujące jest poznanie nowych, sprawdzonych koncepcji, metod i narzędzi, które były im nieznane, a mogą być przydatne we współczesnym zarządzaniu ich firmą. Książka Zarządzanie wartością spółki kapitałowej jest taką kompleksową i aktualną platformą wiedzy, która absolwentom każdego kierunku ekonomicznego ułatwia nabycie kompetencji w poszukiwaniu rozwiązań prowadzących do zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw. Jest również wspólnym językiem integrującym działania wszystkich pracowników firmy.
Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz

Recenzowana książka obejmuje całokształt zagadnień związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa i stanowi nie tylko cenny podręcznik dla studentów, ale również kompendium wiedzy dla praktyków gospodarczych, szczególnie kadry menedżerskiej. Przygotowana przez wybitnych specjalistów ma wymiar zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Książka spotka się także, moim zdaniem, z zainteresowaniem osób prowadzących badania naukowe z zakresu mikroekonomii i finansów.
Prof. dr hab. Ryszard Wierzba

Wprowadzenie – Jan Krzysztof Bielecki, Leszek Pawłowicz     15


Część I
Podstawy zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Rozdział 1
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa     21
1.1. Siły napędowe rozwoju i popularyzacji koncepcji zarzadzania wartością dla akcjonariuszy – Marta Penczar       21
1.2. Istota VBM (Value Based Management) – definicja i założenia – Marta Penczar     26
1.3. Koncepcja wartości dla akcjonariusza a wartości dla interesariusza  (shereholders vs. stakeholders) – Marta Penczar     30
1.4. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa – nośniki wartości – Marta Penczar     36
1.5. Znaczenie zysku księgowego w pomiarze wartości – Marta Penczar     40
1.6. Kierunki ewolucji koncepcji zarządzania VBM – Stanisław Kasiewicz     42
1.6.1. Wstęp     42
1.6.2. Koncepcja trwałego rozwoju     43
1.6.3. Koncepcja wzrostu wartości dla interesariuszy (grup interesu)      45
1.6.4. Koncepcja cyfryzacji (digitalizacji) zarządzania     47
1.6.5. Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem     48

Rozdział 2
Koszt kapitału – Piotr Szczepankowski     53
2.1. Koszt kapitału w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa     53
2.2. Teoria wynagradzania inwestorów za ponoszone ryzyko i jej implikacje  w procesie ustalania kosztu kapitału dla celów zarządzania wartością przedsiębiorstwa     56
2.3. Ustalanie kosztu kapitału własnego modelem równowagi rynkowej     61
2.4. Koszt nowo pozyskiwanego kapitału własnego     71
2.5. Ustalanie kosztu kapitału pożyczkowego     74
2.5.1. Koszt długu zwykłego     76
2.5.2. Koszt obligacji z terminem wcześniejszego wykupu     79
2.5.3. Koszt kapitału z hybrydowych instrumentów finansowych     82
2.5.4. Koszt kapitału z leasingu     83
2.6. Średni ważony koszt kapitału     84
2.7. Docelowa struktura kapitału przedsiębiorstwa     86

Rozdział 3
Pomiar kreacji wartości dla akcjonariuszy – Błażej Lepczyński     95
3.1. Co to jest kreacja wartości i dlaczego ROE nie jest dobrym miernikiem kreacji wartości dla akcjonariuszy?      95
3.2. Zewnętrzne rynkowe miary pomiaru kreacji wartości dla akcjonariuszy     99
3.3. Wewnętrzne (operacyjne) miary kreacji wartości dla akcjonariuszy     105

Rozdział 4
Wycena wartości przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania wartością – Joanna Pioch, Mariusz Chmielewski       117
4.1. Generatory wartości przedsiębiorstw, czyli czynniki kształtujące ich wartość     117
4.2. Przesłanki, cele i zasady wyceny przedsiębiorstw     120
4.3. Wycena dochodowa jako podstawowa metoda wyceny przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania jego wartością     123
4.3.1. Metoda zdyskontowanych przepływów strumieni pieniężnych     125
4.3.2. Metoda zdyskontowanych dywidend     127
4.4. Pojęcie, znaczenie i sposoby ustalania wartości rezydualnej przedsiębiorstwa     129
4.5. Metody wyceny przedsiębiorstwa w oparciu o mierniki wartości dla akcjonariuszy     132

Rozdział 5
Zarządzanie ryzykiem jako część VBM – Błażej Lepczyński     137
5.1. Pojęcie ryzyka i zarządzania nim     137
5.2. Ryzyko a cel VBM     141
5.3. Rodzaje ryzyka występującego w działalności gospodarczej     144
5.4. Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie     149
5.5. Koncepcja zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM) i jej związki z VBM     154

Rozdział 6
Alokacja i zarządzanie kapitałem – Leszek Pawłowicz     163
6.1. Pojęcia kapitału wykorzystywane dla potrzeb zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie     166
6.2. Alokacja kapitału narażonego na ryzyko     172
6.3. Alokacja kapitału zainwestowanego     180
6.4. Alokacyjna luka wartości     183
6.5. Uwagi uzupełniające     184

Rozdział 7
Przedsiębiorstwo na rynku finansowym     187
7.1. Przedsiębiorstwo na rynku kredytowym – Piotr Nowak     187
7.1.1. Wybór banków finansujących     188
7.1.2. Poziom zadłużenia     189
7.1.3. Koszty kredytu     190
7.1.4. Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym oraz kredyty obrotowe w rachunku bieżącym     193
7.1.5. Kredyty obrotowe stanowiące zobowiązanie się banku do finansowani (committed) oraz kredyty obrotowe udzielane z zastrzeżeniem możliwości natychmiastowego wstrzymania dalszych wypłat i spłaty kredytu (uncommitted)      193
7.1.6. Finansowanie specjalistyczne     193
7.1.7. Wielofunkcyjne (multiproduktowe) linie kredytowe     195
7.1.8. Zabezpieczenia kredytowe     196
7.1.9. Klauzule umowne (covenants)      198
7.1.10. Kredyty inwestycyjne     199
7.1.11. Wykorzystanie krajowych kredytów preferencyjnych i środków unijnych     200
7.2. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym – Robert Bęben     202
7.2.1. Rynek kapitałowy jako źródło finansowania przedsiębiorstw     203
7.2.2. Źródła przewagi konkurencyjnej na rynku kapitałowym     205
7.2.3. Wprowadzanie instrumentów finansowych na rynek kapitałowy     212
7.3. Przedsiębiorstwo na rynku Venture Capital – Błażej Lepczyński, Joanna Próchniak     221
7.3.1. Charakterystyka finansowania Venture Capital     221
7.3.2. Cykl inwestycyjny funduszy Venture Capital     224
7.3.3. Rodzaje funduszy Venture Capital a budowanie wartości     229
7.3.4. Finansowe i niefinansowe czynniki tworzenia wartości w trakcie procesu inwestycyjnego     232

Rozdział 8
Short termism – Adam Maciejewski     237
8.1. Negatywne skutki short termismu     239
8.1.1. Short termism a struktura akcjonariatu i jej wpływ na wartość spółki     239
8.1.2. Short termism a kwesta raportowania spółek publicznych     242
8.1.3. Short termism a stabilność zarządzania     245
8.1.4. Short termism a kwestia wynagradzania     245
8.2. Pozytywne skutki myślenia krótkoterminowego     247

Rozdział 9
Zarządzanie kapitałem obrotowym a wartość przedsiębiorstwa – Mariusz Chmielewski, Piotr Nowak     249
9.1. Kapitał obrotowy netto     250
9.2. Cash Management     260

Rozdział 10
Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie – Karol Śledzik     267
10.1. Co to jest kapitał intelektualny przedsiębiorstwa?      267
10.2. Składniki kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa     271
10.3. Kapitał intelektualny jako generator wartości przedsiębiorstwa     276
10.4. Pomiar i raportowanie kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa     278
10.5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa     297

Rozdział 11
Systemy wynagrodzeń menedżerów ukierunkowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa – Leszek Pawłowicz     305
11.1. Teoria agencji i hazard moralny w systemach motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości     305
11.2. Podstawowe dylematy     308
11.3. Opcje na akcje (opcje menedżerskie)      311
11.4. Systemy wynagrodzeń oparte na finansowych miernikach kreowania wartości     313
11.5. Regulacje dotyczące programów motywacyjnych     318

Rozdział 12
Fuzje i przejęcia – Katarzyna Bachnik     325
12.1. Łączyć, wchłaniać czy zawierać partnerstwo – M&A na mapie opcji strategicznych przedsiębiorstw     327
12.2. Co oferują transakcje M&A: oczekiwane korzyści z tej formy rozwoju organizacyjnego     329
12.3. Etapy procesu łączenia przedsiębiorstw     333
12.4. Pułapki integracji przedsiębiorstw     336
12.5. Trendy przeczące intuicji     340
12.6. Polski rynek fuzji i przejęć     343

Rozdział 13
Relacje inwestorskie     349
13.1. Na czym polega istota relacji inwestorskich (Investor Relations)? – Piotr Wróbel     349
13.1.1. Wprowadzenie     349
13.1.2. Historia     350
13.1.3. Definicja     351
13.1.4. Elementy relacji inwestorskich     351
13.1.5. Korzyści z prowadzenia relacji inwestorskich     352
13.1.6. Zjawisko asymetrii informacyjnej na rynku pozyskiwania kapitału     352
13.2. Na jakie oczekiwania informacyjne społeczności inwestycyjnej musi odpowiadać spółka? – Piotr Wróbel     353
13.2.1. Kategorie odbiorców działań IR     353
13.2.2. Oczekiwania inwestorów     354
13.2.3. Oczekiwania analityków i doradców inwestycyjnych     356
13.2.4. Czas poświęcony członkom społeczności inwestycyjnej     357
13.3. Cechy efektywnych relacji inwestorskich – Piotr Wróbel     358
13.4. Działania umożliwiające prowadzenie relacji inwestorskich – Piotr Wróbel     362
13.4.1. Działania IR     362
13.4.2. Zastosowanie działań IR     363
13.4.3. Organizacja działań IR     365
13.5. Jak obecność na giełdzie wpływa na IR? – Piotr Wróbel     366
13.6. Kształtowanie relacji inwestorskich w sytuacjach kryzysowych – Veslawa Valiucko, Piotr Wróbel     369
13.6.1. Wprowadzenie     369
13.6.2. Działania w kryzysie     370
13.6.3. Studium przypadku: Toyota     374

Rozdział 14
Planowanie strategiczne i strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) – Łukasz Świerżewski     383
14.1. Planowanie strategiczne: cztery etapy tworzenia strategii     385
14.1.1. Definiowanie misji, wizji i kluczowych wartości firmy     385
14.1.2. Określanie celów strategicznych     388
14.1.3. Analiza strategiczna     389
14.1.4. Formułowanie strategii     391
14.2. Wdrożenie strategii w oparciu o mapy strategii i Balanced Scorecard     395
14.3. System zarządzania oparty na planowaniu strategicznym i Balanced Scorecard     399
14.4. System zarządzania w praktyce przedsiębiorstw     401

Rozdział 15
Polityka dywidend i wykupu akcji własnych – Joanna Pioch     405
15.1. Pojęcie, geneza i funkcje dywidendy     406
15.2. Polityka dywidend a rynkowa wartość przedsiębiorstwa     409
15.3. Dywidendy pieniężne     412
15.4. Dywidendy w akcjach     413
15.5. Przesłanki wypłaty i skutki polityki dywidend – poszukiwanie uzasadnienia     424
15.6. Determinanty polityki dywidend     430
15.7. Analiza polityki dywidend przedsiębiorstwa     433

Rozdział 16
Offshoring a zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie – Joanna Próchniak     445
16.1. Koncepcja offshoringu     445
16.1.1. Pojęcie i modele offshoringu     445
16.1.2. Offshoring usług     448
16.1.3. Centra usług finansowych     450
16.2. Usługi świadczone offshore     451
16.2.1. Cechy i zakres usług świadczonych offshore     451
16.2.2. Usługi świadczone przez centra usług finansowych     455
16.3. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa przez offshoring     457
16.3.1. Oczekiwania przedsiębiorstwa inwestora a rola operatora w budowaniu wartości     457
16.3.2. Jakie usługi świadczone offshore kreują wartość?      462
16.4. Lokalizacja usług offshore     464
16.4.1. Czynniki stymulujące rozwój offshoringu a ocena atrakcyjności lokalizacji inwestycyjnej     464
16.4.2. Atrakcyjność inwestycyjna wybranych krajów dla centrów offshore     468

Rozdział 17
Corporate governance a zarządzanie wartością – Andrzej S. Natowski     475
17.1. Corporate governance, czyli sztuka budowania zaufania     476
17.2. Przez zaufanie do reputacji     477
17.3. Corporate governance jako komponent wartości     478
17.4. Drogi rozwoju corporate governance     480
17.5. Dwa systemy, jeden cel     481
17.6. Stosuj, albo wyjaśnij (comply or explain)      482
17.7. Akcjonariusze płacą za bilety, interesariusze jadą na gapę     483
17.8. Rezerwy tkwią w radach nadzorczych     483
17.9. Studium przypadku     484

Rozdział 18
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa – debata wokół zmian zasad ładu korporacyjnego OECD – Paweł Wojciechowski     487
18.1. Pozyskanie kapitału     493
18.2. Efektywna alokacja     499
18.3. Monitorowanie inwestycji i zaangażowanie akcjonariuszy     501
18.4. Doświadczenia polskie     505
ANEKS – Rekomendacje     507

Rozdział 19
Odbudowa wartości przedsiębiorstwa w kryzysie – Leszek Pawłowicz     511
19.1. Pojęcie kryzysu przedsiębiorstwa     513
19.2. Mechanizm kryzysu przedsiębiorstwa     515
19.3. Przyczyny kryzysu przedsiębiorstwa     519
19.4. Kryzys przedsiębiorstwa a procesy globalizacji     522
19.5. Symptomy kryzysu     525
19.6. Grupy interesów w procesie restrukturyzacji     533
19.7. Pozycja i rola banku wobec przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysowej     538
19.8. Wybrane techniki restrukturyzacji finansowej     542
19.8.1. Restrukturyzacja finansowa poprzez obniżenie i ponowne podwyższenie kapitału własnego spółki     543
19.8.2. Podział przedsiębiorstwa jako metoda restrukturyzacji     547
19.8.3. Założenie nowej spółki kontynuującej działalność spółki zlikwidowanej     550
19.8.4. Uwarunkowania prawne restrukturyzacji przez podział spółki     553
19.9. Postępowanie naprawcze w sytuacji kryzysowej     557

Rozdział 20
Prawne aspekty zarządzania wartością w spółkach strategicznych – Michał Romanowski     565
20.1. Istota problemu     566
20.1.1. Czy jest możliwe budowanie wartości spółki strategicznej w połączeniu z realizacją interesu publicznego?      566
20.1.2. Skarb Państwa jako shadow shareholder – czy Skarb Państwa może w kontrolowanej przez siebie spółce usunąć się w cień?      567
20.2. Spółka strategiczna i jej cele     569
20.2.1. Pojęcie spółki strategicznej     569
20.2.2. Czy posiadane przez państwo udziałów w spółce kapitałowej ma wpływ na określenie interesu spółki?      572
20.2.2.1. Czy w świetle prawa państwo może realizować interes publiczny przy wykorzystaniu spółki kapitałowej     572
20.2.2.2. Interes publiczny Skarbu Państwa     574
20.2.2.2.1. Ekonomiczni właściciele majątku publicznego     574
20.2.2.2.2. Czy Skarb Państwa może mieć interes inny niż interes publiczny     575
20.2.2.2.3. Sposób konkretyzacji interesu publicznego     578
20.2.2.3. Obszary działania spółek strategicznych     580
20.2.2.4. Kryteria powoływania spółek strategicznych     583
20.3. Czy interes strategicznej spółki kapitałowej przeważa nad interesem publicznym?      584
20.3.1. Interes spółki a interes jej wspólników – pojęcia odrębne czy tożsame?      584
20.3.1.1. Znaczenie sporu o metodologię odczytania treści „interes spółki”      584
20.3.1.2. Metoda dookreślania zwrotu „interes spółki”      588
20.3.3. Jak ustalić wypadkową interesów akcjonariuszy spółki strategicznej?      595
20.3.4. Czy specyfika Skarbu Państwa zmienia reguły ustalania wypadkowej interesu akcjonariuszy strategicznej spółki giełdowej     601
20.4. Czy rynek kapitałowy akceptuje wpływ interesu Skarbu Państwa  na interes strategicznej spółki giełdowej w myśl zasady „Chcącemu nie dzieje się krzywda”?      602
20.5. Oddzielenie własności od zarządzania     605
20.6. Czy zarząd spółki giełdowej może komunikować się bezpośrednio  z akcjonariuszem kontrolującym?      615
20.6.1. Istota problemu     615
20.6.2. Prawo komunikacji zarządu spółki giełdowej z akcjonariuszem dominującym a zasada jednakowego traktowania akcjonariuszy     616
20.6.3. Prawo komunikacji zarządu z akcjonariuszem dominującym a obowiązki informacyjne z ustawy o ofercie publicznej     618
20.7. Upublicznianie spółek strategicznych jako narzędzie łagodzące ryzyko braku efektywności spółek strategicznych     622


Część II
Doświadczenia praktyczne

Rozdział 21
Zarządzanie wartością w dynamicznym środowisku – studium przypadku – Sławomir Jędrzejczyk     627
21.1. Powstanie firmy i integracja (1999-2002)      628
21.2. Ekspansja (2003-2008)      629
21.3. Twarde lądowanie i powrót do rzeczywistości (2009-2012)      631
21.4. Program naprawczy     632
21.5. Wizja i przyszłość (2013+)     638

Rozdział 22
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM) oraz systemy motywacyjne na przykładzie Banku Pekao SA – Pier Vaisitti     647
22.1. Podejście Banku Pekao SA i Grupy UniCredit do zarządzania wartością przedsiębiorstwa     647
22.1.1. Bank Pekao i Grupa UniCredit – wprowadzenie     647
22.1.2. Założenia dotyczące zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM)      648
22.1.3. Badanie satysfakcji interesariuszy w obszarach: reputacji, zaangażowania, zrównoważonego rozwoju     650
22.2. Motywacja w Banku Pekao – finansowe czynniki motywujące     654
22.2.1. Podstawy motywowania pracowników     654
22.2.2. Motywacja pracowników – podejście ewolucyjne     655
22.2.3. Wpływ regulacji na strukturę finansowych narzędzi motywacyjnych     656
22.2.4. Polityka wynagradzania     657
22.2.5. Kompleksowe podejście do wynagradzania     657
22.2.6. Programy motywacyjne     659
22.3. Podejście do motywacji w Banku Pekao – instrumenty pozafinansowe     663
22.3.1. Pozafinansowe fundamenty motywacji     663
22.3.2. Model kompetencji przywódczych     665
22.3.3. Zarządzanie wynikami i rozwój zawodowy pracowników     666
22.3.4. Kształcenie i szkolenia     668
22.3.5. Zarządzanie karierą     670
22.3.6. Rekrutacja wewnętrzna i mobilność     671
22.3.7. Inicjatywy zwiększające zaangażowanie pracowników     671

Rozdział 23
Praktyczne aspekty fuzji i przejęć na przykładzie połączenia Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA – Jan Krzysztof Bielecki     675

Rozdział 24
Zarządzanie wartością w Grupie FIAT – Chrysler – Enrico Pavoni, Piotr Wróbel     685
24.1. Prezentacja Grupy FIAT     685
24.2. Organizacja Grupy Fiat – Chrysler w Polsce     686
24.3. Zarządzanie strategiczne     688
24.4. Inwestycje i pozyskiwanie finansowania     690
24.5. System motywacji     692
24.6. Relacje inwestorskie     692

Rozdział 25
Zarządzanie wartością w Grupie Kapitałowej Allianz – Paweł Dangel, Michael Müller, Marcin Pęksyk     695
25.1. Strategia     696
25.2. System motywacji menedżerów     701
25.3. Nadzór korporacyjny – wykorzystywane mechanizmy     702

Rozdział 26
Zarządzanie wartością w GE Money – Mariusz Karpiński     707
26.1. Spółka General Electric     707
26.2. GE Money w Polsce     710
26.3. Strategia GE Money i GE Money Banku     710
26.3.1. Proces budowania i wdrażania strategii     710
26.3.2. Ewolucja strategii GE w obszarze usług finansowych     711
26.4. Inwestycje i mechanizm alokowania kapitału     714
26.5. System motywacyjny kadry menedżerskiej GE     715
26.6. Nadzór korporacyjny     716
26.7. Relacje inwestorskie     717

Notki o autorach     719

Katarzyna Bachnik
Adiunkt w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Stypendystka Fulbrighta. Jest autorką i współautorką kilkunastu artykułów i rozdziałów monograficznych z zakresu zarządzania, marketingu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz mediów społecznościowych.

Robert Bęben
Adiunkt w Katedrze Marketingu Uniwersytetu Gdańskiego. W 2001 roku obronił w UG pracę doktorską pt. „Segmentacja rynku w budowie strategii marketingowej usług finansowych". Od wielu lat łączy pracę nauczyciela akademickiego z praktyką gospodarczą, specjalizując się w finansowaniu projektów inwestycyjnych.

Jan Krzysztof Bielecki
Uczestnik historycznego strajku w Stoczni Gdańskiej, wieloletni działacz NSZZ Solidarność, w latach 80. lider demokratycznej opozycji ściśle współpracujący z Lechem Wałęsą. Były Premier RP oraz były minister ds. Integracji Europejskiej. W latach 1993-2003 sprawował funkcję dyrektora wykonawczego w Radzie Dyrektorów w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. W latach 2003-2010 pełnił funkcję prezesa Banku Pekao S.A., a od marca 2010 roku przewodniczący Rady Gospodarczej przy Premierze RP. Kawaler Orderu Orła Białego.

Mariusz Chmielewski
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw. Zainteresowania badawcze to finanse przedsiębiorstw, restrukturyzacja przedsiębiorstw, zarządzanie ryzykiem i zarządzanie wartością.

Paweł Dangel
Z wykształcenia reżyser teatralny, jednak reżyserowanie sztuk teatralnych zamienił na zarządzanie firmą. W Wielkiej Brytanii rozpoczął swoją karierę w ubezpieczeniach. Od 1985 roku przechodził przez kolejne etapy drogi zawodowej jako agent, manager, a następnie dyrektor. Pracował w takich towarzystwach ubezpieczeniowych, jak: Royal Life, Lincoln National i MGM Assurance. W 1994 roku wrócił do Polski, aby założyć Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Nationale-Nederlanden Polska S.A. W 1997 roku podjął kolejne wyzwanie - stworzenie grupy Allianz, gdzie do 2013 roku był prezesem Zarządu.

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN od 2008 roku. Odpowiada za realizację strategii ukierunkowanej na wzrost wartości, budowanie relacji z rynkiem kapitałowym, zapewnienie finansowania oraz zwiększanie przepływów pieniężnych poprzez doskonałość operacyjną, dezinwestycje i projekty dotyczące kapitału pracującego. Absolwent Politechniki Łódzkiej, posiada tytuł brytyjskiego biegłego rewidenta ACCA.

Mariusz Karpiński
Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 1988-1992 pracownik naukowy Katedry Finansów UG. Od 1991 roku związany zawodowo z sektorem bankowym jako prezes zarządu Solidarność Chase Banku, GE Capital Banku, GE Money Banku i Meritum Banku. Piastując w latach 1995-2007 funkcję prezesa był najdłużej urzędującym prezesem banku w historii koncernu General Electric i jednym z najdłużej piastujących tę funkcję prezesów banków w Polsce.

Stanisław Kasiewicz
Profesor zwyczajny nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz oceną skutków ekonomiczno-społecznych regulacji. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Aktualnie pracuje na SGH w Instytucie Finansowania Korporacji i Inwestycji i jest sekretarzem naukowym Zakładu ALTERUM - Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego w Warszawskim Instytucie Bankowości. Jest członkiem Rady Programowej Kwartalnika - Finansowanie nieruchomości i członkiem Rady Programowej Kwartalnika KNoP. Autor licznych publikacji książkowych i artykułów naukowych. W 2006 roku za osiągnięcia w dziedzinie Zarządzania Finansami uzyskał nagrodę Beta.

Błażej Lepczyński
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Do czerwca 2014 roku Dyrektor Obszaru „Bankowość i Rynki Finansowe" w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Od lipca 2014 roku Wiceprezes Zarządu Instytutu Analiz i Ratingu S.A. Autor kilkudziesięciu opracowań naukowych i artykułów publicystycznych z zakresu bankowości, rynków finansowych i zarządzania ryzykiem.

Adam Maciejewski
Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Swoją karierę związał głównie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie zaczynał jako specjalista od nadzoru notowań, a zakończył jako Prezes Zarządu. Członek wielu rad nadzorczych, także poza Polską, oraz Rady Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych. Zaangażowany w działalność edukacyjną oraz społeczną.

Michael Müller
Urodził się w Niemczech, tam też skończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Mannheim. Od początku swojej kariery zawodowej - czyli od 1983 roku - pracuje w ubezpieczeniach. Zarządzał finansami i międzynarodowym controllingiem w AXA-Colonia, następnie w firmie R+V Versicherung AG był prokurentem i szefem międzynarodowego departamentu ubezpieczeń. Od 1997 roku pracuje już stale na polskim rynku w zarządach różnych spółek, gdzie jest odpowiedzialny za finanse i informatykę. Od roku 2001 do 2013 był wiceprezesem i Chief Operating Officer spółek TUiR Allianz Polska i TUiR Allianz Życie.

Andrzej S. Nartowski
Do lipca 2014 roku Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika Przegląd Corporate Governance. Prawnik z doświadczeniem w organach spółek handlowych, specjalista prawa spółek.

Piotr Nowak
Absolwent Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Współautor podręczników z zakresu bankowości i finansów oraz opracowań analitycznych poświęconych perspektywom rozwoju rynku kredytowego. Praktyk gospodarczy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach kierowniczych w spółkach kapitałowych.

Enrico Pavoni
Od 1978 roku reprezentował firmę FIAT w Polsce. Był Dyrektorem Przedstawicielstwa FIAT w Polsce, od 1995 roku był Prezesem Zarządu FIAT Polska Sp. z o.o. reprezentującej Grupę FIAT w Polsce. W ramach kompetencji powierzonych przez Fiat S.p.A. koordynował i nadzorował wszelkie przedsięwzięcia Grupy podejmowane w Polsce. Od 2002 roku był Prezesem Zarządu FIAT AUTO POLAND SA. Był członkiem Rady Powierniczej Akademii im. Leona Koźmińskiego i Konwentu Politechniki Warszawskiej. Zmarł 21 października 2012 roku.

Leszek Pawłowicz
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i Dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej. Członek rad nadzorczych Banku Pekao S.A., PKN Orlen S.A. i Best S.A. Autor licznych publikacji z zakresu finansów, bankowości i zarządzania wartością przedsiębiorstw. Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN.

Marta Penczar
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Od lipca 2014 roku Dyrektor Obszaru „Bankowość i Rynki Finansowe" w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie m.in. koordynuje badania dotyczące bankowości korporacyjnej. Autorka publikacji z zakresu bankowości, integracji i rozwoju rynków finansowych.

Marcin Pęksyk
Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku oraz Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, a także projektowania i wdrażania systemów zarządzania wartością firmy. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną Nr 5: Wycena Przedsiębiorstw dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Joanna Pioch
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą zarządzania wartością przedsiębiorstw, polityki dywidendy, corporate governance oraz pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego. Posiada doświadczenie w proponowaniu i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań finansowych na potrzeby restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Joanna Próchniak
Adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego. Głównie zainteresowania naukowe to: finansowanie przedsiębiorstw z wykorzystaniem: kredytu bankowego, poręczeń kredytowych, środków strukturalnych, Business Angels, funduszy typu Venture Capital i rynku kapitałowego, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa oraz procesy transgranicznego outsourcingu działalności przedsiębiorstw (offshoring).

Michał Romanowski
Profesor nauk prawnych, adwokat i radca prawny w kancelarii Romanowski i Wspólnicy, wykładowca prawa cywilnego, handlowego i prawa rynku kapitałowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2006 roku członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, a w jej ramach przewodniczący licznych zespołów problemowych, w latach 2006-2008 przewodniczący podkomsji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. reformy prawa spółek, doradca największych polskich i zagranicznych grup kapitałowych oraz agend rządu polskiego, autor ponad 120 krajowych i zagranicznych publikacji naukowych.

Piotr Szczepankowski
Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Absolwent Wydziału Zarządzania UW, Ecole Nationale des Pont et Chaussees w Paryżu oraz Central Connecticut State University w USA. Autor monografii, podręczników i artykułów naukowych dotyczących zarządzania finansami, wyceny i zarządzania wartością, fuzji i przejęć oraz funkcjonowania rynku NewConnect.

Karol Śledzik
Adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Gdańskiego. Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz International Joseph A. Schumpeter Society. Autor wielu opracowań dotyczących kapitału intelektualnego w bankach.

Łukasz Świerżewski
Kierownik Zespołu Projektów Strategicznych i Analiz w Departamencie Komunikacji PKO Banku Polskiego. Wcześniej przez siedem lat zastępca redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska oraz współtwórca i dyrektor ICAN Research, zajmującego się badaniami przedsiębiorstw i praktyk zarządczych.

Pier Vaisitti
Absolwent prawa, posiadający bogate doświadczenie menedżerskie w różnych obszarach biznesowych. Od ponad 30 lat związany z Grupą UniCredit. Zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się od 10 lat, pełniąc funkcje menedżerskie w wielu jednostkach Grupy. W latach 2009-2012 związany z Bankiem Pekao SA, gdzie jako Dyrektor Wykonawczy odpowiadał za obszar zasobów ludzkich. Pasjonat ludzi, zainteresowany ich rozwojem i dopasowaniem do organizacji.

Veslava Valiucko
Doktorantka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2009-2011 asystent na Wydziale Zarządzania UG. Autorka. „Odpowiedzialność społeczna szkoły wyższej na przykładzie Uniwersytetu Gdańskiego" (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania, 2011).

Paweł Wojciechowski
Stały Przedstawiciel RP przy OECD od 2010 do 2014 roku, wcześniej piastował również funkcje ministra finansów, wiceministra spraw zagranicznych, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Przed podjęciem pracy na wysokich stanowiskach w polskiej administracji rządowej był prezesem kilku spółek, w tym PTE Allianz S.A. w latach 1999-2005. Od czterech lat współpracuje z Harvard Kennedy School przy nauczaniu kursu nt. polityk na rzecz konkurencyjności.

Piotr Wróbel
Adiunkt w Instytucie Organizacji z Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach fuzji i przejęć, zarządzania wiedzą oraz komunikacji elektronicznej. Uczestnik wielu projektów doradczych i szkoleniowych realizowanych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.

Polub nas na Facebooku